УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір оренди приміщення (гаражного боксу) між фізичними особами (укр), Україна

ДОГОВІР ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ № Номер договору

Місце укладення договору                                                           дата укладення договору р.

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ з одного боку, і

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , надалі ОРЕНДАР, з іншого боку,


Надалі СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, Орендар приймає в оренду гаражний бокс, надалі - ПРИМІЩЕННЯ, для використання його під обслуговування та зберігання механічних транспортних засобів у порядку і на умовах зазначених нижче:

1.2. Приміщення, яке є об'єктом оренди, знаходиться за адресою: повна адреса гаража (індекс, область, населений пункт, кооператив, бокс №) . Характеристика приміщення:цегляний/інший матеріал, площа, інші характеристики

1.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає приміщення із дата прийняття приміщення в оренду р.

1.4. З приміщенням в орендне використання також передається відповідно до окремого Додатку №1 (Перелік майна, що передається в оренду) становить не від'ємну частину даного Договору.

1.5. Приміщення належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві користування.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

2.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати приміщення в належному технічному стані, придатному для використання його під обслуговування та зберігання автомобілів механічних транспортних засобів із зазначеним у договорі термін.

2.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується не перешкоджати використанню приміщення ОРЕНДАРЕМ протягом дії цього Договору.

2.3. Входити у орендоване приміщення тільки в присутності ОРЕНДАРЯ.

2.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ підтверджує, що запропоноване в оренду приміщення не продане, не подароване, в спорі і під заставою не знаходиться, не здані в оренду іншим особам.

2.5. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується протягом строку Договору не відчужувати дане приміщення.

2.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе відповідальність за достовірність наданої інформації про орендоване приміщення.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

3.1. Використовувати приміщення за його цільовим призначенням, відповідно до п.1. цього Договору.

3.2. Прийняти приміщення в зазначений у договорі термін.

3.3. Платити орендну плату в розмірі та в строк, передбачені п.4. цього Договору.

3.4. Утримувати приміщення і територію перед ним згідно діючих Правил на території гаражного кооперативу, забезпечувати схоронність приміщення, бережно ставитися до технічного та іншого обладнання, до об'єктів благоустрою, дотримуватися правил пожежної безпеки, економно використовувати електричну енергію.

3.5. Платити щомісяця витрати по електроенергії, і надавати ОРЕНДОДАВЦЮ квитанції на першу його вимогу.

3.6. Не передавати приміщення в суборенду третім особам.

3.7. Не зберігати і не використовувати в приміщенні вибухонебезпечні та екологічно шкідливі речовини.

3.8. Відшкодовувати всі збитки ОРЕНДОДАВЦЯ, що виникли з вини ОРЕНДАРЯ.

3.9. Безперешкодно пускати в приміщення ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки його використання.

3.10. ОРЕНДАРЕВІ Забороняється:

а) проводити роботи або здійснювати інші дії, які призводять до пошкодження приміщення, меблів та обладнання;

б) самовільно використовувати додаткові опалювальні прилади окрім встановленої системи опалення;

в) самовільно без письмової угоди ОРЕНДОДАВЦЯ, виносити з приміщення майно, яке є власністю ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.11. Нехтувати діючими Правилами на території гаражного кооперативу, залишати біля орендованого гаражного боксу, або на проїзді в нічний час транспортні засоби.

4. ПОРЯДОК І ФОРМА ОПЛАТИ

4.1. ОРЕНДАР виплачує ОРЕНДОДАВЦЮ вартість оренди на місяць грн. (вартість оренди на місяць, прописом (укр.) ) за календарний місяць. Оплата проводиться шляхом сплати грошових коштів на день підписання даного Договору із урахуванням першого та останнього місяця.

4.2. Оплата проводиться не пізніше 15 числа, за наступний місяць оренди.

4.3. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України.

5. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії даного Договору з дати його підписання обома сторонами по строк дії договору оренди (до 3 років реєстрація не потрібна) р. (включно).

5.2. Цей Договір автоматично пролонгується на тих же умовах і на той же строк у разі, якщо жодна зі сторін не заявила про розірвання договору, за 20 днів до його закінчення.

5.3. Цей Договір, може бути розірваний достроково в порядку, передбаченому п.7.
5.4. Цей Договір складено у трьох примірниках і має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором сторона, яка винна, відшкодовує іншій стороні вартість завданих збитків, або встановлених Правлінням кооперативу штрафів, у повному обсязі.

6.2. У разі порушення термінів: встановлених у розділі 4. цього Договору, ОРЕНДАР виплачує ОРЕНДОДАВЦЮ пеню в розмірі 1 (один) % від суми боргу за кожен день прострочення.

6.3. Виплата пені не позбавляє ОРЕНДАРЯ від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір, може бути розірваний достроково, а ОРЕНДАР виселений протягом 3-х днів з відшкодуванням збитків ОРЕНДОДАВЦЯ: а) у разі невиконання або неналежного виконання ОРЕНДАРЕМ умов, передбачених у розділі 3 цього Договору; б) у випадках, недотримання або порушення діючих Правил на території кооперативу.

7.2. Цей Договір підлягає негайному розірванню на вимогу ОРЕНДАРЯ у разі, якщо приміщення виявиться в стані непридатному для використання, за причин навмисного його пошкодження, ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе відповідальність за невиконання умов договору.

7.3. Якщо договір оренди розривається з ініціативи ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАР не використав приміщення в зазначений у договорі термін і з його боку не було порушень розділу 3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується повернути сплачену оренду за невикористаний строк, а також відшкодувати ОРЕНДАРЕВІ витрати пов'язані із зазначеними вище змінами.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

гр. Громадянство  ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  

тел. Номер телефону №1

___________________________ ПІБ повністю

 

ОРЕНДАР 

гр. Громадянство ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса фактичного проживання

тел. Номер телефону №1

__________________ ПІБ повністю

ДОДАТОК №1

до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ № Номер договору від дата укладення договору р.

 

Перелік майна, що передається в оренду. Перелік майна, що передається в оренду __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

гр. Громадянство  ПІБ повністю

 

___________________________ ПІБ повністю

 

ОРЕНДАР 

гр. Громадянство ПІБ повністю

 

__________________ ПІБ повністю

АКТ

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

 

Відповідно до договору оренди нерухомості №Номер договору від   дата укладення договору року

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ з одного боку, і

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , надалі ОРЕНДАР, з іншого боку,

приймає раніше здане в оренду приміщення та майно в приміщенні,  що   знаходиться   за адресою:   повна адреса гаража (індекс, область, населений пункт, кооператив, бокс №) , цегляний/інший матеріал, площа, інші характеристики . Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендодавцем.      

Показники лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: покази лічильників на момент передачі приміщення в оренду .

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

гр. Громадянство  ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  

тел. Номер телефону №1

___________________________ ПІБ повністю

 

ОРЕНДАР 

гр. Громадянство ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса фактичного проживання

тел. Номер телефону №1

__________________ ПІБ повністю

Дата оновлення 01.03.2024 о 01:01:16

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір оренди гаражного боксу в Україні: як правильно укласти?

Договір наймання складається в простій письмовій формі й не вимагає нотаріального засвідчення та державної реєстрації.

Якщо ви працюєте через рієлтора, саме він виступає третьою уповноваженою стороною, яка засвідчить договір оренди квартири. Важливо, щоб у рієлтора була ліцензія на надання рієлторських послуг, досвід і репутація на ринку. Важливо це перевірити перед угодою.

 

Орендодавець: фізична особа;

Орендар: фізична особа;

 

Зміст:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ; 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ;

3. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ; 

4. ПОРЯДОК І ФОРМА ОПЛАТИ;

5. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН; 

7. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ; 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

В комплект документів входить: 

- Договір; 

- Додаток (опис);

- Акт приймання-передачі приміщення;

 

 

 

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово