УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір факторингу (укр), Україна

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № Номер договору

 

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Фактор»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір факторингу (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі сума, яку сплачує Фактор Клієнту за відступлення права вимоги в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до Повне найменування , що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код Код ЄДРПОУ (надалі іменуються "права") за Основним договором, яким є Договір Назва, номер і дата Договору, за яким відступаються права , укладений між введіть дані та Повне найменування (надалі іменується "Боржник").

1.2. В силу цього Договору до Фактора переходять права та обов'язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов'язаннях, що виникли із Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафів, пені) у повному обсязі.

1.3. Характеристика прав, переданих Фактору Клієнтом за цим Договором:

1.3.1. загальна сума боргуЗагальна сума боргу , у тому числі:

а) сума основного боргу Сума основного боргу ;

б) сума процентів сума процентів за Основним договором ;

в) сума неустойки Сума неустойки за основним договором .

1.4. Боржник за Основним договором:

1.4.2. Найменування: Повне найменування

1.4.3. Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

1.4.4. п/р: введіть дані у введіть дані

1.4.5. МФО введіть дані

1.4.6. Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

1.4.7. Строк платежу: Строк платежу за основним договором .

1.5. Обов'язки Клієнта перед Боржником, які полягають у _____________, на момент укладання цього Договору Клієнтом виконані повністю.

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Для реалізації Фактором придбаних ним прав Клієнт передає під час підписання цього Договору наступні документи:

2.1.1. засвідчену копію Основного договору;

2.1.2. завірений акт про приймання (або накладну N номер від "число "місяць  рік р.);

2.1.3. ___________________________________________________________ .

2.2. Не пізніше п'яти робочих днів після набрання чинності цим Договором Клієнт зобов'язаний сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора в розмірі ___________ є належним.

2.3. Розрахунки Боржника з Фактором стосовно переданих прав вимоги здійснюються в порядку і формі, встановлених Основним договором.

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. За цим Договором Фактор сплачує Клієнтові сума, яку сплачує Фактор Клієнту за відступлення права вимоги гривень шляхом безготівкового переказу в строк строк виплати суми по факторингу Фактором Клієнту .

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується Строк дії Договору .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

 

7. Форс-мажор.

7.1. У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якій стороні виконати взяте на себе зобов'язання за цим контрактом, сторона, що не виконує, повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:

а) обставина, що виникла, не могла бути прийнята нею в розрахунок під час укладення цього контракту; б) цю перешкоду вона не могла уникнути або подолати під час виконання зобов'язання; в) вищезазначена перешкода або її наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем невиконуючої сторони. Обставинами, що відповідають вищезгаданим умовам, зокрема, є: а) пожежі; б) повені; в) війни; г) страйки; д) блокада; е) землетрус.

7.2. Сторона, для якої виявиться неможливим виконання своїх зобов'язань за цим контрактом з огляду на обставини, зазначені вище, зобов'язана негайно повідомити іншу сторону в письмовій формі про виникнення і про припинення дії вищезазначених обставин, їх можливі наслідки, і підтвердити такі події офіційним документом, виданим відповідним органом (торгово-промислова палата) країни виникнення та дії форс-мажорних обставин. У разі виникнення вищезазначених обставин, строк виконання договірних зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більше 30 календарних днів. Якщо вищезазначені обставини та їх наслідки триватимуть більше 30 календарних днів, сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про подальшу долю цього контракту. У разі анулювання цього контракту повністю або частково жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.

8. Антикорупційне застереження.

8.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

8.2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 8.1, 8.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

8.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 9.1, 9.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8.5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

9. Застереження про персональні дані (відомості).

9.1. Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

     - їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

9.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

9.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

                                     

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

10.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Стаття 11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фактор

Повне найменування

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Посада представника

___________ ПІБ представника

Фактор

Повне найменування

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банку МФО  МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

 

Посада представника

___________ ПІБ представника

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон основний

E-mail основний

Податковий статус

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Клієнт

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Посада представника

__________________________ ПІБ представника

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

Клієнт

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 05.03.2024 о 22:43:27

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Згідно договору Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до Боржника. До Фактора переходять права та обов'язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов'язаннях, що виникли із Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафів, пені) у повному обсязі.

 

Фактор: юридична особа;

Клієнт: юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа;

Боржник: юридична особа.

 

Зміст:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ;

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ; 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ; 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ; 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ;

6. ДІЯ ДОГОВОРУ; 

7. ФОРС-МАЖОР; 

8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ;

9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ;

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ; 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Продиктуйте текст для пошуку
Готово