РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Трудовий договір укр, англ, укр-англ + Наказ про прийняття на роботу

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР


місто підписання договору                                     дата підписання договору р.

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що знаходиться за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (далі – "Роботодавець" або "Компанія"), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  , який діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

п. ПІБ повністю , громадянин(ка) Громадянство , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , що проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр  (далі – "Працівник"), з іншої сторони, 

разом надалі іменовані "Сторони", а кожна окремо як "Сторона", уклали цей Трудовий договір (далі – "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов, визначених Сторонами у цьому Договорі, Працівник зобов'язується виконувати роботу на посаді "посада, на яку приймається працівник " (далі – "Посада"), а Роботодавець приймає Працівника на роботу на зазначену Посаду та зобов'язується забезпечити Працівникові належні умови праці і виплачувати Працівникові винагороду, передбачену цим Договором.

1.2. На підставі Договору між Працівником та Роботодавцем виникають трудові відносини.

1.3. З метою перевірки відповідності Працівника роботі, яка йому доручається, Працівнику встановлюється випробування тривалістю один (1)місяць. У випадку якщо Роботодавець встановлює невідповідність Працівника Посаді або виконуваній роботі, даний Договір може бути розірваний протягом випробувального строку без виплати вихідної допомоги з попереднім письмовим повідомленням за три дні. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання Договору відбувається на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.
 

1.3. З метою перевірки відповідності Працівника роботі, яка йому доручається, Працівнику встановлюється випробування тривалістю один (1) місяць. У випадку якщо Роботодавець встановлює невідповідність Працівника Посаді або виконуваній роботі, даний Договір може бути розірваний протягом випробувального строку без виплати вихідної допомоги з попереднім письмовим повідомленням за три дні. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання Договору відбувається на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

1.3. З метою перевірки відповідності Працівника роботі, яка йому доручається, Працівнику встановлюється випробування тривалістю шість (6) місяців. У випадку якщо Роботодавець встановлює невідповідність Працівника Посаді або виконуваній роботі, даний Договір може бути розірваний протягом випробувального строку без виплати вихідної допомоги з попереднім письмовим повідомленням за три дні. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання Договору відбувається на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

1.3. З метою перевірки відповідності Працівника роботі, яка йому доручається, Працівнику встановлюється випробування тривалістю два (2) місяці. У випадку якщо Роботодавець встановлює невідповідність Працівника Посаді або виконуваній роботі, даний Договір може бути розірваний протягом випробувального строку без виплати вихідної допомоги з попереднім письмовим повідомленням за три дні. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання Договору відбувається на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

1.3. З метою перевірки відповідності Працівника роботі, яка йому доручається, Працівнику встановлюється випробування тривалістю три (3) місяці. У випадку якщо Роботодавець встановлює невідповідність Працівника Посаді або виконуваній роботі, даний Договір може бути розірваний протягом випробувального строку без виплати вихідної допомоги з попереднім письмовим повідомленням за три дні. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання Договору відбувається на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

1.4. Робота за даним Договором є основним місцем роботи Працівника. Працівник протягом усього періоду дії цього Договору зобов'язується присвячувати весь свій робочий час роботі у Роботодавця та не має права працювати за сумісництвом, чи займати будь-яку іншу посаду у будь-якого іншого роботодавця, чи виконувати будь-яку роботу за трудовими або цивільно-правовими договорами для будь-яких третіх осіб.

1.5. Працівник працює переважно в офісі Компанії, розташованому за адресою:місцезнаходження офісу, де буде працювати працівник , або в будь-якому іншому місці, якщо це буде необхідно для належного виконання його трудових обов'язків за цим Договором.

1.6. Працівник може направлятися у відрядження як у межах України, так і за кордон.

1.7. Працівник погоджується та визнає, що умови його працевлаштування регулюються нормами чинного законодавства України та визначаються, крім цього Договору, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Працівник заявляє і визнає, що укладення Договору і виконання ним своїх зобов'язань за Договором не спричиняють і не спричинять порушення Працівником будь‑якого іншого трудового договору або контракту або будь-якого іншого договірного зобов'язання Працівника.

2. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконуючи свої функції за цим Договором, Працівник повинен постійно дотримуватись внутрішніх правил та процедур, зокрема правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх положень Роботодавця (далі разом – "Внутрішні Правила"), інструкцій Роботодавця, рішень органів управління Роботодавця та чинного законодавства України.

2.2. Компанія має право змінювати обсяг функцій та інші умови праці Працівника, керуючись виробничою необхідністю, у будь-якому випадку з дотриманням положень законодавства України та у допустимих законодавством України межах.

2.3. У випадках, коли умови Внутрішніх Правил суперечать положенням цього Договору, положення цього Договору мають переважну силу.

2.4. Трудові функції та обов'язки Працівника встановлюються відповідно до посадової інструкції та цього Договору. Працівник на своїй Посаді:

  • обов'язки працівника

2.5. Працівник зобов’язаний:

2.5.1. виконувати свої трудові функції за цим Договором добросовісно, старанно і професійно, застосовуючи всі свої здібності;

2.5.2. дотримуватися Внутрішніх Правил, зокрема правил трудової дисципліни, охорони праці, техніки безпеки і вимог пожежної безпеки;

2.5.3. дбайливо ставитись до майна Роботодавця, яке знаходяться в користуванні Працівника, використовувати таке майно (ПК, принтери, факси, інше обладнання, матеріали тощо), лише в робочих цілях та в рамках господарської діяльності Роботодавця у відповідності з Внутрішніми Правилами за виключенням випадків, коли використання в особистих цілях дозволене Внутрішніми Правилами;

2.5.4. дотримуватись вимог щодо нерозголошення конфіденційної інформації, як визначено нижче у цьому Договорі;

2.5.5. розглядати інформацію про розмір заробітної плати як конфіденційну і не розголошувати її розмір третім особам, включаючи, інших працівників Роботодавця, крім випадків кредитування або коли це обов’язково відповідно до чинного законодавства;

2.5.6. інформувати Роботодавця про суттєві зміни в особистих даних (адреса, номер телефону, зміна сімейного стану тощо);

2.5.7. в усіх випадках діяти в інтересах Роботодавця і не вдаватися до дій, які можуть мати негативний вплив на Роботодавця, його діяльність, репутацію або інтереси;

2.5.8. сприяти створенню сприятливого морального клімату і робочої обстановки; підтримувати дружні та ділові стосунки з іншими працівниками Роботодавця.

2.6. Роботодавець зобов’язаний:

2.6.1. організувати й забезпечити Працівнику належні умови праці відповідно до вимог чинного законодавства України; визначати Працівнику його завдання та цілі;

2.6.2. виплачувати Працівнику заробітну плату на умовах цього Договору; сплачувати відповідним органам податки, які відповідно до вимог чинного законодавства України підлягають оплаті по відношенню до Працівника;

2.6.3. надавати в розпорядження Працівника необхідні технічні і матеріальні засоби в належному стані, необхідні для виконання Працівником своїх посадових обов’язків за цим Договором; 

2.6.4. дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, розслідувати і вести облік нещасних випадків на виробництві;

2.6.5. забезпечувати умови оплати праці, норми робочого часу і часу відпочинку відповідно до цього Договору і чинного законодавства;

2.6.6. у встановленому порядку вносити записи до трудової книжки Працівника, зберігати її і видати її Працівнику в день звільнення.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. За сумлінне виконання трудових обов'язків за Посадою протягом місячної норми робочого часу Працівнику гарантується виплата заробітної плати в розмірі гривневого еквіваленту заробітня плата ] доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату, яка передує даті платежу, після сплати всіх обов'язкових податків і відрахувань. Ставка податку з доходів фізичних осіб визначається відповідно до чинного законодавства України. 

3.2. Порядок та розмір виплати заробітної плати Працівнику у разі його хвороби чи тимчасової непрацездатності визначаються згідно з чинним законодавством України. У разі відсутності Працівника на роботі внаслідок хвороби чи травми, він зобов'язаний по телефону та електронній пошті повідомити про це Роботодавця по можливості у перший день своєї відсутності, а по поверненню на роботу, зобов'язаний без затримки надати Роботодавцю підписаний лікарем листок непрацездатності за весь час його відсутності.

 

 

 

3.3. Роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату Працівнику один раз на місяць не пізніше 1 -го числа наступного місяця. Заробітна плата виплачується в гривнях шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Роботодавця на банківський рахунок Працівника. 

3.3. Роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату Працівнику два рази на місяць у двох рівних частинах: аванс не пізніше 15 -го числа поточного місяця та остаточний розрахунок не пізніше останнього дня поточного місяця . Заробітна плата виплачується в гривнях шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Роботодавця на банківський рахунок Працівника. 

3.3. Роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату Працівнику щоденно в кінці робочого дня. Заробітна плата виплачується в гривнях шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Роботодавця на банківський рахунок Працівника. 

3.4. Роботодавець здійснює всі обов'язкові платежі (включаючи без обмежень всі внески із соціального страхування), які передбачені законодавством України для трудових відносин з Працівником.

3.5. Роботодавець може виплачувати Працівнику премії якщо вважатиме це за необхідне. Виплата премій не є обов'язком Роботодавця.

4. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Працівникові встановлюється ненормований робочий день. Роботодавець встановлює режим роботи Працівника відповідно до Внутрішніх Правил та положень чинного законодавства України. Працівнику надається 2, прописом (укр.) (2 ) вихідних дні на тиждень – субота та неділя

4. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Працівникові встановлюється нормований робочий день. Роботодавець встановлює режим роботи Працівника відповідно до Внутрішніх Правил та положень чинного законодавства України. Працівнику надається 2, прописом (укр.) (2 ) вихідних дні на тиждень – субота та неділя

4.2. Режим робочого часу:

- Початком робочого дня є 09:00 година, закінченням робочого дня є 18:00 година;

- Працівникові надається обідня перерва протягом 1 (1, прописом (укр.) ) години в проміжок часу з 12:00 до 15:00 .

4.3. Працівник може погодити з Роботодавцем інший графік роботи шляхом подання відповідної заяви. Перерва на обід не включається до робочого часу. Час початку та закінчення робочого дня фіксується Працівником способом, визначеним Роботодавцем. Графік роботи Працівника встановлюється у відповідності до робочого графіку Роботодавця.

5. ВІДПУСТКА

5.1. Працівнику надається щорічна основна оплачування відпустка тривалістю двадцять чотири (24) календарних дні у порядку, погодженому з Роботодавцем. Заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається, крім випадків звільнення Працівника, який не використав наданої відпустки.

5.2. За сімейними обставинами та за інших поважних причин, Працівнику, за його заявою, може бути надана короткочасна відпустка без збереження заробітної плати.

5.3. Порядок і умови надання щорічних відпусток визначаються відповідно до Графіка відпусток Роботодавця. 

5. ВІДПУСТКА

5.1. Працівнику надається щорічна основна оплачування відпустка тривалістю тридцять шість (36) календарних дні у порядку, погодженому з Роботодавцем. Заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається, крім випадків звільнення Працівника, який не використав наданої відпустки.

5.2. За сімейними обставинами та за інших поважних причин, Працівнику, за його заявою, може бути надана короткочасна відпустка без збереження заробітної плати.

5.3. Порядок і умови надання щорічних відпусток визначаються відповідно до Графіка відпусток Роботодавця.

 

5. ВІДПУСТКА

5.1. Працівнику надається щорічна основна оплачування відпустка тривалістю введіть число днів, прописом (укр.)   (введіть число днів ) календарних дні у порядку, погодженому з Роботодавцем. Заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається, крім випадків звільнення Працівника, який не використав наданої відпустки.

5.2. За сімейними обставинами та за інших поважних причин, Працівнику, за його заявою, може бути надана короткочасна відпустка без збереження заробітної плати.

5.3. Порядок і умови надання щорічних відпусток визначаються відповідно до Графіка відпусток Роботодавця. 

 

5.4. Працівникові надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день тривалістю 3 календарний день. 

5.5. Зважаючи на те, що Працівник для виконання своїх посадових обов’язків щоденно використовує персональний комп’ютер, Працівник відповідно до статті 76 Кодексу законів про працю України, статті 8 Закону України "Про відпустки" має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, тривалістю 2 календарні дні у порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України. 

5.4. Зважаючи на те, що Працівник для виконання своїх посадових обов’язків щоденно використовує персональний комп’ютер, Працівник відповідно до статті 76 Кодексу законів про працю України, статті 8 Закону України "Про відпустки" має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, тривалістю 2 календарні дні у порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України. 

Працівникові надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за шкідливі умови праці тривалістю 3 календарні дні. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Чинність, тлумачення та виконання цього Договору регулюється згідно з чинним законодавством України.

7.2. Будь-які спори чи розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.3. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди у вирішенні будь-якого спору, такий спір буде вирішено у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України.

8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір припиняється у наступних випадках:
8.1.1. за взаємною угодою Сторін;
8.1.2. з ініціативи Працівника або Роботодавця; та
8.1.3. на інших підставах, передбачених законодавством України.

8.2. Після припинення Договору Працівник повинен повернути Роботодавцеві все майно, обладнання та документацію, включаючи інформацію в електронному вигляді, надану Працівникові з метою виконання цього Договору, та здійснити будь-які інші дії, необхідні для мінімізації для Роботодавця можливих негативних наслідків припинення цього Договору.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Працівник цим чітко погоджується, що (i) всі та будь-які виключні майнові права інтелектуальної власності на всі об'єкти інтелектуальної власності, створені Працівником у зв'язку з виконанням Договору, (надалі – "Об'єкти"), в максимальному обсязі, дозволеному законодавством України та будь-яким іншим відповідним законодавством, належать виключно Роботодавцеві, та (ii) Роботодавець має виключне право на використання та розпорядження Об'єктами.

9.2. Якщо положення пункту 7.1. Договору є недостатніми для надання Роботодавцю максимально можливого обсягу прав інтелектуальної власності на Об'єкти, Працівник погоджується, на вимогу Роботодавця, підписати, оформити та надати Роботодавцю, без будь-якої додаткової компенсації або винагороди, усі документи, необхідні для відступлення та/або передачі Роботодавцю всіх таких прав.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Працівник підтверджує, що в ході виконання своїх трудових обов'язків у Роботодавця Працівник отримує доступ до конфіденційної інформації Роботодавця та його пов'язаних осіб. Працівник зобов'язується тримати у суворій таємниці всю Конфіденційну Інформацію, що визначається у цій статті нижче, а також усю іншу інформацію, позначену як "конфіденційна" Роботодавцем або яка вважається "комерційною таємницею" відповідно до законодавства України, яка стала відома Працівнику протягом трудових відносин з Роботодавцем.

10.2. Для цілей цього Договору конфіденційна інформація означає будь-яку фінансову, комерційну, технологічну та іншу інформацію, яку Працівник може прямо чи опосередковано отримати від Компанії або її пов'язаних осіб протягом трудових відносин з Роботодавцем, включаючи, але не обмежуючись тільки цим, будь-яку інформацію щодо клієнтів, бізнес планів та процедур, фінансових аспектів, ключових працівників, винаходів і технологій, які розроблені або знаходяться в процесі розробки Компанією, її пов'язаними особами або будь-якими працівниками, підрядниками чи агентами Компанії або компаній, що входять до складу групи Роботодавця або його пов'язаних осіб, переліки клієнтів чи потенційних клієнтів Роботодавця та його пов'язаних осіб, листи та іншу торгівельну кореспонденцію, пропозиції, комерційні таємниці, які стосуються Роботодавця, його пов'язаних осіб або його клієнтів і постачальників або будь-яких комерційних партнерів (далі разом – "Конфіденційна Інформація").

10.3. Працівник несе відповідальність за надійне збереження і конфіденційність документів та матеріалів, які надаються Роботодавцем.

10.4. Конфіденційна Інформація не включає інформацію, яка (і) є загальновідомою на момент її надання Компанією Працівнику; (іі) є загальновідомою на момент її розкриття Працівником; (ііі) стала загальновідомою не з вини Працівника після її передачі Компанією Працівнику; чи (іv) отримана Працівником на законних підставах від третьої особи не для службового користування і не позначена Роботодавцем як "конфіденційна".

10.5. Зобов'язання щодо Конфіденційної Інформації, визначені у цій статті, не поширюються на випадки, коли розголошення здійснюється на підставі закону на вимогу уповноважених державних органів, державних контрольно-ревізійних органів, аудиторських організацій або за згоди Роботодавця.

10.6. Вся інформація та інші матеріали, які стосуються Компанії, такі як записи, файли, фінансова документація, візитні картки, канцелярські товари, мобільні телефони, комп'ютери, комп'ютерні диски, автомобілі, рекламні матеріали, брошури, офісне обладнання, прайс-листи, інформація про клієнтів, довідники і бізнес-плани, є власністю Компанії і не можуть забиратися Працівником без попереднього прямого дозволу Роботодавця. Працівник повинен дбайливо ставитися до майна Роботодавця і повинен використовувати обладнання та матеріали за їх призначенням. Після припинення своїх трудових відносин з будь-якої причини, Працівник повинен негайно повернути Компанії майно, оригінали і копії, які належать Компанії та стосуються її.

10.7. Працівник не має права використовувати обладнання (зокрема, обладнання, електронну поштову систему, ПК, голосову пошту, принтери, факси, тощо), надане Роботодавцем, в особистих та інших цілях, крім як для виконання роботи за цим Договором. З огляду на зазначене, Роботодавець має право (і) контролю за дотриманням Працівником вищезазначених вимог, (іі) постійного доступу до відповідного обладнання, та (ііі) здійснення будь-яких дій, які Роботодавець вважатиме необхідними, відносно виявленої там інформації, включаючи копіювання та знищення такої інформації.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Роботодавець зобов'язується забезпечити належну обробку (у тому числі зберігання і використання) і захист персональних даних Працівника, отриманих Роботодавцем у зв'язку з цим Договором, згідно законодавства України.

11.2. Працівник дає свою згоду на те, що обробка, у тому числі отримання, зберігання, комбінування, передача або будь-яке інше використання персональних даних Працівника, отриманих Роботодавцем у зв'язку з цим Договором, буде здійснюватися уповноваженими Роботодавцем посадовими особами у порядку, встановленому Роботодавцем.

11.3. Працівник згодний з тим, що Роботодавець має право передавати персональні загальновідомі дані Працівника як усередині так і за межі Компанії та використовувати зображення Працівника, у тому числі фото та відео матеріали на яких зображено Працівника, для використання таких матеріалів Роботодавцем у будь-яких цілях у тому числі з комерційною метою.

12. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1. Договір вступає в силу у дату, що першою зазначена вище, та діє протягом невизначеного строку до моменту його припинення на підставах, передбачених чинним законодавством України про працю. 

12.2. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними.

12.3. Цей Договір укладено в двох (2) примірниках українською та англійською мовами, кожен з яких вважається оригіналом і має однакову юридичну силу. У разі виявлення будь-якого протиріччя між українською та англійською версіями Договору, переважну силу має версія, викладена англійською мовою.

12.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі за підписом обох Сторін.

12.5. Визнання недійсним або таким, що не має обов'язкової сили, будь-якого з положень цього Договору не призводить до недійсності інших положень цього Договору.

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

РОБОТОДАВЕЦЬ:

Повне найменування

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код): Код ЄДРПОУ

Посада представника ПІБ представника

_________________________

(Підпис)

 

ПРАЦІВНИК:

п. ПІБ повністю

 

_________________________

                                                                                                                                                                           (Підпис)

Дата обновления 22.11.2023 о 15:13:05

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово