РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Засоби зв'язку та обміну документами між сторонами

ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

 

1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Eдокумент та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

10.Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

14. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

15. У випадку обміну документами, зазначеному у п. 14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору. 

MEANS OF COMMUNICATION AND EXCHANGE OF DOCUMENTS BETWEEN PARTIES

1. For the exchange of messages, and any other information concerning the implementation of this Agreement and its appendices, the Parties shall use electronic means of communication by e-mail. The electronic addresses of the Parties for the purposes of this item are indicated in their details to this Agreement.

2. The exchange of documents under this Agreement is carried out with the application of the provisions of the Law of Ukraine "On electronic trust services".

3. The Parties confirm that on the date of signing this Treaty, they have taken all preparatory and organizational measures for the transition to the exchange of E-documents, provided with the manufacture of the necessary QESs authorized by them to sign documents.

4. Each Party shall monitor the receipt of E-documents on a daily basis and make their acceptance, verification, signing with the use of a QES and returning to the other Party on a timely basis. The Party submitting the E-document is deemed to be the Sending Party, and the Party that receives the E-document is deemed to be the receiving Party.

5. The preparation of the E-documents shall be carried out by the respective Party and within the terms established by the terms of the Agreement. By the time of transfer to the other Party, the sending Party is obliged to duly prepare a new and / or verify the received Document and sign it using the QES. E-documents transmitted are signed in all cases using the relevant party's QES. Verification of the fact that the relevant Party is signing a specific E-document is carried out by the receiving Party using the public key and the Enhanced Certificate of Public Key.

6. E-documents shall be deemed signed and shall come into force upon signature of the E-document by the receiving Party of the QES received from the Sending Party with the QES deposited by it.

7. E-documents are considered to be signed and will come into force in cases when they were signed by the sending party to the QES and sent to the receiving Party, however, within the period stipulated by the Agreement, the receiving Party has not signed such E-documents and has not sent the sending Party a motivated refusal from signing E-documents. A motivated refusal to sign E-documents can be sent through the mechanism of rejection of the E-document with the obligatory submission of comments on the reason for the rejection.

8. The parties have agreed that the cancellation of an E-document signed by both Parties using the QES shall be made solely by the conclusion and signature by the Parties of the E-Document Cancellation Act.

9. In the event that one of the Parties declares the loss of a specific E-document that has previously entered into force, the re-signature of such E-document is not carried out. In this case, the Party that retains its own copy of the E-document undertakes, at the request of the Party that has lost this E-document, to provide it with accessible electronic channels of communication or on the electronic information carrier.

10. The Parties agreed that the E-documents submitted, certified by the QES, have full legal force, create rights and obligations for the Parties, may be submitted to the court as proper evidence and recognized as equivalent to the documents drawn up on a paper carrier. Confirmation of the transfer of documents (sending, receiving, etc.) is considered to be a legitimate confirmation of the actual acceptance-transmission of such documents by the authorized persons of the Parties and does not require further proof.

11. The Parties themselves shall ensure the preservation of the software used to exchange electronic documents, public key electronic digital signature and electronic documents hosted on their computers.

12. Issuance, replacement, destruction of Personal and Public keys, including in cases of their compromise, as well as the issuance of the Enhanced Certificate of Public Key, shall be carried out only by the Accredited Key Certification Center. The Parties are obliged to inform each other about the above circumstances within the term not exceeding 3 (three) business days from the moment such circumstances arise.

13. In case of impossibility of the exchange of documents in accordance with para 2 - 13 of this clause of this Agreement, the Parties may exchange scanned copies of documents in the manner and in the manner established in clause 10.1 of this Agreement.

14. In the event of the impossibility of exchanging documents in accordance with para 2 - 13 of this clause of this Agreement, the originals of the documents shall be sent by the Parties to each other exclusively by postal communication, a valuable letter describing the attachment and the notification of the service or courier service to the addresses of the Parties, which indicated in the details of this Agreement.

15. In the case of an exchange of documents specified in paragraph 14 of this clause of this Agreement, the requirement of placing such a seal from a Party that does not use the stamp in its business activity shall not be applied. In any case, the presence or absence of a seal on the document does not create legal consequences for its implementation of this Agreement.

ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

4. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. 

5. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

6. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

7. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

8. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 7 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

MEANS OF COMMUNICATION AND EXCHANGE OF DOCUMENTS BETWEEN PARTIES

1. For the exchange of messages, and any other information concerning the implementation of this Agreement and its appendices, the Parties shall use electronic means of communication by e-mail. The electronic addresses of the Parties for the purposes of this item are indicated in their details to this Agreement.

2. The exchange of documents under this Agreement is carried out with the application of the provisions of the Law of Ukraine "On electronic trust services".

3. The Parties confirm that on the date of signing this Treaty, they have taken all preparatory and organizational measures for the transition to the exchange of E-documents, provided with the manufacture of the necessary QESs authorized by them to sign documents.

4. E-documents shall be deemed signed and shall come into force upon signature of the E-document by the QES.

5. E-documents are considered to be signed and will come into force in cases when they were signed by QES. A motivated refusal to sign E-documents can be sent through the mechanism of rejection of the E-document with the obligatory submission of comments on the reason for the rejection.

6. The parties have agreed that the cancellation of an E-document signed by both Parties using the QES shall be made solely by the conclusion and signature by the Parties of the E-Document Cancellation Act.

7. The Parties agreed that the E-documents submitted, certified by the QES, have full legal force, create rights and obligations for the Parties, may be submitted to the court as proper evidence and recognized as equivalent to the documents drawn up on a paper carrier. 

8. In case of the impossibility of exchanging documents in accordance with paragraphs 2 - 8 of this clause of this Agreement, the originals of the documents shall be sent by the Parties to each other exclusively by postal communication, a valuable letter describing the attachment and the notification of the service or courier service to the addresses of the Parties, which indicated in the details of this Agreement.

Підписуючи цей договір Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного
підпису в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних
документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на
умовах передбачених чинним законодавством України.

 

Підписуючи цей договір Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного
підпису в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних
документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на
умовах передбачених чинним законодавством України.
Для ведення клієнтів Строна 2 повинна використовувати Інформаційну систему «Кабінет
клієнта» за посиланням - https:/_____, що дасть змогу Стороні 2 керувати заявками та
формувати акти наданих послуг ___ та в подальшому акти звірки з СТороною 1.

1. Сторони дійшли до згоди встановити єдиний канал обміну інформацією у процесі виконання цього Договору: в письмовому вигляді та електронна пошта (без сертифікації електронних цифрових підписів Сторін).

Сторони також визнають, що електронне листування, що здійснюються між ними, має доказову силу і може використовуватися в якості письмового доказу при вирішенні суперечок. Під електронним листуванням мається на увазі обмін письмовими повідомленнями (листами) за допомогою засобів електронного зв'язку між електронними поштовими скриньками (e-mail) уповноважених на те Сторін або співробітників Сторін. Сторони вважають уповноваженим представником для вирішення всіх питань, пов’язаних із виконанням цього Договору:

- зі сторони Виконавця:

ПІБ ПОАСАДА/ e-mail: 

 

- зі сторони Замовника:

ПІБ ПОААДА/ e-mail: 

 

2. Під «затвердженням» в розумінні цього Договору Сторони узгодили будь-які документи, передані Виконавцю факсом або шляхом електронного зв’язку з наступними даними:

- формулювання, яке визначає чітку, конкретну волю Сторони – Замовника (в т.ч. «Згоден», «Затверджую», «Погоджено», «Согласен», «Утверждаю», «Agree», «Approved», «OK») та підпис (не мається на увазі власноручний підпис) особи-відправника, яка затверджує (для електронних листів).

3. Сторони дійшли згоди про те, що Замовник та Виконавець матимуть право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи за допомогою засобів механічного копіювання при підписанні додатків, додаткових угод, довіреностей та інших документів, що є невід’ємною частиною цього Договору, а також підписання актів, що складатимуться на виконання зобов’язань за цим Договором. Факсимільний підпис має таку саму юридичну силу та наслідки, що й особистий підпис. Зразок власноручного підпису уповноваженої особи Замовника та Виконавця наводиться в розділі «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» нижче. Зразок відповідного аналога факсимільного відтворення власноручного підпису уповноваженої особи Замовника та Виконавця наводяться нижче та визнається Сторонами цього Договору.

1. Сторони підтверджують, що при виконанні (укладенні, зміні, доповненні, припиненні) Договору, а також при веденні листування із зазначених питань, допускається використання аналогів власноручного підпису Сторін. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, угоди і документи в рамках виконання Сторонами зобов'язань, що виникли з Договору, підписані аналогами власноручного підпису Сторін, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами. При цьому під аналогами власноручного підпису Сторін розуміються уповноважені адреси електронної пошти Сторін, факсиміле Сторін і електронні цифрові підписи Сторін.
2.Сторона погоджуються, що документи, передані за допомогою електронного та факсимільного зв'язку, будуть вважатися дійсними і переданими належним чином.
3. Виконавець має право направити інформацію і документи в рамках цього Договору на адресу Замовника по e-mail: _____
4. Замовник має право направляти інформацію і документи в рамках цього Договору на адресу Виконавця по e-mail: _______
5. Датою отримання Стороною документа вважається дата доставки службою електронної пошти документа на електронну поштову адресу Сторони.
6. Сторони погодили, що електронні версії документів мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

Цей Договір підписано Сторонами в електронному вигляді (скани) шляхом обміну на адресу електронних пошт Сторін, які зазначені в п. ___ даного Договору. Цей Договір вважається таким, що підписаний в письмовій формі, та має силу оригіналу документу до моменту обміну екземплярами Договору в друкованому вигляді. Сторони вважають, що скановані зображення підписів Сторін є електронними підписами Сторін.

Сторони також погодили використання сканованих документів в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Скановані версії документів, вз зображенням власноручних підписів і печаток Сторін мають силу оригіналу до моменту обміну друкованими версіями.

Дата обновления 08.05.2023 о 07:17:21

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово