УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір на екскурсійне обслуговування

Договір на екскурсійне обслуговування № Номер договору

 

м. місто                                                                                                         Дата договор, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , Ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів серія Серія Ліцензії Номер Ліцензії від Дата Ліцензі, (напр.:31.12.2021)📆 року), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі Виконавець, з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , Ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів серія Серія ЛіцензіїНомер Ліцензії від Дата Ліцензі, (напр.:31.12.2021)📆 року), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі Виконавець, з однієї сторони, та

Повне найменування , (код ЄДРПОУ Код компанії , Ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів серія Серія ЛіцензіїНомер Ліцензії від Дата Ліцензі, (напр.:31.12.2021)📆 року), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , надалі Виконавець, з однієї сторони, та

Громадянин(ка) ПІБ повністю , паспорт громадянина України для виїзду за кордон Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що діє на підставі особистого волевиявлення у власних інтересах та/або інтересах третіх осіб (туристів): Назва третіх осіб , надалі – Замовник, з іншого боку; разом іменовані як Сторони, дійшли згоди і уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Виконавець за встановлену цим Договором плату зобов'язується надати за Заявкою Замовника обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщенням.

1.2. Замовник зобов`язується додержуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору є невід`ємною частиною цього Договору та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

 

2. Порядок надання послуг та їх обсяг

2.1. Сторони, підписуючи цей Договір, погодили між собою такий План Туру:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

3) ............................................................................

4) ............................................................................

5) ............................................................................

6) ............................................................................

7) ............................................................................

8) ............................................................................

9) ............................................................................

2.2. Сторони, підписавши цей Договір погодилися на те, що, План Туру в ході його проведення може бути змінений за взаємною згодою сторін та Туроператор залишає за собою право змінювати порядок відвідування об'єктів.

 

3. Права та обов`язки Сторін

3.1. Замовник зобов`язаний:

3.1.1. Надати письмово або на електронну адресу Заявку на екскурсійне обслуговування Виконавцю;

3.1.2. Оплатити надані екскурсійні послуги Виконавцю відповідно до умов даного Договору;

3.1.3. Мати з собою: діючу Шенгенську візу або біометричний паспорт, злоті для вхідних квитків, обіду та особистих витрат, воду та перекус в автобусі.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Отримувати детальну інформацію про екскурсійне обслуговування: час, місце, транспорт, назва екскурсії та інше.

3.2.2. Ознайомлюватися із Планом Туру при оформленні заявки, або у режимі відкритого доступу на веб-сайті Виконавця за адресою: E-mail основний

3.2.2. Ознайомлюватися із Планом Туру при оформленні заявки, або у режимі відкритого доступу на веб-сайті Виконавця за адресою: E-mail основний

3.2.2. Ознайомлюватися із Планом Туру при оформленні заявки, або у режимі відкритого доступу на веб-сайті Виконавця за адресою: E-mail основний

3.2.3. Змінити дату проведення екскурсійного обслуговування, при умові що до початку проведення залишилося не менше ніж 72 години.

3.3. Виконавець зобов`язаний:

3.3.1. Надати послуги передбачені п.1.1. даного Договору;

3.3.2. Забезпечити безпеку під час екскурсійного обслуговування Замовника;

3.3.3. Надавати інформацію про екскурсійне обслуговування Замовника;

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Отримати кошти за надані послуги від Замовника;

3.4.2. Відмовити в надані послуг Замовнику, при умові що до початку проведення екскурсії залишилося не менше ніж 48 годин. Якщо залишається менше ніж 48 години — 100 % шраф за послуги.

 

4. Вартість та порядок розрахунків

4.1. За отримання послуг, передбачених п. 1.1. цього Договору Замовник зобов`язується сплатити на користь Виконавця Вартість отримання послуг грн.

4.2. Оплата послуг здійснюється з підписанням цього Договору, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін, що оформлюється окремим письмовим правочином і додається до цього Договору.

4.3. Виконавець не несе відповідальність по відшкодуванню грошових витрат Замовнику за оплачені екскурсійні послуги, якщо Замовник в період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма або частиною замовлених послуг.

4.4. У вартість послуг входить:

➢ Транспортне обслуговування (автобус/мікроавтобус);

➢ Туристичний супровід гідом-екскурсоводом по маршруту;

➢ Групова туристична страхівка для громадян України.

4.5. У вартість послуг не входить:

➢ Харчування (комплексний обід – орієнтовно Вартість харчування грн/ос);

➢ Сума коштів в еквіваленті до Сума коштів грн до 3-х днів перебування на территорії Польщі.

➢ Додаткові витрати (сувеніри, шоппінг).

 

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

5.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Замовника протягом всього періоду поїздки.

6.3. Виконавець за жодних умов і обставин не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, смерть Замовника, необхідність сплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків, тощо.

6.4. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Замовника до місця початку реалізації Туристичного Продукту (виїзду), покладається на Замовника. При цьому нез’явлення Замовника до місця початку реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Туристичного Продукту.

6.5. Замовник несе одноособову відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей та інформації, за дійсність та чинність наданих ним документів.

 

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами і діє до повного виконання договірних зобов’язань по ньому.

 

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі спори, які виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

 

9. Прикінцеві та перехідні положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.2. Якщо після укладення Договору з’ясується, що будь-яка із Сторін не мала права його укладати і його дія має бути припинена, то винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні усі витрати, які та понесла у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, а також спричинені такій Стороні збитки

9.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що однаково розуміють значення та умови Договору, його правові наслідки, дійсність намірів при його укладанні, а також те, що цей Договір не вчинений під впливом помилки, обману, у результаті зловмисної домовленості Сторін, та не є фіктивним або удаваним.

9.4. Сторони засвідчують, що всі умови даного Договору їм зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

9.5. Усі Додатки до даного Договору, підписані Сторонами, є його невід`ємною частиною.

9.6. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони Договору, українською мовою.

 

Реквізити сторін

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

Повне найменування

ПІБ повністю

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

Ел.адреса E-mail основний

Р/р № рахунку

IBAN IBAN

Банк Рек Виконавця ЮО - Назва Назва банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

Ліцензія Серія Ліцензії , № Номер Ліцензії  від Дата Ліцензі, (напр.:31.12.2021)📆 р.

ІПН ІПН

Адреса Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

Ел.адреса  E-mail основний

Посада представника


ПІБ представника

 

_____________

 ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

_____________

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

ФОП ПІБ ФОП

ПІБ повністю

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса Юридична адреса

Тел. Телефон основний

Ел.адреса E-mail основний

Р/р № рахунку

IBAN IBAN

Банк Рек Виконавця ФОП - Назва Назва банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

Ліцензія Серія Ліцензії , № Номер Ліцензії  від Дата Ліцензі, (напр.:31.12.2021)📆 р.

ІПН ІПН

Адреса Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

Ел.адреса E-mail основний

Посада представника


ПІБ представника

 

_____________

 ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

_____________

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

Повне найменування

ПІБ повністю

Код ЄДРПОУ Код компанії

Адреса  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

Ел.адреса E-mail основний

Р/р № рахунку

IBAN IBAN

Банк Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО МФО банку

Ліцензія Серія Ліцензії , № Номер Ліцензії  від Дата Ліцензі, (напр.:31.12.2021)📆 р.

ІПН ІПН

Адреса  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

Ел.адреса E-mail основний

Посада представника


ПІБ представника

 

_____________

 ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

_____________

Дата оновлення 10.09.2022 о 14:48:44

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово