РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі іноземної юрособи) (Україна, укр)

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР № Номер договору

купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНОКПП Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава обмеження по сумі та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,    в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Повне найменування  (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНКПОІнд. податковий номeрНазва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей попередній Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Скорочене найменування ) (надалі – «Договір») про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Основний договір), за яким Продавець продає, а Покупець купує на умовах, викладених у цьому попередньому договорі частку в статутному капіталі Повне найменування  (Повне найменування (Eng.) ) (надалі - Товариство), у розмірі розмір частки (розмір частки прописом, прописом (укр.) ) Євро., що становить розмір частки у % %  Статутного капіталу Товариства (надалі - Частка) за ціною вартість частки  (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) Євро.

1.2. Повне найменування (Eng.) (ідентифікаційний код введіть дані ) , що знаходиться за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , що підтверджується статутом товариства та чим підтверджується існування товариства, частка в якому підлягає продажу .

1.3. Загальний розмір частки Продавця складає: розмір частки  (розмір частки, прописом (укр.) ) Євро, що становить розмір частки % Статутного капіталу Товариства, що підтверджується чим підтверджується загальний розмір частки, що продається, наприклад Виягом з Єдиного державного реєстру №___ від _____, виданим джержавним реєстратором _____ .

1.4. Продавець зобов'язується оформити належним чином своє право власності на частку не пізніше Строк оформлення права власності на частку продавцем, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

ІІ. ІСТОТНІ УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Істотними умовами основного договору є наступні умови:

(1) предметом договору повинна бути частка у розмірі розмір частки у % % статутного капіталу Товариства, яка повинна належати Продавцеві;

(2) частка повинна бути  власністю Продавця;

(2) частка повинна бути його особистою власністю, що повинно бути підтверджено заявою його/ її дружини/чоловіка ПІБ , справжність підпису на якій буде посвідчено нотаріально;

(3) частка в статутному капіталі повинна бути оплачена повністю, що повинно бути підтверджено довідкою товариства про сплату вкладу, підписаною директором та головним бухгалтером товариства;

(4) Продавець повинен виконати усі свої зобов'язання щодо осіб у яких він придбав частку (чи її частину). Зазначена обставина повинна бути підтверджена письмовими заявами попередніх власників часток, придбаних Продавцем. Справжність їх підписів на заявах повинна бути засвідчена нотаріально;

(5) ціна продажу частки становитиме вартість частки  (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) Євро. на день укладення Основного договору. Розрахунки між сторонами договору будуть проводитися у Євро, в день укладення Основного договору;

(6) на момент укладення Основного договору частка повинна бути вільною від будь-яких обтяжень та заборон та не бути предметом спору;

(7) в день укладення Основного договору Продавець повинен буде передати Покупцеві оригінали статуту та змін до нього, свідоцтва про державну реєстрацію, документів про реєстрацію товариства в Державній податковій інспекції та інших установах, де воно зареєстроване у відповідності з чинним законодавством;

(8) в день укладення Основного договору Продавець повинен бути забезпечити передачу печатки та штампів товариства особі, яку Покупець призначить директором товариства; 

(9) на момент укладення основного договору товариство повинно бути власником нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 124,6 кв.м., що знаходиться за адресою м._________________________________ (магазин «МОБІЛКо») та усього обладнання та інвентаря, яке там наявне і зазначене в акті інвентаризації від __________ 20__ року; ;

(10) на момент укладення основного договору товариство не повинно мати податкової заборгованості, а розмір його кредиторської заборгованості не повинен перевищувати 25000 (двадцяти п'яти тисяч) Євро.

(11) Основний договір буде посвідчувати нотаріально приватним нотаріусом за вибором Покупця / за вибором Продавця .
Витрати, пов'язані із нотаріальним посвідчення будуть сплачені Покупцем.

2.2. Інших істотних умов, окрім тих, які передбачені у п. 2.1 цього Договору, сторони не мають. Під час укладення Основного договору кожна з них вправі висувати додаткові умови договору. У разі їх неузгодження між сторонами, основний договір повинен бути укладений на умовах, які обумовлені у цьому попередньому договорі.

2.3. Основний договір повинен бути укладений не пізніше як через 10 (десять) днів з дня набуття Продавцем права власності на 100 % часток статутного капіталу товариства, але в будь-якому випадку не пізніше Строк оплати частки, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

2.4. Продавець погоджується із тим, що Покупцями за основним договором можуть бути одна або кілька юридичних або фізичних осіб, самостійно визначених Покупцем.

 

ІІІ. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

3.1. Продавець запевняє, що на день укладення цього договору повідомив Покупцю всі істотні обставини, що стосуються відчужуваної частки та Товариства, які можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього та в майбутньому основного договору.

3.2. Продавець гарантує, що:

(1) товариство не здійснювало діяльності із відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом;

(2) Продавець не бажає продовжувати власну господарську діяльність в межах даного товариства;

(3) на моменту укладення цього договору відсутні будь-які корпоративні спори чи спори, де товариство є відповідачем;

(4) на момент укладення цього попереднього договору не існує інших зобов'язань за участю товариства, крім тих, які зафіксовані у бухгалтерських документах;

(5) товариство є / не є учасником інших юридичних осіб;

(6) товариство немає іншого майна, крім того, яке зазначене в бухгалтерських документах.

3.3. У разі, якщо надана Продавцем інформація виявиться неправдивою, неточною або неповною, Покупець має право відмовитися від укладення основного договору та вимагати відшкодування збитків.

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1. В рахунок забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Продавець дає Покупцеві завдаток в сумі 77000 (70000, прописом (укр.) ) Євро, що еквівалентно 10000 (10000, прописом (укр.) ) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України.

4.2. Якщо від укладення Основного договору на викладених вище умовах відмовиться Покупець, завдаток залишається у Продавця. Покупець вправі відмовитися від укладення Основного договору у випадку, передбаченому п. 3.3 цього Договору.

4.3. Якщо від укладення основного договору відмовиться Продавець, він зобов'язаний повернути Покупцеві завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

4.4. Сторона, котра відмовилася від укладення Основного договору, крім сплати завдатку, має відшкодувати другій стороні збитки, яких вона зазнала у зв'язку із підготовкою до укладення Основного договору, але не більше як 25000   (25000, прописом (укр.) ) гривень.

 

 

V. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (відомості).

5.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

5.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

5.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

VІ. ФОРС-МАЖОР

6.1.Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, за цим Договором з причини, що знаходяться поза їх контролем, а саме; пожежа, повінь, страйки та нещасні випадки з учасником процесу, війну, вторгнення, повстання, заколот, громадські заворушення, вибухи, землетруси, транспортні аварії, за умови, що така подія є причиною невиконання зобов’язання за цим Договором, але не існувала на час укладання Договору на виконання замовлення (надалі-«Форс-Мажор»)

6.2.Якщо Форс-Мажорні обставини діють протягом строку, який перевищує 30 (тридцять) календарних днів, та які унеможливлюють подальший процес виконання Сторонами свої зобов’язань, то будь яка Сторона, має право припинити дію цього Договору, шляхом направлення повідомлення про припинення дії Договору іншій Стороні за 5 днів до дати припинення Договору.

Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання, шкоду та інше в разі дострокового припинення дії даного Договору через обставини Форс-Мажору.

6.3.Достатнім та необхідним підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ, що видається Торгово-Промисловою Палатою України.

VІІ. ІНШІ УМОВИ

7.1. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку не допускається.

7.2. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

 

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії п/р 

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

№ рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку    

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________

ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

 

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT

IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Додаткова угода № № допугоди1

до попереднього Договору Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНКПО Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава обмеження по сумі та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,    в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Повне найменування  (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , РНКПОІнд. податковий номeрНазва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , код компанії Код компанії , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

впишіть зміни

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

 

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії п/р 

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

№ рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку    

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

 

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Tel: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ПІБ представника

 

 

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

 

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  

Адрес: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT

IBAN

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Дата обновления 25.09.2023 о 13:10:15

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово