РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Строковий трудовий договір (на час відсутності основного працівника)

Строковий трудовий договір №вкажіть порядковий номер договору

Зазначте місце укладення договору                     вкажіть дату договору, (напр.:31.12.2021)📆

Повне найменування  в особі Посада представника ПІБ представника (далі — «Роботодавець»), яка діє на підставі Підстава діяльності представника , з одного боку, та громадянин ПІБ повністю — (далі — «Працівник»), з іншого боку, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий договір про таке:

ПІБ ФОП (далі — «Роботодавець»), з одного боку, та громадянин ПІБ повністю — (далі — «Працівник»), з іншого боку, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий договір (далі - "Договір) про таке:

1. Предмет Договору, строк дії, загальні вимоги та визначення

1.2. Працівник зобов'язаний самостійно виконувати доручену йому роботу відповідно до умов цього Договору, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а Роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання Працівником трудових обов'язків.

1.3. Цей Договір є строковим трудовим договором. На підставі цього Договору виникають трудові правовідносини між Працівником та Роботодавцем.

1.4. Працівник зобов'язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах посадових обов'язків.

1.5. Працівник приймається на посаду зазначається назва посади відповідно до штатного розпису та Класифікатора професій .

1.6. Працівник підпорядковується зазначається директор або посада керівника структурного підрозділу, якщо є (у род.відмінку) .

1.7. Цей Договір укладається на термін з зазначте дату початку дії трудових правовідносин, (напр.:31.12.2021)📆 і діє до наприклад, вкажіть "до моменту повернення на роботу призваного на військову службу працівника ПІБ посада" .

1.8. Цей Договір є підставою для видання Наказу про прийняття на роботу Працівника.

1.9. Терміном «Сторони» в цьому Договорі позначаються Роботодавець і Працівник.

1. Предмет договору, строк дії, загальні вимоги та визначення

1.2. Працівник зобов'язаний самостійно виконувати доручену йому роботу відповідно до умов цього Договору, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а Роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання Працівником трудових обов'язків.

1.3. Цей Договір є строковим трудовим договором. На підставі цього Договору виникають трудові правовідносини між Працівником та Роботодавцем.

1.4. Працівник зобов'язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах посадових обов'язків.

1.5. Працівник приймається на посаду зазначається назва посади відповідно до штатного розпису та Класифікатора професій .

1.6. Працівник підпорядковується зазначається ФОП або посада керівника структурного підрозділу, якщо є (у род.відмінку) .

1.7. Цей Договір укладається на термін з зазначте дату початку дії трудових правовідносин, (напр.:31.12.2021)📆 і діє до наприклад, вкажіть "до моменту повернення на роботу призваного на військову службу працівника ПІБ посада" .

1.8. Цей Договір є підставою для видання Наказу про прийняття на роботу Працівника.

1.9. Терміном «Сторони» в цьому Договорі позначаються Роботодавець і Працівник.

2. Права й обов'язки сторін

2.1. Роботодавець зобов'язаний:

2.1.1. Виплачувати Працівнику заробітну плату згідно з умовами, зазначеними в цьому Договорі, випдачувати премії та винагороди Працівнику відповідно до цього Договору, Положення про оплату праці та Положення про преміювання.

2.1.2. Створювати умови, необхідні для виконання Працівником своїх посадових обов'язків.

2.1.3. Забезпечувати Працівника матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання роботи.

2.1.4. Забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці та колективного договору.

2.1.5. Сприяти підвищенню професійного та загальноосвітнього рівня Працівника.

2.1.6. Не переводити Працівника на іншу роботу без згоди чи заяви останнього. Вважати цей Договір розірваним після строку його закінчення.

2.2. Роботодавець має право:

2.2.1. Вимагати усунення недоліків, допущених Працівником у процесі виконання ним своїх посадових обов'язків.

2.2.2. Притягувати Працівника до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності в разі порушення ним цього Договору.

2.4. Працівник зобов'язується:

2.4.1. Якісно та в установлений строк виконувати роботу, покладену на нього цим Договором.

2.4.2. Ознайомитися з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та дотримуватися в роботі їхніх положень

2.4.3. Дбайливо ставитися до майна Підприємства, у т.ч. до майна чи майнових прав, що знаходиться чи знаходяться в користуванні Працівника.

2.4.4. Особисто виконувати обов'язки, передбачені Договором та Посадовою інструкцією.

2.4.5. Точно і своєчасно виконувати всі доручення та розпорядження Роботодавця в межах обійманої ним посади.

2.4.6. Під час виконання своїх трудових обов'язків дотримуватися вимог стандартів, правил, умов, що регламентують особливості виконання певних видів робіт.

2.4.7. Повідомляти Роботодавцю будь-яку інформацію, що стосується діяльності Роботодавця та може позитивно або негативно вплинути на цю діяльність (зокрема, про простій у своїй роботі).

2.4.8. Дотримуватися конфіденційності умов цього Договору, не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації Роботодавця.

2.4.9. За направленням виїжджати у відрядження.

2.4.10. Отримувати під звіт майно та інші матеріальні цінності як від сторонніх організацій, так і безпосередньо від Роботодавця відповідно до довіреностей або інших разових документів.

2.4.11. Не пізніше 3-х робочих днів письмово повідомити Роботодавця про зміни даних, зазначених у п. 9 цього Договору.

 

2.5. Працівник має право:

2.5.1. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього посадових обов'язків.

2.5.2. Уносити пропозиції щодо вдосконалення як виконуваної ним роботи, так і роботи Підприємства загалом, не порушуючи принципів доброзичливості й умов конфіденційності.

3. Робочий час та час відпочинку

3.1. Працівник виконує роботу на умовах зазначити повний чи неповний робочий час встановлюється працівникові

робочого часу, робочий день — вкажіть тривалість робочого дня в годинах годин. Тривалість робочого тижня становить вкажіть тривалість робочого тижні (в годинах) годин.

Робочі дні: зазначте робочі дні

Час початку та закінчення роботи: зазначте час початку та закінчення роботи

Перерва для відпочинку та харчування: зазначте час для відпочинку та прийому їжі

Вихідні дні - вкажіть вихідні дні

3.3. У виняткових випадках Роботодавець може залучити Працівника до:

- надурочних робіт у порядку та з компенсаціями, передбаченими законодавством;

- виконання роботи у вихідні та святкові дні (тільки у встановлених законодавством випадках) з оплатою відповідно до чинного законодавства.

3.4. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю вкажіть кількість календарних днів щорічної оплачувальної відпустки (вкажіть кількість днів відпустки прописом ) календарних дні(-в) на рік. Відпустка Працівнику надається відповідно до графіка відпусток та на умовах, передбачених чинним законодавством України. Надання інших видів відпусток здійснюється на умовах та у порядку, встановлених чинним законодавством.

3. Робочий час та час відпочинку

3.1. Працівник виконує роботу на умовах зазначити повний чи неповний робочий час встановлюється працівникові

робочого часу, робочий день — вкажіть тривалість робочого дня в годинах годин. Тривалість робочого тижня становить вкажіть тривалість робочого тижні (в годинах) годин.

Робочі дні: зазначте робочі дні

Час початку та закінчення роботи: зазначте час початку та закінчення роботи

Перерва для відпочинку та харчування: зазначте час для відпочинку та прийому їжі

Вихідні дні - вкажіть вихідні дні

3.3. У виняткових випадках Роботодавець може залучити Працівника до:

- надурочних робіт у порядку та з компенсаціями, передбаченими законодавством;

- виконання роботи у вихідні та святкові дні (тільки у встановлених законодавством випадках) з оплатою відповідно до чинного законодавства.

3.4. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю вкажіть кількість календарних днів щорічної оплачувальної відпустки (вкажіть кількість днів відпустки прописом ) календарних дні(-в) на рік. Відпустка Працівнику надається відповідно до графіка відпусток та на умовах, передбачених чинним законодавством України. Надання інших видів відпусток здійснюється на умовах та у порядку, встановлених чинним законодавством.

3.5 Працівнику надається додаткова оплачувальна відпустка у кількості вкажіть кількість календарних днів додаткової оплачувальної відпустки днів календарних днів.

4. Умови матеріального забезпечення та соціальні гарантії

4.1. За виконання посадових обов'язків, передбачених у цьому Договорі, працівнику виплачується заробітна плата у розмірі: вкажіть розмір заробітної плати щомісяця.

4.2. Роботодавець нараховує Працівнику надбавки, доплати, премії та інші виплати відповідно до норм законодавства, Положення про оплату праці та Положення про преміювання.

4.3. Заробітну плату Працівнику виплачують регулярно в робочі дні двічі на місяць:

- за першу половину місяця - зазначте день виплати заробітної плати за першу половину місяця числа, виходячи із розміру тарифної ставки (посадового окладу) Працівника та фактично відпрацьованого часу в період із 1 по 15 число місяця;

- за другу половину місяця - зазначте день виплати заробіьної плати за другу половину місяця числа наступного місяця.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачують напередодні.

4.4. Працівник підлягає всім видам обов'язкового державного страхування відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.5. Заробітна плата виплачується шляхом перерахування коштів на банківську картку Працівника.

Реквізити рахунка для перерахування коштів: UAзазначити реквізити для виплати заробітної плати .

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Працівник несе матеріальну відповідальність й інші види відповідальності за збитки, завдані Роботодавцю.

5.3. Роботодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю Працівника, пов'язану з виконанням останнім своїх посадових обов'язків під час дії цього договору.

6. Зміни, припинення та порядок розірвання Договору

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін та письмово оформлюються додатковою угодою.

6.2. Цей Договір припиняє свою дію у випадках:

6.2.1. У зв'язку із закінченням терміну дії Договору відповідно до пункту 2 частини 1 статті 36 КЗпП.

6.2.2. З ініціативи Працівника на підставі ст. 39 КЗпП.

6.2.3. За іцніціативою Роботодавця на підставі ст. 40 та ст. 41 КЗпП.

6.2.4. Із інших підстав, передбачених трудовим законодавством України.

7. Трудові спори

7.1. Спори, які можуть виникнути щодо Договору, сторони вирішують самостійно або у судовому порядку.

8. Інші умови

8.1. Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються в кожної зі Сторін.

8.3. Усі додатки, додаткові угоди до цього Договру укладаються у письмовій формі та є його невід'ємними частинами.

8.4. Працівник зобов'язується не розголошувати комерційної таємниці Роботодавця, не використовувати її в інтересах третіх осіб. Під комерційною таємницею Роботодавця розуміються відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого й іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

8.5. Працівник згоден на обробку його персональних даних Роботодавцем у порядку, встановленому Законом України "Про захист персональних даних".

8.6. Роботодавець зобов'язується не передавати персональних даних Працівника, які йому стали відомі під час виконання цього Договору, третім особам, крім випадків, коли таке передання здійснюється під час подання Роботодавцем різних видів звітності до державних органів, що передбачено законодавством України.

Роботодавець Працівник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Телефон основний E-mail основний

ПІБ повністю

ІПН Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) Адреса фактичного проживання Номер телефону №1 E-mail основний

________________Посада представника ПІБ представника

 

____________        ПІБ повністю

 

 

9. Підписи та реквізити Сторін

Роботодавець Працівник

ПІБ ФОП ІПН

Юридична адреса Фактична адреса Телефон основний E-mail основний

 

ПІБ повністю

ІПН Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) Адреса фактичного проживання Номер телефону №1 E-mail основний

___________________________ПІБ ФОП

__________        ПІБ повністю

Дата обновления 06.11.2023 о 15:39:30

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово