УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір факторингу з додатками, фактор юо, клієнт універсальний (укр), Україна

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № Номер договору

 

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони, 

які надалі спільно іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона»,
ОСКІЛЬКИ Клієнт є власником Прав Вимоги на підставі Первинних Документів;
ОСКІЛЬКИ Клієнт бажає отримати фінансування від Фактора під відступлення Прав Вимоги, а Фактор бажає придбати у Клієнта Права Вимоги на умовах, викладених у цьому Договорі, та
ОСКІЛЬКИ Фактор та Клієнт дійшли згоди та бажають викласти у цьому Договорі умови фінансування та відступлення Прав Вимоги,
ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що вживаються у цьому Договорі з прописної літери, мають такі значення:

Боржник

 

фізична або юридична особа, яка має грошовий борг перед Клієнтом за Первинними Документами;

Гарант

фізична або юридична особа, яка надала забезпечення виконання зобов’язань Боржника (у тому числі, для уникнення сумнівів, іпотеку, поруку та гарантію) перед Клієнтом за Первинними Договорами, у тому числі і Боржник, якщо забезпечення виконання зазначених зобов’язань надано Боржником;

Дата Відступлення

дата, у яку відбувається відступлення Прав Вимоги на користь Фактора, та яка відповідає даті складання Акту приймання-передачі прав вимоги за формою згідно з Додатком 2 до цього Договору;

Договори Забезпечення

договори (у тому числі будь-які зміни до них), укладені між Клієнтом і Гарантами з метою забезпечення виконання зобов’язань Боржників перед Клієнтом за Первинними Договорами, що вказані у Додатку 1 до цього Договору;

Документація

документи, які підтверджують дійсність виникнення і наявність Прав Вимоги до Боржника і Гарантів щодо їх заборгованості перед Клієнтом. Під Документацією, зокрема, розуміються такі документи: 

 

 • Первинні Договори (оригінали) з усіма супутніми документами (додатки і додаткові угоди до Первинних Договорів);

 

 • Договори Забезпечення (за їх наявності, оригінали);

 

 • розрахунок заборгованості на Дату Відступлення (оригінал);

 

 • копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду Боржників (для юридичної особи – документи, що підтверджують повноваження керівника) та Гарантів (для юридичної особи – документи, що підтверджують повноваження керівника) (за їх наявності);

 

 • документи щодо примусового стягнення заборгованості (за їх наявності);

 

 • інші наявні у Клієнта документи.

Права Вимоги

існуючі права грошової вимоги Клієнта до Боржника та/або Гарантів (за їх наявності) щодо погашення (стягнення, повернення) заборгованості або інших платежів, що виникли на підставі Первинних Договорів і Договорів Забезпечення (за наявності) та інших законних підставах, а також інші права грошової вимоги Клієнта до Боржника, що виникли у зв’язку з неналежним виконанням Боржником своїх обов’язків за Первинними Договорами та є предметом судового розгляду  у господарській справі №916/3211/16.

 

Зокрема, але не виключно, Права Вимоги включають право вимагати:

 

 • повернення суми заборгованості;

 

 • сплати процентів за користування грошовими коштами;

 

 • сплати штрафних санкцій, договірної пені, штрафу, іншої неустойки, а також сум відповідальності за порушення Боржником грошового зобов’язання у вигляді 3% річних та втрат від інфляції, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України;

 

 • сплати збитків (в тому числі за перебір природного газу згідно Правил постачання природного газу, у вигляді додаткових витрат та у вигляді упущеної вигоди);

 

 • сплати інших витрат, в тому числі судових витрат, пов’язаних із судовим розглядом господарської справи №916/3211/16 (зокрема, сум судового збору за подання позову, за подання апеляційної скарги, за проведення судової експертизи), що призначені до стягнення судовими рішеннями, ухваленими у справі №916/3211/16.

Первинні Договори

договори, вказані у Додатку 1 до цього Договору;

Первинні Документи

документи, що підтверджують Права Вимоги до Боржника та їх обсяг, які передаються Факторові за цим Договором, зокрема, Первинні Договори та судові рішення у господарській справі  №916/3211/16 щодо стягнення грошових сум (Прав Вимоги) з Боржника.

Робочий день 

день, у який банки відкриті для проведення звичайних операцій у місті Києві, Україна.

Сума Фінансування

сума, яка підлягає сплаті Фактором як фінансування Клієнта за цим Договором під відступлення Прав Вимоги.

Державний реєстр прав

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

Для цілей цього Договору всі вказані вище терміни мають наведені значення незалежно від їх використання в однині чи множині або в інших граматичних формах чи конструкціях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Фактор зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату та на умовах, визначених цим Договором, а Клієнт зобов’язується передати у власність (відступити) Фактору, а Фактор – прийняти, Права Вимоги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Обсяг Прав Вимоги станом на дату укладення цього Договору визначається Первинними Документами та Договорами Забезпечення (за їх наявності).

1.3. На день підписання цього Договору загальна сума коштів, що підлягає сплаті Боржником на підставі документів, зазначених у Додатку 1 до цього Договору, становить введіть дані  грн. та складається з:

Вид боргу

Сума боргу

Збитки згідно Правил постачання природного газу за перебір природного газу

введіть суму збитків згідно Правил постачання природного газу за перебір природного газу, прописом (укр.)

Збитки у вигляді  додаткових витрат

введіть суму збитків у вигляді  додаткових витрат, прописом (укр.)

3% річних за неналежне виконання грошового зобов’язання (на підставі ст. 625 ЦК України)

сума 3% річних за неналежне виконання грошового зобов’язання

Пеня

сума пені

Інфляційні втрати, спричинені неналежним виконанням грошового зобов’язання (на підставі ст. 625 ЦК України)

сума інфляційних втрат, спричинених неналежним виконанням грошового зобов'язання

Упущена вигода

сума упущеної вигоди

Судові витрати у вигляді судового збору за подання позову

сума судових витрат у вигляді судового збору за подання позову

Судові витрати у вигляді судового збору за подання апеляційної скарги

сума судових витрач у вигляді судового збору за подання апеляційної скарги

Судові витрати у вигляді судового збору за проведення судової експертизи

сума судових витрат у вигляді судового збору за проведення судової експертизи

1.4. Розмір оплати послуг Фактора за надання фінансування Клієнта за цим Договором становить розмір оплати послуг фактора (розмір оплати послуг фактора, прописом (укр.) ), що сплачуються Клієнтом на банківський рахунок Фактора, зазначений в п. 11 Договору.

1.5. Одночасно з відступленням Прав Вимоги до Фактора переходять усі права Клієнта за усіма Договорами Забезпечення (за їх наявності), які не були посвідчені нотаріально. Клієнт не пізніше 2 (двох) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі прав вимоги відповідно до п. 3.2 цього Договору зобов’язаний за власний рахунок ініціювати внесення змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо заміни заставодержателя та за вимогою Фактора надати йому підтверджуючі заміну документи.

1.6. Передання прав Клієнта за Договорами Забезпечення (за їх наявності), що підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню згідно з положеннями частини 1 статті 209 Цивільного кодексу України та статті 18 Закону України «Про іпотеку», а саме за іпотечним договором (договором іпотеки), відбувається на підставі окремого Договору відступлення прав вимоги за іпотечним договором (договором іпотеки), що має бути підписаний та нотаріально посвідчений не пізніше дати укладення даного Договору. Фактор не пізніше 30 робочих днів після підписання Акту приймання-передачі прав вимоги відповідно до п. 3.2 цього Договору зобов’язаний за власний рахунок ініціювати внесення змін до Державного реєстру прав щодо заміни Іпотекодержателя та надати Клієнту підтверджуючі заміну документи не пізніше 30 робочих днів з дати укладення та нотаріального посвідчення окремого Договору відступлення прав вимоги за іпотечним договором (договором іпотеки). Якщо на час укладення даного Договору відсутня технічна можливість внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про зміну обтяжувача на нерухоме майно, що є предметом іпотеки за іпотечним договором (договором іпотеки), Сторони погодили, що з моменту набуття Фактором статусу Іпотекодержателя за іпотечним договором (договором іпотеки) до Фактора переходять всі права за існуючим обтяженням у вигляді заборони на нерухоме майно, що є предметом іпотеки за іпотечним договором (договором іпотеки) (у разі наявності такої заборони). Виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про обтяження у вигляді заборони на нерухоме майно, що є предметом іпотеки за іпотечним договором (договором іпотеки), можливо виключно за умови відповідного звернення Фактора та відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Для уникнення сумнівів, відступлення Прав Вимоги за цим Договором здійснюється виключно на умовах «без права вимоги до Клієнта». Таким чином, після здійснення відступлення відповідно до умов цього Договору Клієнт не має права вимагати сплати Боржником та/або Гарантами (за їх наявності) будь-яких сум за Первинними Документами і Договорами Забезпечення (за їх наявності) і Фактор бере на себе усі ризики і вигоди від Прав Вимоги, якщо інше не передбачено законодавством України у кожному з зазначених випадків.

2. ФІНАНСУВАННЯ

2.1. Сума Фінансування за даним Договором становить Сума Фінансування грн. (тридцять п'ять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

2.2. Фактор здійснює перерахування Суми Фінансування у безготівковій формі на рахунок Клієнта, зазначений у п. 11 цього Договору в розмірі введіть суму першого перерахування (введіть суму першого перерахування, прописом (укр.) ) гривень  у строк до введіть дату  року.
Залишок суми сума другого перерахування (сума другого перерахування, прописом (укр.) ) гривень Фактор зобов’язаний сплатити Клієнту до введіть дату  року. Сума фінансування вважається отриманою Клієнтом від Фактора після її зарахування на рахунок Клієнта.

3. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

3.1. Права Вимоги переходять від Клієнта до Фактора з моменту укладання даного Договору, але в будь-якому разі не раніше підписання Акту приймання-передачі прав вимоги. З цього часу Фактор одержує право вимагати від Боржника та/або Гарантів (за їх наявності) виконання усіх зобов’язань за Первинними Документами і Договорами Забезпечення (за їх наявності). До Фактора переходять Права Вимоги в обсязі і на умовах, що існували на Дату Відступлення.

3.2. Відступлення Прав Вимоги засвідчується складанням Сторонами Акта приймання-передачі прав вимоги за формою згідно з Додатком 2 до цього Договору. Акт приймання-передачі прав вимоги складається Сторонами в моменту підписання Договору.

3.3. Після складання зазначеного вище Акта приймання-передачі прав вимоги Клієнт втрачає право на будь-які платежі Боржника та/або Гарантів (за їх наявності) в оплату їх заборгованості за Первинними Документами і Договорами Забезпечення (за їх наявності). У разі звернення Боржника, Гарантів (за їх наявності), третіх осіб (за їх наявності) до Клієнта з приводу виконання зобов’язань за відступленими Факторові Правами Вимоги Клієнт повідомляє їх про необхідність виконання зобов’язань на користь Фактора.

3.4. Клієнт зобов’язується за власний рахунок повідомити кожного Боржника та/або Гаранта (за їх наявності) про відступлення Прав Вимог за формою згідно з Додатком 3 до цього Договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з Дати відступлення.

3.5. Після Дати відступлення Фактор може відступити усі або будь-які Права Вимоги третім особам. Таке відступлення не потребує згоди або повідомлення Клієнта.

4. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

4.1. Клієнт гарантує, що на дату укладення цього Договору Права вимоги, які Клієнт відступає за цим Договором, є дійсними, виникли на законних підставах відповідно до законодавства України, зазначені вимоги не перебувають в заставі третіх осіб і Клієнт має право їх відступити. На дату укладення цього Договору Клієнту не відомі будь-які обставини, внаслідок яких Боржник має право не виконувати зобов’язання за Первинними Документами і Договорами Забезпечення (за їх наявності), Права вимоги за якими Клієнт відступає Фактору за цим Договором

4.2. Кожна Сторона заявляє і гарантує, що:
вона є юридичною особою, створеною за законодавством України, має достатній обсяг правоздатності для укладення і виконання цього Договору, в тому числі має всі необхідні для цього дозволи державних органів;

вона належним чином виконала усі дії, які відповідно до законодавства, установчих документів та внутрішніх актів є необхідними для укладення цього Договору і виконання своїх зобов’язань за ним, в тому числі прийняті всі необхідні рішення її органами управління, органами державної влади та управління та будь-якими іншими особами;

її представник, який підписав цей Договір, наділений достатніми для цього повноваженнями, які не змінені, не обмежені, і всі внутрішні процедури, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;

відсутні будь-які інші обставини, які обмежують її в укладанні та виконанні цього Договору.

4.3. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», була надана Фактором Клієнту до укладення цього Договору.

4.4. Фактор підтверджує, що він ознайомлений з усіма наявними на дату відступлення Прав вимог видами обтяжень (арештами та заборонами на майно Боржника та/або Гарантів (за їх наявності), у тому числі на майно, що є предметом застави/іпотеки за Договорами Забезпечення (за їх наявності), судовими справами (в тому числі, пов’язаними із процедурою банкрутства) (за їх наявності) та виконавчими провадженнями (за їх наявності) щодо Боржника та/або Гарантів (за їх наявності), які існують на Дату Відступлення або існували до Дати Відступлення.

4.5. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує передання всіх Прав Вимоги за Первинними Документами Факторові, та підтверджує, що вказане є підставою для заміни сторони у судовій справі № 916/3211/16 з Клієнта на Фактора, як процесуального правонаступника Клієнта за правовідносинами, щодо яких виник спір у господарській справі №916/3211/16.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. Фактор має право:

 - Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в передбачені додатком N 2 до цього Договору порядку і строки в порядку та строки, що передбачені цим Договором;

- Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхомнаправлення рекомендованого поштового відправлення за місцезнаходженням Боржникав строк 30 календарних днів.

5.2. Фактор зобов’язується: 

- Перерахувати Клієнту Фінансування на умовах цього Договору і в передбачений цим Договором строк.

5.3. Клієнт має право:

- Вимагати у Фактора перерахування Фінансуванняна умовах цього Договору і в передбачений цим Договором строк.

5.4. У день укладення даного Договору Клієнт зобов’язаний передати Фактору усю наявну Документацію щодо Прав Вимоги.

5.5. У разі наявності станом на Дату Відступлення судових або виконавчих проваджень щодо Прав Вимоги, Клієнт після Дати Відступлення за умови наявності відповідного звернення Фактора зобов’язаний подати до суду або органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця заяву про заміну сторони таких проваджень та/або заяву про залишення позовної заяви без розгляду та/або повернення виконавчого документу без виконання та/або заяву про відкриття виконавчого провадження.

5.6. Після передачі Документації щодо відповідного Права Вимоги Фактору Клієнт має право звернутись до Фактора щодо одержання оригіналів цієї Документації в будь-який час шляхом надання письмового запиту із зазначенням обґрунтованих підстав, строку користування і порядку повернення запитуваної Документації.

5.7. Передання Документації від Клієнта до Фактора за даним Договором здійснюється за Актом приймання-передачі, який складається Сторонами за формою згідно з Додатком 4

5.8. Під час приймання-передачі Документації від Клієнта Фактор проводить перевірку цієї Документації на предмет наявності необхідних документів. У разі виявлення відсутності у складі Документації документів, передання яких передбачено цим Договором, Фактор негайно письмово повідомляє про це Клієнта, зазначивши перелік відсутніх документів, а Клієнт зобов’язаний вжити розумних зусиль для надання відсутніх документів протягом 5 (п’яти) Робочих Днів з дня отримання повідомлення

5.9. Після передачі Документації щодо відповідного Права Вимоги Фактор має право звернутись до Клієнта щодо одержання інших наявних у Клієнта документів (в оригіналах або копіях) шляхом надання письмового запиту із зазначенням обґрунтованих підстав, а Клієнт зобов’язаний вжити розумних зусиль для надання запитуваних документів у разі їх наявності.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

6.2. Сторони погоджуються, що Клієнт не відповідає за порушення Боржником і Гарантами (за їх наявності) своїх зобов’язань, що складають Права Вимоги.

6.3. Клієнт підтверджує, що немає жодних угод, в тому числі додаткових угод, які встановлюють, змінюють та/або впливають на умови Первинних Договорів та Договорів Забезпечення (за їх наявності), крім тих, що зазначені в Додатку 1.

6.4. Фактор підтверджує, що усвідомлює, що наявні заборони та арешти стосовно об’єктів, переданих у забезпечення виконання зобов’язань за договорами, вказаними у Додатку 1 до цього Договору, можуть ускладнити стягнення заборгованості з Боржника та/або Гарантів (за їх наявності), проте не вважає такі заборони/арешти такими, що погіршують якість прав вимоги, що відступаються за цим Договором.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони зобов’язані не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю, отриману під час укладання та виконання цього Договору, крім випадків, коли розголошення такої інформації вимагається відповідно до законодавства на вимогу компетентних органів влади чи посадових осіб або з метою стягнення заборгованості, що здійснюється в межах законодавства.

7.2. Сторони гарантують, що з конфіденційною інформацією, яка містить комерційну таємницю, будуть ознайомлені лише ті особи з числа персоналу відповідної Сторони та її контрагентів, які безпосередньо здійснюють дії, необхідні для виконання цього Договору, та які додержують вимог законодавства щодо доступу та роботи з такою інформацією. Сторони, їх співробітники, інші компанії, які залучені для виконання умов цього Договору, несуть відповідальність за дії таких осіб, передбачену законодавством України.

7.3. Всі положення цього Договору щодо конфіденційності залишаються чинними протягом 3 років з дня укладення цього Договору.

7.4. Фактор зобов’язаний здійснювати обробку, забезпечувати захист персональних даних про Боржника, Гарантів та їх представників відповідно до вимог законодавства.

8. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ І ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

8.1. До цього Договору застосовується право України.

8.2. Усі спори між Сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються у суді відповідно до законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором у тому разі, коли це спричинено обставинами непереборної сили, такими як повінь, стихійні лиха, війни тощо (форс-мажор). Сторона, що опинилася під впливом форс-мажору, зобов'язана без зволікання, але у будь-якому разі протягом двох днів з моменту коли Сторона опинилася під впливом форс-мажору,  повідомити про це іншу Сторону та вжити усіх можливих заходів з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажором. Неповідомлення про форс-мажор позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини як на підставу для звільнення від відповідальності.

9.2. Настання форс-мажору подовжує строк виконання відповідного зобов’язання на період його дії, якщо Сторони не домовилися про інше.

9.3. Наявність форс-мажору повинна підтверджуватися документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення і діє до повного виконання Сторонами всіх зобов’язань за цим Договором.

2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

3. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, кожен українською мовою. 

4. Будь-яке повідомлення за цим Договором вчиняється письмово за підписом відповідної Сторони або її представника і направляється на адресу іншої Сторони, зазначену у цьому Договорі, або за іншою адресою, про яку Сторона повідомила іншу Сторону.

5. Сторони підтверджують забезпечення дотримання та виконання положень Закону України «Про захист персональних даних», інших положень законодавства України щодо захисту персональних даних.

6. Представники Сторін, що підписали цей Договір, підписанням цього Договору надають свою згоду іншій Стороні Договору на використання, обробку, збереження їх персональних даних в об'ємі, необхідному для виконання цього Договору.Своїм підписом на цьому Договорі представники Сторін підтверджують, що належним чином повідомлені про включення їх персональних даних, які отримуються/надаються з метою виконання цього Договору у Базах персональних даних Сторін, мету їх використання і обробки та права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

7. Уклавши цей Договір, Фактор надає Клієнту свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Фактора, відомі Клієнту та/або третім особам у зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору):

- необхідну приватним особам та підприємствам, установам, організаціям будь-якої форми власності для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Клієнту відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Клієнтом договорів;

- необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України;

10.8. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору, зазначеного у пункті 1.6 цього Договору та усі інші витрати, що виникають у зв’язку з реалізацією відступлення Прав Вимоги, сплачує Фактор.

10.9. Витрати, пов’язані з унесенням змін до Державного реєстру прав щодо відступлення Прав Вимоги сплачує Клієнт.

 

Стаття 11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фактор

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку  в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

Фактор

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО  МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN IBAN

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

Клієнт

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток №1

до Договору факторингу №Номер договору   від «дата укладення договору р.

 

Перелік

Первинних Договорів та інших документів, на підставі  яких виникло Право Вимоги

 

1.

 введіть назву документа

2.

 введіть назву документа

3.

 введіть назву документа

4.

 введіть назву документа

5.

 введіть назву документа

6.

 введіть назву документа

7.

введіть назву документа  

8.

 введіть назву документа

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN IBAN

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

Клієнт

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток №2

до Договору факторингу №Номер договору від дата укладення договору р.

 

АКТ

приймання-передачі прав вимоги

 

Цей акт приймання-передачі (далі – "Акт") складено «01 » місяць 2019 року в м. Києві, Україна, між:

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони, 

домовились про наступне:

1. Цей Акт складено на виконання Договору факторингу № Номер договору від дата укладення договору  року (далі – Договір). Терміни, визначені у Договорі, мають таке саме значення в цьому Акті.

 

2. Клієнт передає (відступає) Права Вимоги Факторові, а Фактор приймає Права Вимоги в обсязі та на умовах, визначеними Договором, а саме за Договором №Номер договору від дата укладення договору  з додатками та додатковими угодами до нього, зазначеним в Додатку №1 до Договору.

Клієнт і Фактор визнають, що відступлення Прав Вимоги набуває чинності безпосередньо з моменту підписання ними цього Акта.

3. Цей Акт складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному примірнику для Клієнта і Фактора. 

Фактор

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

Фактор

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку МФО  МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

Клієнт

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток №3

до Договору факторингу №Номер договору від дата укладення договору р.

 

Повідомлення

про відступлення прав вимоги
 

Введіть номер додатку 3

від введіть дату повідомлення року

 

 


 

ВІДПРАВНИК

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

ВІДПРАВНИК

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку МФО  МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку  в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Інше 1

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГ

 

Цим Повне найменування (надалі – «Кредитор») повідомляє Вас про відступлення прав вимоги заборгованості за Договором №Номер договору від дата укладення договору  з додатками та додатковими угодами до нього, укладеними між Повне найменування  

Цим Повне найменування (надалі – «Кредитор») повідомляє Вас про відступлення прав вимоги заборгованості за Договором №Номер договору від дата укладення договору  з додатками та додатковими угодами до нього, укладеними між Повне найменування

та Повне найменування .

та Повне найменування .

та ФОП ПІБ ФОП .

Відступлення прав вимоги відбулося у звичайному процесі діяльності та у межах визначених законом і не призводить до жодної зміни обсягу прав і зобов’язань за укладеним вище договором.

Права вимоги за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом   від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом  з додатками та додатковими угодами до нього відступлені Кредитором до Повне найменування з місцезнаходженням за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , на підставі Договору факторингу №Номер договору від дата укладення договору  року.

Усю документацію та інформацію щодо заборгованості за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом  від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом  передано Новому Кредитору, а саме – Повне найменування .

Для зарахування платежів за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом  повідомляємо реквізити банківського рахунку:

Відступлення прав вимоги відбулося у звичайному процесі діяльності та у межах визначених законом і не призводить до жодної зміни обсягу прав і зобов’язань за укладеним вище договором.

Права вимоги за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом від Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом  з додатками та додатковими угодами до нього відступлені Кредитором до Повне найменування з місцезнаходженням за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , на підставі Договору факторингу №Номер договору від дата укладення договору  року.

Усю документацію та інформацію щодо заборгованості за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом  передано Новому Кредитору, а саме – Повне найменування .

Для зарахування платежів за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом  повідомляємо реквізити банківського рахунку:

№ рахунку отримувача 

№ рахунку

Отримувач:

Повне найменування

Код отримувача:

Інд. податковий номeр

Банк отримувача:

Назва банку

МФО банку отримувача:

МФО банку

IBAN

IBAN

Загальна сума:

сума, яку повинен погасити боржник

Призначення платежу:

Погашення заборгованості за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом

 

З повагою,

№ рахунку отримувача 

№ рахунку

Отримувач:

Повне найменування

Код отримувача:

Інд. податковий номeр

Банк отримувача:

Назва банку

МФО банку отримувача:

МФО банку

IBAN

IBAN

Загальна сума:

сума, яку повинен погасити боржник

Призначення платежу:

Погашення заборгованості за Договором №Введіть номер Договору між Боржником та Клієнтом від введіть дату підписання договору між Боржником та Клієнтом

Посада представника

___________ ПІБ представника

Посада представника

________________ ПІБ представника

Додаток 4

до Договору факторингу Номер договору від дата акту передачі послуг р.

 

АКТ

приймання-передачі документації

 

Цей акт приймання-передачі документації (далі – "Акт документації") складено дата акту передачі послуг року в м. Києві, Україна, між:

 

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Клієнт").

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Клієнт").

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Клієнт").

Відповідно до цього Акту Клієнт передав, а Фактор прийняв таку Документацію:

Боржник

Номер договору/документу 

Назва документа (копія/оригінал)

Коментарії та підпис (у випадку відмови у прийняті документу)

 1.  

 

 

 

2.

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Цей Акт складено українською мовою в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають рівну юридичну силу, та є невід’ємною частиною Договору.

Фактор

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку  в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

Фактор

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО  МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN IBAN

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

 

 

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

Клієнт

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус: Податковий статус

 

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 06.03.2024 о 16:55:48

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно договору Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до Боржника. До Фактора переходять права та обов'язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов'язаннях, що виникли із Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафів, пені) у повному обсязі.

 

Фактор: юридична особа;

Клієнт: юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа;

Боржник: юридична особа.

 

Зміст:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ; 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

2. ФІНАНСУВАННЯ;

3. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ;

4. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ;

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ДОКУМЕНТАЦІЯ;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ;

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ; 

8. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ І ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ; 

9. ФОРС-МАЖОР;

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ; 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

В комплект документів входить:

- Договір;

- Додаток 1 (перелік документів); 

- Акт приймання-передачі прав вимоги; 

- Повідомлення про відступлення права вимоги; 

- Акт приймання-передачі документації.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово