УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Агентський договір (компенсація витрат), (укр-англ), універсальний

Агентська угода

Agency Agreement

Ця Агентська угода («Договір») укладена на date of conclusion, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 Дата набрання чинності»), між

This Agency Agreement (the “Agreement”) is entered into on date of conclusion, (напр.:May 1, 2021)📆 (the “Effective Date”), by and between

Повне найменування , з адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  код компанії Код компаніїПринципал»)

Повне найменування (Eng.) , with an address of Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , company code Код компанії   (the “Principal”)

Повне найменування , з адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУПринципал»)

Повне найменування (Eng.) , with an address of Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , EDRPOU code Код ЄДРПОУ   (the “Principal”)

 

та Повне найменування , з адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код компанії Код компаніїАгент»), спільно «Партії».

and Повне найменування (Eng.) , with an address ofАдреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , company number Код компанії (the “Agent”), collectively “the Parties”.

БЕРЕЖИ, до уваги, що Принципал бажає залучити Агента як свого представника для надання Послуг, описаних у цій Угоді, від імені Принципала;

WHEREAS, Principal desires to engage Agent to be its representative to perform the Services detailed in this Agreement on Principal’s behalf;

ОСКІЛЬКИ, Агент погоджується представляти Принципала та надавати Послуги, запитані тут;

WHEREAS, Agent agrees to represent Principal and perform the Services requested herein;

ЗАРАЗ, таким чином, беручи до уваги обіцянки та умови, що містяться в цьому документі, Сторони погоджуються про наступне:

NOW, therefore, in consideration of the promises and conditions contained herein, the Parties agree as follows:

1. Послуги. Принципал запитує, і Агент погоджується надавати наступні конкретні Послуги («Послуги»):

1.  Services. Principal requests and Agent agrees to perform the following specific Services (the “Services”):

Агент оплачує наступні рахунки, виставлені за Основний Договір , укладеним між Принципалом таПовне найменування , код компанії  Код компанії згідно вказати платіжний документ, напр. Рахунок-фактура від 01.01.2020 р. або виписка за період 01.01.2019 р. – 01.01.2020 р. до 01.01.2020 р. на суму amount to be paid and reimbursed USD (amount to be paid and reimbursed, прописом (укр.) ).

Рахунки оплачуються протягом 5 робочих днів після їх отримання Агентом.

Agent shall pay the following invoices issued under Service Agreement concluded between Principal and Повне найменування (Eng.) Повне найменування (Eng.) , company code Код компанії as per specife the payment document, e.g. Invoice dated 01/01/2020 or Statement of Account for the period 1/01/2019 – 01/01/2020 dd 01/01/2020  for the amount amount to be paid and reimbursed  USD (amount to be paid and reimbursed, прописом (eng.) ).

The invoice shall be paid during 5 business days after receipt by the Agent.

Агент оплачує наступні рахунки, виставлені за Основний Договір , укладеним між Принципалом таПовне найменування , код ЄДРПОУ   Код ЄДРПОУ згідно вказати платіжний документ, напр. Рахунок-фактура від 01.01.2020 р. або виписка за період 01.01.2019 р. – 01.01.2020 р. до 01.01.2020 р. на суму amount to be paid and reimbursed USD (amount to be paid and reimbursed, прописом (укр.) ).

Рахунки оплачуються протягом 5 робочих днів після їх отримання Агентом.

Agent shall pay the following invoices issued under  Service Agreement concluded between Principal and Повне найменування (Eng.) , EDRPOU code Код ЄДРПОУ as per specife the payment document, e.g. Invoice dated 01/01/2020 or Statement of Account for the period 1/01/2019 – 01/01/2020 dd 01/01/2020 in the amount amount to be paid and reimbursed  USD (amount to be paid and reimbursed, прописом (eng.) ).

The invoices shall be paid during 5 business days after receipt by the Agent.

2. Призначення. Цим Принципал призначає Агента як агента Принципала для надання Послуг від імені Принципала.

2.  Appointment. Principal hereby appoints Agent as Principal’s agent to perform the Services on Principal’s behalf.

3. Обсяг повноважень. Повноваження Агента зобов’язувати Принципала обмежуються Послугами. Агент не має повноважень будь-яким чином зобов’язувати Принципала, окрім Послуг, зазначених у цьому документі.

3.  Scope of Authority. Agent’s authority to bind Principal is limited to the Services. Agent does not have the authority to bind Principal in any manner whatsoever beyond the Services stated herein.

4. Термін. Строк дії починається з Дати набрання чинності та діє до моменту виконання зобов’язань Сторонами.

4.  Term. The Term shall commence upon the Effective Date and shall continue till fulfillment of the obligations by the Parties.

5. Витрати. Агент має право на відшкодування витрат, понесених у процесі надання Послуг. Агент надає рахунки-фактури для відшкодування, а Принципал оплачує такі рахунки-фактури протягом тридцяти (30) днів після отримання.

5.  Expenses. Agent shall be entitled to reimbursement for expenses incurred in the course of performing the Services. Agent shall submit invoices for reimbursementand Principal shall pay such invoices within thirty (30) days of receipt.

6. Відносини сторін. Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як створення відносин роботодавець-працівник між Принципалом і Агентом.

6.  Parties’ Relationship. Nothing in this Agreement shall be construed to create an employer-employee relationship between Principal and Agent

7. Конфіденційність та інтелектуальна власність. Під час дії цієї Угоди Принципалу може знадобитися надати Агенту конфіденційну інформацію, включаючи комерційні таємниці, галузеві знання та іншу конфіденційну інформацію, щоб Агент міг надати Послуги. Агент ніколи не передаватиме цю конфіденційну інформацію. Агент також не буде використовувати будь-яку цю конфіденційну інформацію для своєї особистої вигоди. Агент визнає та погоджується з тим, що всі авторські права, торгові марки та знаки обслуговування та права на ім’я Принципала або за ліцензією на нього є та залишаються єдиною та повною власністю Принципала, і Агент не може набувати або вимагати будь-яких прав, прав власності чи інтересів будь-якого характеру в будь-які такі авторські права, торгові марки чи знаки обслуговування. Цей розділ залишається в повній силі навіть після розірвання Угоди шляхом її природного розірвання або дострокового розірвання будь-якою зі Сторін.

7. Confidentiality & Intellectual Property. During the course of this Agreement, it may be necessary for Principal to share proprietary information, including trade secrets, industry knowledge, and other confidential information, to Agent in order for Agent to complete the Services. Agent will not share any of this proprietary information at any time. Agent also will not use any of this proprietary information for his/her personal benefit at any time. Agent acknowledges and agrees that all copyrights, trademarks and service marks and rights in the name of or licensed to Principal shall be and remain the sole and complete property of Principal and Agent shall not acquire or claim any right, title or interest of any nature in any such copyright, trademark, or service mark. This section remains in full force and effect even after termination of the Agreement by it’s natural termination or the early termination by either Party.

8. Припинення. Ця Угода може бути припинена в наступних випадках:

   a. У будь-який час будь-якою Стороною після письмового повідомлення іншої сторони;

   b. Принципалом через порушення Агентом Угоди, неплатоспроможність, банкрутство, ліквідацію, смерть або втрату працездатності;

   в. Агентом через порушення Принципалом Угоди, неплатоспроможність, банкрутство або ліквідацію. 

8.  Termination. This Agreement may be terminated as follows:

    a. At any time by either Party upon written notice to the other party;

    b. By Principal due to Agent’s breach of the Agreement, insolvency, bankruptcy, liquidation, death or disability; 

    c. By Agent due to Principal’s breach of the Agreement, insolvency, bankruptcy, or liquidation.

Принципал несе відповідальність за оплату витрат за всі Послуги, надані до дати розірвання, за винятком випадків порушення Агентом цієї Угоди, коли Агент не усуне таке порушення після належного повідомлення.

Principal will be responsible for payment the expenses for all Services performed up to the date of termination, except for in the case of Agent’s breach of this Agreement, where Agent fails to cure such breach upon reasonable notice. 

9. Заяви та гарантії. Обидві Сторони заявляють, що вони повністю уповноважені укласти цю Угоду. Діяльність і зобов’язання будь-якої зі Сторін не порушуватимуть права будь-якої третьої сторони чи будь-яку іншу угоду між Сторонами, окремо, та будь-якою іншою особою, організацією чи підприємством, чи будь-яким законом чи урядовим положенням.

9. Representations and Warranties. Both Parties represent that they are fully authorized to enter into this Agreement. The performance and obligations of either Party will not violate or infringe upon the rights of any third-party or violate any other agreement between the Parties, individually, and any other person, organization, or business or any law or governmental regulation.

10. Відшкодування. Кожна Сторона погоджується звільнити від збитків іншу Сторону, її відповідних філій, посадових осіб, агентів, співробітників і правонаступників і правонаступників від будь-яких претензій, збитків, збитків, відповідальності, штрафів, штрафних збитків, витрат, розумних судових гонорарів а також витрати будь-якого виду чи суми, які є наслідком недбалості або порушення цієї Угоди Стороною, що надає відшкодування, її відповідними правонаступниками та правонаступниками, які виникають у зв’язку з цією Угодою. Цей розділ залишається в повній силі навіть після розірвання Угоди шляхом її природного розірвання або дострокового розірвання будь-якою зі сторін.

10. Indemnity. The Parties each agree to indemnify and hold harmless the other Party, its respective affiliates, officers, agents, employees, and permitted successors and assigns against any and all claims, losses, damages, liabilities, penalties, punitive damages, expenses, reasonable legal fees and costs of any kind or amount whatsoever, which result from the negligence of or breach of this Agreement by the indemnifying Party, its respective successors and assigns that occurs in connection with this Agreement. This section remains in full force and effect even after termination of the Agreement by its natural termination or the early termination by either Party.

11. Обмеження відповідальності. ЖОДНА СТОРОНА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ІНШОЮ АБО ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ В РЕЗУЛЬТАТІ БУДЬ-ЯКОЇ ЧАСТИНИ ЦІЄЇ УГОДИ, ТАКИХ ЯК, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВТРАТА ДОХОДУ АБО ОЧІКУВАНОГО ПРИБУТКУ АБО ВТРАТА БІЗНЕСУ, ВИТРАТИ ВІД ЗАТРИМКИ АБО НЕСПОСІБНІСТЬ ДОСТАВКА, ЯКА НЕ ПОВ’ЯЗАНА ТА НЕ Є ПРЯМИМ РЕЗУЛЬТАТОМ НЕДБАЛОСТІ АБО ПОРУШЕННЯ СТОРІН.

11. Limitation of Liability. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL EITHER PARTY BE LIABILE TO THE OTHER PARTY OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM ANY PART OF THIS AGREEMENT SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF REVENUE OR ANTICIPATED PROFIT OR LOST BUSINESS, COSTS OF DELAY OR FAILURE OF DELIVERY, WHICH ARE NOT RELATED TO OR THE DIRECT RESULT OF A PARTY’S NEGLIGENCE OR BREACH.

12. Подільність. У випадку, якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним або таким, що не має позовної сили, повністю або частково, ця частина буде відокремлена від решти Угоди, а всі інші положення залишатимуться в повній силі як дійсні та підлягають виконанню.

12. Severability. In the event any provision of this Agreement is deemed invalid or unenforceable, in whole or in part, that part shall be severed from the remainder of the Agreement and all other provisions should continue in full force and effect as valid and enforceable. 

13. Відмова. Неспроможність будь-якої сторони скористатися будь-яким правом, повноваженнями чи привілеями згідно з умовами цієї Угоди не буде тлумачитися як відмова від будь-якого подальшого чи подальшого використання цього права, повноважень чи привілеїв або використання будь-яких інших прав, повноважень чи привілеїв.

13. Waiver. The failure by either party to exercise any right, power or privilege under the terms of this Agreement will not be construed as a waiver of any subsequent or further exercise of that right, power or privilege or the exercise of any other right, power or privilege. 

14. Юридичні витрати. У разі спору, який закінчився судовим позовом, сторона, яка виграла, матиме право на свої судові витрати, включаючи, але не обмежуючись гонораром своїх адвокатів.

14. Legal Fees. In the event of a dispute resulting in legal action, the successful party will be entitled to its legal fees, including, but not limited to its attorneys’ fees.

15. Юридична та обов'язкова угода. Ця Угода є законною та обов’язковою для сторін, як зазначено вище. Кожна зі Сторін заявляє, що має повноваження укладати цю Угоду.

15. Legal and Binding Agreement. This Agreement is legal and binding between the Parties as stated above. The Parties each represent that they have the authority to enter into this Agreement.

16. Застосовне право та юрисдикція. Сторони погоджуються, що ця Угода регулюється законодавством Англії.

16. Governing Law and Jurisdiction. The Parties agree that this Agreement shall be governed by the law of England.

17. Повна угода. Сторони визнають і погоджуються, що ця Угода представляє собою повну угоду між Сторонами. У випадку, якщо Сторони бажають змінити, додати або іншим чином модифікувати будь-які умови, вони повинні зробити це в письмовій формі для підпису обох Сторін.

17. Entire Agreement. The Parties acknowledge and agree that this Agreement represents the entire agreement between the Parties. In the event that the Parties desire to change, add, or otherwise modify any terms, they shall do so in writing to be signed by both Parties.

Сторони погоджуються з положеннями та умовами, викладеними вище, що підтверджується їхніми підписами:

The Parties agree to the terms and conditions set forth above as demonstrated by their signatures as follows:

 

«ПРИНЦИПАЛ»

Повне найменування Підпис: _______________________________________ 

Посада представника

Посада представника

Дата: date of conclusion, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

“PRINCIPAL”

Повне найменування (Eng.)

Signed: _____________________________________

By: Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.)

Date: date of conclusion, (напр.:May 1, 2021)📆

«ПРИНЦИПАЛ»

Повне найменування

Підпис: _________________________________

Посада представника

ПІБ представника

Дата: date of conclusion, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

“PRINCIPAL”

Повне найменування (Eng.)

Signed: ________________________________

By:                                           Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Date:  date of conclusion, (напр.:May 1, 2021)📆

 

 

«АГЕНТ»

Підпис: _______________________________________

Посада представника

ПІБ представника

Дата: date of conclusion, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

“AGENT”

Signed: _____________________________________

By: Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Date: date of conclusion, (напр.:May 1, 2021)📆

 

 

Дата оновлення 09.04.2024 о 16:33:22

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Це агентська угода між «Принципалом» і «Агентом». Принципал залучає Агента для представлення та надання конкретних послуг від імені Принципала. У договорі визначено обсяг послуг, умови оплати та взаємовідносини сторін. Він призначає Агента як представника Принципала з обмеженими повноваженнями зобов’язувати Принципала лише в межах зазначених послуг.

Ключові пункти угоди:

 1. Послуги: Агент погоджується надавати конкретні послуги, а Принципал погоджується оплачувати рахунки, виставлені за основним договором про надання послуг, у визначений термін.

 2. Призначення

 3. Сфера повноважень

 4. термін

 5. Витрати

 6. Стосунки

 7. Конфіденційність та інтелектуальна власність

 8. Припинення

 9. Заяви та гарантії

 10. Відшкодування

 11. Обмеження відповідальності

 12. Подільність

 13. Відмова

 14. Юридичні витрати

 15. Юридична та обов'язкова угода

 16. Застосовне право та юрисдикція

 17. Повна угода

Продиктуйте текст для пошуку
Готово