РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА з дипломом спеціаліста

Повне найменування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада представника

                                                             ______________________

ПІБ представника

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА (з дипломом спеціаліста)


 

I. Загальні положення

 

1. Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали».

2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

4. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, при­значена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

Загальне(і) положення - додати за необхідністю

 

ФОП ПІБ ФОП

ЗАТВЕРДЖУЮ

 


______________________

ПІБ ФОП

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА (з дипломом спеціаліста)


 

I. Загальні положення

 

1. Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали».

2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

4. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, при­значена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

Загальне(і) положення - додати за необхідністю

 

Повне найменування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада представника


______________________

ПІБ представника

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА (з дипломом спеціаліста)


 

I. Загальні положення

 

1. Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали».

2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

4. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, при­значена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

Загальне(і) положення - додати за необхідністю

 

II. Завдання та обов'язки


Бухгалтер:

1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:
— внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;
— розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;
— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

9. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Завдання та обов'язки - додати за необхідністю
 

III. Права

 

Бухгалтер має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків

Права - додати за необхідністю

 

IV. Відповідальність

 

Бухгалтер несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України

Відповідальність - додати за необхідністю

 

V. Бухгалтер повинен знати:

 

1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.

4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.

5. Основи трудового законодавства.

6. Правила та норми охорони праці.

Бухгалтер повинен знати: - додати за необхідністю

VI. Кваліфікаційні вимоги

 

1. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера І категорії по менше 2 років.

2. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

3. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) ти підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.

4. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Кваліфікаційні вимоги - додати за необхідністю

 

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 

 

Взаємовідносини (зв'язки) 1 за посадою з питань:
Питання або перелік питань 1 .

 

Взаємовідносини (зв'язки) 2 за посадою з питань:
Питання або перелік питань 2 .

Взаємовідносини (зв'язки) 3 за посадою з питань:
Питання або перелік питань 3 .

Взаємовідносини (зв'язки) 4 за посадою з питань:
Питання або перелік питань 4 .

Взаємовідносини (зв'язки) 5 за посадою з питань:
Питання або перелік питань 5 .


 

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ бухгатера

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ бухгатера

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ бухгатера

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Дата обновления 18.05.2023 о 10:16:39

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Документ "Посадова інструкція бухгалтера (з дипломом спеціаліста)" формується на базі даних з таблиці Роботодавця (Роботодавець ЮО, Роботодавець ФОП, Роботодавець нерезидент) про назву підприємства та посаду і ПІБ чотирьох представників підприємства :

- керівника підприємства,

- керівника структурного підрозділу,

- начальника юридичного підрозділу,

- юрисконсульта (при ознайомленні з Посадовою інструкцією).

"ПІБ бухгалтера" - заповнюється як звичайне поле.

Продиктуйте текст для поиска
Готово