РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Ліцензійний договір на твір (матеріали для онлайн-курсів, разова оплата, передача прав в момент підписання договору)

           Ліцензійний договір на використання твору №  № договору                                                                                                                                

 м.Київ                                          дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆                                                                           

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП (далі – Ліцензіат), яка діє на підставі Виписки з ЄДР, з одного боку, та 

Повне найменування , в особі Посада представника   ПІБ представника , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – Ліцензіат), з одного боку, та

Автор(ка) - ПІБ повністю   (далі – Ліцензіар), з другого боку, що в подальшому іменуються як  Сторони,  а  кожен  окремо  –  Сторона,  уклали  цей  Ліцензійний  договір  на  використання  твору (далі – Договір) про викладені нижче умови.

Визначення термінів

Терміни, що використовуються в Договорі, вживаються у такому значенні:

твір – комплекс творів, що включає:

  • Комплекс аудіовізуальних творів «назва програм »;

  • авторські статті «стаття1 », «стаття2 » та інші супровідні матеріали;

ліцензіар – автор, якому належать виключні авторські права на твір;

ліцензіат – особа, якій надано дозвіл на використання твору (ліцензію, що є виключною);

виключна ліцензія – ліцензія, яку Ліцензіар видає лише одному Ліцензіату і яка унеможливлює використання Ліцензіаром твору у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачу ним іншим особам ліцензій на використання твору у зазначеній сфері.

Інші терміни, використані в Договорі, визначено згідно з нормами чинного законодавства України.


1. Предмет договору

      1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату за плату виключну ліцензію на використання твору, викладеного українською або англійською мовою, відповідно до п. 3 Договору на умовах і на строк, визначені у Договорі. 

      1.2. Ліцензія вважається наданою  Ліцензіату з моменту укладення Договору.

 

2. Гарантії Ліцензіара

      2.1. Ліцензіар гарантує :

      2.1.1. твір не створено на замовлення іншої особи (ст. 430 Цивільного кодексу України).

      2.1.2. твір не створено у зв’язку з виконанням трудового договору (ст. 429 Цивільного ко дексу України), він не є службовим твором (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

      2.1.3. на момент укладення Договору він не є позивачем (відповідачем) у справах щодо авторського права на твір;

      2.1.4. твір не містить будь-яких відомостей та (або) даних, за опублікування яких може настати будь-який вид юридичної відповідальності;

      2.1.5. твір не містить плагіату та (або) самоплагіату;

      2.1.6. твір створено із дотриманням засад доброчесності;

      2.1.7. у творі використано цитати з творів інших осіб із вказівкою імені автора і джерела цитування;

      2.1.8. твір не є похідним твором, переробкою, адаптацією іншого твору;

      2.1.9. твір не містить відомостей, заборонених до відкритої публікації згідно з чинним законодавством України, а  його друк і (або) розповсюдження Ліцензіатом не призведуть до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової);

      2.1.10. він отримав усі необхідні дозволи на використання матеріалів у творі, що охороняються чинним законодавством  України про авторське право;

      2.1.11. не порушив права інтелектуальної власності інших осіб; якщо у творі містяться матеріали інших осіб, за винятком випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером твору, їх використання здійснюється Ліцензіаром із дотриманням норм чинного законодавства України;

      2.1.12. на момент укладення Договору твір не оприлюднювався, раніше не був опублікований і не публікуватиметься у будь-якому іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;

      2.1.13. твір є оригінальним;

      2.1.14. він не передавав раніше та не передаватиме у майбутньому третім особам авторські права на твір;

      2.1.15. до укладання Договору він не надавав ліцензій на використання твору іншим особам;

      2.1.16. на момент укладення Договору йому належать виняткові майнові права на твір;

      2.1.17. володіє виключними авторськими правами на твір, який передає Ліцензіату;

      2.1.18. є автором твору;

3. Права, що надаються Ліцензіату

      3.1. На весь строк дії виключних авторських прав на твір Ліцензіар надає Ліцензіату права на:

      3.1.1. на відтворення твору: опублікування веб-сайті веб сайт - (надалі – «Сайт») українською, російською та (або) англійською мовами, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше його розмноження  без обмеження накладу примірників за умови, що у кожному екземплярі твору буде міститися ім’я Ліцензіара; мережі Інтернет (на Сайті, інших інформаційних ресурсах і в базах даних тощо);

      3.1.2. переробку, адаптування або іншу зміну твору без порушення суті його змісту;

      3.1.3. відтворення твору в оригіналі, переробці, перекладі в будь-якій формі, зокрема й цифровій, у необхідній кількості примірників;     

      3.1.4. переклад твору з мови оригіналу на будь-яку мову;

      3.1.5. розповсюдження твору в оригіналі, переробці, перекладі у будь-який спосіб;

      3.1.6. включення твору як складової частини до збірників, баз даних, антологій, навчальних матеріалів тощо;     

      3.1.7. доведення до загального відома, зокрема й розміщення твору повністю або частково в мережі Інтернет (на Сайті, інших інформаційних ресурсах і в базах даних тощо);

      3.1.8. видання твору в поліграфічному виконанні та у цифровій формі;

      3.1.9. укладення субліцензійного договору.

4. Права та обов’язки Сторін

      4.1. твір використовується під ім’ям Ліцензіара.

      4.2. Ліцензіар передає права Ліцензіату відповідно до Договору на основі виключної ліцензії. Дата підписання Договору є моментом передачі Ліцензіату прав, вказаних у Договорі

      4.3. Ліцензіат зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством України авторських  прав Ліцензіара.

      4.4. Ліцензіар має право використовувати твір повністю або частково з освітньою та науковою метою, а також для надання консалтингових, освітніх, інформаційно-консультаційних, навчальних та інших послуг; в усіх випадках наявність посилання на твір (частину твору), опублікований (опубліковану) на Сайті, та гіперпосилання на нього є обов’язковими.

      4.5. Ліцензіат має право на використання метаданих (назва, ім’я автора, анотації тощо) твору шляхом           розповсюдження і доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення до               різних баз даних та інформаційних систем тощо.

      4.6. Ліцензіар надає Ліцензіату згоду на передачу, зберігання та обробку перелічених нижче його персональних даних без обмеження терміну з метою внесення їх до бази даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:

      4.6.1.  прізвище, ім’я, по батькові;

      4.6.2.  науковий ступінь, вчене звання;

      4.6.3. посада, місце роботи;

      4.6.4. населений пункт, країна;

      4.6.5. поштова адреса;

      4.6.6. адреса електронної пошти;

      4.6.7. контактний номер телефону;

      4.6.8. месенджери (тільки для зв’язку) (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype);

      4.6.9. адреса у соціальних мережах (Facebook, LinkedIn, G+).

Персональні дані та метадані твору надаються для їх зберігання і обробки в різноманітних базах даних та інформаційних системах, для включення до аналітичної та статистичної звітності, а також створення обґрунтованих взаємозв’язків об’єктів творів науки, літератури та мистецтва з персональними даними тощо на території, яка не обмежена. Ліцензіат має право передати зазначені дані для обробки та зберігання третім особам за умови повідомлення про такий факт із наданням відомостей про третю особу (найменування і адреса) Ліцензіару.

     4.6.10. Ліцензіат самостійно визначає спосіб оформлення твору, який використовує відповідно до Договору.

     4.6.11. Ліцензіат має інші права, що витікають із Договору. 

5. Оплата та порядок розрахунків

      5.1. Плата за виключну ліцензію на використання твору становить сума оплати  (сума оплати, прописом (укр.) ) грн на строк дії цього Договору (паушальний платіж).   

      5.2. Ліцензіат зобов’язується здійснити оплату Ліцензіару за виключну ліцензію на використання твору протягом 365   календарних днів з моменту укладення цього Договору.

6. Територія використання прав

      6.1. Права, що передаються Ліцензіату на твір згідно із Договором, можуть бути використані як на території України, так і поза її межами.

7. Строк, на який надаються права

      7.1. Права на використання твору, перелічені в п. 3 Договору, надаються Ліцензіату на строк його дії.  

      7.2. Після закінчення строку дії Договору всі права, передані Ліцензіату, повертаються до Ліцензіара.

8. Забезпечення конфіденційності

      8.1. Сторони беруть на себе зобов’язання з дотримання конфіденційності щодо умов Договору. 

      8.2. Сторони вживають усі необхідні заходи з метою запобігання повному чи частковому розголошенню інформації, що стала відома Сторонам у зв’язку з підписанням і виконанням Договору.

 9. Відповідальність Сторін

      9.1. У разі порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену Договором і чинним законодавством України (зокрема, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані збитки у повному обсязі, включаючи упущену вигоду). Порушенням Договору є невиконання або неналежне виконання його умов.

9.2. Ліцензіар несе відповідальність за неправомірне використання об’єктів інтелектуальної власності та об’єктів авторського права у повному обсязі згідно з чинним законодавством України.

 10. Вирішення спорів

     10.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром і Ліцензіатом із питань, передбачених умовами Договору, Сторони зобов’язуються вживати усіх заходів до їх вирішення шляхом спільних перемовин.                                     10.2. За неможливості вирішення спорів шляхом спільних перемовин вони можуть бути передані для розгляду до суду згідно з чинним законодавством України.

 11. Строк дії Договору

     11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту передачі твору та інших матеріалів  Ліцензіаром Ліцензіату, що свідчить про підтвердження Ліценціаром повного та беззастережного прийняття умов Договору, зокрема і про прийняття на себе усіх передбачених прав та обов’язків. Договір діє упродовж 10 років з дати його укладання та набрання чинності.                                                                                                 

     11.2.  Якщо твір не було прийнято до опублікування або Ліцензіар його відклика, строк дії Договору припиняється.

     11.3. Сторони можуть розірвати Договір протягом строку його дії:за домовленістю шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору, в якій буде визначено дату його припинення.у порядку та випадках, передбачених Договором та (або) чинним законодавством України; 

     11.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, що мало місце під час дії Договору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11.5.  У разі розірвання Договору Ліцензіатом із причин невиконання чи неналежного виконання Ліцензіаром своїх зобов’язань, Ліцензіар має відшкодувати Ліцензіату фактичні витрати на день розірвання Договору, а також упущену вигоду.

12. Інші умови

     12.1. Із питань, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України. 

     12.2. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним (зокрема, із його дійсністю, укладенням, виконанням, зміною, припиненням тлумаченням умов, визначенням наслідків недійсності або порушення), регулюються Договором і відповідними нормами чинного законодавства України.                                           

     12.3. Після укладення Договору всі попередні перемовини, листування, будь-які інші усні чи письмові домовленості Сторін з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу.                                             

     12.4.  Додаткові угоди до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

13. Реквізити Сторін

Ліцензіат

ФОП    ПІБ ФОП

РНОКПП  Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса місцезнаходження:  Юридична адреса ,

ІПН ІПН

п/р № рахунку  IBAN

в Назва банку  МФО МФО банку

 

_____________ ФОП ПІБ ФОП

13. Реквізити Сторін

 

Ліцензіат

Повне найменування

ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Місце знаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН  ІПН

п/р  № рахунку

IBAN  IBAN  

в  Назва банку  МФО МФО банку

Посада представника

________________   ПІБ представника

  

Автор

гр. Громадянство   ПІБ повністю

РНОКПП  ІПН

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

п/рIBAN  № рахунку

Назва банку  

МФО МФО банку

Адреса   Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

тел.  Номер телефону №1

E-mail  E-mail основний

 

___________________   ПІБ повністю

 

Дата обновления 12.01.2024 о 09:27:51

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Лицензиар предоставляет Лицензиату за плату исключительную лицензию использования произведения. Лицензиар выдает лицензию только одному Лицензиату, которая делает невозможным использование Лицензиаром произведения в сфере, ограниченной этой лицензией и выдачу им другим лицам лицензий на использование произведения в указанной сфере. Произведение используется под именем Лицензиара. Юрисдикция – Украина.

 

Лицензиар: физическое лицо.

Лицензиат: физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент Украины).

 

Содержание:

Определение терминов;

1. Предмет договора;

2. Гарантии Лицензиара;

3. Права, предоставляемые Лицензиату;

4. Права и обязанности Сторон;

5. Оплата и порядок расчетов;

6. Территория использования прав;

7. Срок, на который предоставляются права;

8. Обеспечение конфиденциальности;

9. Ответственность Сторон;

10. Разрешение споров;

11. Срок действия Договора;

12. Прочие условия;

13. Реквизиты Сторон.

Продиктуйте текст для поиска
Готово