УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір купівлі-продажу нафтопродуктів (на умовах передоплати)

ДОГОВІР №  1-1  

купівлі-продажу нафтопродуктів

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Постачальник"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Постачальник"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір купівлі-продажу нафтопродуктів (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього Договору Продавець зобов'язується продавати і відпускати нафтопродукти через свою мережу АЗС по талонам, відомостям або платіжним карткам (далі - «талони», «відомості» або «картки»), що надають право на одержання нафтопродуктів, а Покупець зобов'язується оплачувати вартість відпущених у такий спосіб нафтопродуктів.

1.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України та підтверджуватись сертифікатом відповідності (якості).

1.3. Відпуск нафтопродуктів буде відбуватися на автозаправних станціях (АЗС), які належать Продавцю на праві власності чи оренди і знаходяться за адресою:

 • адреси АЗС

2. ПОРЯДОК ВІДПУСКУ НАФТОПРОДУКТІВ

2.1. Продавець відпускає нафтопродукти по пред'явленим талонам або карткам, згідно кількості зазначених у них літрів і виду нафтопродукту, по відомостям – за попереднім узгодженням кількості та виду нафтопродукту. Відпуск Товару на підставі талонів здійснюється в межах терміну дії талону – протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати отримання талону Покупцем. У разі не використання талону у зазначений строк, дія талону не продовжується та не поновлюється.

2.2. Нафтопродукти відпускаються будь-якій особі, що пред'являє талон або картку на одержання нафтопродуктів, у разі отримання нафтопродуктів за відомостями – за наявності подорожнього листа пред’явленого водієм Покупця.

2.3. Продавець відпускає нафтопродукти на всю кількість пред'явлених талонів, карток, а за відомостями - відповідну кількість у межах попередньо узгодженого ліміту.

2.4. Кількість відпущеного нафтопродукту за відомостями фіксується у відомості, яка ведеться безпосередньо на АЗС, що підтверджується підписами оператора АЗС та водія Покупця.

2.5. Приймання (відпуск) нафтопродуктів по кількості і якості здійснюється відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України», затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту і зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №281/171/578/155 від 20.05.2008р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.09.2008р. за №805/15496.

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Відпуск нафтопродуктів за талонами, відомостями, картками здійснюється на умовах 100% попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця згідно оформленої додаткової угоди. Перерахування грошових коштів Покупцем повинно бути здійснено протягом 1 (одного) банківського дня з моменту підписання додаткової угоди. За домовленістю Сторін в додатковій угоді може бути передбачений інший строк оплати Товару.

3.2. Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, оформляючи їх відповідними актами. Звірка розрахунків між Сторонами по відпущеним нафтопродуктам здійснюється щомісяця не пізніше п’ятого числа наступного за звітним місяця.

3.3. У випадку закінчення терміну дії чи розірвання даного Договору Сторони зобов'язані зробити остаточні взаєморозрахунки протягом 5-ти банківських днів та підписати відповідний Акт звірки.

4. АСОРТИМЕНТ, ЦІНА, КІЛЬКІСТЬ ТА  ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Асортимент, ціна, кількість та загальна вартість нафтопродуктів визначається у додаткових угодах. Додатковы угоди вважаються невід'ємними частинами цього Договору. До ціни Товару входить також вартість зберігання Товару Постачальником в резервуарах АЗС на період дії цього Договору, а у випадку продажу Товару за талонами – на період дії талонів.

4.2. Загальна вартість нафтопродуктів, що відпускається згідно умов цього Договору визначається, виходячи з цін на нафтопродукти, асортименту та загальної кількості нафтопродуктів отриманих Покупцем, за всіма додатковими угодами протягом терміну дії цього Договору.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати Обов'язки, покладені на неї цим Договором.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

5.3. Обов'язки Продавця:

 • забезпечувати безперебійну і цілодобову роботу своїх автозаправних станцій за винятком технологічних перерв;
 • відпускати нафтопродукти на всю кількість зазначених в талонах або картках, що будуть пред'явлені, відпуск нафтопродуктів за відомостями здійснювати у межах попередньо узгодженого між Сторонами ліміту;
 • відпускати нафтопродукти по талонам, відомостям або карткам на автозаправних станціях, зазначених в п.1.3. Договору;
 • забезпечувати необхідний асортимент і якість нафтопродуктів відповідно до діючих стандартів і умов даного Договору.

5.4. Обов'язки Покупця:

 • неухильно дотримуватись умов даного Договору і виконувати всі свої зобов'язання по ньому;
 • вчасно й у повному обсязі, згідно умов даного Договору здійснювати оплату за нафтопродукти.

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. Відповідальність Сторони за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, встановлюється за законодавством, що застосовуються за цим Договором, крім випадків, коли доведено, що таке невиконання чи неналежне виконання було зумовлене форс-мажорними обставинами.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі0,1 і % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості 

 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,
 • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.
 • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,
 • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .
 • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.

У разі прострочення платежу понад 3 календарні дні – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.

У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарні дні – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десять) календарних днів % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три)  від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 (десяти) від загальної вартості цього Договору.  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесяти тисяч гривень, 00 копійок) .  

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

За вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

Стаття 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

2. Усі спори, розбіжності, непогодження або вимоги,  що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідномусуді України. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

Стаття 7. ДІЯ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін. Цей Договір діє до (і) повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором або (іі) його припинення в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі Сторін шляхом надіслання за 10 робочих днів попереднього письмового повідомлення іншій Стороні.

2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

Стаття 7. ДІЯ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє по «___»__________20___р., а у випадку продажу Товару за талонами - на період дії талонів. але не менш, ніж до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Якщо за 20 календарних днів до закінчення строку дії  цього Договору, жодна  зі Сторін  у письмовій формі  не повідомить  іншу  Сторону  про припинення  дії  цього Договору, він вважається пролонгованим на 1 (один) календарний рік на тих же умовах.

2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

Стаття 8. Антикорупційне застереження.

1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 10.1, 10.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 9.1, 9.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

Стаття 9. Застереження про персональні дані (відомості).

1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

     - їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Стаття 10. Запевнення та гарантії.

1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.

11. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

11.1. Для обміну повідомленнями, Заявками та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

11.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України від 22.05.03 №852-IV "Про електронний цифровий підпис". 

11.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних кваліфікованих електронних підписів уповноважених ними осіб для підпису документів. 

11.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням кваліфікованих електронних підписів та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

11.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням кваліфікованого електронного підпису. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

11.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею кваліфікованим електронним підписом.

11.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані кваліфікованим електронним підписом Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

10.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням ЕЦП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

10.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

10.10.Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені ЕЦП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

10.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів електронного цифрового підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

10.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

10.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до п. 10.2 - 10.13 цього Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

10.14. У ипадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 10.2 - 10.13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

10.15. У випадку обміну документами, зазначеному у п.10.14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору. 

Стаття 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Стаття 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Постачальника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Продавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Продавця

____________________  ПІБ повністю

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Покупця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Покупець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Покупця

____________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Покупця

___________________ ПІБ повністю

Додаткова угода № № допугоди1

до Договору купівлі-продажу нафтопродуктів

 № 1-1 від  00.00.2018

 

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Постачальник"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Постачальник"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Покупець"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цю Додаткову угоду № № допугоди1  (надалі – «Додатковий договір») до Договору № 1-1  купівлі-продажу нафтопродуктів від 00.00.2018  р. (надалі – «Договір») про наступне:

Товар, що передається: товар для допцгоди і рахунку

Кількість товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

Вартість Товару за 1 літр (з ПДВ): Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ).

Загальна вартість товару, що передається Постачальником всього становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ) з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість товару без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

Товар, що передається: товар для допцгоди і рахунку .

Кількість товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

Вартість Товару за 1 літр з ПДВ становить гривневий еквівалент: Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ).

Загальна вартість товару, що передається Постачальником всього становить гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) )

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  дол. США (прописом (укр.) ).

Товар, що передається: товар для допцгоди і рахунку

Кількість товару: Кількість одиниць товару  (прописом (укр.) ).

Вартість Товару за 1 літр з ПДВ: Ціна товару з ПДВ  (прописом (укр.) ). 

Загальна вартість товару, що передається Постачальником всього становить  гривневий еквівалентЗагальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

Замовник здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цьєї Додаткової угоди. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Замовник здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку від Виконавця. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Замовник здійснює 100 % оплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання акту приймання-передачы наданих послуг. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий тдень, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

Замовник здійснює оплату послуг Виконавця в наступному порядку:

введіть дані   - в строк до 00.00.2018 р. ;

введіть дані % - в строк до 00.00.2018 р. .

Ця Додаткова угодає невід’ємною частиною Договору.

Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту підписання та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

Інші умови Договору залишаються без змін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Постачальник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Постачальник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку   в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Покупця

___________________ ПІБ повністю