РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Лицензионный договор о предоставлении разрешения на использование объекта права интеллектуальной собственности (знака для товаров и услуг), (укр), Украина

Ліцензійний договір № № Договору

про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності

(знака для товарів і послуг)

місце укладення

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆


 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі «Ліцензіар», з однієї сторони та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі «Ліцензіат», з іншої сторони

            спільно іменовані надалі «Сторони»,

            уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. Визначення термінів

  1. Під Знаком у цьому договорі розуміється знак для товарів і послуг «назва для знаку для товарів і послуг » (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № номер св-ва на знак для товарів і послуг , видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «_____» дата св-ва для товарів і послуг р.).
  2. Під ліцензійним платежем (роялті) у цьому договорі розуміється винагорода за надання дозволу на використання Знака, яка сплачується Ліцензіатом Ліцензіару на умовах, зазначених у цьому договорі.

 

2. Предмет договору

  1. За цим договором Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього договору дозвіл на використання Знака (просту ліцензію), а Ліцензіат зобов’язується сплачувати обумовлені цим договором ліцензійні платежі (роялті) та виконувати інші зобов’язання, передбачені цим договором.

2. Право власності на Знак належить Ліцензіару на підставі договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг № __________ від «_____» ________ _________ р.

3. Права на використання знака, що надаються ліцензіату

  1. Ліцензіар надає Ліцензіату дозвіл (просту ліцензію) на використання Знака у порядку і на умовах, передбачених цим договором. Перелік прав Ліцензіата на використання Знака зазначений у ліцензії (додаток № 1 до цього договору, який є його невідємною частиною).
  2. Ліцензіар надає Ліцензіату копію свідоцтва, зазначеного в п. 1.1 цього договору, за актом приймання – передачі, який підписується обома Сторонами. Дата підписання обома Сторонами цього акта є датою початку використання Ліцензіатом Знака.

 

4. Обмеження щодо використання знака ліцензіатом

  1. Ліцензіат за цим договором отримує право на використання Знака виключно на території, зазначеній у ліцензії (додаток № 1 до цього договору, який є його невідємною частиною).
  2. Ліцензіат за цим договором отримує право на використання Знака виключно на строк, зазначений у ліцензії (додаток № 1 до цього договору, який є його невідємною частиною).
  3. Ліцензіат за цим договором отримує право на використання Знака лише за умови, що якість позначених цим Знаком товарів та (або) послуг буде не нижче, ніж якість товарів та (або) послуг, що виготовляються (реалізуються, надаються) Ліцензіаром під тим самим Знаком.
  4. Ліцензіат за цим договором отримує право нанесення та іншого використання Знака виключно щодо товарів (послуг), вказаних у свідоцтві, зазначеному в п. 1.1 цього договору.
  5. Ліцензіат за цим договором зобов'язаний використовувати Знак у тому вигляді, в якому він був зареєстрований. Ліцензіат не має права будь – яким чином змінювати Знак.
  6. Ліцензіар має право один раз на рік перевіряти відповідність якості товарів (послуг), що виготовляються (реалізуються, надаються) Ліцензіатом з позначенням їх Знаком, вимогам п. 4.3 цього договору. Перевірка здійснюється шляхом відбору та дослідження зразків, які надаються Ліцензіатом Ліцензіару безкоштовно. Витрати, пов’язані з вищезазначеною перевіркою, несе Ліцензіат.
  7. Після закінчення строку дії цього договору або у разі його дострокового розірвання Ліцензіат повинен припинити будь – яке використання Знака.

 

5. Ліцензійний платіж (роялті) та порядок розрахунків

  1. За надання дозволу на використання Знака (простої ліцензії) Ліцензіат, починаючи з дати підписання обома Сторонами акта приймання – передачі копії свідоцтва на Знак (п. 3.2 цього договору), щомісячно сплачує Ліцензіару ліцензійний платіж (роялті), розмір якого становить розмір плати (роялті) за місяць  грн. (розмір плати (роялті) за місяць, прописом (укр.) ) (без ПДВ) за звітний місяць.
  2. Ліцензійні платежі (роялті) сплачуються Ліцензіатом щомісячно протягом ___ (_________) банківських днів з моменту підписання обома Сторонами акта здавання – приймання наданих послуг за звітний місяць.
  3. Ліцензійні платежі (роялті) сплачуються Ліцензіатом шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Ліцензіара.
  4. В останній робочий день кожного звітного місяця Ліцензіат складає, підписує та надає Ліцензіару акт здавання – приймання наданих послуг за звітний місяць (у двох примірниках). Ліцензіар протягом ___ (________) робочих днів з моменту отримання цього акта зобов'язаний підписати обидва його примірники і один примірник повернути Ліцензіату або надати Ліцензіату письмову мотивовану відмову від підписання акта здавання – приймання наданих послуг.

 

6. Відповідальність сторін

  1. Сторони зобов'язуються не розголошувати відомості про розмір ліцензійного платежу (роялті), порядок розрахунків, а також будь – яку іншу інформацію, яка стала їм відома під час виконання цього договору (крім випадків, коли таке розголошення є обов'язковим відповідно до законодавства України). Сторони несуть матеріальну відповідальність за передачу третім особам зазначеної інформації у вигляді компенсації потерпілій Стороні всіх збитків, заподіяних такою передачею, у тому числі компенсації упущеної вигоди.
  2. Якщо Ліцензіат позначив Знаком товари та (або) послуги, якість яких не відповідає вимогам цього договору, Ліцензіат зобов'язаний негайно вжити заходів щодо усунення цього порушення, а також повинен відшкодувати Ліцензіару в повному обсязі усі збитки, завдані діловій репутації Ліцензіара нанесенням Знака на товари та (або) послуги неналежної якості.
  3. Ліцензіат несе відповідальність за порушення строку сплати ліцензійних платежів (роялті), передбаченого цим договором, у вигляді сплати Ліцензіару за кожний день такого прострочення пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.
  4. Ліцензіар несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Знак, і зобов'язаний відшкодувати Ліцензіату всі витрати і збитки, у тому числі упущену вигоду, викликані порушенням авторських та інших прав третіх осіб.
  5. Сторони домовились, що збитки можуть бути стягнуті у повному розмірі понад суму неустойки (штрафу, пені).

 

7. Інші умови

  1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє строк дії договору .
  2. Сторони будуть вживати всіх заходів до вирішення спірних питань і розбіжностей, що будуть виникати при виконанні цього договору та/або у зв'язку з ним, шляхом взаємних переговорів. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди шляхом взаємних переговорів, усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі з питань виконання, порушення, припинення або недійсності цього договору, підлягають вирішенню судом.
  3. Цей договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, оформленою у письмовій формі та підписаною обома Сторонами, а також на вимогу однієї зі Сторін у випадках і в порядку, передбачених законодавством України.
  4. Зміни і доповнення до цього договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою у письмовій формі та підписаною обома Сторонами.
  5. Цей договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожної Сторони).

 

Реквізити сторін

ЛІЦЕНЗІАР

 

Повне найменування

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банкуАдреса банку ,

МФО МФО банку ,

 

ІПН Інд. податковий номeр

 

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника                                 

                                   М. П.

ЛІЦЕНЗІАТ

 

Повне найменування

Код Єдрпоу Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банкуАдреса банку ,

МФО МФО банку

 

ІПН Інд. податковий номeр

 

 

Посада представника

______________________________ ПІБ представника                                 

                                   М. П.

 

Додаток № 1

до Ліцензійного договору № Договору  

від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Проста ліцензія

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі «Ліцензіар», з однієї сторони та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі «Ліцензіат», з іншої сторони

 1. Ліцензіар надає Ліцензіату дозвіл (просту ліцензію) на використання Знака у порядку і на умовах, передбачених ліцензійним договором №№ Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   Відповідно до цієї ліцензії Ліцензіат має право:

 • наносити Знак на будь – який товар, для якого Знак зареєстрований, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бірку або інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із зазначеним нанесенням Знака з метою пропозиції для продажу, пропонувати його для продажу, продавати, імпортувати (ввозити) і експортувати (вивозити);

 • застосовувати Знак як на товарі та його упаковці, так і на супровідній та діловій документації, в рекламі, в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;

 • застосовувати Знак під час пропозиції і надання будь – якої послуги, для якої Знак зареєстрований;

 • доводити Знак до загального відома таким чином, що будь – яка особа може здійснити доступ до Знака з будь – якого місця і у будь – який час за їх власним вибором (у тому числі за допомогою розміщення в інформаційній мережі Інтернет, в інших інформаційних мережах, в програмних продуктах);

 • використовувати Знак під своїм фірмовим найменуванням, своєю торгівельною маркою, логотипом, комерційним позначенням і/або будьяким іншим засобом індивідуалізації, не забороненим законодавством України;

 • застосовувати Знак спільно зі своїми знаками для товарів і послуг.

 1. Підписанням ліцензійного договору №№ Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 та наданням цієї ліцензії Ліцензіар надає Ліцензіату право без отримання окремої письмової згоди Ліцензіара надавати будь – яким третім особам дозвіл (субліцензію) на будь – яке використання Знака у межах прав, наданих Ліцензіату за цією ліцензією. Примечание: в зависимости от конкретной ситуации этот пункт может не включаться в договор.

 2. Ліцензіат отримує право на використання Знака на території України та на територіях інших держав, на які поширюється правова охорона свідоцтва, зазначеного в п. 1.1 ліцензійного договору №№ Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 3. Ліцензіат отримує право на використання Знака на строк дії ліцензійного договору №№ Договору від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 4. Ліцензіар залишає за собою право самостійно використовувати Знак і право надавати третім особам дозволи (ліцензії) на використання Знака. Право забороняти третім особам неправомірне використання Знака (включаючи право звернення до суду) належить протягом строку дії ліцензійного договору №№ Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 як Ліцензіару, так і Ліцензіату.

 5. Після закінчення строку дії ліцензійного договору №№ Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 або у разі дострокового розірвання зазначеного договору Ліцензіат повинен припинити будь – яке використання Знака.

 6. Ця ліцензія є невід’ємною частиною ліцензійного договору №№ Договору від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 7. Ця ліцензія складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для Ліцензіара та Ліцензіата).

ЛІЦЕНЗІАР

 

Повне найменування

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банкуАдреса банку ,

МФО МФО банку ,

 

ІПН Інд. податковий номeр

 

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника                                 

                                   М. П.

ЛІЦЕНЗІАТ

 

Повне найменування

Код Єдрпоу Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банкуАдреса банку ,

МФО МФО банку

 

ІПН Інд. податковий номeр

 

 

Посада представника

______________________________ ПІБ представника                                 

                                   М. П.

Комментарий:

 

Вопросам правовой защиты прав на знаки для товаров и услуг посвящён специальный закон Украины с одноимённым названием «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Согласно данному закону, под знаком понимается обозначение, благодаря которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других. Зарегистрированный знак для товаров и услуг даёт его собственику право использовать знак самому, а также запрещать  его использование другим лицам.

Под использованием знака понимается, в частности, нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержиться такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или иной прикреплённый к товару предмет, хранение такого товара с нанесённым знаком с целью предложения его для продажи,  непосредственно продажа, импорт/экспорт товара.

Неправомерное использование знака запрещено, считается формой недобросовестной конкуренции, влечёт за собой риск применения существенных санкций.

 

Для обеспечения законности использования знака для товаров и услуг может служить предложенный ниже шаблон договора.

АКТ № Акту

до Ліцензійного договору № № Договору

про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності

(знака для товарів і послуг) від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

місце укладення

Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі «Ліцензіар», з однієї сторони та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , іменоване надалі «Ліцензіат», з іншої сторони

надалі разом іменова Сторони, склали цей акт про наступне.

 

Ліцензіат протягом звітний період використовував знак для товарів і послуг згідно з Договором.

Сторони не мають претензій одна до одної.

ЛІЦЕНЗІАР

 

Повне найменування

код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банкуАдреса банку ,

МФО: МФО банку ,

 

ІПН: Інд. податковий номeр

 

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника                                 

                                   М. П.

ЛІЦЕНЗІАТ

 

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

п/р № рахунку в Назва банкуАдреса банку ,

МФО: МФО банку

 

ІПН: Інд. податковий номeр

 

 

Посада представника

______________________________ ПІБ представника                                 

                                   М. П.

Дата обновления 12.01.2024 о 08:38:18

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Лицензиар предоставляет Лицензиату в срок действия настоящего договора разрешение на использование знака для товаров и услуг (простую лицензию). Список прав Лицензиата на использование знака указан в лицензии (Приложение № 1). Юрисдикция – Украина.

 

Лицензиар: юридическое лицо (резидент Украины).

Лицензиат: юридическое лицо (резидент Украины).

 

Содержание:

1. Определение понятий;

2. Предмет договора;

3. Права на использование знака, предоставляемые лицензиату;

4. Ограничения использования знака лицензиатом;

5. Лицензионный платеж (роялти) и порядок расчетов;

6. Ответственность сторон;

7. Прочие условия;

Реквизиты сторон.

 

Комплект документов:

- Договор;

- Приложение 1 (Простая Лицензия);

- Акт о предоставлении разрешения на использование знака для товаров и услуг.

Продиктуйте текст для поиска
Готово