УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір на пошиття костюму

ДОГОВІР №  1-1  

НА ПОШИТТЯ КОСТЮМУ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір на пошиття костюму (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується в строк строк пошиття з моменту підписання даного договору зробити пошиття 8 (вісім) жіночих костюмів , а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити результат роботи.

1.2. Замовник надає підряднику необхідний для пошиття матеріал

необхідний матеріал: 8 метрів костюмної тканини , 21 гудзик (перелічити все).) .

Матеріал надається підряднику до строк надання матеріалу р.

1.3. Підрядник не має права залучати до виконання своїх обов'язків інших осіб.

1.4 Ризик випадкової загибелі або пошкодження матеріалу несе надала їх сторона - Замовник.

1.5. Вартість робіт визначається в Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Роботи оплачуються в такі строки і в наступному порядку:

порядок і строки оплати робіт, наприклад: Замовник зобов'язується оплатити роботи Підрядника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору

1.6. Роботи приймаються на підставі акта їх приймання.

1.7. Згідно з цим договором встановлений такий гарантійний термін на результат роботи:

30 (тридцять) днів .

 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Підрядник зобов'язується:

- після передачі йому матеріалу забезпечити правильне його використання і збереження;

- попередити замовника у термін _________ днів про непридатність або недоброякісність переданого йому матеріалу;

- своєчасно попередити замовника про необхідність перевищення зазначеної в договорі ціни роботи у зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт;

- у разі якщо замовник не прийде за результатом робіт у термін, вказаний в цьому договорі, послати письмове попередження про те, що результат роботи буде реалізований після закінчення ______________ терміну з дня відправлення повідомлення;

- у випадку залишку невитраченої частини матеріалу повернути її замовнику або зменшити ціну роботи з урахуванням вартості залишається невитраченого матеріалу;

- надати замовнику достовірну і необхідну інформацію про пропоновану роботі, а також повідомити при здачі роботи замовнику про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного використання результату робіт.

2.2. Підрядник має право:

- не приступати до роботи, призупинити її якщо замовник порушує свої обов'язки за цим договором, а також вимагати відшкодування збитків;

- утримати результат роботи, залишок невикористаного матеріалу при невиконанні замовником обов'язку сплатити передбачену договором ціну роботи;

- у разі недосягнення результату роботи або якщо результат виявився з недоліками, які його не придатним для використання з причин недоліків наданого замовником матеріалу вимагати оплати виконаної ним роботи;

- при виявленні недоліків роботи за які він відповідає замість усунення цих недоліків безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків.

2.3. Замовник має право:

- перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, в будь-який час.

2.4. Замовник зобов'язується:

- надати підряднику всю необхідну інформацію про бажаний результат роботи;

- прийняти результат роботи в строк, передбачений цим договором;

- сповістити підрядника в строк строк для виявлення прихованих недоліків  (строк для виявлення прихованих недоліків, прописом (укр.) )  днів про виявлені недоліки роботи, які не могли бути виявлені при звичайному способі приймання;

- пред'явити вимоги, пов'язані з неналежною якістю результату роботи.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Замовник відповідає за неможливість підрядником використовувати матеріал без погіршення якості роботи.

3.2. У разі порушення встановлених термінів початку і закінчення робіт підрядник сплачує замовнику неустойку в розмірі 0,1 % ціни виконання роботи.

Якщо підрядник своєчасно не приступив до виконання роботи або під час її виконання стане очевидним, що вона не буде виконана в строк, а також у разі прострочення виконання роботи замовник має право за своїм вибором:

- відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків;

- призначити підрядникові новий термін, протягом якого він повинен приступити до роботи;

- доручити виконання роботи іншій особі за рахунок підрядника;

- вимагати зменшення винагороди за роботу.

3.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату роботи до її приймання замовником несе підрядник.

3.4. У разі неналежного виконання або невиконання роботи відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють підрядника від виконання зобов'язання в натурі.

При цьому замовник має право на свій розсуд:

- відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої грошової суми;

- відповідного зменшення ціни;

- розмірного усунення недоліків роботи;

- відшкодування витрат на усунення недоліків роботи своїми силами або за допомогою третіх осіб.

 

4. ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши підрядчикові частину встановленої цим договором ціни пропорційно частини роботи, виконаної підрядником і відшкодувавши підряднику збитки, заподіяні припиненням договору.

4.2. Замовник має право відмовитися від виконання договору за невиконання або неналежного виконання підрядником цього договору.

4.3. Підрядник має право відмовитися від виконання договору якщо замовник, незважаючи на попередження підрядника про неможливість використання матеріалу, наданого замовником, або про інші обставини, які загрожують міцності та придатності результатів роботи або створюють неможливість її завершення в строк, не замінить негідний матеріал і не прийме інших необхідних заходів для усунення таких обставин.

4.4. Підрядник має право відмовитися від виконання договору якщо замовник не надасть у термін, вказаний в цьому договорі, матеріал підряднику, перешкоджає виконанню договору підрядником або за наявності інших обставин, які свідчать про те, що виконання обов'язків замовником не буде вироблено у встановлений договором термін.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Будь-які зміни умов цього договору оформляються додатковою угодою сторін і набувають чинності після підписання сторонами.

5.2. Замовник має право пред'явити вимогу про безоплатне усунення недоліків у роботі після закінчення гарантійних строків, якщо протягом встановленого терміну служби були виявлені істотні недоліки, допущені з вини підрядника.

5.3. Підрядник не виробляє усунення недоліків після закінчення строку пред'явлення претензій, при неправильній експлуатації результату роботи, при появі дефектів у результаті природного зносу.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

7.2. При неврегулювання в процесі переговорів спірних питань, спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір складено в _____ примірниках і вважається укладеним з моменту його підписання.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

Додаток № № допугоди1

до Договору на пошиття костюму № 1-1 від  00.00.2018

 

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва Одиниця виміру Кількість Ціна з ПДВ Сума
Специфікація: опис робіт, напримклад, пошиття жіночого костюму (піджак, спідниця, брюки)) шт. Кількість одиниць товару Ціна товару з ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ
  Разом без ПДВ:    Загальна вартість товару без ПДВ
ПДВ:   ПДВ в загальній вартості товару
Разом до сплати:        Загальна вартість товару з ПДВ

 

До сплати: прописом (укр.) .

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку   в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

Рахунок № 1 від 00.00.2018 р.

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

 

Отримувач (Виконавець):

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

Отримувач (Виконавець):

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку (банк-кореспондент) в Адреса банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

Назва Одиниця виміру Кількість Ціна з ПДВ, грн Сума
введіть дані шт. Кількість одиниць товару Ціна товару з ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ
  Разом без ПДВ:  Загальна вартість товару без ПДВ
ПДВ:      ПДВ в загальній вартості товару
Разом до сплати: Загальна вартість товару з ПДВ

До сплати: прописом (укр.) .

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

 

____________________  ПІБ повністю

Дата оновлення 10.10.2019 о 23:00:13

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово