УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір купівлі-продажу нафтопродуктів (укр) копия

місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Договір № Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

поставки нафтопродуктів

 

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Постачальник), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Договір  (надалі - Договір) про наступне:

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Постачальник), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Договір  (надалі - Договір) про наступне:

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Покупець) з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Покупець) з однієї сторони та

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати нафтопродукти (надалі - Товар) у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар у визначені Договором строки та повністю оплатити його вартість

1.2. Якість Товару, який передається у власність (поставляється) Покупцю, повинна відповідати вимогам державних стандартів (ДСТУ), Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927, що підтверджується паспортом якості виробника та/або сертифікатом відповідності (для товару, який підлягає сертифікації).

1.3. Загальна кількість Товару, що передається за цим Договором у власність Покупця, Сторонами не обмежується і визначається на підставі фактичного обсягу поставленого (переданого у власність) Товару.

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

2.1. Поставка Товару Покупцю здійснюється  на наступних базисах поставки: FCA .

2.2. В тлумаченні базисів постачання Товару за цим Договором мають силу міжнародні правила тлумачення комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року, які застосовуються із урахуванням особливостей, пов`язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

У випадку, якщо положення цього Договору суперечать положенням, викладеним в офіційних правилах тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року, Сторони керуються умовами, зазначеними в цьому Договорі.

2.3. Сторони вправі визначити інші базиси поставки шляхом укладання відповідного додатку/додаткової угоди до цього Договору.

2.4. Конкретна адреса нафтобази або естакад наливу Постачальника (пункту відвантаження), пункту призначення або пункту відправлення вказуються в заявці Покупця, яка після погодження її Постачальником, є невід’ємною частиною Договору. При цьому, фактичним вантажоотримувачем Товару може бути як сам Покупець, так і вказані ним треті особи, які не є сторонами цього Договору.

2.5. Рахунок-фактура, виставлений Постачальником, дійсний до оплати протягом 1 календарного дня після його оформлення, якщо інше не буде погодженого Сторонами у відповідній додатковій угоді. Оплачений Покупцем рахунок-фактура є підтвердженням погодження Сторонами ціни оплаченого Товару та є невід’ємною частиною Договору. Після своєчасної оплати рахунку-фактури Покупцем погоджена Сторонами ціна Товару зміні не підлягає.

Після оплати виставленого Постачальником рахунку-фактури Покупець зобов’язаний протягом 3 календарних днів з моменту оплати партії Товару направити Постачальнику заявку на поставку оплаченої партії Товару на електронну пошту Постачальника, зазначену в цьому Договорі.

2.6. Згідно п. 2.1 Договору Сторони погодили, що Товар поставляється погодженими партіями, у відповідності з заявками Покупця на постачання відповідної партії Товару. Заявка вважається оформленою Покупцем належним чином, якщо в ній зазначено найменування, асортимент, кількість, ціна (вартість), базис та строки поставки (передачі у власність) Товару та якщо скан-копію заявки разом із підписом уповноваженої особи Покупця та печаткою надіслано Постачальнику електронною поштою.

У разі вивезення Товару транспортними засобами Покупця в заявці також зазначаються строки (дата) подачі транспортних засобів в межах визначеного Сторонами строку поставки.

В разі вивезення Товару транспортними засобами Постачальника у заявці вказується пункт розвантаження транспортних засобів.

2.7. У випадку якщо поставка Товару була проведена без дотримання заявлених (згідно даних, відображених в заявці) Покупцем даних про кількість, дату поставки і т.д., однак Сторонами були підписані накладні документи на Товар (видаткові накладні, товаротранспортні накладні та/або акти приймання- передачі), поставка Товару вважається погодженою між Сторонами і такою, що відповідає умовам цього Договору.

2.8. Для передачі Товару Покупцеві представник Покупця зобов’язаний надати представнику Постачальника довіреність, видану та оформлену відповідно до чинного законодавства України або вказати в заявці прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані особи, уповноваженої на отримання Товару від імені Покупця. Сторони дійшли згоди, що визначення Покупцем в заявці прізвища, ім’я, по батькові та паспортних даних особи, уповноваженої на отримання Товару від імені Покупця, прирівнюється до видачі Покупцем довіреності вказаній в заявці уповноваженій особі.

2.9. Кількість Товару (партії Товару) зазначається Сторонами у відповідній товаро-транспортній накладній, видатковій накладній або у відповідному акті приймання-передачі Товару.

2.10. Факт поставки (передачі у власність) Товару в рамках цього Договору підтверджується товаро- транспортними накладними, або видатковими накладними на переданий Товар або актами приймання- передачі Товару. Датою поставки (передачі у власність) Товару вважається дата, що вказана у товаро- транспортній накладній, або видатковій накладній в або в акті приймання-передачі Товару. Постачальник несе ризик пошкодження чи втрати Товару до моменту поставки (передачі) його Покупцеві відповідно до умов цього пункту.

2.11. Передача кожної партії Товару здійснюється лише за умови надходження авансового платежу (передоплати) усієї вартості (ціни) партії Товару на поточний банківський рахунок Постачальника у визначені Договором строки, якщо інше не передбачено у додатках (додаткових угодах) до цього Договору.

2.12. Сторони погоджуються, що товаро-транспортна накладна, видаткова накладна, акт приймання- передачі на переданий Товар є документами, які засвідчують факт передачі Товару у власність, а також засвідчують остаточно узгоджені Сторонами найменування, асортимент, кількість, ціну (вартість) Товару.

2.13. Кожна товаро-транспортна накладна, видаткова накладна, акт приймання-передачі Товару є невід’ємною частиною цього Договору.

2.14. Приймання Товару здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема згідно Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України (затв. Наказом Держнафтогазпрому України від 20.05.2008р. N 281/171/578/155), Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України (затв. Наказом Міністерства палива та енергетики України від 04.06.2007 року № 271/121) та ДСТУ 7094:2009 «Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методики виконання вимірювання» (затверджено наказом Держспоживстандарту України від 19.10.2009 р. №384 з 04.01.2010 р.).

2.15. Приймання Товару по кількості здійснюється на підставі даних, вказаних у товаросупровідних документах. Приймання Товару за якістю здійснюється на підставі даних, вказаних в паспорті якості виробника та/або сертифікаті відповідності (для товару, який підлягає сертифікації).

2.16. У разі наявності у Покупця сумнівів щодо відповідності якості поставленої партії Товару умовам цього Договору, товаросупровідним документам, Покупець здійснює приймання Товару, а також відбір проб Товару для подальшого проведення експертизи якості в присутності представника Постачальника, або без виклику (присутності) представника Постачальника, але у присутності представника регіональної Торгово- промислової палати з подальшою передачею відібраних проб на експертизу в акредитовану лабораторію, протоколи випробувань (висновки) якої є обов’язковими для Сторін Договору.

2.17. У разі наявності у Покупця сумнівів щодо відповідності кількості поставленої партії Товару умовам цього Договору, товаросупровідним документам, Покупець здійснює приймання Товару і визначення кількості Товару в присутності представника Постачальника або без виклику (присутності) представника Постачальника, але з залученням представника організації, яка здійснювала охорону Товару під час перевезення, або представника регіональної Торгово-промислової палати зі складенням відповідних актів.

2.18. Претензії по кількості та якості Товару пред'являються Постачальнику, при цьому Покупець до претензії по якості Товару в обов'язковому порядку додає акт експертизи відповідної регіональної Торгово- промислової палати про невідповідність якості прийнятого Товару та/або протоколи випробувань (висновки) акредитованої лабораторії, а до претензії по кількості - акт експертизи відповідної регіональної Торгово- промислової палати про невідповідність кількості поставленого Товару або акт прийому-передачі складений за участю представника Постачальника, з даними про кількість поставленого Товару. Вартість проведення експертизи та випробувань по кількості та/або якості поставленого Постачальником Товару відповідною Торгово-промисловою палатою та акредитованою лабораторією оплачується Покупцем і компенсується Постачальником Покупцю у випадку виявлення невідповідності якості/кількості Товару.

Постачальник зобов’язується розглядати та надавати відповідь Покупцю по суті претензії протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

Постачальник зобов’язується розглядати та надавати відповідь Покупцю по суті претензії протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

2.19. При розгляді претензій про невідповідність кількості поставленого на умовах СPT – пункт призначення Товару, розмір фактичної невідповідності кількості Товару визначається за вирахуванням природних втрат, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 686 від 5 серпня 2020 р., а також за вирахуванням похибки виміру кількості нафтопродуктів, встановленої згідно п. 5.1.1 ДСТУ 7094:2009 «Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методики виконання вимірювання» (затверджено наказом Держспоживстандарту України від 19.10.2009 р. №384 з 04.01.2010 р.): 0,50% - для маси продукту від 120 тон і більше; 0,65% - для маси продукту до 120 тон.

 

3. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

3.1. Загальна вартість (ціна) цього Договору не обмежується і складається із вартості (ціни) окремих партій Товару, що підлягають поставці за цим Договором.

3.2. Ціна (вартість) кожної окремої партії Товару узгоджується Сторонами та зазначається у відповідних рахунках, видаткових накладних, актах приймання-передачі Товару, які є невід’ємною частиною Договору.

3.3. Ціна (вартість) Товару є динамічною і може змінюватися Постачальником в односторонньому порядку залежно від відповідних змін та котирувань на відповідному ринку товарів, зміни індексу інфляції, зміни курсу грошової одиниці України – гривні – стосовно курсів іноземних валют, збільшення розміру податків, зборів, інших обов’язкових платежів, тощо. Ціна Товару, який повністю оплачено Покупцем до дати поставки, є незмінною.

3.3.1. Сторони можуть встановити формульне ціноутворення для Товару, що постачається за цим Договором, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

3.4. У ціну (вартість) кожної окремої партії Товару включається податок на додану вартість.

3.5. Покупець зобов’язаний здійснити повну попередню (авансову) оплату ціни (вартості) кожної партії Товару, якщо інше не передбачено у додатках (додаткових угодах) до цього Договору чи фактично не відбудеться. Невиконання цього обов’язку Покупцем надає Постачальнику право відмовитися від виконання своїх обов’язків за цим Договором повністю або частково (у тому числі відмовитися від передачі у власність (поставки) Товару).

3.6. Оплата ціни (вартості) Товару здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника. Розрахунки за Товар здійснюються в грошовій одиниці України – гривні. Покупець зобов’язаний здійснити оплату кожної замовленої партії Товару на підставі рахунку-фактури, виставленого Постачальником, протягом одного дня з дати його виставлення, якщо інше не буде встановлено Сторонами у відповідній додатковій угоді.

3.7. Несвоєчасна оплата Покупцем виставленого рахунку-фактури дає Постачальнику право змінити ціну замовленої партії Товару згідно ціни одиниці Товару, що діє у Постачальника (встановлена Постачальником) на дату фактичного отримання оплати від Покупця. При цьому Постачальник здійснює поставку Товару на суму отриманого платежу у кількості, яка відповідає ціні одиниці Товару, що діє у Постачальника (встановлена Постачальником) на день отримання простроченого платежу Покупця.

3.8. Датою оплати (отримання грошей Постачальником) вважається дата надходження грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.  Постачальник має право:

4.1.1. Отримувати оплату за переданий у власність (поставлений) Товар в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

4.1.2. Відмовитися від передачі у власність (поставки) партії Товару у випадку нездійснення Покупцем повної попередньої (авансової) оплати ціни (вартості) цієї партії Товару, або у випадку виникнення заборгованості Покупця перед Постачальником за поставлений (переданий у власність) Товар, або у випадку виникнення між Сторонами неврегульованих чи переданих на розгляд суду спорів (претензій).

4.1.3. Відмовитися від передачі у власність (поставки) партії Товару у випадку, передбаченому п. 2.11 Договору з подальшим письмовим врегулюванням питання щодо сплаченої Покупцем попередньої оплати за Товар;

4.1.4. Змінювати (встановлювати) в односторонньому порядку вартість (ціну) Товару відповідно до умов цього Договору.

4.1.5. Тимчасово, в односторонньому порядку припинити виконання своїх зобов‘язань щодо поставки Товару за цим Договором на строк реконструкції нафтобази, планових та поточних ремонтів, технічних перерв, збоїв в роботі технічних та/або комп‘ютерних систем, знеструмлення електромереж, перерв в роботі залізниці або портів, здійснення поповнення резервуарів товарами та з інших причин, які впливають на роботу нафтобаз Постачальника.

4.2. Постачальник зобов’язаний:

4.2.1. Передавати Товар у власність Покупця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.2.2. Передавати Товар у власність Покупця не пізніше 4 робочих днів з моменту здійснення Покупцем попередньої оплати замовленого Товару та направлення заявки, якщо інший строк не буде встановлений Сторонами у відповідній додатковій угоді.

4.3. Покупець має право:

4.3.1. Отримувати Товар від Постачальника в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.3.2. Вимагати від Постачальника проведення звірки взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

4.4. Покупець зобов’язаний:

4.4.1. Здійснювати повну оплату Товару відповідно до умов цього Договору (додатків (додаткових угод) до нього), а також реально та належним чином виконувати усі інші свої зобов’язання по оплаті за поставлений (переданий у власність) Товар.

4.4.2. Прийняти Товар в порядку та на умовах, визначених Договором.

4.4.3. На вимогу Постачальника проводити звірку взаєморозрахунків та підписувати акт звірки взаєморозрахунків між Сторонами.

4.4.4. Нести відповідальність за невиконання та/або несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Кожна зі Сторін, яка неналежним чином виконує свої грошові зобов’язання (зокрема, несвоєчасно розраховується за поставлений (переданий у власність) Товар) за цим Договором, повинна сплатити на користь іншої Сторони пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно перерахованої (простроченої) суми за кожен день прострочення виконання (тобто за кожен день неперерахування цієї суми).

5.3. У разі прострочення Покупцем строків оплати за поставлений Товар більше ніж на 2 (два) календарних дні, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення, починаючи з першого дня прострочення. При цьому термін нарахування пені не обмежується і пеня нараховується по дату сплати боргу включно. У разі прострочення оплати Товару більш ніж на 30 календарних днів Покупець додатково сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 5 % від суми заборгованості.

5.4. Сторона, винна у заподіянні збитків (шкоди) іншій Стороні, зобов'язана відшкодувати такі збитки (шкоду) в повному обсязі, згідно з чинним законодавством України. Штраф (пеня, неустойка) підлягають стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

5.5. Оплата будь-яких штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

5.6. Оплата штрафу та/або пені (неустойки) за Договором здійснюється на підставі відповідних рахунків-фактур виставлених Сторонами, з описом підстав і порядку нарахування.

5.7. Сплата Стороною штрафу та/або пені (неустойки) не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку погасити свою заборгованість перед іншою Стороною за переданий у власність (поставлений) за цим Договором Товар та від обов’язку повністю відшкодувати протилежній Стороні усі збитки (у тому числі й упущену вигоду), завдані невиконанням (неналежним виконанням) своїх грошових зобов’язань. При цьому кожна із Сторін зобов'язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення оплати. Штраф (пеня, неустойка) підлягають стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади, воєнних дій (наслідків таких дій) або інших незалежних від Сторін обставин, прийняття відповідних рішень та актів органами державної влади та місцевого самоврядування, тощо, термін (строк) виконання зобов’язань переноситься на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

З огляду на укладення цього Договору в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні Указом Президента № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який триває, Сторони визнаватимуть воєнний стан як обставину непереборної сили виключно у випадку доведення безпосереднього впливу таких обставин на можливість виконання зобов’язань за цим Договором. Застосовується до моменту припинення/скасування воєнного стану в Україні в установленому законодавством України порядку.

6.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, кожна із Сторін вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши іншій Стороні відповідне повідомлення. В таких випадках жодна зі Сторін не вправі пред'являти претензії іншій Стороні для компенсації будь-яких можливих збитків, за винятком претензії Постачальника до Покупця щодо обов’язку повністю здійснити оплату за Товар, який Постачальник поставив (передав у власність) Покупцю за даним Договором.

До моменту припинення Договору відповідно до умов цього пункту Покупець зобов'язаний провести повний розрахунок з Постачальником за поставлений (переданий у власність) Товар. Невиконання цього обов'язку позбавляє Покупця права розірвати (припинити) цей Договір в односторонньому порядку відповідно до умов цього пункту та не звільняє Покупця від обов’язку нести відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору.

6.3. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Покупця від проведення оплати за Товар, який був йому поставлений (переданий у власність).

6.4. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися належним чином оформленим документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або відповідним уповноваженим органом іноземної  держави.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі виникнення суперечок за Договором або у зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

8.1. Підписуючи цей Договір Сторони погодили можливість використання ними електронного підпису та електронної печатки (за наявності) в документообігу в межах укладання та виконання цього Договору. Сторонами погоджено можливість використання такого електронного підпису та електронної печатки (за наявності) в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

8.2. Сторони погодили, що Договір, додаткові угоди та додатки до Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору, первинні документи (накладні, акти), а також інші документи, що стосуються виконання умов цього Договору (надалі – Документи), можуть бути складені відповідно до вимог чинного законодавства України із заповненням всіх обов’язкових реквізитів і накладенням електронного підпису і електронної печатки (за наявності) та надані Сторонами одна одній в електронному вигляді шляхом електронного документообігу за допомогою:

- онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів між Сторонами онлайн за посиланням – https://vchasno.ua (надалі – Сервіс) – стосується будь-яких Документів;

- загальної платформи «ПТАХ», а саме «M.E.Doc, SOTA, FlyDoc, FREDO» - стосується виключно первинних документів.

8.3. Сторони погодили, що датою підписання і набрання чинності Документом, що укладається між ними в електронній формі із застосуванням електронного підпису та електронної печатки (за наявності), є дата, що зазначається на документі в якості відповідного реквізиту. При цьому, дата безпосереднього накладання електронного підпису та електронної печатки (за наявності) будь-якою із Сторін не впливає на та не змінює зазначену дату підписання і набрання чинності Документом.

8.4. У випадку якщо дата складання Документа, що укладається між Сторонами в електронній формі із застосуванням електронного підпису та електронної печатки (за наявності), відрізняється від дати його підписання та безпосереднього накладання Сторонами електронного підпису та електронної печатки (за наявності), то на підставі ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України Сторонами погоджено, що умови такого Документу застосовуються Сторонами до відносин, які виникли між Сторонами з відповідної дати складання Документу до його підписання Сторонами в електронній формі із застосуванням електронного підпису та електронної печатки (за наявності).

8.5. Якщо дата, що зазначається на документі в якості відповідного реквізиту, співпадає із датою безпосереднього накладання Сторонами електронного підпису та електронної печатки, Документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) Стороною-одержувачем Документа, отриманого від Сторони- відправника з нанесеним нею електронним підписом та електронною печаткою (за наявності).

8.6. Водночас, Договір також може бути укладено та підписано уповноваженими представниками Сторін у паперовому вигляді в 2 (двох) екземплярах – по одному для кожної із Сторін. При цьому, електронна та паперова версія матиме однакову юридичну силу.

8.7. Сторони домовилися, що Документи, які відправлені та підписані Сторонами з використанням електронного підпису і електронної печатки (за наявності) відповідно до п. 8.2 цього Договору, мають юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути надані до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними Документам, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі (відправлення, отримання, тощо) Документів, в порядку передбаченому п. 8.2 цього Договору, вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі зазначених Документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

8.8. На вимогу будь-якої із Сторін у випадку виникнення технічних проблем та/або будь-яких інших причин/обставин Сторони вправі у будь-який момент призупинити оформлення Документів, в порядку визначеному в п. 8.2 цього Договору, і повернутись до оформлення Документів у паперовій формі. Сторона, у якої виникли технічні проблеми та/або будь-які інші причини/обставини, повідомляє про це іншу Сторону у будь-який зручний спосіб. Після усунення технічних проблем та/або будь-яких інших причин/обставин Сторони вправі повернутись до оформлення та підписання Документів в електронному вигляді, відповідно до порядку визначеному в п. 8.2 цього Договору.

8.9. Підписант, який здійснює накладення кваліфікованого електронного підпису на Документи, цим самим засвідчує, що ознайомився з усім їх текстом, повністю зрозумів їх зміст, не має заперечень до тексту і свідомо застосовував свій кваліфікований електронний підпис та електронну печатку (за наявності) у контексті, передбаченому Документами (підписав, затвердив, погодив, завізував, засвідчив, ознайомився).

8.10. Всі питання, не висвітлені в цьому розділі щодо електронного документообороту та накладання електронного цифрового підпису та печатки, вирішуються Сторонами згідно чинного законодавства України.

8.11. Копії документів, надіслані Сторонами по електронній пошті, факсом та іншим чином, прирівнюються до оригіналів, до моменту обміну Сторонами оригіналами документів або документами в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису та електронної печатки (за наявності).

8.12. Для здійснення електронного документообігу в межах цього Договору Сторони також використовують адреси електронної пошти, вказані в їх реквізитах в даному Договорі.

 

9. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА САНКЦІЇ

9.1. Кожна із Сторін Договору цим засвідчує і гарантує іншій Стороні, що на момент підписання Сторонами даного Договору:

9.1.1. На Сторону не поширюється дія економічних санкцій;

9.1.2. Сторона не співпрацює і не вступає у відносини контролю з особами, на яких поширюється дія санкцій;

9.1.3. Сторони повністю приймають відповідальність за дотримання гарантій і вимог даного розділу Договору і зобов’язуються надати дозвільні документи уповноважених офіційних органів у разі здійснення операції з особами, на яких поширюються санкційні обмеження.

9.2. У випадку виявлення щодо Покупця або пов’язаних з ним осіб обмежувальних заходів (санкцій), передбачених ст. 4 ЗУ «Про санкції», та/або санкцій, застосованих уповноваженими міжнародними організаціями - ООН, Європейсько Союзу, та/або санкцій, введених в дію уповноваженими на те органами влади Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, що забороняють або обмежують ведення діяльності з Покупцем, Постачальник достроково розриває цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Покупцю письмового повідомлення протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення обмежувальних заходів (санкцій). В такому випадку Договір вважається розірваним на 5 (п’ятий) календарний день з дати отримання такого повідомлення Покупцем.

9.3. Під санкціями в даному Розділі розуміються Санкції України, Європейського Союзу, Великобританії , Ради безпеки ООН, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США або будь-якої іншої країни чи організації, рішення і акти якої є юридично обов'язковими.

9.4. Сторони зобов’язуються виконувати цей Договір і вести пов’язану з ним діяльність відповідно до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до шахрайства, хабарництва та корупції.

9.5. Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

9.6. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1.  Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) Сторонами, вказаної в преамбулі Договору та діє до Дата, (напр.:31.12.2021)📆 , але в будь-якому разі до моменту повного та належного виконання Сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

10.2.   У випадку, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів до моменту закінчення строку дії Договору, вказаного в пункті 10.1. Договору жодна із Сторін письмово не повідомить протилежну Сторону про небажання продовжити дію цього Договору, Договір щоразу вважається переукладеним ще на 1 (один) календарний рік на тих же умовах.

10.3.   У випадку передачі у власність (поставки) Товару Покупцеві за цим Договором після спливу строку дії Договору, Покупець зобов’язується повністю оплатити такий Товар.

10.4.   Розірвання (припинення) цього Договору допускається за взаємною письмовою згодою обох Сторін або в односторонньому порядку.

10.5.   Якщо одна із Сторін виявить бажання достроково розірвати цей Договір, вона зобов`язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору. При цьому, Договір вважається розірваним з дати, вказаної Стороною в такому повідомленні.

10.6.  Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни і доповнення, а також додаткові угоди (додатки) до цього Договору вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

Всі акти, видаткові накладні, додаткові угоди (додатки) до цього Договору становлять його невід'ємну частину з моменту підписання їх Сторонами.

11.2. Відносини між Сторонами, що не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

11.3. Покупець не має права передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди на те Постачальника.

11.4. Сторони зобов’язуються в п’ятиденний строк з моменту настання відповідної події повідомити одна одну про зміну своєї юридичної адреси, банківських та інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації. У разі початку процедури реорганізації сторони в п’ятиденний термін зобов’язуються укласти додаткову угоду, в якій буде зазначено про подальший порядок взаємовідносин між сторонами. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.

11.5. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.

11.6. При підписанні змін, актів та інших документів до цього Договору, Сторонами може бути використане факсимільне відтворення підпису уповноважених представників Сторін за допомогою засобів механічного копіювання. При цьому факсимільний підпис матиме таку ж силу, як і справжній підпис уповноваженого представника Сторони. Приклади факсимільного відтворення підписів уповноважених представників Сторін за допомогою засобів механічного копіювання.

Від Постачальника:    Від Покупця:
Директор        Директор

 

___________________________ 

(факсиміле)     

 

___________________________

(факсиміле)

11.7. Текст цього Договору складено українською мовою, в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони.

11.8. Постачальник за цим Договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах та платника податку на додану вартість.

11.9. Покупець за цим Договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умова та платника податку на додану вартість.

11.10. Терміни «передача у власність Товару» та «поставка Товару» вживаються Сторонами у тексті цього Договору як тотожні.

11.11. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по його укладенню, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмету даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.12. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України

«Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

 

Додаток № 1

до Договору № Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆  від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

                                                         

місце Додатку

 

Дата Додатку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

N

Найменування товaру

Оди-ниця виміру

Кіль-кість

Код Товару згідно УКТ ЗЕД

Вартість за одиницю, грн. без ПДВ

Вартість за одиницю, грн. з ПДВ

Загальна вартість товару, грн. без ПДВ

Загальна вартість товару, грн. з ПДВ

1

Найменування товару

Од. товару

Кількість одиниць товару

Код товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Акт приймання – передачі товару№ Акту

від Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

до Договору №№ Договору  

 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

місце Акту

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Покупець) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Покупець) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Постачальник), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Акт приймання – передачі  про наступне:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Постачальник), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Акт приймання – передачі  про наступне:

 

1. Відповідно до умов Договору №№ Договору  від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   Постачальник передав, а Покупець прийняв наступний Товар за адресою aдресa передaчі Товaру :

N

Найменування товaру

Оди-ниця виміру

Кіль-кість

Код Товару згідно УКТ ЗЕД

Вартість за одиницю, грн. без ПДВ

Вартість за одиницю, грн. з ПДВ

Загальна вартість товару, грн. без ПДВ

Загальна вартість товару, грн. з ПДВ

1

Найменування товару

Од. товару

Кількість одиниць товару

Код товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

Загальна вартість без ПДВ: Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ),

ПДВ - ПДВ в загальній вартості товару  грн. (прописом (укр.) )

Загалом з ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ  грн. (прописом (укр.) )

 

2. Підписанням цього Акту Постачальник та Покупець підтверджують факт Поставки Товару на загальну вартість Загальна вартість товару з ПДВ  гривень, у тому числі ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  грн, відповідно до умов Договору №  № Договору від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆  р.

3. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

4. Акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної з Сторін, і є невід’ємною частиною Договору.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Постaчaльник

 

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

 

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Постaчaльник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

 

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

 

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Покупець:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

 

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Покупець:

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

 

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Рахунок - фактура № № Рахунку

Дата: Дата Рахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

N

Найменування товaру

Оди-ниця виміру

Кіль-кість

Код Товару згідно УКТ ЗЕД

Вартість за одиницю, грн. без ПДВ

Вартість за одиницю, грн. з ПДВ

Загальна вартість товару, грн. без ПДВ

Загальна вартість товару, грн. з ПДВ

1

Найменування товару

Од. товару

Кількість одиниць товару

Код товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Загальна сума до сплaти становить Загальна вартість товару з ПДВ грн (прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить ПДВ в загальній вартості товару (прописом (укр.) ) грн.

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Дата оновлення 03.06.2024 о 09:51:39

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір поставки нафтопродуктів стане в нагоді постачальникам та покупцям нафтопродуктів, як резидентам так і нерезидентам України. В шаблон можете з легкістю додати умови поставки (Інкотермс), строки, дати, штрафні санкції та реквізити сторін. Окрім самого договору можете скористатися необхідними додатками: акт приймання-передачі, специфікація, рахунок.

Зміст Договору поставки нафтопродуктів:

1. Предмет договору.

2.Порядок та умови передачі товару.   

3. Ціна (вартість) та умови оплати товару. 

4. Права та обов’язки сторін.

5. Відповідальність сторін.

6. Обставини непереборної сили.

7. Порядок вирішення спорів.

8. Електронний документообіг.

9. Антикорупційні застереження та санкції.

10. Строк дії договору.

11. Заключні положення.

До пакету документів входить:

Договір поставки нафтопродуктів.

- Акт приймання-передачі товару.

- Специфікація.

- Рахунок-фактура.

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово