УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір оренди обладнання (будівельного крану) копия

ДОГОВІР №  1-1  

ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендодавець", з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець", з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар") з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди складського приміщення (надалі – «Договір») про наступне.

 

І. Предмет договору.

1.1.   Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове оплатне користування обладнання, яке є об'єктом власності Орендодавця. Орендар використовує отримане за цим договором обладнання у власній господарській діяльності дотримуючись вимог законодавства України та положень цього договору.

1.2.       Найменування обладнання, яке передається Орендарю за цим договором, його комплектність, технічні характеристики (інші особливості в разі необхідності) зазначаються в акті прийому-передачі, який є додатком до цього договору та складає єдиний документ.

 

2.  Мета оренди обладнання.

2.1.     Орендар використовує орендоване за цим договором обладнання за його технічним призначенням - проведення будівельних, монтажних, ремонтних робіт, тимчасове зберігання обладнання та матеріалів.

2.2.     Орендар гарантує використання орендованого за цим договором обладнання згідно технічних умов його експлуатації, норм законодавства України, положень цього договору.

2.3.     Орендарне має права передавати обладнання в суборенду без письмової згоди Орендодавця, та зобов'язаний запобігати використанню обладнання іншим особами в будь-який спосіб.

 

3.  Порядок передачі обладнання в оренду.

3.1.   Орендар набуває право на отримання в оренду (фактичну передачу в його тимчасове володіння та користування) кожної одиниці обладнання, протягом трьох робочих днів після здійснення попередньої оплати першого періоду розрахунків за оренду такого обладнання, здійсненого в порядку п.6.5 цього Договору, якщо сторони не дійшли письмової згоди про інше.

3.2.   За цим договором Орендар має право отримати за згодою Орендодавця одну, або декілька одиниць обладнання протягом строку дії договору. У зв'язку з наведеним, дата підписання договору та дата підписання акту прийму-передачі обладнання можуть не співпадати.

3.3.   При передачі Орендарю кожної одиниці обладнання або декількох одиниць обладнання за цим договором сторони підписують Акт прийому – передачі, який є невід’ємною частиною Договору. Такий Акт прийому-передачі складається безпосередньо Орендодавцем та підписується Сторонами в двох екземплярах по одному для кожної зі Сторін.

3.4.   Акт прийому-передачі обладнання містить наступні необхідні умови: дата підписання акту, яка засвідчує дату передачі обладнання Орендарю та дату початку нарахування орендної плати; назва обладнання, кількість та його опис, відновну вартість переданого в оренду обладнання; орендну плату; строк оренди обладнання, окрім випадків, коли обладнання передається на невизначений строк; адресу оренди; інші умови, які сторони вважають необхідними при підписанні акту.

3.5.   Підписання Акту прийому – передачі Сторонами свідчить про факт і дату передачі обладнання Орендарю в оренду на умовах даного договору.

3.6.   З моменту підписання сторонами акту прийому-передачі конкретної одиниці або декількох одиниць обладнання, для них набувають чинності всі умови вказаного договору, а також умови, які викладені в акті прийому-передачі обладнання.

3.7.   Акт прийому-передачі обладнання підписують (та при можливості/наявності завіряють печатками) Сторони особисто (їх керівник або уповноважені особи Сторін, на підставі довіреності).

3.8. Орендодавець передає Орендарю обладнання на складі Орендаря за адресою, вказаною в актах прийому-передачі обладнання, в технічно робочому (справному) стані, попередивши про всі особливі властивості обладнання. Орендар (його уповноважений представник) зобов'язаний у присутності Орендодавця пересвідчитися у справності обладнання, яке передається йому в оренду, а також особливостях його роботи, та застосування, і після цього підписати акт прийому-передачі обладнання.

3.9.   Підписання належним представником Орендаря акту прийому-передачі обладнання засвідчує: факт передачі Орендодавцем технічно справного обладнання; факт ознайомлення Орендаря із всіма особливими властивостями роботи обладнання; а також факт проведення інструктажу з використання обладнання в роботі та правил безпеки при його застосуванні.

4.  Строк оренди.

4.1.    Початок перебігу строку оренди кожної одиниці обладнання, за який нараховується орендна плата, відраховується з дати підписання Сторонами Акту прийому-передачі такого обладнання.

4.2.    Строк оренди обладнання за цим договором визначається в акті прийому-передачі одиниці такого обладнання. Строк оренди обладнання обчислюється добами та місяцями. За умовами даного договору місяць оренди складається з 30 (тридцяти) днів.

4.3.    Мінімальний строк оренди обладнання за даним договором складає п’ять діб, які розпочинаються з дня підписання акту прийому-передачі обладнання та закінчується по закінченню п’яти діб.

4.4.    Якщо строк фактичного користування обладнанням Орендарем склав менше одної доби, вважається що обладнання було орендоване строком на одну добу і орендна плата в такому випадку стягується не менше ніж за одну добу. Аналогічні правила розрахунку строку оренди та нарахування орендної плати застосовуються до неповної доби перебування обладнання у Орендаря.

4.5.    Якщо строк оренди обладнання визначається місяцями,то орендна плата за неповний місяць розраховується удобах.

4.6.    В акті прийому передачі, іншому двосторонньому документі, підписаному сторонами до цього договору, може бути визначена тільки дата передачі обладнання в Оренду, яка також є датою початку перебігу строку оренди. В такому випадку обладнання вважається переданим в оренду на невизначений строк.

4.7.    Якщо Орендар після закінчення вказаного в Акті строку продовжує користуватися обладнанням, та за п’ять днів до закінчення такого строку письмово не попередив Орендодавця про повернення обладнання, то кожен наступний строк оренди вважається продовженим на визначену в Акті кількість діб чи місяців та на тих самих умовах.

4.8.    Сторони за взаємною письмовою згодою можуть визначити інший термін оренди всього або кожного окремого обладнання, що було передано в оренду.

 

5.   Порядок повернення обладнання Орендарем.

5.1.    При поверненні Орендарем Орендодавцю кожної одиниці обладнання або декількох одиниць обладнання за цим договором уповноважені представники сторін підписують (та при наявності засвідчують печаткою) Акт прийому – передачі, який є невід’ємною частиною Договору. Для підписання акту прийому- передачі представник Орендаря повинен пред’явити Орендодавцю документ, що підтверджує його повноваження,в тому числі, на підписання акту огляду технічного стану обладнання.

5.2.    Такий Акт прийому-передачі, а також Акт огляду технічного стану обладнання складається безпосередньо Орендодавцем та підписується Сторонами в двох екземплярах по одному для кожної зі Сторін.

5.3.    Строк оренди вважається закінченим, а обладнання таким, що підлягає повернення Орендодавцю в строк визначений в Акті прийому-передачі, за яким таке обладнання передавалось в оренду.

5.4.    Якщо строк оренди визначений в Акті прийому-передачі було продовжено за згодою сторін на той самий строк, обладнання підлягає поверненню по закінченню такого продовженого строку.

5.5.    Якщо в Акті прийому – передачі обладнання зазначено лише строк початку оренди, тобто обладнання передано на невизначений строк, то строк оренди вважається закінченим, а обладнання підлягає поверненню:

5.5.1.       через п’ять днів з моменту отримання письмової вимоги від Орендодавця, якщо Орендодавець не зазначив конкретну дату. Така вимога може бути направлена Орендарю на його номер факсу, або особисто вручена під розпис уповноваженій особі Орендаря, або надіслано поштою рекомендованим чи цінним листом на адресу, що зазначена Орендарем в договорі.

5.5.2.       через п’ять днів з моменту письмового повідомлення про закінчення строку оренди та повернення обладнання Орендарем;

5.5.3.       в момент закінчення строку дії договору, якщо його строк дії не було продовжено у визначеному даним договором порядку.

5.6.           У випадку якщо Орендар вирішив повернути майно до закінчення строку оренди, то письмово повідомляє про такі обставини Орендодавця та з послідуючим письмовим узгодженням дати закінчення строку оренди та повернення обладнання.В послідуючому при виконанні умов даного пункту договору Сторони

 

керуються загальними умовами договору.

5.7.    Орендар повинен повернути обладнання негайно в деньодностороннього розірвання договору Орендодавцем з підставта впорядку передбаченимчинним законодавством України, або цим договором.

5.8.    Орендар повинен повернути обладнання технічно справним, в такому ж стані як отримав в оренду, з урахуванням його нормального зносу. Крім того, обладнання повинно бути відчищено від будівельного, монтажного, іншого бруду, від забруднення фарбою, мастилами, іншими технічними забруднювачами та сумішами, а також від майна Орендаря, що може знаходитись в такому обладнанні. При поверненні забрудненого обладнання, Орендар повинен оплатити всі витрати Орендодавця по видаленню забруднення з обладнання, на підставі виставленого Орендодавцем рахунку в безакцептному порядку.

5.9.    Фактичною датою повернення обладнання вважається дата підписання акту прийому-передачі обладнання Сторонами, якщо інше не випливає з умов Договору.

5.10. Акти прийому-передачі про повернення майна мають бути підписані Сторонами,а майно має бути повернено Орендодавцю за адресою оренди, що зазначається Сторонами в Акті прийому-передачі при отриманні майна в оренду.

5.11. Враховуючи технічні характеристики обладнання, що орендується, його транспортування (доставка, розвантаження та, при необхідності, будь-яке його переміщення у зв’язку зі зміною місця оренди) можливе лише з використанням спеціалізованих машин (механізмів)на експлуатацію яких необхідно отримати дозвіл в передбаченому чинним законодавством України порядку.

5.12. Враховуючи положення п. 5.11. даного договору транспортування обладнання на місце оренди при передачі в оренду та при поверненні майна з оренди здійснюється виключно Орендодавцем, якщо Сторони не дійшли письмової згоди про інше.

5.13.  При виникненні у Орендаря необхідності змінити місце оренди обладнання, Орендар зобов’язується у письмовому вигляді повідомити про це Орендодавця, зазначивши майбутню адресу місця оренди та приблизні строки, в які Орендодавець має здійснити таке переміщення обладнання на визначене місце оренди, якщо сторони не дійшли письмової згоди про інше. Відшкодування Орендарем витрат по транспортуванню (переміщенню) обладнання згідно даного пункту договору, здійснюється у порядку встановленому пунктами 6.3, 6.4 даного Договору

5.14. Орендодавець повинен вжити заходів, щоб вивезти Обладнання із території Орендаря після закінчення строку оренди, протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.14.1. В разі, якщо при вивезенні обладнання з території Орендаря по закінченню терміну оренди будуть створені перепони, що ускладнюють чи роблять неможливим вивезення (обладнання не готове до здачі: брудне, в ньому знаходяться речі Орендаря: обладнання заставлене іншим обладнанням, що унеможливлює під'їзд до нього автомобіля Орендодавця; інші перепони, у зв’язку з якими автомобіль не може вивезти обладнання в обумовлений час), Сторони діють в наступному порядку:

§   за наявності письмової вимоги Орендодавця, Орендар самостійно, тобто з використанням власної техніки,повертає обладнання на склад Орендодавця самостійно впродовж двох годин після виїзду автомобіля Орендодавця із території Орендаря.

§   Орендар повторно замовляє машину Орендодавця та додатково оплачує послуги автомобіля з краном - маніпулятором за вивезення обладнання.

5.15. При поверненні Орендарем обладнання Орендодавцю, уповноважені представники сторін здійснюють огляд його технічного стану. Результати огляду технічного стану обладнання відображаються в акті огляду технічного стану обладнання або заносяться безпосередньо до Акту прийому – передачі.

5.15.1. В разі виявлення слідів пошкоджень, поломок, забруднень обладнання, такі дані заносяться до акту огляду технічного стану обладнання та робиться запис стосовно вини Орендаря у виявлених недоліках обладнання.

5.15.2. В разі встановлення факту технічної несправності обладнання, його некомплектності (відсутності деталей) при поверненні обладнання,такі факти заносяться до актуогляду технічного стану обладнання.

5.16. За наслідками підписання Сторонами акту огляду технічного стану обладнання, уповноважені представники сторін підписують акт прийому-передачі обладнання. Якщо при огляді технічного стану обладнання були зафіксовані обставини, викладені в п. 5.15.1., 5.15.2., договору, в акті прийому-передачі обладнання робиться запис про повернення обладнання в неналежному стані, з вини Орендаря.

5.17. Орендар повинен оплатити витрати Орендодавця по приведенню обладнання в належний стан, його ремонту, відшкодувати інші збитки Орендодавця, які є наслідками обставин, зазначених в п.5.15.1, 5.15.2. договору.

5.18. У випадку встановлення фактів пошкодження, втрати (викрадення) орендованого за Договором обладнання чи його деталей, Орендар відшкодовує вартість обладнання та його деталей, втрачених під час оренди, на основі додатково виставленого рахунку Орендодавцем і у відповідності з діючими ринковими цінами на нове обладнання, а також оплачує всі витрати, пов’язані з ремонтними роботами, придбанням нового обладнання, або відшкодовує втрачене обладнання ідентичним, яке придбає сам Орендар у безспірному порядку.

5.19. У випадку, коли обладнання яке повертається Орендарем Орендодавцю прибуло на склад Орендодавця без супроводу уповноваженої на підписання відповідних актів особи, таке обладнання затримується Орендодавцем на його складі до прибуття уповноваженої особи Орендаря для проведення технічного огляду обладнання. Проміжок часу до прибуття уповноваженої особи Орендаря для проведення огляду технічного стану обладнання та підписання актів, вважається проміжком часу протягом якого обладнання знаходилося у користуванні Орендаря і не було своєчасно передано Орендодавцю.

5.20. Підтвердженням факту повернення орендованого майна Орендодавцю є відповідним чином складений та підписаний Акт повернення обладнання. До підписання сторонами такого акту, обладнання вважається таким, що знаходиться в користуванні Орендаря та не повернуто Орендодавцю.

5.21.        У разі, якщо з будь-яких причин Орендар відмовиться підписувати Акт повернення обладнання

та/чи акт технічного огляду обладнання, він повинен не пізніше одного дня надати Виконавцю письмову вмотивовану відмову. У разі ненадання письмової відмови та/або надання її з порушенням встановленого у цьому пункті Договору терміну, Акти вважаються такими, що узгоджені та підписані обома Сторонами.

5.22. У разі, якщо обладнання не буде повернуто Орендарем вчасно та у порядку, передбаченому умовами даного Договору, Орендодавець має право будь – яким придатним засобом зв’язку, у тому телефаксом, поштою, шляхом направлення телеграми, цінного чи рекомендованого листа, інше., попередитиОрендаря про дату та час, коли Орендодавець самостійно вчинить дії щодо вилучення майна з – під оренди. У разі, якщо Орендар не відреагує на таке попередження та не з’явиться у визначений Орендодавцем день та час, Орендодавець самостійно вилучає майно без залучення будь – яких свідків, у тому числі представників державних органів.

5.23. Також, у випадку передбаченому п. 5.21 Орендодавець самостійно здійснює огляд технічного стану обладнання. Результати огляду технічного стану обладнання відображаються в Акті огляду технічного стану обладнання та Акт прийому-передачі, які є остаточними та не підлягають оскарженню з боку Орендаря. В разі виявлення слідів пошкоджень, поломок, забруднень обладнання, такі дані заносяться до акту огляду технічного стану обладнання та робиться запис стосовно вини Орендаря у виявлених недоліках обладнання. Орендар повинен оплатити витрати Орендодавця по приведенню обладнання в належний стан, його ремонту, відшкодувати інші збитки Орендодавця, які є наслідками обставин, зазначених в п.5.15.1, 5.15.2. договору.

5.24. При поверненні обладнання в порядку, передбаченому п. 5.21. даного Договору, Орендодавець не несе відповідальність за майно, яке знаходиться/знаходилось/ніби – то знаходилося у орендованому обладнанні, не відшкодовує його вартість як Орендарю так і будь – якій третій особі, яка пред’явить на таке майно свої права. Вся відповідальність за таке майно, у тому числі майнова, у повному об’ємі покладається на Орендаря.

5.25. Орендар відшкодовує Орендодавцю всі витрати, пов’язані з вилученням майна з – під оренди у наслідок порушення Орендарем умов договору, у тому числі щодо його завантаження, перевезення та інші витрати.

5.26. У випадку встановлення фактів пошкодження, втрати (викрадення) орендованого за Договором обладнання чи його деталей, Орендар відшкодовує вартість обладнання та його деталей, втрачених під час оренди, на основі додатково виставленого рахунку Орендодавцем і у відповідності з діючими ринковими цінами на нове обладнання, а також оплачує всі витрати, пов’язані з ремонтними роботами, придбанням нового обладнання, або відшкодовує втрачене обладнання ідентичним, яке придбає сам Орендар у безспірному порядку.

 

6.      Орендна плата та порядок розрахунків.

6.1.     Орендар сплачує орендну плату шляхом безготівкового перерахунку на поточний рахунок Орендодавця або сплати готівкою за весь строк користування орендованим обладнанням починаючи з дати підписання акту прийому-передачі обладнання в оренду згідно п. 3.3. договору і закінчуючи датою підписання акту повернення обладнання Орендодавцю згідно п.5.1 договору.

6.2.    Розрахунок орендної плати здійснюється виключно Орендодавцем на основі встановленого ним тарифу за добу або місяць оренди кожної окремої одиниці обладнання, та вказується в акті прийому-передачі, який підписується сторонами договору при передачі обладнання в оренду.

6.3.  Всі розрахунки по даному договору здійснюються в національній валюті України – гривні.

6.4.  Період розрахунків Орендаря становить 5 діб. Орендар сплачує орендну плату за кожен конкретний період в розмірі та на підставі Рахунків наданих Орендодавцем. В вказані дати сторони підписують акти, якими засвідчується факт здійснення (надання) оренди обладнання за вказаний період.

6.5. Орендар вносить орендну плату за оренду обладнання в наступному порядку:

6.5.1.   орендна плата до кінця першого періоду розрахунків вноситься попередньо за перший місяць: після підписання цього договору, і до фактичного отримання обладнання в оренду;

6.5.2.   за другий та кожний наступний період розрахунків, орендна плата вноситься попередньо: в строк за 3 робочих дні до початку такого періоду розрахунків.

6.5.3.   не внесення попередньої орендної плати за період розрахунків, що наступає, є підставою для припинення відносин оренди за цим договором стосовно певного об'єкту оренди, користування яким попередньо не оплачено. Якщо Орендар не вніс попередню плату за період розрахунків і продовжує користуватися обладнанням, він вважається таким, що прострочив (несвоєчасно оплатив) цей платіж.

6.6.        Якщо Орендар повертає обладнання в порядку визначеному п. 5.6 договору, тобто раніше дати закінчення чергового періоду розрахунків, окрім першого такого періоду, сторони діють в такому випадку в наступному порядку:

§    Орендар повертає обладнання на склад Орендодавця у встановленому договором порядку, та сторони підписують акт повернення обладнання.

§    сторони підписують акт виконаних робіт (наданих послуг), яким засвідчують кількість днів фактичною користування орендованим обладнанням Орендарем у розрахунковому періоді, протягом якого повертається обладнання;

§    за даними акту виконаних робіт (наданих послуг) Орендар направляє Орендодавцю лист з в казанням строку зайво передплаченого орендного користування обладнанням та сумою переплати по орендній платі. Цим же листом Орендар повідомляє Орендодавця - або про необхідність перерахування вказаної суми переплати на зазначений в листі рахунок, або про зарахування цієї суми переплати в оплату по інших об’єктах орендованого обладнання.

6.7.  Оскільки, відповідно до умов п. 5.11 та п. 5.12 договору транспортування (доставка, розвантаження, переміщення) обладнання на місце оренди та повернення орендованого обладнання здійснюються виключно Орендодавцем, то Орендар зобов’язаний сплатити такі витрати по транспортуванню обладнання.

6.8.    Оплата витрат по транспортуванню обладнання здійснюються Орендарем шляхом попередньої сплати коштів на рахунок Орендодавця в розмірі та на підставі наданих Орендодавцем Рахунків.

6.9.    Орендар має сплатити витрати на транспортування обладнання до моменту підписання Акту прийомки-передачі обладнання. Несплата таких коштів є підставою для відмови передачі орендарю обладнання в оренду на умовах даного договору.

6.10.     Якщо Сторони дійшли письмової згоди, що транспортування (доставка, розвантаження, переміщення) обладнання на місце оренди та повернення орендованого обладнання здійснюються Орендарем, то кошти сплачені в порядку визначеному п. 6.4. даного довору підлягають поверненню Орендарю або за погодженням сторін зараховуються в рахунок орендної плати.

6.11.  Орендна плата не включає в себе витрати на доставку, монтаж, нагляд за проведенням монтажних робіт на робочому майданчику Орендаря, вивіз Обладнання з території Орендаря по закінченню строку оренди.

6.12.    Орендна плата не включає в себе витрати на витрачені Орендарем енергоносії та витратні матеріали, необхідні для належної експлуатації обладнання. Вказані послуги можуть бути надані Орендарю за окрему плату на підставі відповідного договору.

6.13.   Орендна плата не включає в себе витрати понесені Орендодавцем у випадку передбаченому п. 5.16договору та відшкодовуються Орендарем окремо.

6.14.  Орендна плата вважається сплаченою Орендарем з дня зарахування її на рахунок Орендодавця, або з дня сплати готівкою Орендодавцю чи повноважній особі Орендодавця. У всіх інших випадках орендна плата вважається несплаченою.

6.15.    Амортизаційні відрахування на орендоване обладнання нараховуються Орендодавцем, є його власністю, та використовуються на відновлення обладнання.

6.16.   Сторони погодили, що на умовах даного договору, за заявкою Орендаря, Орендодавець може надавати Орендарю інші оплатні транспортні послуги. Умови щодо строків, оплати та порядку надання таких послуг визначаються за спільною згодою сторін, шляхом підписання відповідних документів.

 

 

7.  Права та обов'язки Орендодавця.

7.1.    Орендодавець за цим договором зобов'язаний.

7.1.1.      передати Орендарю обладнання в порядку передбаченому умовами даного договору у технічно справному стані, можливим для його використання за технічним призначенням та у відповідності до мети оренди;

 

7.1.2.      ознайомити уповноважену особу Орендаря з правилами експлуатації обладнання, особливими його властивостями, технікою безпеки при його використанні.

7.1.3.      передати представнику Орендаря інструкцію по монтажу та налагодженню обладнання, якщо цього буде вимагати Орендар.

7.2.    Орендодавець за цим договором має право:

7.2.1.      вимагати від Орендаря своєчасно сплачувати орендну плату за договором, а в разі про строчки, сплати неустойки згідно умов договору;

7.2.2.      в будь-який час перевірити умови користування орендованим обладнанням та його зберігання Орендарем та провести його технічний огляд;

7.2.3.      вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору.

7.2.4.      Якщо строк оренди певного об‘єкту оренди за цим договором перевищить шість місяців. Орендодавець має право в односторонньому порядку змінити ціну оренди обладнання за договором, а в разі незгоди Орендаря, - припинити відносини оренди стосовно такого об'єкту оренди, попередньо письмово повідомивши Орендаря про таку зміну чи припинення за п’ять днів. При припиненні оренди з підстав визначених п. 7.2.4 договору Сторони керуються положеннями п. 5.21. даного договору.

 

8.                Права та обов'язки Орендаря.

8.1.    Орендар за цим договором зобов'язаний:

8.1.1.      використовувати орендоване обладнання згідно його призначенню, здійснювати користування належним чином, яке виключає його пошкодження, або знос понад нормативний;

8.1.2.      самостійно здійснювати ремонт та поточне обслуговування обладнання за попередньою згодою Орендоддавця та виключно в майстернях, або сервісних центрахОрендодавця, або таких які вказує Орендодавець;

8.1.3.      відшкодовувати витрати на відновлення, ремонт та обслуговування обладнання, що були понесені Орендарем чи Орендодавцем під час перебування обладнання в оренді та/чи за наслідками проведення технічного огляду після закінчення строку оренди та повернення обладнання Орендодавцю;

8.1.4.      якщо відновлення, ремонт та/або обслуговування обладнання проводилось безпосередньо Орендодавцем, то такі витрати відшкодовуються Орендарем на підставі наданихОрендодавцем рахунків відповідних сервісних центрів;

8.1.5.      нести витрати по монтуванню, обслуговуванню орендованого обладнання та його транспортуванню при отриманні від Орендодавця та при поверненні на склад Орендодавця;

8.1.6.      призначити відповідальну особу за зберігання обладнання та безпечне проведення робіт з використанням орендованого обладнання;

8.1.7.      забезпечити експлуатацію обладнання кваліфікованим персоналом;

8.1.8.      своєчасно та в повному обсязі, вносити орендні платежі;

8.1.9.      нести ризик випадкової загибелі обладнання, терміново (на протязі 24 годин) повідомити телефоном/факсом та в подальшому ( на протязі 2-х робочих днів) письмово повідомити Орендодавця про пошкодження, втрату (викрадення), завдання іншої шкоди орендованому Обладнанню або його комплектуючих та оплатити оренду цього Обладнання до моменту письмового повідомлення. Вжити необхідні заходи по оформленню події та зменшенню можливих збитків (викликати міліцію, пожежних, отримати письмові пояснення робітників, свідків, охоронців та ін.);

8.1.10.   на протязі доби письмово повідомити Орендодавця про простій Обладнання, у випадку неможливості його використання з причини несправності, до отримання Орендодавцем вказаного повідомлення, обладнання вважається таким, що воно використовується та за його використання нараховується орендна плата на умовах договору;

8.1.11.   самостійно узгоджувати з державними органами нагляду, органами дозвільної системи та іншими державними органами всі питання, пов'язані з використанням орендованого обладнання в своїй господарській діяльності;

8.1.12.   самостійно до підписання даного договору узгоджувати питання щодо отримання дозволу на розміщення орендованого Обладнання на території (земельних ділянках), що не належать Орендарю на праві власності або не перебувають у їх володінні та/чи користуванні.

8.1.13.   не змінювати місце оренди обладнання визначене в Акті прийому-передачі без письмового дозволу (или попередження про таке) Орендодавця;

8.1.14.   дотримуватися інших зобов'язань, передбачених цим договором або законом.

8.2.    Орендар за цим договором має право:

8.2.1.      вимагати передачі йому в оренду обладнання у технічно справному стані, який перевіряється

 

при фактичній передачі обладнання;

8.2.2.      проводити ремонт і обслуговування обладнання в порядку, встановленому договором та з обов'язковим попередженням Орендодавця;

8.2.3.   при закінченні обумовленого строку оренди укласти договір на новий строк за згодою

Орендодавця.

8.2.4.   здійснити викуп обладнання, що ним орендується, на умовах та в порядку визначеному даним договором.

9.                Відповідальність сторін

9.1.     У випадку затримки Орендарем внесення орендної плати на строк більше, ніж 5 (п'ять) діб, Орендодавець має право здійснити в односторонньому порядку заходи по припиненню користування обладнанням, вилучити обладнання, розірвати договір та вимагати стягнення неустойки за прострочку сплати згідно з законом та договором.

9.2.    За цим договором Орендар несе наступну відповідальність:

9.2.1.    За кожен день прострочки внесення орендної плати згідно строків оплати, визначених цим Договором. Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої грошової суми за кожен день прострочки.

9.2.2.   У випадку, якщо прострочка по оплаті орендної плати перевищує 10 календарних днів Орендар додатково сплачує штраф в розмірі 30 % від місячної орендної плати.

9.2.3.  У випадку, якщо прострочка по оплаті орендної плати перевищує 15 календарних днів - Орендар додатково сплачує штраф в розмірі 40 % від місячної орендної плати.

9.2.4.  Сплата пені не звільняє Орендаря від виконання покладених на нього цим Договором обов'язків.

9.2.5.   За нецільове використання орендованого обладнання Орендар виплачує Орендодавцю штраф в розмірі 20% відновної вартості обладнання, вказаної в акті прийому-передачі обладнання. Крім того, Орендар відшкодовує всі збитки Орендодавцю, завдані нецільовим використанням обладнання. У випадку нецільового використання обладнання договір підлягає розірванню, а обладнання негайному поверненню Орендодавцю.

9.2.6.   За передачу без письмового дозволу Орендодавця орендованого обладнання або його частини в суборенду, Орендар виплачує Орендодавцю штраф в розмірі 20% відновної вартості обладнання, крім того, Орендар відшкодовує всі збитки Орендодавцю, завдані передачею обладнання іншим особам. У випадку передачі обладнання в суборенду цей договір оренди підлягає розірванню, а обладнання негайному поверненню Орендодавцю.

9.2.7.     У випадку пошкодження (фізичного знищення) орендованого за Договором Обладнання Орендарем чи третіми особами, його втрати (викрадення) чи його деталей, в тому числі внаслідок недотримання Орендарем умов п. 8.1.12 даного Договору, Орендар, відшкодовує вартість Обладнання та його деталей, втрачених під час оренди, на основі додатково виставленого рахунку Орендодавцем і у відповідності з діючими ринковими цінами на нове обладнання, а також оплачує всі витрати, пов’язані з ремонтними роботами, придбанням нового обладнання, або відшкодовує втрачене Обладнання ідентичним, яке придбає сам Орендар у безспірному порядку. Відшкодування відбувається протягом десяти днів від дати події на підставі виставленого рахунку Орендодавця. Окрім цього Орендар сплачує на користь Орендодавця штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) % від вартості пошкодженого, втраченого (викраденого) орендованого за Договором Обладнання чи його деталей.

9.3.    Орендар несе відповідальність за дотримання правил безпечної експлуатації Обладнання та охорони праці на об'єкті під час використання орендованого Обладнання, його монтажу, обслуговуванні та демонтажу. Орендар несе відповідальність, втому рахунку і за дії третіх осіб, яких Орендар залучив до вказаних дій.

9.4.    Орендар несе відповідальність за постачання електроенергії, використання належних змащувальних матеріалів та масел, обслуговування згідно правил експлуатації та робочий персонал під час використання орендованого Обладнання.

9.5.    Орендар зобов’язується нести відповідальність у випадку суттєвого погіршення стану обладнання (майна), яке сталося з його вини (що є наслідком порушення Орендарем правил експлуатації орендованого Обладнання, вказаних в інструкції по експлуатації), а також за знос обладнання понад нормативний.

9.6.    За цим договором Орендодавець несе наступну відповідальність:

9.6.1.      Зобов'язаний передати Орендарю технічно справне обладнання.

9.6.2.      Забезпечити ремонт обладнання, яке знаходиться у користуванні Орендаря і вийшло із ладу з причин його нормального зносу протягом 3 робочих днів.

9.6.3.      За кожен день прострочки надання обладнання в оренду згідно п.3.1 Договору, Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочки від сплаченої суми, але не більше 5% від орендної плати.

 

9.7.    В разі зміни Орендарем місцезнаходження конкретного обладнання, що зазначено в акті прийому- передачі, без попередньої письмової згоди (повідомлення) на це Орендодавця, Орендар сплачує штраф у розмірі однієї орендної плати, що підлягає сплаті Орендарем за оренду такого майна.

 

10.             Форс-мажорні обставини

10.1.  Сторони можуть бути звільнені від відповідальності в окремих випадках, які сталися незалежно від волі обох сторін (обставини непереборної сили або форс-мажорні обставини).

10.2.  До Форс-мажорних обставин відносяться: війна і військові дії, повстання, мобілізація, епідемії, дорожні пригоди за участі Сторін Договору, акти органів влади, які впливають на виконання Сторонами зобов'язань за цим договором, та усі інші пригоди та обставини, які Торгова Палата України оголошує, як форс- мажорні обставини чи обставини непереборної сили (надалі - обставини).

10.3.  Сторона яка підпала під вплив таких обставин, повинна негайно у письмовій формі повідомити іншу сторону про виникнення, вид та можливу подовженість дії обставин, які перешкоджають виконанню зобов'язань по даному Договору. Якщо ця Сторона вчасно не повідомить про настання вищевказаних обставин, передбачених в п 10.1 - 10.2 даного Договору, вона звільняється від права посилатися на них, якщо тільки самі обставини перешкоджали відправленню такого повідомлення.

10.4.  На час дії обставин, які звільняють від відповідальності, виконання зобов’язань по Договору призупиняється і не застосовуються санкції за невиконання договірних зобов’язань в строк.

10.5.  Якщо дія обставин продовжується більше ніж 6 місяців, сторони повинні письмово домовитися про дію даного Договору в подальшому. Якщо сторонам не вдалося дійти компромісу, сторона, на яку не вплинула дія обставин, має право розірвати даний Договір без зажадання відшкодування збитків, після письмового повідомлення іншої сторони.

 

11.   Гарантії цілісності орендованого обладнаний, його страхування та ремонт.

11.1.   Орендар зобов'язаний використовувати обладнання в режимі, який виключає знос понад нормативний, пошкодження, втручання в обладнання.

11.2.        Орендар повинен здійснювати обслуговування та ремонт орендованого обладнання в сервісному центрі Орендодавця, або в інших центрах, згоду на ремонт в яких надав Орендодавець.

11.3.        Ремонт обладнання здійснюється за рахунок Орендаря, якщо поломка сталася з його вини за виключенням випадків усунення поломок, спричинених нормальним зносом обладнання.

11.4.      Орендар несе ризик випадкової загибелі, пошкодження або втрати орендованого обладнання протягом всього стоку оренди, під час його транспортування зі складу Орендодавця а також на склад при його поверненні, крім випадку перевезення Орендодавцем. Орендар має право застрахувати орендоване обладнання на користь Орендодавця, в іншому разі він відшкодовує збитки Орендодавця за власний рахунок.

11.5.     При розірванні договору, припинення його дії за будь-якої обставини передбаченої законом чи договором. Орендар повинен повернути обладнання негайно (протягом поточного дня).

11.6.     Орендар забезпечує Орендодавцю можливість доступу в місце використання або зберігання орендованого обладнання в будь-який час протягом дії договору для здійснення контролю за станом обладнання та умовами його використання.

 

12.     Порядок дій сторін договору при виході обладнаний із ладу.

12.1.     У випадку виходу обладнання із ладу при його використанні Орендарем, останній повинен здійснити наступні обов'язкові дії:

12.1.1.    Попередити Орендодавця про факт виходу обладнання із ладу негайно телефоном, та направити протягом того ж робочого дня офіційний лист з в казанням назви обладнання яке вийшло із ладу. З дати направлення офіційного листа про вихід обладнання із ладу нарахування орендної плати призупиняється.

12.1.2.   Забезпечити зберігання обладнання в належних умовах, які виключають його подальше псування, до прибуття представника Орендодавця.

12.1.3.   Призначити уповноваженого представника для спільного огляду технічного обладнання та складання акту огляду технічного стану обладнання.

12.2.        За результатами спільного огляду обладнання представниками Орендодавця і Орендаря складається акт огляду технічного стану обладнання. У вказаному акті відображається характер поломки, а також причини, в результаті яких відбулася поломка.

12.3.        Якщо поломка стала наслідком неправильного використання обладнання, самовільного втручання, ремонту та інших обставин, які свідчать про вину Орендаря у поломці обладнання, відповідні дані заносяться в акт. Цей акт є підставою для покладення на Орендаря обов'язку відшкодування збитків

 

Орендодавця в порядку, встановленому законом та договором.

12.4.   Відмова від підпису акту огляду технічного стану обладнання з боку Орендаря дає право Орендодавцю запросити для огляду та складання акту незалежного фахівця та скласти акт за його участю і підписом. Вказаний акт також є підставою для покладення на Орендаря обов’язку відшкодування збитків Орендодавця в порядку, встановленому законом та договором.

12.5.        Якщо при огляді технічного стану обладнання буде встановлено, що причиною поломки обладнання є його нормативний знос, Орендодавець зобов'язаний забезпечити ремонт такого обладнання на місці за власний рахунок протягом 3 робочих днів.

12.6.     По закінченню ремонту сторони здійснюють огляд обладнання та переконуються у можливості його подальшого використання за призначенням, про що підписують акт вводу обладнання в експлуатацію. З дати підписання вказаного акту, відновлюється нарахування орендної плати за використання обладнання.

12.7.      Якщо буде встановлено, що ремонт обладнання здійснити на місці неможливо. Орендодавець повертає обладнання на свій склад за свій рахунок для здійснення ремонту. В такому випадку відносини щодо оренди цієї одиниці обладнання між сторонами припиняються, також припиняється нарахування орендної плати з дати, визначеної п. 12.1.1. договору, та здійснюється остаточний розрахунок з орендної плати.

12.8.        Орендар має право отримати від Орендодавця за його згодою, аналогічне обладнання на умовах цього договору, з підписанням окремого акту прийому-передачі обладнання, або уклавши інший договорі оренди.

13.    Підстави дострокового розірвання Договору

13.1.        Цей Договір підлягає достроковому розірванню у випадках:

13.1.1.   Якщо Орендар використовує Обладнання з порушенням умов Договору;

13.1.2.   Орендар порушує використання Обладнання за призначенням і його зберігання;

13.1.3.   Орендар погіршує стан Обладнання (майна);

13.1.4.   Орендар не вносить оренду плату у розмірі та строк встановлений даним Договором;

13.1.5.   Не виконання Орендарем умов п. 8.1.12 даного Договору

13.2.        Якщо Орендар не виправить порушення, вказані в підпунктах (13.1.1.-13.1.5.) п.13.1 в термін 3 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення від Орендодавця, який вимагає виправити ці порушення, то даний Договір вважається розірваний на наступний день після проходження 3 денного терміну з дня отримання повідомлення.

13.3.        Якщо даний Договір розірваний з вини Орендаря у відповідності до вимог закону та вимог даного Договору, Орендар миттєво втрачає право на використання Обладнання, а Орендодавець отримує право вилучити Обладнання без попереднього повідомлення Орендаря, негайно, після розірвання даного Договору. Дострокове розірвання Договору не звільняє Орендаря від виконання зобов’язань по сплаті орендної плати та штрафних санкцій, встановлених цим Договором.

13.4.        Застереження: У випадку, якщо прострочка по оплаті орендної плати перевищує 10 календарних днів (від дати, коли сума зарахованого депозиту буде недостатньою для покриття орендної плати), Сторони погодили, що Орендодавець має право розірвати договірв односторонньому порядку. У такому випадкуДоговір вважається розірваним з дати вказаної в повідомленні.

13.5.    Сторони погодили, що у випадку розірвання договору з підстав та в порядку передбаченому п.

13.4 даного договору, орендна плата нараховується Орендаодавцем та підлягає сплаті Орендарем за повний розрахунковий період визначений п. 6.4. договору, незалежно від фактичного строку перебування обладнання в оренді.

13.6.        У випадку розірвання договору в порядку п. 13.4. даного договору, Орендодавець будь – яким відомим засобом зв’язку, у тому телефаксом, поштою, шляхом направлення телеграми, цінного чи рекомендованого листа, інше, направляє Орендарю повідомлення про розірвання договору та повідомляє про дату та час повернення обладнання та підписання відповідних Актів. У разі якщо Орендар не прибуде на місце оренди для повернення обладнання в зазначені дату та час, Орендодавець здійснює самостійне повернення обладнання з оренди в порядку визначеному пунктами 5.20-5.25 даного договору.

13.7.        Розірвання договору не звільняє Орендаря від сплати заборгованості по орендній платі та штрафних санкцій, встановлених цим Договором.

 

14.  Порядок викупу обладнання Орендарем

14.1.  Під час дії даного Договору Орендар має право викупу всього або частини обладнання, що ним орендується, в порядку та на умовах визначеному даним договором.

14.2.  У випадку якщо Орендар виявив намір викупити обладнання, сторони письмово укладають про таке додаткову угоду, в якій визначають обладнання, що підлягає викупу, його кількість, вартість придбання, дату укладення договору купівлі-продажу, порядок здійснення оплати за викуп обладнання та

 

інші умови.

14.3.   Перехід права власності на обладнання від Орендодавця до Орендаря оформлюється шляхом укладання договору купівлі-продажу обладнання та підписанні відповідного Акту приймання-передачі.

14.3.      До моменту підписання сторонами договору купівлі-продажу обладнання, Орендар користується обладнанням на умовах даного договору та відповідно сплачує орендну плату.

14.4.  Якщо відповідно до умов даного договору мало місце попередня сплата транспортних вират на повернення обладнання Орендодавцю, такі платежі підлягають поверненню Орендарю після підписання договору купівлі-продажу обладнання або зараховуються в рахунок сплати за викуп такого обладнання.

14.5.    Обладнання за даним договором може бути передане у власність Орендаря при умові відсутності у Орендаря заборгованості перед Орендодавцем по сплаті орендної плати за даним договором.

 

15.     Особливі умови

15.1.    Сторони не мають права передавати свої права по даному Договору третім особам.

15.2.    Орендоване майно є і залишається власністю Орендодавця у безспірному порядку та незалежно від розміру орендних платежів та інших обставин.

15.3.    Орендодавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричиненні Орендарю або третій стороні використанням Обладнання, в період з дати отримання Обладнання Орендарем по дату повернення Обладнання Орендодавцю.

15.4.    Сторони домовилися регулювати відносини, які витікають із укладення цього договору нормами Цивільного кодексу України. На відносини сторін цього договору не розповсюджується дія Закону України

«Про оренду державного та комунального майна».

15.5.    Сторони погоджуються, що у зв’язку з Договором можлива передача одна одній персональних даних своїх представників - суб’єктів персональних даних.

Сторона, що передає персональні дані є володільцем баз(и) персональних даних своїх представників у

розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон). Сторона, що отримує персональні дані представників іншої Сторони є третьою особою у розумінні Закону. Персональні дані представників Сторін, що були отримані у зв’язку з Угодою можуть зберігатися відповідною Стороною протягом 5 років, якщо чинне законодавство не передбачатиме іншого.

У зв’язку з вищевикладеним та у відповідності до Закону, Сторони підтверджують та гарантують наступне:

§     будь-які персональні дані, що передаються іншій Стороні, були попередньо отримані, обробляються та передаються Стороною, яка передає такі дані, відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних, включаючи отримання згоди на обробку персональних даних у відповідних представників.

§     Сторони гарантують, що обробка персональних даних у зв’язку з Договором охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного представника передаючої Сторони або в чинному законодавстві.

§     всі представники, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані можуть передаватися, відповідно до Закону.

§     персональні дані представників однієї Сторони обробляються іншою Стороною виключно у зв’язку з Договором і Сторона, що отримала такі персональні дані, не включає їх у власні бази даних.

Сторони зобов'язуються належним чином виконувати вимоги Закону, зокрема, зобов’язуються здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного ДДП захисту отриманих від іншої Сторони персональних даних представників.

Сторона, що передала персональні дані своїх представників іншій Стороні при недотриманні вказаних гарантій та/або при порушенні законодавства про захист персональних даних, самостійно несе відповідальність за всі наслідки такого порушення.

16.     Термін дії даного Договору

16.1.     Термін дії даного Договору становить 1 рік з моменту його укладання.

16.2.     Дія даного договору вважається продовженою на той самий термін та на тих самих умовах, якщо за місяць до дати закінчення дії договору жодна зі сторін письмово не повідомила іншу строну про намір розірвати або змінити даний Договір.

16.3.     Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та, при наявності, скріплення печатками Сторін та діє до виконання Сторонами всих зобов’язаньза даним договором.

17.     Інші умови

17.1.    Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Після підписання Договору всі попередні переговори, договори, домовленості по ньому та будь- які угоди чи протоколи по питаннях, що відносяться до даного Договору, втрачають юридичну силу.

17.2.    Усі виправлення по тексту цього Договору та інші зміни мають юридичну силу лише за умов їх викладення письмово, у формі додатку до даного Договору.

17.3.    Усі спори та розбіжності, які виникли між сторонами по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів.

17.4.    У випадку неможливості вирішення розбіжностей, спорівта вимог шляхом переговорів, Сторони, у відповідності до Закону України «Про третейські суди», Сторони домовились про те, що спори, розбіжності та вимоги, які виникають з даного договору або у зв’язку з ним, в тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним підлягають вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Третейська палата» одноособово третейським суддею Цигікою Іваном Юрійовичем у відповідності до Регламентом такого постійно діючого третейського суду. У випадку неможливості розгляду спору вказаним третейським суддею, спір розглядає інший третейський суддя, якого призначає Головою Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації

«Третейська палата» у відповідності до чинного Регламенту такого постійно діючого третейського суду. Підписанням даног Договорусторони надають свою згоду на такий порядок призначення третейського суду для кожного спору, що може виникнути між ними у зв’язка уз даним Договором.

17.5.    У випадках не передбачених даним Договором сторони керуються чинним законодавством

України.

17.6.    Всі листи, вимоги та інші повідомлення, що надсилають Сторони одна одній у зв’язку з

виконанням умов даного договору, здійснюються у письмовій формі та надсилаються рекоментованим або цінним листом, кур’єром телеграфом за зазначеними адресами сторін, обо вручаються особисто під розписку про отримання. Датою отримання таких листів, вимог, повідомлень або інше буде вважатися: у випадку надіслання рекомендованим або цінним листом, кур’єром телеграфом – дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача, а у випадку вручення особисто під розписку про отримання – дата їх особистого вручення.

17.7.    У випадку зміни будь-яких реквізитів Сторін (адреси, банківські реквізити, засоби зв’язку інше) Сторони зобов’язуються письмово повідомити про таке іншу Сторону. У противному випадку, будь які дії вчинені на виконання умов даного договору з застосування попередніх реквізитів Сторони, вважатимуться вчинені належним чином.

17.8.    Сторони є платниками податків на загальних підставах.

 

18.     Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендодавця

____________________  ПІБ повністю

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендаря

____________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Орендаря

___________________ ПІБ повністю

Додаток № 1 

до ДОГОВОРУ № 1-1

ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ

від 00.00.2018

 

Акт №  1

приймання-передачі  обладнання

 

м. введіть дані

Дата акту пердачі послуг р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі "Орендар"), з іншої сторони, 

підписали цей Акт про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею Кількість одиниць товару кв. м. (прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею введіть дані кв. м. (введіть дані ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею введіть дані кв. м. (введіть дані ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею введіть дані кв. м. (введіть дані ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

Цей  Акт складений про те, що на підставі Договору № 1-1 оренди обладнання від 00.00.2018  р. (надалі - "Договір") Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування нежитлове нежитлове приміщення (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею введіть дані кв. м. (введіть дані ), на строк, визначений Договором.

В ході огляду Об'єкту оренди недоліків виявлено не було.

В ході огляду Об'єкту оренди були виявлені наступні недоліки:

- пошкоджене підлогове покриття;

- не працює система вентиляції та кондиціонування;

- пошкоджено механізм відкриття-закриття вікон.

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендодавця

____________________  ПІБ повністю

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендаря

____________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку  в  Назва банку  МФО МФО банку

За Орендаря

___________________ ПІБ повністю