Action.Signature-EU е иновативна услуга, която предоставя на украинските граждани възможност законно да подписват европейски договори, документи и изявления

Отсега нататък украинските електронни подписи и печати върху цифрови документи ще могат автоматично да се проверяват в страните-членки на ЕС и да потвърждават тяхната валидност.

Това решение е важна стъпка в посока на увеличаване на взаимодействието и сътрудничеството между Украйна и Европейския съюз в областта на цифровата икономика и електронната документация. Разрешаването на проверка на украински електронни подписи и печати в държавите-членки на ЕС е важна стъпка за улесняване на международните бизнес операции и опростяване на обмена на документи.

Електронните подписи и печати са ключови елементи на електронния документооборот и се използват за потвърждаване на автентичността и целостта на документите. Широкото признаване на украинските електронни подписи и печати в ЕС отваря нови възможности за бизнеса и предприятията, които трябва да взаимодействат с европейските партньори.

Това решение ще улесни процеса на проверка на документи, съдържащи електронни подписи и печати, и ще допринесе за по-голямо доверие в цифровата документация, обменяна между Украйна и ЕС. Това е особено важно за международни споразумения, договори и други документи, които имат правно значение.

Осигуряването на взаимно признаване на електронни подписи и печати е стъпка към хармонизиране на цифровото законодателство и стимулира развитието на електронната търговия, електронния документооборот и електронното управление. Освен това осигурява по-голяма правна сигурност и сигурност за участниците в бизнес процеси, които използват електронни подписи и печати.
Проверката и потвърждаването на валидността на украинските електронни подписи и печати в страните-членки на ЕС помага за намаляване на бюрократичните пречки, свързани с преминаването на международните граници. Това позволява на предприятията и организациите по-ефективно и бързо да извършват международни транзакции, да изпълняват договори и споразумения, а също така опростява процесите на легализация и нотариална заверка на документи.

Освен това признаването на украинските електронни подписи и печати в ЕС ще допринесе за развитието на електронната търговия и международните електронни услуги. Бизнесът и предприемачите ще могат да извършват безопасни и надеждни електронни транзакции с европейски партньори, което ще помогне за разширяване на пазарите за продажби и привличане на нови клиенти. Освен това признаването на украинските електронни подписи и печати в ЕС ще повлияе положително на имиджа на Украйна като страна, която активно прилага цифрови технологии и прогресивни подходи към електронното управление. Това ще допринесе за привличането на чуждестранни инвестиции, развитието на технологични стартъпи и подкрепата на иновативната среда в Украйна.

Това решение поставя основата за по-нататъшното развитие на цифровото сътрудничество между Украйна и света.

Дата на публикуване: 23.05.2023

Изговаряне на текст за търсене
Готово