УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір оренди квартири, орендодавець юо, фоп, юо (укр/англ), універсальний

ДОГОВІР №Номер договору

ОРЕНДИ КВАРТИРИ

від  Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

LEASE AGREEMENT #Номер договору

 

dd Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆

місто

місто(англ)

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) (s) (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП    (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Individual entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.)   (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

Повне найменування   (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.)   (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

Повне найменування (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.)  (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендар"), з іншої сторони,

Сitizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)   (hereinafter referred to as  "the Tenant"), on the other hand,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди квартири (надалі – «Договір») про наступне.

(hereinafter referred to collectively as the "Parties" and individually referred to as "the Party") have entered into this Lease Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement") as follows.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в строкове платне користування квартиру (далі - "Об'єкт оренди" або "Квартира"), загальною площею Загальна площа (Загальна площа, прописом (укр.) ) кв. м., на строк, зазначений в п. 3.1 цього Договору.

Об'єкт оренди розташований на номер поверху будинку номер поверху будинку, прописом (укр.)  поверсі будинку/будівлі за адресою: Адреса об'єкта .

Технічний стан та інші характеристики Об'єкту оренди, що передається в оренду на умовах цього Договору, зафіксовані в Акті приймання-передачі (додаток № 1 до цього Договору), який є невід'ємною частиною цього Договору, і повністю задовольняють Орендаря.

1.1. The Landlord undertakes to transfer the flat to the Tenant (hereinafter referred to as "the Leased Object" or "Apartment"), with a total area of Загальна площа (Загальна площа, прописом (eng.) ) sq. m., for the period specified in clause 3.1 of this Agreement.

The Leased Object is located on the номер поверху будинку   номер поверху будинку, прописом (eng.) floor of the house / building at: Адреса будинку (англ) .

The technical condition and other characteristics of the Leased Object are specified in the Transfer and Acceptance Act (Annex 1 to this Agreement), which is an integral part of this Agreement, and fully satisfy the Tenant

1.2. Право власності Орендодавця на Об'єкт оренди підтверджується договором купівлі-продажу квартири, що посвідчений приватним нотаріусом.

Об'єкт оренди, що передається в оренду, не є предметом судових спорів між Орендодавцем і будь-якою третьою особою, не знаходиться під арештом, не передане в оренду третім особам, не перебуває під заставою.

1.2. The Landlord's ownership for the Leased Object is supported by the Contract of sale of the apartment, which is certified by a private notary.                              

The Leased Object is not subject to litigation between the Landlord and any third party, is not under arrest, is not leased to third parties, is not pledged. 

1.3. Вартість Об'єкту оренди за місяць на момент укладення цього Договору складає Вартість Об'єкту оренди грн.

1.3. The value of the Leased Object per month at the time of conclusion of this Agreement is Вартість Об'єкту оренди UAH.

1.4. Об'єкт оренди надається в оренду за цим Договором для місцезнаходження з метою власного тимчасового приживання Орендаря. Якщо Орендар користуватиметься Об'єктом оренди (чи його частиною) всупереч призначенню, то Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору. Зміна призначення користування можлива лише за умови отримання письмової згоди Орендодавця і відповідних погоджень, необхідних згідно чинного законодавства України.

1.4. The Leased Object is leased under this Agreement for the purpose of personal temporary living of the Tenant. If the Tenant uses the Leased Object (or a part thereof) contrary to the purpose, the Landlord has the right to demand termination of this Agreement. The change of purpose of use is possible only with the written consent of the Landlord and the appropriate approvals required under the current legislation of Ukraine. 

1.5. Орендодавець свідчить, що: на момент укладання цього Договору відсутні будь-які недоліки, які значно знижують цінність або можливість використання Об'єкта оренди за цільовим призначенням, зазначеним в п.1.4. цього Договору; від Орендаря не приховано обставин, які мають істотне значення для вирішення питання про укладення цього Договору; усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в Об'єкті оренди та/або забезпечують належний технічний стан Об'єкта оренди, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням.

1.5. The Landlord certifies that: at the time of entering into this Agreement there are no disadvantages that significantly reduce the value or ability to use the Leased Object for the intended purpose specified in clause 1.4. this Agreement; circumstances that are essential to resolving the issue of the conclusion of this Agreement are not hidden from the Tenant; all engineering communications, that are in the Lease Facility and / or ensure the proper technical condition of the Leased Object, are fully operatiove and function as intended.

Об'єкт оренди іншим особам не відчужено, в тому числі і шляхом передачі до статутних капіталів юридичних осіб; Об'єкт оренди не перебуває під заставою або арештом; щодо Об'єкту оренди відсутні будь-які судові спори та не провадяться будь-які виконавчі дії; Об'єкт оренди не наданий в користування іншим особам - Орендарям; обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Об'єкта оренди немає; внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб.

The Leased Object is not alienated to other persons, including by transfer to the statutory capitals of legal entities; The Leased Object is not secured or seized; no litigation is involved in the Lease Facility and no enforcement action is being taken; The Leased Object is not provided for use by other persons - the Tenants; encumbrances, as well as any rights of third parties regarding the Leased Object; the conclusion of this Agreement will not violate the rights and legitimate interests of third parties.

1.6. Сторони підтверджують, що: на момент укладення цього Договору вони мають повну цивільну правоздатність та дієздатність; укладення цього Договору відповідає їх інтересам; волевиявлення на укладення цього Договору є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі, без впливу обману, помилки або тяжких для Сторін обставин; умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін; цей Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені саме цим Договором.

1.6. The Parties acknowledge that: at the time of the conclusion of this Agreement, they have full civil capacity; the conclusion of this Agreement is in their interest; the will to enter into this Agreement is free, conscious and consistent with their own free will, without the influence of fraud, error or grave circumstances for the Parties; the terms of the Agreement are clear and consistent with the actual agreement of the Parties; this Agreement does not conceal any other transaction and is aimed at the actual occurrence of the consequences stipulated by this Agreement.

1.7. Орендар не має права передавати Об'єкт оренди або його частину в суборенду (під найм) третім особам без попередньої письмової згоди Орендодавця.

1.7. The Tenant shall not have the right to transfer the Leased Object or part thereof to the sublease to any third parties without the prior written consent of the Landlord.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

2. PROCEDURE OF TRANSFER AND RETURN   

2.1. Передача Об'єкта оренди в оренду за цим Договором та повернення Орендодавцю Об'єкта оренди здійснюється за Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами, і якому зазначається технічний стан Об'єкта оренди, усі недоліки, що були виявлені Сторонами під час передачі Об'єкта оренди, перелік обладнання, інвентар та інше майно, що передається разом з Об'єктом оренди. 

2.1. The transfer of the Leased Object under this Agreement and the return to the Landlord of the Leased Object shall be supported by Tranbsfer and Acceptance Act, signed by both Parties, and which specifies the technical condition of the Leased Object, any deficiencies revealed by the Parties during the transfer of the Leased Object, list of equipment, inventory and other property that is transferred with the Leased Object.   

2.2. Об'єкт оренди вважається переданим в оренду за цим Договором Орендарю з моменту підписання Сторонами відповідного Акта приймання-передачі.

2.2. The Leased Object is considered to be leased under this Lease Agreement from the moment of signing of the relevant Transfer and Acceptance Act by the Parties.

2.3. Після закінчення строку оренди, а також у разі розірвання або дострокового припинення дії цього Договору, Орендар протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання від Орендодавця Акту приймання - передачі, зобов'язаний за Актом приймання-передачі повернути Об'єкт оренди Орендодавцю у стані, в якому Об'єкт оренди був на момент передачі його в оренду за цим Договором, з урахуванням нормального зносу за період дії Договору оренди та всіх здійснених Орендарем поліпшень, які неможливо відокремити від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.   

2.3. Upon the expiration of the lease term, as well as in the event of termination or early termination of this Agreement, the Tenant within 15 (fifteen) working days from the date of receiving from the Landlord the Transfer and Acceptance Act, obliged to return the Leased Object to the Landlord in the condition in which the Leased Object was at the time of the commencement of the lease under this Agreement, taking into account the normal wear and tear over the period of the Lease Agreement and any improvements made by the Tenant that cannot be separated from the Leased Object without causing damage to it.

2.4. Об'єкт оренди вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами відповідного Акта приймання-передачі, а у разі немотивованої відмови Орендодавця від підписання акту приймання-передачі - з моменту фактичного звільнення Орендарем Об'єкта оренди. У разі необґрунтованої відмови Орендаря від підписання Акту приймання-передачі Об'єкта оренди та відмові від звільнення Об'єкта оренди, що може виражатися у фактичному використанні Об'єкта оренди, Орендодавець по завершенню строку дії даного Договору, має право вчинити дії по фактичному обмеженню доступу до Об'єкту оренди.

2.4. The Leased Object shall be considered returned to the Landlord from the moment of signing by the Parties of the relevant Transfer and Acceptance Act, and in case of a non-motivated refusal of the Landlord to sign the Transfer and Acceptance Act - from the moment the Tenant of the Lease Object is actually released. In case of unjustified refusal of the Tenant to sign the Transfer and Acceptance Act of the Lease Object and refusal to release the Lease Object, which may be expressed in the actual use of the Leased Object upon the expiration of this Agreement, the Landlord has the right to take actions to effectively restrict access to the Leased Object.

3. СТРОК ОРЕНДИ

3. TERM OF LEASE

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до  Строк оренди до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 . Після завершення строку оренди Об'єкт оренди передається Орендодавцю за актом приймання-передачі. Ухилення від підписання акту не є підставою для продовження права на користування Об'єктом оренди або нарахування Орендної плати.

3.1. This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force until Строк оренди д, (напр.:May 1, 2021)📆 . Upon expiration of the lease, the Leased Object shall be transferred to the Landlord under the Transfer and Acceptance Act. Failure to sign the Transfer and Acceptance Act is not a basis for continuing the right to use the Leased Object or to charge the Lease fee.

4. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

4. LEASE FEES AND PAYMENTS FOR THE USE OF THE RENT

4.1. Вартість послуг оренди на календарний місяць становить  Вартість Об'єкту оренди грн (Вартість Об'єкту оренди, прописом (укр.) грн) (надалі – «Орендна плата»)

4.1 The cost of rental services for the calendar month is Вартість Об'єкту оренди UAH (Вартість Об'єкту оренди, прописом (eng.) UAH) (hereinafter – “Lease Fee”).

4.2. Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату за час фактичного користування Об'єктом оренди.

4.2. The Tenant pays the Landlord the Lease Fee for the actual use of the Leased Object.

4.3. Орендна плата за перший місяць оренди перераховується Орендодавцю на його поточний рахунок вказаний у цьому Договорі, до Строк сплати за перший місяць оренди до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , після підписання Сторонами Акту приймання, тобто передачі Об'єкту оренди. 

4.3. The Lease Fee for the first month of the lease shall be transferred to the Landlord’s current account specified in this Agreement, up to Строк сплати за перший місяць оренди д, (напр.:May 1, 2021)📆 , after the Parties have signed the Transfer and Acceptance Act, i.e. upon transfer of the Leased Object.

4.4. Орендна плата за кожен місяць оренди перераховується Орендодавцю авансовим платежем на його поточний рахунок, вказаний у цьому Договорі, до 28 числа місяця, що передує місяцю оренди (розрахунковому місяцю).

Якщо день сплати орендної плати припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, Орендар зобов'язаний сплатити орендну плату в перший робочий день, що слідує за вихідним, святковим або іншим неробочим днем.

4.4. The Lease Fee for each month of the lease shall be credited to the Landlord by a down payment to his current account specified in this Agreement until the 28th of the month preceding the month of the lease (billing month).

If the day of payment of the Lease Fee falls on a day off, public holiday or other non-working day, determined in accordance with the current legislation of Ukraine, the Tenant is obliged to pay the Lease Fee on the first working day following the day-off, public holiday or other non-working day.

4.5. Не входять до орендної плати і відшкодовуються (компенсується) Орендарем окремо вартість комунальних послуг, тобто: вартість спожитої електроенергії, води, опалювання і тощо, вартість витрат по обслуговуванню Об'єкта оренди. Відшкодування вартості комунальних послуг здійснюється Орендарем шляхом оплати рахунків, які надходитимуть на адресу Об'єкта оренди. Сторони можуть погодити інший порядок відшкодування таких платежів.

4.5. The cost of utilities is not included in the Lease Fee and reimbursed (compensated) by the Tenant separately, i.e.: the cost of consumed electricity, water, heating, etc., the cost of maintenance of the Leased Object. The Tenant reimburses the cost of utility services by paying the bills that will be sent to the Leased Object. The Parties may agree on another procedure for reimbursement of such payments.

4.6. Орендодавець має право один раз в квартал в односторонньому порядку переглядати розмір орендної плати у разі зростання рівня інфляції, тарифів на комунальні послуги, змін, пов'язаних з податковою політикою держави, тощо, внаслідок чого змінюється розмір орендної плати за цим Договором.

4.6. The Landlord has the right to unilaterally review quarterly Lease Fee once a quarter in the event of rising inflation, utility tariffs, changes related to the state's tax policy, etc., resulting in a change in the Lease Fee under this Agreement.

Зміна орендної плати оформляється додатковою угодою, яку Орендар зобов'язаний підписати та повернути (один примірник) Орендодавцю не пізніше  повернути календарних днів з дня її отримання. Вказана угода буде невід'ємною частиною цього Договору.

The change of the Lease Fee is made out by an additional agreement that the Tenant is obliged to sign and return (one copy) to the Landlord not later than повернути calendar days from the date of its receipt. The said additional agreement will be an integral part of this Agreement.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.       

5.1. The Parties shall be liable for non-compliance or improper fulfillment of the terms of this Agreement in accordance with the current legislation of Ukraine and this Agreement

5.2. Орендар відшкодовує збитки, завдані з його вини Орендодавцю внаслідок пошкодження Об'єкту оренди та порушення функціонування обладнання, комунікацій та мереж, котрі знаходяться в Об'єкті оренди та/або забезпечують належний технічний стан Об'єкта оренди (електропостачання, водопостачання теплопостачання, система вентиляції, обладнання системи протипожежної та охоронної сигналізації, тощо), шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування Орендодавцю вартості приведення майна в попередній стан.

5.2. The Tenant shall indemnify the damage caused by his or her fault to the Landlord as a result of damage to the Leased Object and malfunctioning of equipment, communications and networks located in the Leased Object and / or ensure the proper technical condition of the Leased Object (electricity, water supply, heat supply system) , the equipment of the fire and burglar alarm system, etc.), by bringing the damaged property to its previous state or compensating to the Landlord for the cost of bringing the property to its previous condition.        

5.3. У випадку заподіяння шкоди орендованому Об`єкту оренди та майну Орендаря, що сталося з вини Орендодавця, останній зобов’язаний відшкодувати завдані збитки Орендарю за неможливість нормального використання Об'єкту оренди за призначенням згідно цього договору оренди, а також за неможливість використання зіпсованого майна Орендаря. Збитки відшкодовуються на підставі актів, складених Орендарем і Орендодавцем.

5.3. In case of damage to the Leased Object and to the property of the Tenant due to the Landlord’s failure and misconduct, the latter is obliged to compensate the damage caused to the Tenant for the impossibility of the normal use of the Leased Object for the purpose under this lease agreement, and for the inability to use the damaged Tenant’s property. Damages shall be compensated on the basis of acts drawn up by the Tenant and the Landlord.

5.4. Всі спори, які виникають при виконанні умов даного Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

5.4. All disputes arising from the fulfillment of the terms of this Agreement shall be settled by negotiation between the Parties.

5.5. У разі, якщо Сторонами не буде досягнута згода, то спори передаються на розгляд суду, згідно чинного законодавства України.

5.5. Should the Parties fail to reach an agreement, the disputes shall be submitted to the court, in accordance with the current legislation of Ukraine.

6. ФОРС-МАЖОР

6. FORCE-MAJOR

6.1. У випадку настання обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою впливу Орендодавця та Орендаря (стихійне лихо, екстремальні погодні умови, війна, страйк, громадські заворушення, відсутність ліній зв'язку та засобів доставки, втручання зі сторони влади, зміна чинного законодавства, тощо), термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором продовжується на термін дії вказаних обставин.

6.1. In case of force majeure circumstances beyond the Landlord's and Tenant's sphere of influence (natural disasters, extreme weather, war, strike, public disturbance, lack of communication lines and means of delivery, interference from the authorities, change of current legislation, etc.) , the term of fulfillment by the Parties of the obligations under the Agreement is extended for the duration of the specified circumstances.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за збитки, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.2. The Parties shall be exempt from liability for damages resulting from the force majeure circumstances.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. FINAL PROVISIONS

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства в Україні.

7.1. All legal relations arising out of or related to this Agreement, including those related to the validity, conclusion, execution, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its terms, determination of the consequences of invalidity or breach of the Agreement, shall be governed by this Agreement and the relevant provisions of the current legislation in Ukraine.   

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.2. Upon the entry into force of this Agreement, any prior negotiations thereto, correspondence, preliminary agreements, protocols of intent and any other oral or written arrangements of the Parties on matters which are in any way related to this Agreement shall cease to be valid, but may be taken into account when interpreting the terms of this Agreement.

7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.3. The Party shall be fully responsible for the correctness of the requisites specified by it in this Agreement and undertakes to notify in writing the other Party in due time of their change, and in case of failure to do so shall bear the risk of adverse consequences.              

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.4. The assignment of the right of claim and (or) transfer of debt under this Agreement to one of the Parties to third parties shall be allowed only on condition of written agreement of this with the other Party.

7.5. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться Сторонами шляхом укладення додаткових угод. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані обома Сторонами.

7.5. Amendments to this Agreement shall be made by the Parties through the conclusion of additional agreements. Additional agreements and annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and shall have legal force if they are written in writing signed by the Parties.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

7.6. All corrections to the text of this Agreement shall be valid and may be taken into account only if they are in each case dated, certified by the signatures of the Parties.

Стаття 8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8. DETAILS OF THE PARTIES

Орендодавець/Landlord  _____________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account № рахунку

МФО/MFO        МФО банку

IBAN                 IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Орендодавець/Landlord _____________________

ФОП ПІБ ФОП

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank  Назва банку (Eng.)

№ рах./Account № рахунку

МФО/MFO        МФО банку

IBAN                 IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Орендодавець/Landlord _______________________

Посада представника

ПІБ представника

Повне найменування

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Повне найменування (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank  Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Орендодавець/Landlord _____________________

Посада представника

ПІБ представника

Повне найменування

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Повне найменування (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Акт приймання-передачі №Номер Акту

від Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

до Договору №Номер договору   оренди квартири

від  Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Transfer and Acceptance Act №Номер Акту

dd Дата Акт, (напр.:May 1, 2021)📆

to LEASE AGREEMENT №Номер договору

dd Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆

місто

місто(англ)

 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Citizen of Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) (s) (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП    (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Individual entrepreneur  ПІБ ФОП (Eng.)   (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

Повне найменування   (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.)   (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

Повне найменування (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.)  (hereinafter referred to as "Landlord"), on the one hand, and

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю (надалі - "Орендар"), з іншої сторони,

Сitizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)   (hereinafter referred to as  "the Tenant"), on the other hand,

 

Орендодавець передає Орендарю квартиру (далі - "Об'єкт оренди" або "Квартира"), загальною площею Загальна площа кв. м. (Загальна площа, прописом (укр.) кв. м.), на строк, визначений п. 3.1 цього Договору.

Об’єкт оренди розташований на Поверх будинку (укр) поверсі будинку/споруди за адресою: Адреса об'єкта .

The Landlord transfers the flat to the Tenant (hereinafter referred to as "the Leased Object" or "Apartment"), with a total area of Загальна площа sq. m. (Загальна площа, прописом (eng.) sq. m.), for the period specified in clause 3.1 of this Agreement.

The Leased Object is located on the Поверх будинку (англ) floor of the house / building at: Адреса будинку (англ) .

 

 

 

Технічні умови та характеристики обʼєкту оренди Технічні умови та характеристики обʼєкту

The technical condition and other characteristics of the Leased Object The technical condition and characteristic

Орендодавець/Landlord  _____________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account № рахунку

МФО/MFO        МФО банку

IBAN                 IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Орендодавець/Landlord _____________________

ФОП ПІБ ФОП

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank  Назва банку (Eng.)

№ рах./Account № рахунку

МФО/MFO        МФО банку

IBAN                 IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Орендодавець/Landlord _______________________

Посада представника

ПІБ представника

Повне найменування

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Повне найменування (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank  Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Орендодавець/Landlord _____________________

Посада представника

ПІБ представника

Повне найменування

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Повне найменування (Eng.)

Орендар/The Tenant __________________________

ПІБ повністю

ПІБ повністю (Eng.)

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Банк Назва банку

Bank Назва банку (Eng.)

№ рах./Account  № рахунку

МФО/MFO         МФО банку

IBAN                  IBAN

Дата оновлення 28.02.2024 о 14:06:28

Коментарі
Richard
18.02.2023 13:34
орендодавець Винников Олексій Володимирович та орендар Емедіонг Річард Обот
Richard
18.02.2023 15:07
Lozcdebb

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір оренди квартири (українсько-англійська версія) підходить для всіх юрисдикцій. Передача квартири проводиться через акт приймання-передачі.

 

Орендодавець: юридична особа (резидент України), юридична особа (нерезидент України), ФОП, фізична особа;
Орендар: фізична особа.

 

Зміст: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ;

3. СТРОК ОРЕНДИ; 

4. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ;

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ;

6. ФОРС-МАЖОР; 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ; 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

В комплект документів входить:

- Договір;

- Акт приймання-передачі.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово