УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір оренди землі, юо, фоп, фо (укр), Україна

 ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ № номер договору  

місце укладення                                          дата укладення

Повне найменування , кодКод ЄДРПОУ  що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)   в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Орендар") з однієї сторони, та 

 ПІБ ФОПІнд. податковий номeр що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з однієї сторони, та

ПІБ повністю , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Орендар"), з однієї сторони, та

Повне найменування , кодКод ЄДРПОУ  що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)   в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Орендар") і Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  з  однієї сторони, та 

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Орендодавець") з іншої сторони,

ПІБ ФОПІнд. податковий номeр , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), з іншої сторони

ПІБ повністю , реєстраційний номер облікової картки платника податківІнд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Орендодавець"), з іншої сторони, 

Повне найменування , код Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  і Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі "Орендодавець") з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про оренду земельної ділянки (надалі – «Договір») про наступне

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (далі – "Земельна ділянка"), визначену цим Договором,  для

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець, на підставі вказати підставу (рішення ради) від датаномер передає, а Орендар приймає в оренду земельну ділянку (далі - об’єкт оренди або Земельна ділянка), визначену цим Договором, для

вказати цільове призначення орени землі, відповідно до пункту "класифікації видів цільового призначення земель"

ведення особистого селянського господарства.

2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

2.1. В оренду надається земельна ділянка:

2.1.1. категорія землі категорія землі

2.1.2.розмір (площа) земельної ділянки розмір  га.

2.1.3. місце розташуваннямісце розташування

2.1.4. кадастровий номер кадастровий номер

2.2. Відповідно до витягу з технічної документації Головного управління Держгеокадастру у м. місто від датаномер нормативна грошова оцінка Земельної ділянки на дату укладення Договору  становить сума  (сума, прописом (укр.) ) грн. коп коп

2.3. На  земельній ділянці відсутні об'єкти нерухомого майна.

2.3.  На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна: 

 •  будівельні споруди  зазначте об'єкти нерухомого майна, (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)
 •  об'єкти інфраструктури:зазначте об'єкти (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)
 • земельна ділянка передається в оренду разомзазначте об'єкти нерухомого майна, що знаходяться на земелній ділянці, їх техчнічний стан тощо

2.3. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню, а саме зазначити недоліки об'єкта оренди

2.3. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків,  що можуть перешкоджати її єфективному використанню.

2.4. Права третіх осіб на земельну ділянку відсутні.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1Договір укладено на строк з дати його державної реєстрації до дата припинення дії року.

4. УМОВИ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набуває чинності з дня його державної реєстрації та діє протягом встановленого терміну.

4. УМОВИ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом встановленого терміну.

4.2. По закінченні терміну договору орендар має переважне право на поновлення договору на новий термін. У цьому разі Орендар повинен повідомити письмову другу сторону про бажання щодо продовження дії договору на новий термін за зазначити період часу до його закінчення.

4.3. Умови цього договору зберігають свою чинність на строк його дії у випадках, коли після набуття чинності цим договором законодавством встановлені інші правила, ніж передбачені договором.

4.4. При зміні орендаря договір оренди не зберігає чинність.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА

5.1. Орендна плата вноситься орендарем щорічно у грошовій формі та у розмірі розмір оренди (для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;) (розмір оренди, прописом (укр.) ) грн.

5.1. Орендна плата вноситься орендарем щомісяця у грошовій формі та у розмірі розмір оренди (для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;) (розмір оренди, прописом (укр.) )грн

 

 

5.2. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахування індексів інфляції.

5.2. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється без урахування індексів інфляції.

5.3. Орендна плата вноситься у такі строки зазначте строки внесення орендної плати (дата,місяць)

5.4. Розмір орендної плати переглядається зазначте періодичність перегляду орендної плати та за умов:

 • зміни умов господарювання, передбачених договором;
 • зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;
 • погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
 • в інших випадках, передбачених законом.

5.5. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі розмір пені (розмір пені, прописом (укр.) )%% несплаченої суми за кожний день прострочення.

5.6. У разі несплати орендних платежів орендар несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ І ЗБЕРІГАННЯ ЯКОСТІ ЗЕМЛІ

6.1. Земельна ділянка передається в оренду для вказати цільове призначення орени землі, відповідно до пункту "класифікації видів цільового призначення земель"

6.2. На Земельній ділянці не дозволяється діяльність, не пов’язана з цільовим призначенням Земельної ділянки.

6.3. Умови збереження стану об’єкта оренди: орендована земельна ділянка повинна використовуватись способами, що не суперечать екологічним вимогам, не допускати забруднення радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, захищати її від водної та вітрової ерозії, поліпшувати корисні властивості землі, дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля

7. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ

7.1.Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту її відведення.

7. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ

7.1.Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням проекту її відведення.

7.1.1. Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:

7.1.2. Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на Орендодавця.

7.1.1. Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:

7.1.2. Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на Орендаря

7.2. Сторони підтверджують, що Земельна ділянка, яка є об’єктом за цим Договором, передається в оренду у придатному для її використання стані та вважається переданою Орендодавцем Орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

7.3. Право на оренду Земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права.

7.4. Земельна ділянка передається в оренду по акту прийому-передачі, який оформляється в строк не пізніше 7 днів з моменту набуття чинності Договору.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

8.1. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється відповідно до акту прийому передачі.

8.2. Орендодавець має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

8.3. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

8.4. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню.

8.5. Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

8.4. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

9. ІСНУЮЧІ ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

9.1. На орендовану земельну ділянку встановлені обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб: зазначити відомості про обмеження (обтяження) щодо об'єкта оренди  9.2. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

9. ІСНУЮЧІ ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

9.1. Відомості про обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб. у використанні орендованої земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012р №1051 не зареєстровані.

10.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

10.1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

 • використання земельної ділянки у відповідності за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
 • дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
 • своєчасного внесення орендної плати;
 • вільного доступу до переданих в оренду земельних ділянок для контролю за додержанням умов договору;
 • у разі розірвання договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання Договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань;
 • вимагати від орендаря збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення відповідно до законодавства України розмірів земельного податку;
 • вимагати від орендаря відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за період місяців з часу підписання договору у разі відмови орендаря від укладеного договору оренди, якщо ця відмова не пов’язана з порушенням орендодавцем цього договору;
 • дострокового розірвання цього Договору.

10.2. Обов'язки Орендодавця:

 • передати орендарю по акту приймання-передачі в користування земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з цим договором; 
 • не втручатись у господарську діяльність орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору;
 • попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самої земельної ділянки.
 • повідомити в письмовій формі Орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов на яких вона продається.
 • відшкодувати Орендарю витрати, пов'язані з поліпшенням стану земельної ділянки, яке проводилось Орендарем за згодою Орендодавця ;

10.3. Права Орендаря:

 • вимагати надання орендодавцем для використання земельну ділянку після державної реєстрації договору оренди;
 • використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у договорі;
 • переважного права за різних інших умов на поновлення договору оренди;
 • за згодою орендодавця, визначеною у окремій угоді сторін, проводити поліпшення земельної ділянки, зводити у встановленому законом порядку споруди, без зміни цільового призначення земельної ділянки;
 • користуватись на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями орендодавця з метою забезпечення належної господарської діяльності на орендованій земельній ділянці;
 • за згодою орендодавця передавати у володіння і користування орендовану земельну ділянку або її частину іншій особі (суборенда) у випадках та на умовах, передбачених законом;
 • має переважне право на придбання орендованої земельної ділянки у власність у разі продажу цієї земельної ділянки за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається.

10.4. Зобов'язання Орендаря:

 • приступити до використання орендованих земельних ділянок після державної реєстрації договору оренди та підписання акта приймання-передачі земельної ділянки;
 • використовувати орендовані земельні ділянки відповідно до мети, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
 • здійснювати заходи щодо поліпшення стану земельних ділянок у обсягах і строки, визначені окремою угодою сторін;
 • своєчасно вносити орендну плату;
 • у належному стані повернути Орендодавцю земельні ділянки після закінчення строку оренди;
 • відшкодовувати Орендодавцеві заподіяну Орендарем шкоду стану земельної ділянки на підставі документально підтверджених даних.
 • враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до закону і цього договору;

11. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНАЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ  ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

11. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНАЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ  ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендодавець.

11.2 У разі прострочення Орендодавцем або Орендарем установлених договором оренди землі строків передачі о'бєкта оренди ризик його випадкового знищення або пощкодження у цей період несе сторона,яка допустила прострочення його прийому-передачі.

12. СТРАХУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

12.1 Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

12. СТРАХУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

12.1 Згідно з цим договором об'єкт оренди  підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

12.2. Страхування об'єкта оренди здійснює Орендар.

12.3. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

12. СТРАХУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

12.1 Згідно з цим договором об'єкт оренди  підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

12.2. Страхування об'єкта оренди здійснює Орендодавець.

12.3. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

13. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

13.1. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін. Згодою або запереченням Орендодавця на зміни та/або доповнення до цього Договору, є його рішення, прийняте в установленому законодавством порядку. 

13.1.1. Зміна найменування сторін Договору, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи, не є підставою для внесення змін до Договору та/або його переоформлення;

13.1.2. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки на новий строк, його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

13.2. Всі витрати, пов’язані з внесенням зміни та/або доповнення до цього Договору, сплачує Орендар.

13.3. Дія договору припиняється у разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • невиконання Орендарем своїх зобов’язань та обмежень (обтяжень) 
 • примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • поєднання в одній особі власника Земельної ділянки та Орендаря;

 • ліквідації юридичної особи-орендаря.

13.4.Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

 • взаємною згодою сторін та інших підстав визначених Законом, про що одна сторона за вказати строк місяців повідомляє іншу сторону;
 • рішенням суду   на   вимогу   однієї  із  сторін  у  наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення,  пошкодження орендованої земельної ділянки,  яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
 • Розірвання   договору   оренди  землі  в  односторонньому порядку не допускається.
 • Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.

  Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є:вкажіть умови, котрі можуть слугувати основою для розірвання договору в односторонньому порядку

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

14.1. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відпоідальність відповідно до Закону та цього Договору, одна сторона несе перед іншою стороною майнову відповідальність у вигляді сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки національного банку України. Сплата пені не звільняє сторони від виконання покладених на них зобов’язань та усунення виявлених порушень.

14.2. Сторона,  яка  порушила  зобов'язання,  звільняється  від відповідальності,  якщо вона доведе,  що це порушення сталося не з її вини.

14.3. Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:

 • зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;
 • відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;
 • дострокового розірвання договору.

14.4. Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

 

15. УМОВИ ЩОДО СУБОРЕНДИ

15.1. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися Орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, або за попередньою письмовою згодою Орендодавця. Якщо протягом одного місяця з дня повідомлення Орендавця про намір передати земельну ділянку в суборенду Орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

15.2. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами даного договору і не суперечити йому.

15.3. Строк суборенди не може перевищувати строку оренди, визначеному даним договором.

15.4. У разі припинення даного договору чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

15.5. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

16.2. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідчення цього Договору сплачує Орендар.

16.3.  Цей договір укладено у трьох примірниках,  що мають  однакову юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця,  другий – в орендаря,  третій - зберігається у нотаріуса, вкажіть інформацію щодо нотаріуса ( місто, ПІБ)

16.3. У разі якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі про оренду землі, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

16.1. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

16.2. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію у зазначте орган, який провів державну реєстрацію договора

16.3. У разі якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі про оренду землі, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

15.1. Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

15.2. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідчення цього Договору сплачує Орендар.

15.3. Цей договір укладено у трьох примірниках,  що мають  однакову юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця,  другий – в орендаря,  третій - зберігається у нотаріуса, вкажіть інформацію щодо нотаріуса ( місто, ПІБ)

15.4. У разі якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі про оренду землі, то застосовуються правила міжнародного договору.

15.1. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

15.2. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію у зазначте орган, який провів державну реєстрацію договора

15.3. У разі якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі про оренду землі, то застосовуються правила міжнародного договору.

15.1. Цей  договір  набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

15.2. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря.

15.3. У разі якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі про оренду землі, то застосовуються правила міжнародного договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Орендодавець:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

Банківські реквізити

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

 

 

Орендодавець:

Громадянин(ка) 

Громадянство ПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса  місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити:

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

____________________ ПІБ повністю

Орендодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

Посада представника

ПІБ представника

____________________

 

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Орендар:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Орендар:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

Банківські реквізити

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар:

Громадянин(ка) 

Громадянство ПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса  місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

Банківські реквізити:

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

____________________ ПІБ повністю

Орендар:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Рахунок: № рахунку

Банк:Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBAN:IBAN

МФО банку:МФО банку

 

Посада представника

ПІБ представника

____________________

 

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Дата оновлення 01.03.2024 о 17:19:18

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір оренди землі. В шаблоні можливо обрати: чи передбачається державна реєстрація договору, цільове признчення договору, розрахунок орендної плати, обмеження щодо оренди, чи підлягає договір розірванню в односторонньому порядку, чи потребує договір нотаріального посвідчення.

 

Орендодатор: юридична особа, ФОП, фізична особа.

Орендар: юридична особа, ФОП, фізична особа.

 

Зміст:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ;

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ;

4. УМОВИ ДОГОВОРУ;

5. ОРЕНДНА ПЛАТА;

6. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ І ЗБЕРІГАННЯ ЯКОСТІ ЗЕМЛІ;

7. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ;

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ;

9. ІСНУЮЧІ ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ; 

10.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН; 

11. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНАЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ  ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ; 

12. СТРАХУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ; 

13. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ; 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН; 

15. УМОВИ ЩОДО СУБОРЕНДИ; 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ; 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

В комплект документів входить:

- Договір оренди землі; 

- Акт прийому-передачі землі;

- Акт прийому-передачі (про поверенення) землі;

- Акт приймання-передачі  послуг з оренди.

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово