РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Трудовий договір в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин

Трудовий договір

в умовах спрощеного режиму регулювання

трудових відносин

 

місто

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку ,

що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі — Роботодавець), з однієї сторони, і

громадянин(ка) ПІБ повністю (далі — Працівник), з іншої сторони,

далі разом — Сторони, уклали цей трудовий договір (далі — Договір), про таке :

 

ФОП ПІБ ФОП , (далі — Роботодавець), з однієї сторони, і

громадянин(ка) ПІБ повністю (далі — Працівник), з іншої сторони,

далі разом — Сторони, уклали цей трудовий договір (далі — Договір), про таке :

 

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку ,

що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі — Роботодавець), з однієї сторони, і

громадянин(ка) ПІБ повністю (далі — Працівник), з іншої сторони,

далі разом — Сторони, уклали цей трудовий договір (далі — Договір), про таке :

 

 

1. Предмет трудового договору


1.1. Працівник приймається на посаду Назва посади Працівника у р.в.  назва підрозділу Працівника у р.в. (код Код посади ).

1.2. Робота за цим Договором є для працівника основним місцем роботи.

1.2. Робота за цим Договором є для працівника неосновним місцем роботи.

 

1.3. Працівнику встановлюється випробування строком 2 місяці з метою перевірки відповідності роботі, що доручається. До строку випробування не зараховуються дні, коли Працівник фактично не працював, незалежно від причини.


1.4. Дата початку роботи — Дата початку роботи, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .


1.5. Місце роботи Працівника: Місце роботи Працівника .
 

2. Строк дії трудового договору.

Цей Договір є безстроковий.

 

2. Строк дії трудового договору.

Цей Договір є строковий.

 

3. Права та обов’язки Сторін.


3.1. Працівник приймає на себе такі зобов’язання:


3.1.1. Своєчасно і у повному обсязі виконувати трудові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, накази та розпорядження, локальні нормативні акти Роботодавця (правила, інструкції, положення тощо).
3.1.2. Дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки.
3.1.3. На першу вимогу Роботодавця надавати йому письмові звіти про виконання роботи, пояснення стосовно невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків.
3.1.4. Дотримуватися правил ділового спілкування у відносинах з керівництвом, колегами, партнерами та клієнтами Роботодавця.
3.1.5. Підтримувати чистоту та порядок на робочому місці.
3.1.6. Дбайливо ставитися та забезпечувати схоронність майна Роботодавця, наданого для виконання трудових обов’язків, вживати заходів для запобігання заподіянню шкоди.                                     

3.1.7. Негайно повідомляти Роботодавця про виникнення обставин, які можуть становити загрозу здоров’ю або життю людей, збереженості майна, нормальному виконанню роботи.
3.1.8. У тижневий строк повідомляти Роботодавця про зміни особистих даних, інформація про які необхідна і може бути витребувана Роботодавцем у зв’язку з виконанням Працівником трудових обов’язків (зміна прізвища, сімейного стану, місця проживання, номерів телефону, заміна паспорту тощо).
3.1.9. Повернути при припиненні трудових відносин усі документи, створені або отримані в процесі виконання трудових обов’язків, інформацію, що зберігається на різних видах носіїв, перепустки, посвідчення, а також майно Роботодавця, надане для виконання трудових обов’язків.

 

3.2. Працівник має право:


3.2.1. На надання роботи, обумовленої цим Договором.
3.2.2. На повну і достовірну інформацію про умови праці.
3.2.3. На безпечні і нешкідливі умови праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
3.2.4. На відпочинок, що забезпечується встановленням тривалості робочого часу відповідно до законодавства, наданням перерви для відпочинку і харчування, вихідних днів, щорічних оплачуваних відпусток.
3.2.5. На своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць шляхом перерахунку на банківський рахунок.
3.2.6. На відшкодування шкоди, заподіяної йому у зв’язку із виконанням трудових обов’язків.
3.2.7. Захищати свої трудові права у порядку, визначеному законодавством.

 

3.3. Роботодавець приймає на себе такі зобов’язання:


3.3.1. Визначити Працівнику робоче місце, забезпечити його засобами, необхідними для виконання трудових обов’язків, визначених посадовою інструкцією.
3.3.2. Створити Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого йому майна.
3.3.3. Проінформувати Працівника до початку роботи шляхом ознайомлення з інформаційним листом відповідно до додатку 1 до цього Договору.
3.3.4. Ознайомити Працівника з локальними нормативними актами, що безпосередньо пов’язані з його трудовою діяльністю, та ознайомлювати з тими, що будуть прийняті в період роботи Працівника.
3.3.5. Повідомити Працівника про зміну істотних умов праці у разі їх погіршення не пізніше ніж за два місяці до введення нових умов праці шляхом надсилання Працівнику письмового повідомлення про зміну істотних умов у разі їх погіршення на месенджер Viber ПІБ повністю Номер телефону №1 або наданням такого повідомлення особисто Працівнику.
3.3.6. Забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату Працівнику заробітної плати не рідше двох разів на місяць шляхом перерахування на банківський рахунок № рахунку в Назва банку , ІПН ІПН , отримувач ПІБ повністю .

 

3.3.7. Забезпечити захист персональних даних працівника від неправомірного використання.
3.3.8. У випадку заподіяння Працівникові шкоди, пов’язаної з виконанням трудових обов’язків, відшкодувати її у порядку, встановленому законодавством.

 

3.4. Роботодавець має право:


3.4.1. Вимагати від Працівника якісного виконання трудових обов’язків, дотримання трудової дисципліни, оцінювати якість його роботи, здійснювати контроль за виконанням Працівником трудових обов’язків.
3.4.2. Вимагати від Працівника дбайливого ставлення до майна, наданого йому для виконання трудових обов’язків, а також іншого майна Роботодавця.
3.4.3. Заохочувати Працівника за сумлінну працю.
3.4.4. Підвищувати кваліфікацію Працівника шляхом направлення його на курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги із частковою або повною оплатою навчальних заходів за рахунок Роботодавця.
3.4.5. Вимагати від Працівника виконання вимог локальних нормативних актів.
3.4.6. Застосовувати до Працівника дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

 

4. Робочий час та час відпочинку.
 

4.1. Норма тривалості робочого часу працівника становить 40 годин на тиждень. Інша тривалість робочого часу у подальшому може встановлюватись за угодою між Працівником і Роботодавцем, а у випадках, встановлених законодавством, — на вимогу Працівника.

4.2. Працівнику встановлюється наступний режим роботи:
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер і п’ятниця) з двома вихідними днями (субота і неділя);
- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

4.2. Працівнику встановлюється наступний режим роботи:
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );
- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

4.2. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: змінна робота (2 зміни)
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );
- тривалість щоденної роботи - 8 годин;

 

Перша зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Друга зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

4.2. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: гнучкий графік роботи
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );


- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
 

Перша зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

фіксований час для Працівника:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Змінний часдля Працівника :

- початок – 09:00 , закінчення – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

4.2. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: гнучкий графік роботи
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );


- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
 

Перша зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

фіксований час для Працівника:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Змінний часдля Працівника :

- початок – 09:00 , закінчення – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Друга зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

фіксований час для Працівника:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Змінний часдля Працівника :

- початок – 09:00 , закінчення – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

4.2. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: вахтовий метод організації роботи.

спеціальний графік роботи

 

4.3. Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні за кожний робочий рік.


4.4. Працівнику надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (за роботу із комп’ютером) тривалістю 4 календарних днів згідно з визначеним колективним договором Переліком посад працівників, яким належить щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером.


4.5. За домовленості між Роботодавцем і Працівником щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості.


4.6. Працівнику як матері двох дітей віком до 15 років надається соціальна додаткова оплачувана відпустка на дітей тривалістю 10 календарних днів за календарний рік.

 

4.7. За згодою Роботодавця Працівнику може надавати відпустка без збереження зарплати через сімейні обставини або з інших причин тривалістю до 30 календарних днів на календарний рік. За домовленістю між Працівником і Роботодавцем відпустка без збереження зарплати через сімейні обставини або з інших причин може бути поділена на частини будь-якої тривалості.


4.8. Працівнику може надаватися відпустка без збереження зарплати в інших випадках, передбачених законодавством, крім відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини або з інших причин, умови надання якої визначені у п. 4.7 Договору.

4.9. Залучення Працівника до надурочних робіт, роботи у святкові, неробочі та вихідні дні здійснюється у порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку та законодавством про працю. Залучення Працівника до роботи в надурочний час на умовах і в порядку, визначених Договором, здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації Скорочене найменування .
 

4.9. Залучення Працівника до надурочних робіт, роботи у святкові, неробочі та вихідні дні здійснюється у порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку та законодавством про працю. Залучення Працівника до роботи в надурочний час на умовах і в порядку, визначених Договором, здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації ФОП ПІБ ФОП .
 

4.9. Залучення Працівника до надурочних робіт, роботи у святкові, неробочі та вихідні дні здійснюється у порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку та законодавством про працю. Залучення Працівника до роботи в надурочний час на умовах і в порядку, визначених Договором, здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації Скорочене найменування .
 

5. Оплата праці


5.1. За виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, Працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі оклад (оклад, прописом (укр.) ) грн. на місяць.


5.2. Доплати, надбавки та премії встановлюються Працівнику відповідно до Положення про оплату праці.


5.3. За рішенням Роботодавця Працівнику можуть встановлюватись додаткові заохочувальні та компенсаційні виплати.


5.4. Робота у вихідний, святковий і неробочий день компенсується у грошовій формі у подвійному розмірі.


5.5. Надурочна робота оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.


5.6. Заробітну плату виплачують Працівнику регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, двічі на місяць: за першу половину місяця — 22 числа, за другу половину місяця — 7 числа наступного місяця. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачують напередодні. Заробітну плату за першу половину місяця виплачують з розрахунку посадового окладу Працівника та фактично відпрацьованого часу.
Заробітну плату Працівнику за весь час оплачуваної відпустки виплачують до початку відпустки.


5.7. Розмір і система оплати праці можуть бути переглянуті за угодою сторін. У разі зменшення розміру оплати праці Роботодавець зобов’язаний повідомити Працівника на умовах і у спосіб, визначених у п.п. 3.3.5 Договору. Роботодавець усно повідомляє Працівника про збільшення розміру оплати праці.

 

6. Ознайомлення працівника з документами роботодавця щодо його прав та обов'язків


6.1. Ознайомлення працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами Роботодавця щодо його прав та обов'язків допускається з використанням
● засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису;
● типового сервісу «Електронна пошта»;
● месенджерів: Viber, WhatsApp, Telegram тощо;
● інших електронних застосунків, дозволених на території України.

6.2. З метою ознайомлення Працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами Роботодавця та надсилання Працівником заяв і повідомлень Роботодавцю комунікація та взаємодія між Сторонами під час виконання роботи за цим Договором здійснюється шляхом:
робоча електронна пошта Скорочене найменування : E-mail основний
месенджер Viber Скорочене найменування : Телефон основний

електронна пошта ПІБ в родовому відмінку : E-mail основний
месенджер Viber ПІБ в родовому відмінку : Номер телефону №1 .

 

6.2. З метою ознайомлення Працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами Роботодавця та надсилання Працівником заяв і повідомлень Роботодавцю комунікація та взаємодія між Сторонами під час виконання роботи за цим Договором здійснюється шляхом:
робоча електронна пошта ФОП  ПІБ ФОП : E-mail основний
месенджер Viber ФОП ПІБ ФОП : Телефон основний

електронна пошта ПІБ в родовому відмінку : E-mail основний
месенджер Viber ПІБ в родовому відмінку : Номер телефону №1 .

 

6.2. З метою ознайомлення Працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами Роботодавця та надсилання Працівником заяв і повідомлень Роботодавцю комунікація та взаємодія між Сторонами під час виконання роботи за цим Договором здійснюється шляхом:
робоча електронна пошта Скорочене найменування : E-mail основний
месенджер Viber Скорочене найменування : Телефон основний

електронна пошта ПІБ в родовому відмінку : E-mail основний
месенджер Viber ПІБ в родовому відмінку : Номер телефону №1 .

 

7. Захист персональних даних та конференційної інформації.


7.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 No 2297-VI (далі — Закон No 2297) Роботодавець обробляє персональні дані Працівника на підставі пункту 5 статті 11 Закону No 2297, а саме у зв’язку з необхідністю виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом, з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку (відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про військовий обов’язок та військову службу»), відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці»).


7.2. Перелік персональних даних, що обробляються з визначеною у пункті 7.1 метою, порядок їх обробки та захисту визначаються Положенням про персональні дані, затвердженим наказом No 75 від 12.01.2021.


7.3. Працівник повідомлений, про:


7.3.1. Те, що під обробкою його персональних даних відповідно до Закону No 2297 розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
7.3.2. Володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права Працівника як суб’єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону No 2297, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані (відповідно до ст. 12 Закону No 2297).

 

7.4. Роботодавець приймає на себе зобов’язання щодо захисту персональних даних Працівника та вживає технічних і організаційних заходів щодо захисту таких персональних даних.
 

7.5. Обробка персональних даних Працівника провадитиметься виключно посадовими особами, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
 

7.6. Згідно зі статтею 14 Закону No 2297 передання персональних даних Працівника без повідомлення його про це здійснюється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 

7.7. В інших, ніж зазначені у пункті 7.6 випадках, доступ до персональних даних Працівника надається третім особам лише за його письмової згоди за кожним запитом окремо.
 

7.8. Сторони зобов’язуються дотримуватися нерозголошення конфіденційної інформації, визначеною Положенням про комерційну таємницю.
 

7.9. Працівник зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю Роботодавця, не використовувати її в інтересах третіх осіб. Під комерційною таємницею Роботодавця розуміються відомості, які визначені діючим на підприємстві Положенням про комерційну таємницю, розголошення якої заборонено працівникам.


8. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів.


8.1. У випадку неналежного виконання або невиконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


8.2. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Роботодавцю, у порядку та розмірах, визначених законодавством.


8.3. У випадку завдання шкоди здоров’ю працівника з вини Роботодавця, відшкодування провадиться у порядку, встановленому законодавством.


8.4. У разі порушення Роботодавцем строків виплати заробітної плати, Роботодавець зобов’язаний сплатити Працівнику компенсацію у розмірі 5 % до посадового окладу, визначеного у п. 5.1 Договору, за кожний день затримки виплати заробітної плати.


8.5. Спори між Сторонами вирішують в порядку, встановленому законодавством України.
 

9. Зміна умов та припинення/розірвання Договору.


9.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за угодою сторін і в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України. Зміни та доповнення до Договору оформлюють письмово шляхом підписання сторонами додатків до Договору або додаткових угод.


9.2. Цей Договір може бути припинено за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку та на підставах та з виплатою вихідної допомоги у випадках, визначених Кодексом законів про працю України.

9.3. Якщо протягом строку випробування буде встановлено невідповідність Працівника роботі, на яку його прийнято, Роботодавець протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір з Працівником.


9.4. Роботодавець має право розірвати цей Договір у разі розголошення та/або передачі Працівником третім особам комерційної таємниці, визначеної Положенням про комерційну таємницю.


9.5. Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця з підстави, визначеної п. 9.4 Договору, здійснюється з наданням працівнику компенсаційної виплати в розмірі:
- половини мінімальної заробітної плати - якщо сума періодів роботи Працівника у Роботодавця становить не більше 30 днів;
- мінімальної заробітної плати - якщо сума періодів роботи Працівника у Роботодавця становить понад 30 днів;
- трьох мінімальних заробітних плат - якщо сума періодів роботи Працівника у Роботодавця становить понад один рік;
- п’яти мінімальних заробітних плат - якщо сума періодів роботи Працівника у Роботодавця становить понад два роки.
У цілях цього пункту Договору застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом про Держбюджет на відповідний рік на день розірвання трудового договору.

 

9.6. Договір розривається за ініціативою Роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання Договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання Працівнику повідомлення про розірвання трудового договору на месенджер Viber Номер телефону №1 . Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після отримання Роботодавцем від Працівника відмітки про ознайомлення із повідомленням про розірвання трудового договору на месенджера Viber Телефон основний .


9.7. Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця здійснюється без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації Скорочене найменування . Якщо у процесі трудових відносин Працівник буде обраний до профспілкового органу, то Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця здійснюється за попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації Скорочене найменування .

 

9.6. Договір розривається за ініціативою Роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання Договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання Працівнику повідомлення про розірвання трудового договору на месенджер Viber Номер телефону №1 . Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після отримання Роботодавцем від Працівника відмітки про ознайомлення із повідомленням про розірвання трудового договору на месенджера Viber  Телефон основний .


9.7. Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця здійснюється без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації ФОП  ПІБ ФОП . Якщо у процесі трудових відносин Працівник буде обраний до профспілкового органу, то Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця здійснюється за попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації ФОП  ПІБ ФОП .

9.6. Договір розривається за ініціативою Роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання Договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання Працівнику повідомлення про розірвання трудового договору на месенджер Viber Номер телефону №1 . Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після отримання Роботодавцем від Працівника відмітки про ознайомлення із повідомленням про розірвання трудового договору на месенджера Viber Телефон основний .


9.7. Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця здійснюється без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації Скорочене найменування . Якщо у процесі трудових відносин Працівник буде обраний до профспілкового органу, то Розірвання Договору з ініціативи Роботодавця здійснюється за попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації Скорочене найменування .

 

10. Заключні положення.

1. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
2. Договір набирає чинності Дата початку дії Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

.

11. Реквізити Сторін

Роботодавець

Працівник

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ПІБ повністю
 

який мешкає за адресою:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Назва документа, що посвідчує особу

серія, номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

ДРФО ІПН

Від Роботодавця

Посада представника

     

__________________

ПІБ представника


Дата підпису Роботодавця, (напр.:31.12.21)📆

Працівник

 

 

__________________

ПІБ повністю

Дата підпису Працівника, (напр.:31.12.2021)📆

11. Реквізити Сторін

Роботодавець

Працівник

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ПІБ повністю
 

який мешкає за адресою:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Назва документа, що посвідчує особу

серія, номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

ДРФО ІПН

Від Роботодавця

 

     

__________________

ПІБ ФОП


Дата підпису Роботодавця, (напр.:31.12.21)📆

Працівник

 

 

__________________

ПІБ повністю

Дата підпису Працівника, (напр.:31.12.2021)📆

11. Реквізити Сторін.

Роботодавець

Працівник

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії Код компанії

ПІБ повністю
 

який мешкає за адресою:
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Назва документа, що посвідчує особу

серія, номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

ДРФО ІПН

Від Роботодавця

Посада представника

     

__________________

ПІБ представника

Дата підпису Роботодавця, (напр.:31.12.21)📆

Працівник

 

 

__________________

ПІБ повністю

Дата підпису Працівника, (напр.:31.12.2021)📆

 

Додаток до трудового договору
в умовах спрощеного режиму
регулювання трудових відносин
від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 № договору

 


Інформаційний лист для працівника при прийнятті на роботу

 


ПІБ повністю


Відповідно до статті 29 КЗпП України до початку роботи інформуємо працівника в узгоджений для нього спосіб особисто під підпис про наступне:

 

1. Загальна інформація

1.1. Інформація про роботодавця

Назва: Повне найменування
 

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
 

1.2. Трудові функції працівника

Посада: Назва посади Працівника у р.в.   назва підрозділу Працівника у р.в. (код КП Код посади ).
 

Перелік посадових обов’язків: відповідно до посадової інструкції Назва посади Працівника у р.в. , затвердженої  керівником  Скорочене найменування від Дата затвердження ПІ, (напр.:31.12.2021)📆 .
 

Працівник з посадовою інструкцією ознайомлений:

______________  ПІБ повністю

 

Дата початку виконання роботи: Дата початку роботи, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

2. Визначене робоче місце:

Місце роботи Працівника , робоче місце забезпечене необхідними для роботи засобами: комп’ютерна техніка – ноутбук, комп’ютерна мишка, принтер, канцелярські товари.

3. Права працівника:

відповідно до посадової інструкції Назва посади Працівника у р.в. , затвердженої керівником  Скорочене найменування від Дата затвердження ПІ, (напр.:31.12.2021)📆 .
Умови праці: оптимальні.

1.1. Інформація про роботодавця

Назва:  ФОП ПІБ ФОП
 

Місцезнаходження:  Юридична адреса


1.2. Трудові функції працівника

Посада:  Назва посади Працівника у р.в. назва підрозділу Працівника у р.в. (код КП Код посади ).
 

Перелік посадових обов’язків: відповідно до посадової інструкції Назва посади Працівника у р.в. , затвердженої керівником ФОП ПІБ ФОП від Дата затвердження ПІ, (напр.:31.12.2021)📆 .
 

Працівник з посадовою інструкцією ознайомлений:

__________________  ПІБ повністю

 

Дата початку виконання роботи: Дата початку роботи, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

 

2. Визначене робоче місце:

Місце роботи Працівника , робоче місце забезпечене необхідними для роботи засобами: комп’ютерна техніка – ноутбук, комп’ютерна мишка, принтер, канцелярські товари.

 

3. Права працівника:

відповідно до посадової інструкції Назва посади Працівника у р.в. , затвердженої керівником ФОП ПІБ ФОП від Дата затвердження ПІ, (напр.:31.12.2021)📆 .
Умови праці: оптимальні.

 

1.1. Інформація про роботодавця

Назва:  Повне найменування
 

Місцезнаходження:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)


1.2. Трудові функції працівника

Посада:  Назва посади Працівника у р.в. назва підрозділу Працівника у р.в. (код КП Код посади ).
 

Перелік посадових обов’язків: відповідно до посадової інструкції Назва посади Працівника у р.в. , затвердженої керівником  Скорочене найменування від Дата затвердження ПІ, (напр.:31.12.2021)📆 .
 

Працівник з посадовою інструкцією ознайомлений:

__________________  ПІБ повністю


Дата початку виконання роботи: Дата початку роботи, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

 

2. Визначене робоче місце:

Місце роботи Працівника , робоче місце забезпечене необхідними для роботи засобами: комп’ютерна техніка – ноутбук, комп’ютерна мишка, принтер, канцелярські товари.

 

3. Права працівника:

відповідно до посадової інструкції Назва посади Працівника у р.в. , затвердженої керівником Скорочене найменування від Дата затвердження ПІ, (напр.:31.12.2021)📆 .
Умови праці: оптимальні.

 

4. Наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

відсутні.

________________  ПІБ повністю

 

4. Наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

наявні.

У разі наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Працівник проінформований про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

________________  ПІБ повністю

 

5. Працівнику встановлюється наступний режим роботи:
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер і п’ятниця) з двома вихідними днями (субота і неділя);
- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

5. Працівнику встановлюється наступний режим роботи:
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );
- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

5. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: змінна робота (2 зміни)
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );
- тривалість щоденної роботи - 8 годин;

 

Перша зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Друга зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

5. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: гнучкий графік роботи
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );


- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
 

Перша зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

фіксований час для Працівника:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Змінний часдля Працівника :

- початок – 09:00 , закінчення – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

5. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: гнучкий графік роботи
 

- п'ятиденний робочий тиждень (робочі дні: (перелік робочих днів ) з двома вихідними днями (перелік вихідних );


- тривалість щоденної роботи - 8 годин;
 

Перша зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

фіксований час для Працівника:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Змінний часдля Працівника :

- початок – 09:00 , закінчення – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Друга зміна:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

фіксований час для Працівника:

- початок роботи – 09:00 , закінчення роботи – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 )

Змінний часдля Працівника :

- початок – 09:00 , закінчення – 18:00 ;
- перерва для відпочинку і харчування - 1 година (з 13:00 до 14:00 ).

 

5. Працівнику встановлюється наступний режим роботи: вахтовий метод організації роботи.

спеціальний графік роботи

 

6. Проходження інструктажу:

6.1. З охорони праці:

Провів: Інспектор з охорони праці

_________________  ПІБ Інспектора з охорони праці

Працівник:

_________________  ПІБ повністю


6.2. З виробничої санітарії:

Провів: інспектор з охорони праці

________________  ПІБ Інспектора з охорони праці

Працівник:

________________  ПІБ повністю

6.3. З гігієни праці:

Провів: інспектор з охорони праці

________________  ПІБ Інспектора з охорони праці

Працівник:

________________  ПІБ повністю

6.4. З протипожежної охорони:

Провів: інспектор з охорони праці

________________  ПІБ Інспектора з охорони праці

Працівник:

________________  ПІБ повністю

 

7. Працівник ознайомлений із Положенням про комерційну таємницю Скорочене найменування

 

________________  ПІБ повністю

 

7. Працівник ознайомлений із Положенням про комерційну таємницю ФОП ПІБ ФОП

 

________________  ПІБ повністю

 

7. Працівник ознайомлений із Положенням про комерційну таємницю Скорочене найменування

 

________________  ПІБ повністю

 

8. Організацію професійного навчання працівників передбачено.

 

8. Організацію професійного навчання працівників не передбачено.

 

9. Тривалість щорічної основної відпустки 24 календарних днів.


Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (за роботу з комп’ютером)
тривалістю
4 календарних дні.
Розмір посадового окладу
оклад грн.

 

10. Процедура та строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець:У разі звільнення працівника за ст. 38 та 39 КЗпП, Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні (ст. 38 КЗпП).
Роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу:
- переїзд на нове місце проживання;
- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
- вступ до закладу освіти;
- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
- вагітність;
- догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
- догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
- вихід на пенсію;
- прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі:
- його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;
- порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору;
- у випадках, передбачених ч. 1 статті 38 КЗпП.
Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці (ч.
1 ст. 49-2 КЗпП):
- Зміни в організації виробництва та праці, у т.ч.:
- ліквідація;
- реорганізація;
- банкрутство;
- перепрофілювання підприємства (установи, організації);
- скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).
Звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (ч. 2 ст. 40 КЗпП).
У строк, зазначений у заяві працівника, може бути розірвано трудовий договір у зв’язку з веденням бойових дій у районах, де розташоване підприємство (установа, організація) та є загроза для життя і здоров’я працівника (ст. 4 Закону No 2136).

Роботодавець має право розірвати цей Договір у разі розголошення та/або передачі Працівником третім особам комерційної таємниці, визначеної Положенням про комерційну таємницю.
Договір розривається за ініціативою Роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання Договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання Працівнику повідомлення про розірвання трудового договору на Viber Номер телефону №1 . Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після отримання Роботодавцем від Працівника відмітки про ознайомлення із повідомленням про розірвання трудового договору на на Viber Телефон основний . Ознайомлення працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається відповідно до наказу від 25.02.2022 No 17 «Про організацію ведення документообігу в електронній формі».

 

Роботодавець має право розірвати цей Договір у разі розголошення та/або передачі Працівником третім особам комерційної таємниці, визначеної Положенням про комерційну таємницю.
Договір розривається за ініціативою Роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання Договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання Працівнику повідомлення про розірвання трудового договору на Viber Номер телефону №1 . Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після отримання Роботодавцем від Працівника відмітки про ознайомлення із повідомленням про розірвання трудового договору на на Viber Телефон основний . Ознайомлення працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається відповідно до наказу від 25.02.2022 No 17 «Про організацію ведення документообігу в електронній формі».

 

Роботодавець має право розірвати цей Договір у разі розголошення та/або передачі Працівником третім особам комерційної таємниці, визначеної Положенням про комерційну таємницю.
Договір розривається за ініціативою Роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання Договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання Працівнику повідомлення про розірвання трудового договору на Viber Номер телефону №1 . Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після отримання Роботодавцем від Працівника відмітки про ознайомлення із повідомленням про розірвання трудового договору на на Viber Телефон основний . Ознайомлення працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається відповідно до наказу від 25.02.2022 No 17 «Про організацію ведення документообігу в електронній формі».

 

Представник підприємства:

Інспектор з охорони праці ПІБ Інспектора з охорони праці

________________ 

Інспектор з кадрів ПІБ Інспектора(ки) з кадрів ________________ 

Працівник: ПІБ повністю   ________________  

 

Дата Інформаційного листа, (напр.:31.12.2021)📆

Дата обновления 28.10.2023 о 16:16:15

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово