Конструктор на документи Всі документи
Изходен формат на дата

Документ

Договір позички ТЗ (+Договір про надання послуг водія )

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ трактор/автомобіль/причіп  №  номер договору  

 

 

м. Київ

дата укладення р.

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресоюАдреса місцезнаходження (юридична адреса)   в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Користувач»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП ,  реєстраційний номер облікової картки платника податків Номер платника ПДВ (ІПН) , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Користувач"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) ГромадянствоПІБ повністюІнд. податковий номeр , (надалі - "Користувач"), з однієї сторони, та

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Користувач"), з однієї сторони, та

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресоюАдреса місцезнаходження (юридична адреса)   в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичкодавець"), з іншої сторони

 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичкодавець"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП ,  реєстраційний номер облікової картки платника податків Номер платника ПДВ (ІПН) , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Позичкодавець"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) ГромадянствоПІБ повністю  Інд. податковий номeр , (надалі - "Позичкодавець"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про позичку трактора/автомобіля/причепа  (надалі – «Договір») про наступне.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві в тимчасове безоплатне користування строком на строк користування місяців - транспортний засіб (надалі «Майно»), а Користувач зобов’язується повернути Майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Під транспортним засобом у п. 1.1. цього Договору розуміється трактор/автомобіль/причіп з наступними характеристиками:

1.2.1.  Вид - трактор/автомобіль/причіп

1.2.2. марка і модель - марка трактора  модель

1.2.3. державний номер державний номер

1.2.4. рік випуску рік випуску

1.2.5. колір  колір

1.2.6. номер шасі номер шасі

1.2.7. номер кузова номер кузова

1.2.8. номер двигуна номер двигуна

1.2.9. недоліки зазначити наявні недоліки

1.3. Позичкодавець гарантує, що Майно, яке передається у безоплатне тимчасове користування, вільне від будь-яких майнових прав третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

1.4. Вартість Майна, що передається у користування підтверджується  згідно з вкажіть документ який підтверджує варість майна на моент укладання договору і становить вкажіть вартість майна  (вкажіть вартість майна, прописом (укр.) ) грн.

1.3. Транспортний засіб є власністю Позичкодавця і зареєстрований за ним відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серіяномер свідоцтваорган реєстрації Держпродспоживслужба в місті Держпродспоживслужби у вказати місто дата отримання д/м/р рік .

1.5.Цільове призначення вкажіть цільове призначення транспортного засобу

1.6. Договір вважається укладеним із моменту  його підписання Сторонами і діє до дата завершення дії договору

1.6. Договір є укладеним із моменту його підписання. Кожна Сторона може відмовитися від Договору письмо попередивши іншу Сторону за днів днів до дати бажаного закінчення дії Договору.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Позичкодавець зобов’язаний передати Користувачеві Майно у справному технічному стані, що відповідає його призначенню та умовам цього Договору, з усіма речами і документами, які відносяться до нього, а Користувач – прийняти Майно протягом днів  (днів, прописом (укр.) ) календарних днів з дати підписання цього Договору.

2.2. Передача Майна здійснюється не раніше дати підписання   Акт прийому-передачі, який є невід'ємною частиною до цього Договору.

2.3. Акт прийому-передачі підписується уповноваженими особами Позичкодавця і Користувача. Його підписання свідчить про передачу Майна у безоплатне користування Позичкодавцем. 2.3. Строк, на який Майно надається у позичку, становить термін (термін, прописом (укр.) ) календарний рік з моменту підписання Договору.

2.4. Майно вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання Акта приймання-передачі представниками Сторін.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Позичкодавець зобов'язаний:

3.1.1. у строки, обумовлені цим Договором, передати Майно у належному технічному стані в користування Користувачеві;

3.1.2. передати разом  необхідні для користування Майном документи;

3.1.3. попередити Користувача про особливі властивості та недоліки Майна, які відомі Позичкодавцю і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я Користувача або призвести до пошкодження самого Майна.

3.1.4. прийняти Майно у Користувача у строк передбачений цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Позичкодавець зобов'язаний:

3.1.1. у строки, обумовлені цим Договором, передати Майно у належному технічному стані в користування Користувачеві;

3.1.2. передати разом  необхідні для користування Майном документи;

3.1.3. попередити Користувача про особливі властивості та недоліки Майна, які відомі Позичкодавцю і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я Користувача або призвести до пошкодження самого Майна.

3.1.4. прийняти Майно у Користувача у строк передбачений цим Договором;

3.1.5. за свій рахунок  проводити поточний ремонт  переданого Користувачеві Майна, за необхідністю, але не рідше  період часу .

3.2. Позичкодавець має право:

3.2.1. на відчуження Майна;

3.2.2. вимагати розірвання договору та повернення;

3.3. Користувач зобов'язаний:

3.3.1. використовувати Майно лише за його прямим технічним призначенням;

3.3.2. нести витрати з підтримання Майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;

3.3.3. у присутності Позичкодавця перевірити технічний стан Майна.

3.3.4. повернути Майно у належному технічному стані;

3.3.5. Користуватись Майном особисто і не передавати його в користування третім особам;

3.3.6. за свій рахунок  проводити поточний ремонт  переданого у користування Майна  за необхідністю, але не рідше  період часу .

3.4. Користувач має право: 

3.4.1. розірвати цей Договір у разі порушення Позичкодавцем строків передання Майна;

3.4.2. використовувати Майно у власній господарській діяльності, відповідно до цільового призначення зазначеного у п. 1.5 цього Договору.

3.4.3. передавати Майно у користування третім особам, завчасно повідомивши про це Позичкодавця і отримавши письмовий дозвіл від нього.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1.  У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.2. При порушенні Користувачем строку повернення Майна з позички він повинен сплатити Позичкодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБ України за кожен день прострочення.

4.3. У випадку нанесення Користувачем шкоди майну, Користувач зобов'язаний усунути завданий збиток за власний рахунок;

4.4. За нецільове використання Майна, Користувач сплачує Позичкодавцю штраф, у грошовій формі,  у розмірі розмір штрафа (розмір штрафа, прописом (укр.) ) %% від встановленої вартості Майна.

       5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його сторонами.

5.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо, (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

5.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

5.4. Сторона, по-відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки надання Послуг або виконання інших обов'язків відповідно до цього договору.

5.5. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше 1 (одного) календарного місяця, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодовувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони погодилися з тим, що форс-мажорні обставини не можуть бути підставою для звільнення сторін від належного виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Зміни, доповнення до цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін. 

7.2. Цей Договір може бути припинений (у тому числі шляхом розірвання) в порядку та на підставах передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 

7.3. Позичкодавець в односторонньому порядку може розірвати цей Договір та вимагати повернення Майна в разі, якщо:

  • майно самовільно передано Користувачем у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження Користувача з Майном воно може бути пошкоджене, або може не підлягати відновленню.

7.4. Користувач має право розірвати цей Договір і вимагати відшкодування збитків у разі порушення Позичкодавцем строку передання Майна у користування.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до дата завершення дії договору , але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.2. Про намір достроково припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору. 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і є безстроковим.

8.2. Про намір  припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору. 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.

9.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3.  Договір укладений у двох примірниках українською мовою по одному примірнику  для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

9.4. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства

9.5. Всі повідомлення за цим Договором мають бути направлені відповідній Стороні по факсу та/або по відповідній електронній пошті зазначеним у реквізитах цього Договору.

9.6. Сторони гарантують додержання чинного законодавства України щодо захисту персональних даних при використанні, обробці персональних даних, отриманих одна від одної в ході виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.

9.7. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають взаємну згоду на обробку персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, ідентифікаційні, місцезнаходження тощо) у відповідних базах персональних даних, на безстрокове зберігання, право на передачу відповідно до вимог чинного законодавства третім особам, розпорядникам баз, (правоохоронним органам тощо) з метою забезпечення реалізації узгоджених Договірних відносин, проведення переговорів, замовлення послуг, проведення розрахунків, регулювання відносин у видовищно-розважальній діяльності, у сфері дозвілля та культури, у сфері адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Позичкодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше

 

За Позичкодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Позичкодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше

За Позичкодавця

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Позичкодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше

 

За Позичкодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Позичкодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

 

За Позичкодавця

____________________  ПІБ повністю

Користувач

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше

 

За Користувача

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Користувач

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше

За Користувача

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Користувач

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Інше

 

За Користувача

____________ ФОП ПІБ ФОП

Користувач

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

 

За Користувача

___________________ ПІБ повністю

ДОГОВІР №  1-1  

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Виконавець зобов’язаний надати послуги відповідно до специфікації, що є невід’ємною частиною Договору  (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені послуги в порядку та на умовах, встановлених цим договором.

1.2. У межах цього договору Виконавець зобов'язується надати наступні види послуг загальна назва послуг, що надається (далі "Послуги")

 

1.3. Оскільки Виконавець володіє відповідним досвідом, навичками, послуги за цим договором мають бути надані виключно та особисто Виконавцем. 

1.4. Надання Послуг за цим Договором не вимагає надання, отримання, придбання та/або використання будь-яких матеріалів, документаціїї, деталей, обладнання або інших об'єктів Виконавцем.

1.3.  Виконавець може надавати послуги із залученням третіх осіб, якщо їх кваліфікація, досвід та навички відповідають  вимогам, які необхідні для якісного надання Послуг, що є предметом цього Договору. 

1.4. Надання Послуг за цим Договором не вимагає надання, отримання, придбання та/або використання будь-яких матеріалів, документації, деталей, обладнання або інших об'єктів Виконавцем.

2. СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається на підставі специфікацій та  виставлених рахунків, які є невід’ємними частинами даного Договору. 

2.2. Замовник зобов’язується здійснити оплату протягом дні банківських днів з моменту підписання Акту наданих послуг.

2.3. Загальна вартість Послуг, надана за цим договором, складає суму у розмірі  вартість послуг (вартість послуг, прописом (укр.) ) гривень.

2.4. Всі зміни чи доповнення до Послуг оформлюються окремими замовленнями, оформленими у вигляді додаткових угод до Договору згідно з розцінками Виконавця, погоджених з Замовником, з відповідними змінами загальної вартості Робіт.

 

2.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі.

2.5.  Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом готівкової передачі грошових коштів між сторонами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. отримати в повному обсязі та кількості всі види Послуг, що передбачені цим Договором;  

3.1.2.   вимагати від Виконавця належного виконання умов Договору;

3.1.3.   отримувати інформацію від Виконавця про хід виконання Договору;

3.1.4.   здійснювати контроль за виконанням умов Договору Виконавцем. 

3.1.5. отримати Послуги впродовж періоду або у визначену календарну дату, що окремо погоджена Сторонами у цьому Договорі;

3.1.6. розірвати Договір в односторонньому порядку.

3.2.  Замовник зобов`язується:

3.2.1.  сплатити Виконавцю зазначену суму у розмірі, який визначений у п. 2.3.  Договору, відповідно до умов цього Договору;

3.2.2.  без наявності поважних причин не перешкоджати та умисно не затягувати підписання Акту про надання послуг за цим Договором.

3.3.  Виконавець має право:

3.3.1. отримати оплату за Роботи у розмірі, який визначений у п. 2.3. Договору, відповідно до умов цього Договору.

3.3.2. інші права, що прямо передбачені цим Договором.

3.4.  Виконавець зобов’язаний:

3.4.1.   надавати послуги, визначені цим Договором, особисто;

3.4.2.  надавати послуги належним чином та належної якості;

3.4.3.  надавати той вид послуг, що відповідає заявленій кваліфікації та вимагається Замовником за цим Договором;

3.4.5. у випадку пошкодження майна Замовника в ході надання послуг Виконавцем , останній відшкодовує завдані збитки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. отримати в повному обсязі та кількості всі види Послуг, що передбачені цим Договором;  

3.1.2.   вимагати від Виконавця належного виконання умов Договору;

3.1.3.   отримувати інформацію від Виконавця про хід виконання Договору;

3.1.4.   здійснювати контроль за виконанням умов Договору Виконавцем. 

3.1.5. отримати Послуги впродовж періоду або у визначену календарну дату, що окремо погоджена Сторонами у цьому Договорі;

3.1.6. розірвати Договір в односторонньому порядку;

3.1.7. відхилити кандидатуру субпідрядника запропонованого Виконавцем.

3.2.  Замовник зобов`язується:

3.2.1.  сплатити Виконавцю зазначену суму у розмірі, який визначений у п. 2.3.  Договору, відповідно до умов цього Договору;

3.2.2.  без наявності поважних причин не перешкоджати та умисно не затягувати підписання Акту про надання послуг за цим Договором.

3.3.  Виконавець має право:

3.3.1. у разі залучення третіх осіб до надання Послуг за Договором, попередньо письмово погодити таке залучення із Замовником, при цьому Виконавець залишається повністю відповідальним перед Замовником за дії залучених до виконання Договору осіб як за свої власні дії.

3.3.1. отримати оплату за Роботи у розмірі, який визначений у п. 2.3. Договору, відповідно до умов цього Договору.

3.3.2. інші права, що прямо передбачені цим Договором.

3.4.  Виконавець зобов’язаний:

3.4.1.   надавати послуги, визначені цим Договором, особисто;

3.4.2.  надавати послуги належним чином та належної якості;

3.4.3.  надавати той вид послуг, що відповідає заявленій кваліфікації та вимагається Замовником за цим Договором;

3.4.5. у випадку пошкодження майна Замовника в ході надання послуг Виконавцем , останній відшкодовує завдані збитки.

4. ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ ЗАМОВНИКОМ

4.1. Здавання-приймання Послуг здійснюється Сторонами за актом приймання-передачі виконаних робіт.

4.2. По закінченню надання Послуг за Договором складається акт здавання-приймання наданих послуг, який підписується обома Сторонами. Акт має містити: стислий опис наданих послуг;  суми до сплати відповідно до умов Договору.

4.3. У разі неприйняття наданих послуг з поважних причин Замовник в 5-денний термін з моменту отримання акту прийняття наданих послуг зобов’язаний надати письмову мотивовану відмову. В такому випадку Сторони складають двосторонній акт, в якому зазначаються питання, які не були виконані чи були неналежно виконані.

4.4. Якщо Замовник протягом одного місяця невмотивовано ухиляється від прийняття Послуг вважається, що право власності на надані Послуги перейшло до Замовника у момент, коли мало відбутися їх фактичне передавання. З цього ж моменту у Замовника з’являється обов’язок проведення остаточного розрахунку.

4.5. Цим Сторони погодили, що підписаний Акт з боку Замовника та Виконавця є:

  • підставою для здійснення Замовником оплати Послуг у порядку та в строки, передбачені цим Договором;
  • гарантією відсутності у Замовника будь-яких претензій до якості надання послуг.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

5.4. У випадку несвоєчасної оплати наданих послуг з вини Замовника останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме на час прострочення платежу,  за кожен день прострочення платежу.

5.5. У випадку несвоєчасного надання Послуг з вини Виконавця останній сплачує Замовнику пеню у розмірі розмір пені %  за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

5.6. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі.

     6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його сторонами.

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо, (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

6.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

6.4. Сторона, по-відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки надання Послуг або виконання інших обов'язків відповідно до цього договору.

6.5. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше 1 (одного) календарного місяця, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодовувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони погодилися з тим, що форс-мажорні обставини не можуть бути підставою для звільнення сторін від належного виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

7.2. Якщо спори неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю таких спорів, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір може бути припинений (в тому числі шляхом розірвання) в порядку та на підставах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, шляхом письмового повідомлення Виконавця  про таку відмову  за кількість днів календарних днів до бажаної дати розірвання.

8.2.1. Договір вважається розірваним в дату розірвання, проте не раніше повного відшкодування Замовником всіх понесених Виконавцем витрат, що мали місце під час надання Послуг за цим Договором.

8.2.2. Для відшкодування фактично понесених витрат, Виконавець має надати Замовнику документальне підтвердження понесених витрат пов'язаних з цим Договором.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до дата завершення дії договору , але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.2. Даний Договір припиняється у випадках:

а)   повного виконання Сторонами своїх зобов’язань;

б)   за згодою Сторін;

в)  в односторонньому порядку Замовником у випадку невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором більше 15 календарних днів. 

9.3. Про намір достроково припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору. 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і є безстроковим.

9.2. Про намір  припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору. 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.

10.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.3.  Договір укладений у двох примірниках українською мовою по одному примірнику  для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

10.4. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства

9.5. Всі повідомлення за цим Договором мають бути направлені відповідній Стороні по факсу та/або по відповідній електронній пошті зазначеним у реквізитах цього Договору.

9.6. Сторони гарантують додержання чинного законодавства України щодо захисту персональних даних при використанні, обробці персональних даних, отриманих одна від одної в ході виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.

9.7. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають взаємну згоду на обробку персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, ідентифікаційні, місцезнаходження тощо) у відповідних базах персональних даних, на безстрокове зберігання, право на передачу відповідно до вимог чинного законодавства третім особам, розпорядникам баз, (правоохоронним органам тощо) з метою забезпечення реалізації узгоджених Договірних відносин, проведення переговорів, замовлення послуг, проведення розрахунків, регулювання відносин у видовищно-розважальній діяльності, у сфері дозвілля та культури, у сфері адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

 

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca:Адреса банку

SWIFT:SWIFT

IBANIBAN  

МФО МФО банку

За Замовника

___________________ ПІБ повністю