УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Distribution agreement Дистриб’юторський договір (eng-ukr)

 

Kyiv

дата укладенн, (напр.:May 1, 2021)📆

                                                       

Distribution agreement Дистриб’юторський договір №1

 

Повне найменування (Eng.) Код компанії , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , next Supplier. Повне найменування (Eng.) Код компанії , в особі Посада представника (Eng.)  ПІБ представника , далі Постачальник.

 

Повне найменування (Eng.)Код ЄДРПОУ , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , next Supplier. Повне найменуванняКод ЄДРПОУ , в особі Посада представника ПІБ представника , далі Постачальник.

 

 

 

Повне найменування (Eng.) Код компанії , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.)  , next Distributor.

Повне найменування (Eng.)Код компанії , в особі Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , далі Дистриб'ютор.

 

 

 

 

Повне найменування (Eng.) Код ЄДРПОУ , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)next Distributor. Повне найменування Код ЄДРПОУ , в особі Посада представника  ПІБ представника , далі Дистриб'ютор.                              

 

 

 

1. BACKGROUND

a. Supplier is the Owner of all rights to the Products as defined hereunder.

b. Supplier desires to enter into an Agreement with the Distributor to grant rights to distribute/resell the Products on Country  (next - Territory).

c. The Distributor desires to obtain the right to sell the Products.

 

NOW THEREFORE, both parties hereby agree as follows:

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

a. Постачальник є власником усіх прав на Продукцію, визначену у цьому Договорі.

b. Постачальник хоче укласти з дистриб’ютором Угоду про надання прав на розповсюдження/перепродаж Продукції у Country  (далі - Територія).

c. Дистриб'ютор бажає отримати право на продаж Продукції.

 

ТАКИМ ЧИНОМ, обидві сторони погоджуються про наступне:

2. PRODUCTS

a. Products: These are items range identified in Exhibit A.

2. ПРОДУКЦІЯ

a. Продукція: Це товари з асортименту, що зазначені в Додатку А.

3. DISTRIBUTORS LICENSE

a. Supplier hereby grants the Distributor the right to sell the Products and useSupplier’s  Product Trademarks in connection with the resell activities of the Products on Country .

b. Supplier agrees ALL product sales and distribution activities in the territory should be conducted through the Distributor.

c. The granting of this right is subject to the terms and conditions set out in this agreement and it is paramount minimum annual quantities are met.

3. ЛІЦЕНЗІЇ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ

a.Постачальник цим надає Дистриб'ютору право продавати Продукцію та використовувати товарні знаки Постачальника у зв'язку з перепродажем Продукції у Country .

b. Постачальник погоджується, ЩО ВЕСЬ збут та дистрибуція продукції на території повинні проводитися через Дистриб'ютора.

c. Надання цього права підпорядковується умовам, встановленим у цій угоді, і надзвичайно важливо дотримуватися мінімальних річних обсягів.

4. GENERAL OBLIGATIONS

a. Supplier as the manufacturer of the products shall provide support and be fully responsible for all warranty obligations relating to the Products.

b. Distributor shall actively engage in marketing and selling the Products and provide Supplier.

c. The distributor agrees not to disclose Supplier’s Confidential Information. The Distributor shall not, directly or indirectly, use, copy, make available, sell, disclose or otherwise communicate to any third party, other than those approved and for the benefit of the Supplier any confidential information. The company acknowledges that the unauthorized disclosure of confidential Information of the Supplier will be considered an invasion of privacy, and an improper disclosure of trade secrets. The Distributor acknowledges that damages will be payable to the Supplier if such a breach occurs.

d. The Distributor agrees not to distribute, manufacture, market or associate with products which are in competition  (ie. any other competing oral care products or brands). This condition will apply concurrent to the term of this agreement and for an additional two years after the termination of this agreement.

4. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

a. Постачальник як виробник продукції повинен надавати підтримку і бути повністю відповідальним за всі гарантійні зобов'язання, що стосуються Продукції.

b. Дистриб'ютор повинен активно займатися просуванням і продажем продукції і вказувати про Постачальника.

c. Дистриб'ютор погоджується не розголошувати конфіденційну інформацію Постачальника. Дистриб'ютор не повинен, прямо чи опосередковано, користуватися, копіювати, робити доступним, продавати, розголошувати або іншим чином спілкуватися з будь-якою третьою стороною, крім затверджених і на користь Постачальника, будь-яку конфіденційну інформацію. Компанія визнає, що несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації Постачальника буде вважатися вторгненням у приватність, а також неправомірним розголошенням торгових таємниць. Дистриб'ютор визнає, якщо таке порушення відбудеться, будуть відшкодувати збитки Постачальника

d. Дистриб'ютор погоджується не розповсюджувати, виготовляти, продавати на ринку або пов’язувати з продукцією, яка перебуває в конкуренції  (тобто будь-якими іншими конкуруючими продуктами або брендами). Ця умова діятиме згідно терміну дії цієї угоди і ще на два роки після закінчення цієї угоди.

5. PRICING AND REQUIRED PURCHASE AMOUNT

a. Pricing is set out in Exhibit A of this agreement

b. During the term of this Agreement, the Distributor covenants and agrees to purchase from Supplier for distribution not less than the annual minimum purchase quotas and contained in Exhibit B (“Minimum Annual Purchase Quotas”).

c. Supplier may impose price increase to the Distributor provided no less than 3 (three) months’ notice of the price change has been given to the Distributor.

d. The prices charged by Supplier are  price of additional charges including but not limited to all taxes, charges, import duties and fees, which the Distributor must bear.

i. For the purpose of assessing if the annual minimum quota has been reached, a purchase is consider if an official order has been placed by the distributor and the amount of funds that has been remitted to the Supplier in each 12 month cycle from the date of this agreement.

5. ЦІНОУТВОРЕННЯ І НЕОБХІДНИЙ ОБСЯГ ЗАКУПІВЕЛЬ

a. Ціни визначені у Додатку А цієї угоди.

b. Протягом терміну дії цієї Угоди Дистриб'ютор зобов'язується придбати у Постачальник для дистрибуції не менше, ніж річні мінімальні квоти на купівлю, що містяться у Додатку Б (“Річні мінімальні квоти на купівлю ”).

c. Постачальник може пред'являти Дистриб'ютору підвищення цін за умови, що повідомлення про зміну ціни було надано дистриб'ютору не менш ніж за 3 (три) місяці.

d. Ціни, які встановлює Постачальник, є ексклюзивними включаючи додаткові збори, але не обмежуючись всіма податками, стягненнями, ввізними митами і зборами, які повинен нести Дистриб'ютор.

і. З метою оцінки досягнення річної мінімальної квоти закупівля вважається здійсненою, якщо дистриб’ютор розмістив офіційне замовлення та сума коштів, була перерахована Постачальник протягом кожного 12-місячного циклу з дати цієї Угоди.

6. MARKETING

a. The parties hereto agree that the Distributor shall, at its own cost, use its best efforts to advertise and promote the sale of the Products in the Territory, and shall be responsible for developing and implementing an appropriate marketing strategy for the Products.

b. Supplier shall assist the Distributor in advertising, promotion, and marketing the Products to customers by providing reasonable quantities of its artwork, creative content, product descriptions, photographs, pictures, images and/or sketches (pertaining to the products). The Distributor has the right to use such materials on the terms agreed with Supplier.

c. All information, literature, and material that the Distributor intends to utilize to advertise, market and promote the Products in the Territory, and that is prepared by the Distributor, shall be submitted to Supplier, for approval. Supplier shall not unreasonably withhold its approval.

d. Upon request the Distributors should submit marketing and sales plan to Barros and evidence that the marketing plan had been implemented.

6. РЕКЛАМА

a. Сторони погоджуються, що Дистриб'ютор, за власний рахунок докладе всіх зусиль для реклами та просування збуту продукції на території, і несе відповідальність за розробку та впровадження відповідної маркетингової стратегії для продукції.

b. Постачальник допомагає Дистриб'ютору в рекламі, просуванні та маркетингу продукції клієнтам, надаючи необхідну кількість її зображень, творчого контенту, описів товарів, фотографій, картинок, зображень, зображення та/або ескізів (що стосуються товарів). Дистриб'ютор має право використовувати такі матеріали на умовах, узгоджених з Постачальником.

c. Вся інформація, література і матеріал, які Дистриб'ютор має намір використовувати для реклами, ринку і просування продукції на території, і що готується Дистриб'ютором, подається на затвердження Постачальнику. Постачальник не має права безпідставно відмовляти у схваленні.

d. За бажанням Дистриб'ютори повинні подати маркетинговий план та план по продажу до Постачальнику і докази того, що маркетинговий план був реалізований.

7. SHIPPING

a. The Products will be shipped to the destination stipulated by the Distributor upon receipt bySupplier of the Distributor’s purchase order. The Products shall be sold Incoterms

b. The Distributor shall pay all shipping costs.

c. Title in the Products will not pass until all monies owing to Supplier by the Distributor have been paid.

7. ДОСТАВКА

a. Продукція відвантажується до пункту призначення, передбаченого дистриб’ютором, після отримання Постачальником замовлення на придбання Дистриб’ютора. Продукція продається Incoterms .

b. Дистриб'ютор повинен сплатити всі витрати на транспортування.

c. Право власності на Продукцію не буде передано до тих пір, поки Дистриб’ютор не виплатить всі кошти, які належать Постачальнику.

8. INSURANCE

a. The distributor shall keep in force, during the term of this Agreement, product liability insurance for the products in such amounts as may be customary for liked sized businesses within the territory. Upon request the distributors should submit a certificate of insurance to Supplier as evidence.

8. СТРАХУВАННЯ

a. Дистриб'ютор повинен зберігати в силі, протягом терміну дії цієї Угоди, страхування відповідальності за продукти в таких обсягах, прийнятних, для схожих за розміром, підприємств на даній території. За запитом дистриб'ютори повинні подати Постачальнику довідку про страхування як доказ.

9. ORDERS AND PAYMENTS PROCEDURES

a. Pricing: The prices for the first year of this Agreement are contained in Schedule A.

b. All orders shall be submitted to Supplier by the Distributor in writing, by facsimile or email and only authorized buyers for the Distributor shall place such an order(s).

c. Supplier will invoice the Distributor for all products sold.

d. All payments shall be made by way of the following methods:

i. All orders will require full payment at time of ordering by telegraphic transfer to Supplier’s nominated account. All payments hereunder shall be made in USD . Payments are deemed to be made when the funds have reached Supplier nominated bank account.

ii. If the Distributor fails to pay any applicable fees due to Supplier, promptly and when due, Supplier may recover, in addition to the applicable fees, interest thereon at a rate equal to the lesser of 1,5 % per month or the maximum lawful monthly interest rate, without prejudice to any other remedy Supplier may be entitled.

f. No items/products bearing the trademarks owned by Supplier can be produced or sourced by the Distributor without the knowledge and agreement of Supplier including both retail and promotional goods.

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ПЛАТЕЖІВ

a. Ціноутворення: Ціни на перший рік цієї Угоди містяться у Графіку А.

b. Дистриб'ютор надсилає всі замовлення Постачальнику письмово, факсиміле або електронною поштою, і лише авторизовані покупці для Дистриб'ютора розміщують таке замовлення.

c. Постачальник виставлятиме рахунки Дистриб'ютору за всі продані товари.

d. Всі платежі здійснюються за такими способами:

i. Всі замовлення вимагатимуть повної оплати при замовленні безготівковим переказом на рахунок Постачальника Всі виплати за цим договором здійснюються в USD . Платежі вважаються виконаними тоді, коли кошти дійшли на вказаний банківський рахунок Постачальника.

ii. Якщо дистриб'ютор не сплачує будь-які належні комісії Постачальника, своєчасно та в установлений термін, Постачальник може відшкодувати, окрім застосовних комісій, відсотки за ставкою, що дорівнює 1,5 % на місяць або максимальною законною місячною процентною ставкою, яка є меншою, без шкоди для будь-яких інших засобів правового захисту, на які Постачальник може мати право.

f. Жодна продукція, що не має товарних знаків, що належать Постачальнику, не може бути вироблена чи створена дистриб'ютором без відома та згоди Постачальника, включаючи як роздрібні, так і рекламні товари.

10. OBLIGATION OF BARROS

a. Supplier agrees that during the term of this Agreement it will use its best endeavors to undertake the following:

b. Deliver to the destination in the Territory stipulated by the Distributor all orders of Products requested by the Distributor to be supplied by Supplier, within 12 weeks from the date of the receipt by Supplier of the said order subject to:

     1. Receiving notification from the Distributor seeking changes to the labeling of the Products – in such a case, delivery will be within 20 weeks;

 2. The first delivery will take up to 16 weeks from the date of receipt by Supplier of the order;

     3. Supplier will use its best efforts to ensure all orders are delivered as soon as possible and within time limits, but Supplier will not be liable to the Distributor for delays in delivery attributable to a third party (for example, suppliers of raw materials) which are not able to be remedied by Supplier. Subject to the foregoing, Supplier shall ensure that no delays take place which cause brand recognition to falter. To the extent that such delays do occur Supplier will assist the Distributor by equally sharing any additional costs which may be incurred as a result of emergency orders needing to be transported via air-freight

    4. Credit to the account of the Distributor the amounts paid or owing by the Distributor for any Products which are found by Supplier to be defective or faulty so as to be un-saleable and which the Distributor returns to Supplier, provided that the fault or defect arises as a direct result of the actions of Supplier and that such Products are returned within three 3 months of the date of delivery to the Distributor;

с. Package and label in accordance with the specifications provided by the Distributor and agreed to by Supplier;

d. Supplier agrees that during the term of this Agreement it shall not distribute, sell, or solicit orders for the Products within or for ultimate delivery to any place within the Territory.

i. The liability Supplier owes to the distributor in the event of product fault or product contamination is strictly limited to a refund of the batch of faulty stock at the purchase price and will not include costs associated with recall loss of profits etc. This is a risk the distributor must bear.

10. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

a. Постачальник погоджується, що протягом терміну дії цієї Угоди він докладатиме всіх зусиль для виконання наступного:

b. Доставляти до місця призначення на Території, визначеній Дистриб’ютором, усі замовлення Продуктів, які Дистриб’ютор пропонує поставити Постачальнику, протягом 12  тижнів з дати отримання Постачальником зазначеного замовлення за умови:

    1. Отримання сповіщення від Дистриб’ютора про внесення змін до маркування Продуктів – у такому випадку доставка відбудеться протягом 20 тижнів;

    2. Перша доставка займе до 16 тижнів з дати отримання Постачальником замовлення;

  3. Постачальник докладе всіх зусиль, щоб забезпечити доставку всіх замовлень як найшвидше та в установлені терміни, але Постачальник не несе відповідальності перед Дистриб’ютором за затримки в доставці через третю сторону (наприклад, постачальників сировини), які не може виправити Постачальник. Відповідно до вищезазначеного, Постачальник гарантує, що не буде затримок, які призведуть до погіршення впізнаваності бренду. У разі виникнення таких затримок Постачальник допоможе Дистриб’ютору, рівномірно розподіливши будь-які додаткові витрати, які можуть виникнути внаслідок екстрених замовлень, які необхідно транспортувати авіатранспортом.

   4. Зарахувати на рахунок Дистриб’ютора суми, сплачені або заборговані Дистриб’ютором за будь-які Продукти, які Постачальник визнає дефектними або несправними, тому вони не підлягають продажу, і які Дистриб’ютор повертає Постачальнику, за умови, що несправність або дефект виникає як прямий результат дій Постачальника і що такі Продукти повертаються протягом трьох 3 місяців з дати доставки Дистриб’ютору;

c. Упаковка та етикетка відповідно до специфікацій, наданих Дистриб’ютором та погоджених Постачальником;

d. Постачальник погоджується з тим, що протягом терміну дії цієї Угоди він не буде розповсюджувати, продавати або вимагати замовлення на Продукти в межах або для остаточної доставки в будь-яке місце в межах Території.

i. Відповідальність Постачальника перед дистриб’ютором у разі несправності продукту або його забруднення суворо обмежується відшкодуванням партії бракованого запасу за ціною придбання та не включає витрати, пов’язані з відкликанням, втратою прибутку тощо. Це ризик, який дистриб'ютор повинен нести.

11. RESPONSIBILITY OF THE DISTRIBUTOR

a. The Distributor agrees, during the term of this Agreement, it will use its best endeavors to undertake the following:

  • Promote the sale of Products in the Territory at its own cost.
  • Maintain a sufficient inventory of Products that will enable it to support customer demand in the marketplace.
  • Provide reasonable assistance to Supplier, in complying with product labeling and packaging in accordance with applicable Territory standards.

b. Comply with all laws and regulations applicable to the sale, marketing and distribution of the Products in the Territory.

c. Obtain and maintain all necessary licenses and permits.

i. A copy of all licenses and permits must be provided to Supplier as requested from time to time.

d. Maintain and observe adequate storage, transport and other facilities and procedures including such stock rotation processes as Supplier directs as necessary to preserve the high quality and availability of the Products;

e. Manage an adequate sales and merchandising force which must be supplied with all promotional, sales and technical information about the Products necessary for the Distributor to discharge its promotional duties under part (a) above;

f. Provide Supplier with a best estimate of its purchase forecast 6 (six) months in advance for Supplier to ensure it can supply the Products to the Distributor as specified and within the required time limits;

g. Diligently and in good faith safeguard the commercial interests and reputation of Supplier at all times; and

h. Attend to all day-to-day operations involved in the transport, distribution, marketing and sale of the Products associated with the Territory.

j. The Distributor must purchase the Minimum Purchase Quota for each year set out in Schedule A. If the Distributor fails to sell the minimum level of the Products for any Product in any given year, Supplier may directly distribute the Product(s) in the Territory on its own account or appoint an additional distributor of the Product(s) in the Territory or terminate this agreement or use any of the aforementioned.

k. The Distributor will not engage, directly or indirectly, in the supply, promotion, advertising or distribution  products which are competitive with the Products. The Distributor is to give Supplier a current list of Products carried by the Distributor at the commencement of this Agreement.

m. Upon early termination of this agreement (for any reason whatsoever), it remains that the Distributor and its Directors must cease from any dealings with any care, producer, or agent, relating to like products to that of Supplier, for a period of not less than 24 (twenty four) months after the date of the Agreement termination.

n. The Distributor must not engage in parallel importing or cross-border sales meaning it must not sell products to customers in any other territory other than specified in the contract otherwise this contract will be voided. The Distributor must take care in assessing their distribution channels/partners to ensure that this point is met.

o. At the conclusion of the contract, the distributor is not permitted to trade, promote, sell or market any products Supplier, unless agreed in writing by Supplier.

p. At all times during and after the agreement, the distributor shall act in good faith to protect the goodwill of Supplier’s trademark/s and reputation including on public forums or private discussions.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИСТРИБ'ЮТОРА

a. Дистриб'ютор погоджується, що протягом терміну дії цієї Угоди він докладе всіх зусиль, щоб виконати наступне:

  • Сприяти продажу продукції на Території за власний рахунок.
  • Підтримувати достатній запас Продуктів, який дозволить підтримувати попит клієнтів на ринку.
  • Надавати розумну допомогу Постачальникe у дотриманні маркування та пакування продукції відповідно до чинних стандартів території.

b. Дотримуватись усіх законів і правил, що стосуються продажу, маркетингу та розповсюдження Продуктів на Території.

c. Отримувати та підтримувати всі необхідні ліцензії та дозволи.

 i. Копії всіх ліцензій і дозволів час від часу повинні надаватися Постачальнику за вимогою.

d. Підтримувати та дотримуватись належних умов зберігання, транспортування та інших засобів і процедур, включаючи такі процеси ротації запасів, які вказує Постачальник, якщо це необхідно для збереження високої якості та доступності Продуктів;

e. Керувати адекватними відділами продажів і мерчандайзингу, які повинні бути забезпечені всією рекламною, продажною та технічною інформацією про Продукти, необхідною для виконання Дистриб’ютором своїх рекламних обов’язків згідно з частиною (a) вище;

 f. Надати Постачальнику найкращу оцінку свого прогнозу закупівлі за 6 (шість) місяці, щоб гарантувати, що віна зможе постачати Продукти Дистриб’ютору, як зазначено, і в необхідні терміни;

g. Старанно та сумлінно захищати комерційні інтереси та репутацію Постачальника у будь-який час; 

h. Брати участь у всіх повсякденних операціях, пов’язаних із транспортуванням, розподілом, маркетингом і продажем Продуктів, пов’язаних із Територією.

j. Дистриб’ютор повинен придбати мінімальну квоту закупівель на кожен рік, визначену в Додатку A. Якщо Дистриб’ютор не зможе продати мінімальний рівень Продуктів для будь-якого Продукту в будь-який рік, Постачальник може безпосередньо розповсюджувати Продукт(и) на Території на власний розсуд або призначити додаткового дистриб’ютора Продукту(ів) на Території, або розірвати цю угоду, або використовувати будь-який із вищезазначених способів.

k. Дистриб’ютор не буде брати участь, прямо чи опосередковано, у постачанні, просуванні, рекламі чи розповсюдженні будь-яких продуктів, які є конкурентоспроможними з Продуктами. Дистриб’ютор повинен надати Постачальнику поточний перелік Продуктів, які постачаються Дистриб’ютором на момент початку дії цієї Угоди.

m. Після дострокового розірвання цієї угоди (з будь-якої причини) Дистриб’ютор та його Директори повинні припинити будь-які відносини з будь-яким виробником, виробником або агентом Продуктів, пов’язаних із продуктами, подібними до продуктів Постачальника, на період не менше ніж 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати припинення дії Угоди.

n. Дистриб'ютор не повинен займатися паралельним імпортом або транскордонними продажами, тобто він не повинен продавати продукцію клієнтам на будь-якій іншій території, крім зазначеної в контракті, інакше цей контракт буде визнано недійсним. Дистриб'ютор повинен уважно оцінювати свої канали дистрибуції/партнерів, щоб забезпечити дотримання цього пункту.

o. Після укладення контракту дистриб’ютору не дозволяється торгувати, рекламувати, продавати або здійснювати маркетинг будь-якої продукції Постачальника, якщо це не погоджено в письмовій формі з Постачальником.

p. Протягом і після угоди дистриб’ютор зобов’язаний діяти добросовісно, щоб захистити репутацію торгової марки Постачальника, зокрема на публічних форумах або в приватних обговореннях.

12. WARRANTIES

a. Supplier represents and warrants that it has the right and authority to enter into this Agreement and to grant Distributor the rights to the Products resell granted in this Agreement.

b. Supplier represents and warrants to Distributor that the Supplier has all rights, title, and interest in the Products or has obtained the right to grant to Distributor the licenses set forth in this Agreement

c. The Distributor represents and warrants that it has the right and authority to enter into this Agreement.

12. ГАРАНТІЇ

a. Постачальник заявляє та гарантує, що він має право та повноваження укладати цю Угоду та надавати Дистриб’ютором права на перепродаж Продуктів, надані цією Угодою.

b. Постачальник заявляє та гарантує Дистриб’ютору, що Постачальник має всі права, право власності та інтереси щодо Продуктів або отримав право надавати Дистриб’ютору ліцензії, викладені в цій Угоді.

c. Дистриб'ютор заявляє та гарантує, що він має право та повноваження укладати цю Угоду.

13. BARROS TRADEMARKS

a. The Distributor acknowledges that the Supplier’s Trademarks are trademarks owned or licensed solely and exclusively by Supplier. The Distributor agrees that use of Supplier Trademarks shall inure to the benefit of Supplier.

b. Digital Assets and rights, such as Internet Domains, Social Media Account must always remain the property of Supplier. Although the day to day functioning may be handled by the distributor, Supplie has the full right to access and control all digital assets/accounts. In the event of termination of this contract, for any reason, the distributor is to provide full and interrupted access back to Supplier.

c. At the conclusion of this agreement, Supplier ultimately will own and have control of all Intellectual Property (such as, but not limited to trademarks, domain names, digital assets) relating to Supplier’s trademark regardless of which party incurred costs to set up, register or maintain.

13. ТОРГОВІ МАРКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

a. Дистриб’ютор визнає, що Торгові марки Постачальника є торгівельними марками, які належать або ліцензуються виключно Постачальником. Дистриб’ютор погоджується з тим, що використання торгових марок Постачальника буде діяти на користь Постачальника.

b. Цифрові активи та права, такі як Інтернет-домени, обліковий запис у соціальних мережах, завжди повинні залишатися власністю Постачальника. Хоча повсякденне функціонування може здійснюватися дистриб’ютором, Постачальник має повне право доступу та контролю над усіма цифровими активами/рахунками. У разі припинення дії цього контракту з будь-якої причини дистриб’ютор повинен надати повний і безперервний доступ до Постачальника.

c. Після укладення цієї угоди Постачальник остаточно володітиме та контролюватиме всю інтелектуальну власність (таку як, але не обмежуючись торговими марками, доменними іменами, цифровими активами), пов’язану з торговою маркою Постачальника, незалежно від того, яка сторона понесла витрати на встановлення, реєстрацію або підтримку.

14. CURRENCY

a. Unless otherwise provided for herein, all monetary amounts referred to herein shall refer to the lawful USD .

14. ВАЛЮТА

a. Якщо в цьому документі не передбачено інше, усі грошові суми, згадані в цьому документі, зазначені у  USD .

15. ARBITRATION

a. Except as otherwise specifically provided in this Agreement or expressly otherwise agreed to by the parties, all disputes arising in connection with this Agreement, shall be finally settled under the laws of Country

b. This Agreement does not have any arbitration clause and any and all disputes must be brought to court as appropriately outlined in 15.a

 

 

 

15. АРБІТРАЖ

a. За винятком випадків, коли інше спеціально передбачено цією Угодою або інше прямо не погоджено сторонами, усі суперечки, що виникають у зв’язку з цією Угодою, мають остаточно вирішуватися відповідно до законодавства Country

b. Ця Угода не містить жодного арбітражного застереження, і будь-які спори мають передаватись до суду, як зазначено в 15.a

 

 

IN WITNESS WHEREOF: The parties hereto have executed this Distribution Agreement as of the date first above written. НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО: Сторони уклали цю Угоду про дистрибуцію на першу дату, зазначену вище.

 

 

 

SUPPLIER

                           

     ПОСТАЧАЛЬНИК

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Registered address:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank:Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.:  Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент:  Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_____________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

 

SUPPLIER

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

              

 

_____________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

DISTRIBUTOR  ДИСТРИБ'ЮТОР

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

 

DISTRIBUTOR  ДИСТРИБ'ЮТОР

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку:Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса банку:  Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

                                                       

Kyiv

дата укладенн, (напр.:May 1, 2021)📆

 

 

Exhibit А / Додаток А

at Distribution agreement Дистриб’юторський договір  №1

 

Повне найменування (Eng.) Код компанії , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , next Supplier. Повне найменування (Eng.) Код компанії , в особі Посада представника (Eng.)  ПІБ представника , далі Постачальник.

 

Повне найменування (Eng.)Код ЄДРПОУ , represented by  Посада представника (Eng.) , ПІБ представника (Eng.) , next Supplier. Повне найменуванняКод ЄДРПОУ , в особі Посада представника ПІБ представника , далі Постачальник.

 

Повне найменування (Eng.) Код компанії , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.)  , next Distributor.

Повне найменування (Eng.)Код компанії , в особі Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , далі Дистриб'ютор.

 

 

Повне найменування (Eng.) Код ЄДРПОУ , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)next Distributor. Повне найменування Код ЄДРПОУ , в особі Посада представника  ПІБ представника , далі Дистриб'ютор.                              

 

 

Specification / Специфікація

Goods                 Quantity Price Total
1        
2        
3        
4        
5        
      Total  

 

 

 

SUPPLIER

                           

     ПОСТАЧАЛЬНИК

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Registered address:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank:Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.:  Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент:  Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_____________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

 

SUPPLIER

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

              

 

_____________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

DISTRIBUTOR  ДИСТРИБ'ЮТОР

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

 

DISTRIBUTOR  ДИСТРИБ'ЮТОР

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

Kyiv

дата укладенн, (напр.:May 1, 2021)📆

                                                     

 

Exhibit B / Додаток Б

at Distribution agreement Дистриб’юторський договір  №1

 

Повне найменування (Eng.) Код компанії , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , next Supplier. Повне найменування (Eng.) Код компанії , в особі Посада представника (Eng.)  ПІБ представника , далі Постачальник.

 

Повне найменування (Eng.)Код ЄДРПОУ , represented by  Посада представника (Eng.) , ПІБ представника (Eng.) , next Supplier. Повне найменуванняКод ЄДРПОУ , в особі Посада представника ПІБ представника , далі Постачальник.

 

Повне найменування (Eng.) Код компанії , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ в род. відмінку (Eng.)  , next Distributor.

Повне найменування (Eng.)Код компанії , в особі Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , далі Дистриб'ютор.

 

 

Повне найменування (Eng.) Код ЄДРПОУ , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)next Distributor. Повне найменування Код ЄДРПОУ , в особі Посада представника  ПІБ представника , далі Дистриб'ютор.                              

 

 

Minimum Annual Purchase Quotas / Річні мінімальні квоти на купівлю

Goods                 Quantity
1    
2    
3    
4    
5    

 

 

 

SUPPLIER

                           

     ПОСТАЧАЛЬНИК

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Registered address:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank:Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.:  Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент:  Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_____________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

 

SUPPLIER

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

              

 

_____________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

DISTRIBUTOR  ДИСТРИБ'ЮТОР

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк-кореспондент: 

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

 

 

 

DISTRIBUTOR  ДИСТРИБ'ЮТОР

Скорочене найменування (Eng.)

Registration number: Код ЄДРПОУ

Registered address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

 Actual address: Фактична адреса компанії (Eng.)

Теl.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Bank details:

Name of bank: Назва банку (Eng.)

Bank address: Адреса банку (Eng.)

Currency: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Correspondent bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Bank address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Скорочене найменування

код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк-кореспондент: 

Назва банку: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Валюта: Валюта рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса банку: Aдреса (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

 

_______________________________

Посада представника

ПІБ представника

 

Дата оновлення 18.06.2024 о 10:24:16

Коментарі
Сергій
12.02.2024 13:32
Доброго дня, Як скачати?

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Шаблон Distribution agreement Дистрибьюторський договору (англійсько/українська версія) стане в нагоді нерезидентам та резидентам України. Договір містить універсальні умови, тому підійде бля багатьох видів поставок. Завдяки підсказкам шаблон ви можете швидко заповнити реквізити сторін, територію дистриб'юції, умови поставки, валюту договору, арбітраж.

Склад пакету докуметів:

- Distribution agreement / Дистрибьюторський договір

- Exhibit А / Додаток А (зазначаються асортимент та ціни)

- Exhibit B / Додаток Б (зазначаються річні мінімальні квоти на купівлю)

Зміст Distribution agreement / Дистрибьюторський договір

- 1. Background / Вступна частина

- 2. Products / Продукція

- 3. Distributors license / Ліцензії дистриб'юторів

- 4. General obligations / Загальні обов’язки

- 5. Pricing and required purchase amount / Ціноутворення і необхідний обсяг закупівель

- 6. Marketing / Реклама

- 7. Shipping / Доставка

- 8. Insurance / Страхування

- 9. Orders and payments procedures / Порядок здійснення замовлень та платежів

- 10. Obligation of barros / Обов’язки постачальника

- 11. Responsibility of the distributor / Відповідальність дистриб'ютора

- 12. Warranties / Гарантії

- 13. Barros trademarks / Торгові марки постачальника

- 14. Currency / Валюта

- 15. Arbitration / Арбітраж

Продиктуйте текст для пошуку
Готово