УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір, додаток, рахунок, акт Віртуальний юрист, Інстадок, юо, фоп (укр), Україна

 

 

 ДОГОВІР 1-1  

про надання юридичних послуг "Віртуальний юрист"

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інновації і Стабільність», яке іменоване (надалі - "Виконавець"), в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку : ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей  договір про надання юридичних послуг  (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати юридичні послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Виконавець надає Замовнику послуги згідно Додатку№1 до Договору.

1.3. Вартість невиключної (простої) ліцензії за використання онлайн-сервісу "ІнстаДок" (використання прграмного забезпечення та бази даних) входить у вартість юридичних послуг.

 

2. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Вартість послуг визначається у Додатку№1 до Договору.

2.2. Оплата за Договором здійснюється в порядку 100% (стовідсоткової) передоплати повної вартості тарифу згідно Додатку №1 в розмірі вартості не менше ніж одного розрахункового періоду у безготівковій формі. Оплата здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати виставляння Рахунку, при здійсненні оплати Замовник зобов'язаний вказувати в платіжному документі свій тариф.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 1.2 цього Договору.

3.1.2. Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію Замовника.

3.1.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

3.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

3.1.5. Складати  та передавати Замовнику акти про надання послуг.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

3.2.2  Сплати своєчасно та у повному обсязі Вартість послуг.

 

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

4.1. Про готовність передати надані полуги Виконавець повідомляє Замовника узгодженим Сторонами способом: по телефону, факсом чи електронною поштою.

4.2. Здавання-приймання послуг здійснюється Сторонами за актом приймання-передачі наданих послуг.

4.3.  По закінченню надання послуг за Договором складається акт здавання-приймання наданих послуг, який підписується обома Сторонами. Акт має містити: стислий опис виконаної роботи;  суми до сплати відповідно до умов Договору.

4.4.  У разі неприйняття наданих послуг з поважних причин Замовник в 5-денний термін з моменту отримання акту здавання-приймання зобов’язаний надати письмову мотивовану відмову. В такому випадку Сторони складають двосторонній акт, в якому зазначаються питання, які не були виконані чи були неналежно виконані.

4.5. Якщо Замовник протягом одного місяця невмотивовано ухиляється від прийняття наданих послуг вважається, що право власності на надані полуги перейшло до Замовника у момент, коли мало відбутися їх фактичне передавання. З цього ж моменту у Замовника з’являється обов’язок проведення остаточного розрахунку.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

5.4. У випадку несвоєчасної оплати вартості наданих послуг з вини Замовника останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме на час прострочення платежу,  за кожен день прострочення платежу.

5.6. У випадку несвоєчасного надання послуг з вини Виконавця останній сплачує Замовнику пеню у розмірі 1%  за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

6.2. Якщо спори неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю таких спорів, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.  Договір, додатки, акти до нього набирають чинності з моменту підписання Сторонами за допомогою кваліфікованого електронного підпису (підпису з використанням кваліфікованого сертифіката) (КЕП) та діє протягом одного кадендарного року з моменту підписання, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії цього Договору продовжується на кожний наступний (один) рік, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати цей Договір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення поточного строку дії цього Договору, за умови оплати відповідного тарифу, визначеного в додатках до цього Договору.

7.2.   Даний Договір припиняється у випадках:

а)  за згодою Сторін;

б)  в односторонньому порядку Замовником у випадку невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором більше 15 календарних днів. 

7.3.  Про намір достроково припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору.

 

8. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ

8.1 . Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

8.2 Згідно ЗУ «Про електронні довірчі послуги» № 851-IV,  електронний документ (надалі – «Е-документ») - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

8.3 E-документ вважаються підписаним і набирають повної юридичної  сили з моменту підписання, з використанням кваліфікованого електронного підпису (надалі – «КЕП»). Розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

8.4 Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Вся інформація, отримана Сторонами в процесі виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством або яку ВИКОНАВЕЦЬ повинен оприлюднити в порядку виконання юридичної послуги.

9.2. Протягом строку дії цього Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки, в тому числі втрачену вигоду.

 

 10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.

10.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.3. Договір укладений у двох примірниках українською мовою по одному примірнику  для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

10.4. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства

10.5. Всі повідомлення за цим Договором мають бути направлені відповідній Стороні по факсу та/або по відповідній електронній пошті зазначеним у реквізитах цього Договору.

10.6. Сторони гарантують додержання чинного законодавства України щодо захисту персональних даних при використанні, обробці персональних даних, отриманих одна від одної в ході виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.

10.7. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають взаємну згоду на обробку персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, ідентифікаційні, місцезнаходження тощо) у відповідних базах персональних даних, на безстрокове зберігання, право на передачу відповідно до вимог чинного законодавства третім особам, розпорядникам баз, (правоохоронним органам тощо) з метою забезпечення реалізації узгоджених Договірних відносин, проведення переговорів, замовлення послуг, проведення розрахунків, регулювання відносин у видовищно-розважальній діяльності, у сфері дозвілля та культури, у сфері адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ»

код за ЄДРПОУ: 42000872;

Юридична/фактична адреса: 03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176;

ІПН: 420008708140;

Тел. +380637886291;

E-mail: info@instaco.com.ua;

 

Банківські реквізити:

IBAN UA393133990000026007055743943,

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя,

МФО 313399

 

 

Директор ______________ Яновська Інна Павлівна

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ;

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ ;

ІПН: Інд. податковий номeр ;

Тел.: Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

 

ЗАМОВНИК

ФОП ПІБ ФОП

юридична адреса: Юридична адреса ;

ІПН: ІПН ;

Тел.: Телефон основний ;

E-mail: E-mail основний ;

 

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

до ДОГОВОРУ 1-1  

про надання юридичних послуг "Віртуальний юрист"

 

м. Київ

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

 

Опис Ціна, грн., без ПДВ Ціна, грн., з ПДВ

 

1

Тариф віртуальний асистент Junior:

1) реєстр контрагентів (внесення до 15 контрагентів в реєстр);

2) шаблон 1 пакету документів в шаблонізаторі (договір, доповнення до договору, акт, рахунок, комерційна пропозиція); 

3) створення до 10 документів на основі розроблених шаблонів та систематизоване зберігання документів на диску системи;

4) 1 юридична консультація.

 

4000,00

 

4800,00

 

 

Опис Ціна, грн., без ПДВ Ціна, грн., з ПДВ

 

1

Тариф віртуальний асистент Middle:

1) реєстр контрагентів (внесення до 30 контрагентів в реєстр);

2) шаблон 3 пакетів документів в шаблонізаторі (3 договори, доповнення до договору, акт, рахунок, комерційна пропозиція); 

3) створення до 20 документів на основі розроблених шаблонів та систематизоване зберігання документів на диску системи;

4) 2 юридичні консультації.

 

7000,00

 

8400,00

 

Опис Ціна, грн., без ПДВ Ціна, грн., з ПДВ

 

1

Тариф віртуальний асистент Pro:

1) реєстр контрагентів (внесення до 70 контрагентів в реєстр);

2) шаблон 10 пакетів документів в шаблонізаторі (10 договори, доповнення до договору, акт, рахунок, комерційна пропозиція); 

3) створення до 50 документів на основі розроблених шаблонів та систематизоване зберігання документів на диску системи;

4) 4 юридичні консультації.

 

15000,00

 

18000,00

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» Повне найменування

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

Посада представника  ПІБ представника

 

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» ФОП ПІБ ФОП

 

 

__________________________________

Директор Яновська Інна Павлівна

 

 

__________________________________

Посада представника  ПІБ представника  

 

 

 

Рахунок №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆  до  Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ОТРИМУВАЧ (ВИКОНАВЕЦЬ)

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

Банківські реквізити:

IBAN: UA393133990000026007055743943

в ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя

МФО 313399

 

ПЛАТНИК (ЗАМОВНИК)
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ
ІПН: Інд. податковий номeр
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

 

Опис Ціна, грн., без ПДВ Ціна, грн., з ПДВ

1

Юричні послуги згідно тарифу віртуальний асистент Junior

4000,00

4800,00

 

 

Опис Ціна, грн., без ПДВ Ціна, грн., з ПДВ

 

1

Юричні послуги згідно тарифу віртуальний асистент Middle

7000,00

8400,00

 

Опис Ціна, грн., без ПДВ

1

Юричні послуги згідно тарифу віртуальний асистент Pro

 

15000,00

Всього до сплати, грн

Всього до сплати (прописом): Всього до сплати, грн

Призначення платежу: Оплата юридичних послуг згідно тарифу віртуальний асистент Junior.

Призначення платежу: Оплата юридичних послуг згідно тарифу віртуальний асистент Middle.

Призначення платежу: Оплата юридичних послуг згідно тарифу віртуальний асистент Pro.

Отримувач (Замовник) ТОВ "Компанія "Інновації і Стабільність"

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

 

 

Акт приймання передачі наданих послугНомер Акту  від Дата Акту, (напр.:31.12.2021)📆  до Договору №1-1  від Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Яновської Інни Павлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування  (надалі - "Замовникт"), з іншої сторони, 

ФОП ПІБ ФОП  (надалі - "Замовникт"), з іншої сторони, 

підписали цей акт про нижченаведене:

Цей Акт складений про те, що на підставі Рахунку №Номер рахунку  від Дата рахунку, (напр.:31.12.2021)📆 , Виконавцем були надані юридичні послуги.

Загальна вартість послуг  – Всього до сплати, грн  грн (Всього до сплати, грн, грн ) без ПДВ.

Якість та зміст здійснених послуг задовільняє Замовника.

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інновації і Стабільність"

03022, м. Київ, вул. Максимовича, буд 24а, прим. 176
Код ЄДРПОУ: 42000872
ІПН: 420008708140

Тел.: +380637886291

E-mail: info@instaco.com.ua

 

Директор_________________________ Яновська Інна Павлівна

 

ЗАМОВНИК
Повне найменування
Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ
ІПН: Інд. податковий номeр
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Посада представника _________________________ПІБ представника

 

ЗАМОВНИК
ФОП ПІБ ФОП
Юридична адреса
ІПН: ІПН
Тел.: Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

Посада представника _________________________ПІБ представника (Eng.)

Дата оновлення 17.05.2024 о 15:36:40

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Договір, додаток, рахунок, акт для контрагентів  ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність» про надання юридичних послуг «Віртуальний юрист».

 

Виконавець: ТОВ «Компанія «Інновації і Стабільність»;

Замовник: юридична особа, ФОП.

 

 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово