УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір комісії на імпорт товарів між юридичними особами (укр), Україна

ДОГОВІР КОМІСІЇ №номер договору

місце укладення                                                                                            дата укладення р. 

Повне найменування , іменоване надалі Комісіонер, в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, і

Повне найменування , іменоване надалі  Комітент, в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , з іншої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене.

І. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента договір купівлі-продажу тип продукції (надалі – «Товар») у кількості, якості, строки, за цінами, по реквізитах, асортименті і з якісними характеристиками, визначеними в Дорученні (додаток 1 до цього Договору).

1.2. Конкретні умови здійснення правочинів, мінімальні (максимальні) ціни продажу (покупки), а також інші вказівки комітента щодо угод, згаданих у п.1.1 цього Договору, приводяться в Дорученні.

ІІ. Порядок надання доручень

2.1. Комітент надає доручення Комісіонеру придбати для Комітента Товар шляхом укладення Комісіонером договорів купівлі-продажу відповідно до умов Доручення, що надається шляхом направлення на електронну пошту Комісіонера, зазначену в розділі 11 цього Договору, з наступним поданням оригіналу.

ІІІ. Обов'язки Комісіонера

Комісіонер зобов’язаний:

3.1. виконати прийняте на себе Доручення Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах. Комісіонер вправі відступити від умов, викладених в дорученнях Комітента, якщо по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді на свій запит.

3.2. придбати Товар для Комітента відповідно до його доручень, а також виконати всі обов'язки й здійснити усі права, що випливають із договору купівлі-продажу Товару, укладеного Комісіонером із третьою особою на користь Комітента на виконання цього Договору.

Комісіонер відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою положень договору купівлі-продажу Товару, укладеного Комісіонером за рахунок Комітента, в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Підписанням цього Договору Комісіонер прийняв на себе поручительство за виконання третьою стороною (третіми особами) договору (договорів) купівлі-продажу Товару, укладеного (укладених) від імені Комісіонера, але за рахунок Комітента (делькредере), в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Будучи відповідальним за проведення розрахунків з третьою особою за договором купівлі-продажу Товару, у разі здійснення купівлі імпортної Товару, Комісіонер є відповідальним за дотримання порядку проведення розрахунків в іноземній валюті за таким договором, для чого здійснює всі дії, необхідні та належні до вчинення, відповідно до вимог чинного валютного законодавства України та норм валютного регулювання.

Комісіонер відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою положень договору купівлі-продажу Товару, укладеного Комісіонером за рахунок Комітента, в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Підписанням цього Договору Комісіонер не прийняв на себе поручительство за виконання третьою стороною (третіми особами) договору (договорів) купівлі-продажу Товару, укладеного (укладених) від імені Комісіонера, але за рахунок Комітента (делькредере), в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Будучи відповідальним за проведення розрахунків з третьою особою за договором купівлі-продажу Товару, у разі здійснення купівлі імпортного Товару, Комісіонер є відповідальним за дотримання порядку проведення розрахунків в іноземній валюті за таким договором, для чого здійснює всі дії, необхідні та належні до вчинення, відповідно до вимог чинного валютного законодавства України та норм валютного регулювання.

3.3. надати Комітенту Звіт (додаток 2 до цього Договору), та Повідомлення (додаток 3 до цього Договору) протягом  одного робочого дня після виконання доручення. Звіт має містити:

 • реквізити Cторін цього Договору;
 • відомості про кількість і ціну придбаного Товару;
 • розмір комісійної винагороди;
 • посилання на реквізити договору купівлі-продажу, про виконання якого подається Звіт;
 • сума витрат комісіонера, що підлягають відшкодуванню;
 • дата складання Звіту,
 • підпис і печатка (за наявності) Комісіонера.

Повідомлення повинне містити:

 • порядок та строки здійснення попередньої (авансової) оплати вартості товарів, інших платежів;
 • дату складання;
 • підпис і печатку (за наявності) Комісіонера.

3.4. подати документи на оформлення попередньої митної декларації та постійної митної декларації до митного брокера, обраного Комісіонером, або безпосередньо до Енергетичної митниці ДФС, отримати та передати  Комітенту оригінали попередньої митної декларації та постійної митної декларації та здійснювати усі інші дії, подавати та отримувати будь-які інші документи, заяви для належного оформлення передачі імпортного Товару.

3.5. передати Комітенту все отримане майно по виконаному дорученню, крім випадку, якщо акт приймання-передачі Товару підписується безпосередньо між продавцем та Комітентом, як покупцем.

3.6. здійснити оплату продавцю вартості Товару, придбаного для Комітента відповідно до умов цього Договору та доручення Комітента за умови виконання Комітентом п. 4.6. цього Договору.

Якщо Комісіонером подано заяву на купівлю іноземною валюти для здійснення розрахунків із продавцем-нерезидентом, разом із пакетом документів, що звичайно подається відповідно до законодавства, однак уповноваженим банком відмовлено в купівлі іноземної валюти з причин, що не залежать від Комісіонера, то Комісіонер збитки і витрати, які в такій ситуації Комісіонер повинен відшкодувати продавцю-нерезиденту, перед яким порушено зобов’язання щодо оплати, покладаються на Комітента, крім випадку, якщо відмова уповноваженого банку в купівлі іноземної валюти зумовлена бездіяльністю Комісіонера.

3.7. передати Комітенту на його вимогу усі права відносно третьої особи, що випливають із правочину, вчиненого Комісіонером із цією третьою особою.

3.8. Якщо Комітент має заперечення щодо розрахунків, він зобов'язаний сповістити про них Комісіонера протягом  строк погодження звіту комісіонера (ст. 1022 ЦК встановлює термін 30 днів та не дозволяє в договорі встановлювати менший термін) календарного дня від дня одержання Звіту. В іншому випадку Звіт вважається прийнятим.

ІІІ. Обов'язки Комітента

Комітент зобов’язаний:

4.1. повідомити Комісіонера про характер і умови здійснення правочинів, згаданих у п.1.1. цього Договору  в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. 

4.2. надати доручення Комісіонеру на укладення правочинів, згаданих у п.1.1. цього Договору, в порядку, визначеному п.п. 2.1-2.2 цього Договору.

4.3. прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням, оглянути Товар, придбаний для нього Комісіонером, сповістити останнього без зволікання про виявлені в цьому Товарі недоліки, звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе по виконанню доручення перед третьою особою.

4.4. сплатити Комісіонерові комісійну винагороду в розмірі, порядку і строки, передбачені додатком 4 до цього Договору.

4.5. окрім виплати комісійної винагороди, відшкодувати Комісіонерові витрачені ним у зв’язку з виконанням доручення суми, передбачені п.п.5.2 і 5.3 цього Договору.

4.6. забезпечити Комісіонера усім необхідним для виконання обов'язку перед третьою особою, зокрема, але не виключно, якщо передача Товару відбувається на умовах DAP кордон України , то Комітент зобов'язаний:

 • своєчасно здійснювати передоплату договірної кількості та надати докази такої передоплати Комісіонеру не менш ніж за два робочі дні до запланованої дати передачі Товару;
 • своєчасно забезпечити Комісіонера документами та доказами для виконання останнім доручень Комітента. Підписанням цього Договору Комітент уповноважує  Комісіонера (в особі уповноважених представників Комісіонера) подати документи на оформлення залізничної накладної, попередньої митної декларації та постійної митної декларації до митного брокера, обраного Комісіонером, або безпосередньо до відповідної митниці ДФС, отримати та передати Комітенту оригінали попередньої митної декларації та постійна митної декларації та отримувати будь-які інші документи, заяви для належного оформлення передачі Товару, в тому числі надавати продавцю транспортні інструкції;
 • здійснити коректне оформлення митних формальностей (в тому числі, подати постійну митну декларацію), сплатити необхідні податки і збори при оформленні митних формальностей. З метою максимально ефективного та оперативного здійснення митних процедур та формальностей, Комітент зобов’язується співпрацювати з митними брокерами, рекомендованими Комісіонером;
 • сплатити вартість Товару відповідно до Повідомлення, направленого Комісіонером з дотриманням строків сплати, визначених умовами цього Договору;
 • підписати акти приймання-передачі Товару з Комісіонером або акт прийому-передачі Товару безпосередньо з продавцями Товару відповідно до вказівок Комісіонера протягом 2 робочих днів з моменту прибуття Товару на станцію призначення або в інший строк, визначений цим Договором;
 • іншими діями сприяти Комісіонеру в передачі товару.

ІV. Комісійна винагорода й витрати, пов'язані з виконанням доручення Комітента

5.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, розраховується у відсотках до розміру ціни укладеного Комісіонером для Комітента договору купівлі-продажу, її розмір, строк і порядок оплати Комісіонеру визначається в Додатку 4 до цього Договору.

5.3. Якщо Комітент скасовує доручення після укладення Комісіонером договорів купівлі-продажу, Комітент зобов’язаний відшкодувати усі витрати, збитки Комісіонера та будь-які негативні наслідки для Комісіонера, що настають у зв’язку з розірванням, невиконанням або неналежним виконанням Комісіонером договору купівлі-продажу Товару з третьою особою.

5.4. Комісійна винагорода й суми, витрачені Комісіонером у зв’язку з виконанням доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові на наступний робочий день від дня подання ним Комітенту Звіту або в інший строк, передбачений цим Договором, якщо інше не передбчене Додатком 4 до цього Договору.

V. Ціни, порядок виконання й розрахунки

6.1. Комісіонер зобов'язаний придбати Товар за цінами, зазначеними Комітентом у Дорученні. Якщо Комісіонер здійснить операцію на умовах, більш вигідних, чим ті, які були зазначені Комітентом, отримана вигода розподіляється на Комітента.

6.2. Якщо Комісіонер купить Товар за ціною вище призначеної йому Комітентом, Комітент, що не бажає прийняти таку покупку, зобов'язаний заявити про це Комісіонерові в одноденний строк після одержання Звіту. В іншому випадку покупка визнається прийнятою Комітентом. Якщо Комісіонер повідомить, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної на його користь угоди.

6.3. Комісіонер вправі утримати належні йому за даним Договором суми із всіх сум, що надійшли до нього за рахунок Комітента.

6.4. Комітент вправі в будь-який час скасувати дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині з дотриманням умов, передбачених у розділі 5 цього Договору.

6.5. У випадку передачі Комісіонером Комітенту імпортного Товару, відповідно до п.187.11 ст.187 Податкового кодексу України, попередня (авансова) оплата вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера, і податкова накладна Комісіонером не складається. Право на податковий кредит виникає у Комітента в строки та порядку, визначені п.187.8 ст.187 та п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України (після сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями внаслідок ввезення товару на митну територію України).

VI. Майно, що є предметом договору комісії

7.1. Майно, що надійшло до Комісіонера від Комітента або придбане Комісіонером за рахунок Комітента, є власністю останнього.

7.2. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або ушкодження   майна Комітента, що перебуває в Комісіонера, якщо не доведе, що втрата, недостача або ушкодження відбулися не з вини Комісіонера.

7.3. Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за Договором притримати річ, яка має бути передана Комітентові, до моменту повного виконання зобов’язань Комітентом перед Комісіонером.

 7.4. Комітент, у випадку скасування ним даного Комісіонерові доручення та відмови від укладених Комісіонером для Комітента договорів, зобов'язаний протягом  двох робочих днів від дня такого скасування або відмови розпорядиться майном, що перебуває в Комісіонера. Якщо Комітент у зазначений строк не розпорядиться майном, яке перебуває в Комісіонера, Комісіонер вправі здати це майно на зберігання за рахунок Комітента або, з метою покриття своїх вимог до Комітента, продати це майно за можливо більш вигідною для Комітента ціною. При цьому Комітент зобов’язаний відшкодувати Комісіонеру усі завдані збитки.

.

VII. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством.

8.2. У випадку непередачі товару Комісіонером Комітенту, Комісіонер зобов’язаний відшкодувати збитки у розмірі прямої дійсної шкоди та не несе відповідальності за будь-яку упущену вигоду та неотримані доходи Комітента, пов’язані із непередачею товару Комісіонером.

8.3. У випадку невиконання зобов’язань третьою особою за договором, укладеним Комісіонером для Комітента, і якщо Комісіонер вже виконав свої зобов’язання щодо оплати товару для Комітента, можливою є процедура заміщення товару іншим, для виконання якої Комітент повинен забезпечити Комісіонера необхідними коштами для купівлі іншого товару для Комітента.

VII. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачати, ні запобігти розумними заходами - форс-мажор. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунту, епідемія й інші явища природи, а також війна або воєнні дії.

IX. Вирішення спорів

9.1. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути з даного Договору, шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до  діючого законодавства в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості.

Х. Заключні положення

10.1. Будь-які зміни й доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

10.2. Комітент може направити Комісіонеру Доручення на електронну пошту, зазначену в реквізитах цього Договору, засобами телекомунікаційного зв’язку загального користування з наступним направлянням Замовлення в паперовому варіанті, але не пізніше, ніж два робочі дні з моменту направлення електронного повідомлення. Якщо Комітент не надав Комісіонеру Доручення в паперовому варіанті, то вважається, що Комітент скасував надане ним доручення із застосуванням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

10.3. Цей Договір укладений в 2-х екземплярах, по одному для кожної із сторін і набуває чинності  з дати його підписання. Всі додатки до даного договору становлять його невід'ємну частину.

10.4. Цей договір укладено строком до строк дії договору (дата) . Якщо жодна із Сторін не надсилає іншій Стороні повідомлення про припинення строку дії цього Договору, Договір вважається подовженим на наступний календарний рік.

10.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони будуть керуватися діючим цивільним законодавством.

XI. Юридичні адреси й банківські реквізити сторін

КОМІСІОНЕР

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Поштова адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Податковий статус

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

 

Посада представника

______________ ПІБ представника

 

КОМІТЕНТ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Поштова адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Податковий статус

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку  

МФО МФО банку

 

Посада представника

________________ ПІБ представника  

 

Додаток № 1

до Договору комісії № номер договору  від дата укладення

 

Вих № _____

Від ___________

 

Комісіонеру:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Від Комітента

Повне найменування

в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

МісцезнаходженняАдреса місцезнаходження (юридична адреса) ,

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

ДОРУЧЕННЯ

Наступним прошу укласти контракт(и) на придбання наступного Товару:

№ п/п Опис товару Кількість, тон По ціні не вище, грн. без ПДВ Загальна вартість, без дол. США, грн
1. Опис товару Кількість одиниць товару Ціна товару за од. (без ПДВ) Загальна вартість товару без ПДВ
         
         

 

Інші вказівки:

Інші вказівки

 

 

Посада представника                                                      _______________________                                 ПІБ представника

Додаток 2 до Договору комісії № номер договору від дата укладення

ЗВІТ КОМІСІОНЕРА № 

м. Київ                                                                                                                                   дата

 1. Згідно з умовами Доручення №номер доручення для звіту  від дата доручення для звіту до Договору комісії № номер договору  від дата укладення  Комісіонер купив Товар з наступними реквізитами:

 

 

1.

Вид продукції:

тип продукції

Опис продукції

Опис товару

2.

Найменування Продавця

 

3.

Номер реєстрації Продавця

 

4.

Місцезнаходження Продавця

 

5.

Реквізити договору купівлі-продажу, про виконання якого подається Звіт

 

6.

Реквізити додаткової угоди, специфікації, додатку, про виконання якого подається Звіт

 

7.

Кількість придбаного товару

 

8.

Ціна придбаного товару за одиницю, дол. США

 

9.

Загальна вартість

 

10

Сума витрат Комісіонера, що підлягають відшкодуванню

 

11.

Строк оплати

 

 

   2. Згідно з умовами Доручення № номер доручення для звіту від дата доручення для звіту  та Договору комісіїї № номер договору від дата укладення Комісіонером укладений назва договору, який укладено комісіонером  №__________________від ______________р., а також Специфікація, Додаток, Додаткова угоди з контрагентом ______________ (ОРИГІНАЛ додається).

 

3. За виконання Доручення № номер доручення для звіту  від дата доручення для звіту  до Договору комісії № номер договору від дата укладення , Комісіонеру належить отримати від Комітента комісію в розмірі___________________  з ПДВ, протягом строку, встановленому у ___________________.

КОМІСІОНЕР

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Поштова адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Податковий статус

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

 

Посада представника

______________ ПІБ представника

Додаток 3 до Договору комісії № номер договору від дата укладення

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Наступним повідомляємо:

 

Додаток № 4

до Договору комісії № номер договору  від дата укладення

ТАРИФ

Комітент зобов'язується виплатити Комісіонеру комісійну винагороду в наступному розмірі і порядку:

 

КОМІСІОНЕР

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Поштова адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Податковий статус

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

 

Посада представника

______________ ПІБ представника

 

КОМІТЕНТ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Поштова адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Податковий статус

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку  

МФО МФО банку

 

Посада представника

________________ ПІБ представника  

 

Дата оновлення 04.03.2024 о 17:20:56

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно предмету Договору комісії на імпорт товарів: Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента договір купівлі-продажу з нерезидентом України.

 

Комісіонер: юридична особа (Україна);

Комітент: юридична особа (Україна);

 

Зміст: 

І. Предмет договору;

ІІ. Порядок надання доручень;

ІІІ. Обов'язки Комітента; 

ІV. Комісійна винагорода й витрати, пов'язані з виконанням доручення Комітента; 

V. Ціни, порядок виконання й розрахунки; 

VI. Майно, що є предметом договору комісії; 

VII. Відповідальність сторін; 

VIII. Форс-мажор;

IX. Вирішення спорів; 

Х. Заключні положення; 

XI. Юридичні адреси й банківські реквізити сторін.

 

В комплект документів входить: 

- Договір;

- Зразок доручення; 

- Звіт комісіонера; 

- Повідомлення; 

- Акт приймання-передачі товару;

- Акт приймання-передачі послуг.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово