РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Контракт з директором ТОВ (укр-англ)

Контракт з Директором Повне найменування

 

місто                                                                                                                    Дата контракт, (напр.:1 травня 2021 р.)📆              

Contract with the director of the LLC Повне найменування (Eng.)

 

місто                                                                                                                    Дата контракт, (напр.:31 December 2021)📆              

 

 Повне найменування   (надалі –Товариство) в особі його Учасників:

 

 Повне найменування (Eng.)   (hereinafter - the Society) in the person of its Participants:

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code  Код ЄДРПОУ ), in person  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , operating on the basis of the Charter,

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Eng.) (company code  Код ЄДРПОУ ), in person  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , operating on the basis of the Charter,

ПІБ повністю , (індивідуальний податковий номер ІПН ), діючий на підставі Статуту,

ПІБ повністю (Eng.) , (individual tax number ІПН ), operating on the basis of the Charter,

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code  Код ЄДРПОУ ), in person  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , operating on the basis of the Charter,

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Eng.) (company code  Код компанії ), in person  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , operating on the basis of the Charter,

 

ПІБ повністю , (індивідуальний податковий номер ІПН ), діючий на підставі Статуту,

ПІБ повністю (Eng.) , (individual tax number ІПН ), operating on the basis of the Charter,

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code  Код ЄДРПОУ ), in person  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , operating on the basis of the Charter,

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Eng.) (company code  Код компанії ), in person  Посада в род. відмінку (Eng.)   ПІБ в род. відмінку (Eng.) , operating on the basis of the Charter,

 

ПІБ повністю , (індивідуальний податковий номер ІПН ), діючий на підставі Статуту,

ПІБ повністю (Eng.) , (individual tax number ІПН ), operating on the basis of the Charter,

 з однієї  сторони  та

ПІБ повністю ,  ідентифікаційний  номер: ІПН ,  (далі  –  Директор)  з  іншої сторони (разом іменовані Сторони, окремо – Сторона), керуючись Кодексом законів про працю України, положеннями Статуту Товариства  від Дата Статут, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , Протоколу Загальних  зборів Учасників Повне найменування  №№ Протоколу від Дата Протокол, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

уклали даний Контракт з Директором Скорочене найменування (далі – Контракт) про наступне:

on the one hand and 

ПІБ повністю (Eng.) ,  individual tax number : ІПН , (hereinafter - the Director) on the other hand (together referred to as the Parties, separately - the Party), guided by the Code of Labor Laws of Ukraine, the provisions of the Company's Charter from Дата Статут, (напр.:31 December 2021)📆 , Protocol of the General Meeting of Participants Повне найменування (Eng.)  №№ Протоколу from  Дата Протокол, (напр.:31 December 2021)📆

concluded this Contract with the Director Скорочене найменування (Eng.) (hereinafter - the Contract) about the following:

        

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНН

1. GENERAL PROVISION

1. За цим Контрактом Директор зобов’язується вирішувати всі питання діяльності Повне найменування за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Повне найменування , здійснювати управління поточною діяльністю Товариства, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна Товариства, а Товариство зобов’язується створити належні умови для роботи Директора.

2.  Цей Контракт є трудовим договором.

3.  Директор є повноважним представником Товариства під час реалізації прав та обов’язків останнього, що передбачені нормативно- правовими актами України та Статутом Товариства.

4. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства, іншим органам Товариства (у разі їх створення) у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Контрактом.

1. Under this Contract, the Director undertakes to resolve all issues of activity Повне найменування (Eng.) with the exception of those that belong to the exclusive competence of the General Assembly of participants Повне найменування (Eng.) , manage the Company's current activities, ensure its highly profitable activity, efficient use and preservation of the Company's property, and the Company undertakes to create appropriate conditions for the work of the Director.

2.  This Contract is an employment contract.

3. The director is the authorized representative of the Company during the implementation of the rights and obligations of the latter, which are provided for by the regulatory and legal acts of Ukraine and the Charter of the Company.

4. The Director is accountable to the General Meeting of the Company's participants, other bodies of the Company (if they are created) within the limits established by the current legislation of Ukraine, the Company's Charter and this Contract.

2. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. Товариство зобов’язане:

2.1.1. Створити належні умови праці Директору, в тому числі, але не виключно: визначити робоче місце, забезпечити телефоном, мобільним зв’язком, оплатою праці, інше.

2.1.2. Не обмежувати повноваження, права Директора, які передбачені Статутом Товариства та цим Контрактом, крім випадків, встановлених Статутом та цим Контрактом.

2.2. Директор зобов’язаний:

2.1.1. Здійснювати оперативне управління діяльністю Товариства, організовувати його господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

2.2.2. Вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать, до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, а саме:

2.2.2.1. Представляти Товариство у відносинах з  органами державної  влади та місцевого  самоврядування, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами всіх форм власності як на території України, так і за її межами;

2.2.2.2. Організовувати виконання договірних зобов’язань, що взяті Товариством;

2.2.2.3. Забезпечувати виконання виданих довіреностей;

2.2.2.4. Розпоряджатися коштами та майном Товариства відповідно до мети та предмету діяльності Товариства, що зазначені у Статуті;         

2.2.2.5. Організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;

2.2.2.6. Забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, затверджувати штатний розклад (розпис), затверджувати посадові оклади працівників, розмір та строки преміювання;

2.2.2.7. Створити для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови праці в Товаристві;

2.2.2.8. Налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

2.2.2.9. Організовувати ведення в Товаристві бухгалтерського обліку; нести відповідальність за своєчасне та достовірне подання звітності та за коректне ведення податкового обліку в Товаристві згідно чинного законодавства України;

2.2.2.10. Видавати накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції;

2.2.2.11. Організовувати збереження та ефективне використання майна Товариства;

2.2.2.12. Виконувати інші функції покладені на нього Загальними зборами учасників Товариства, які виникли, але не віднесені Статутом або Законом до компетенцій іншого органу управління Товариства.

2.2.3. Загальні збори учасників Товариства, можуть ухвалити рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства;

2.2.4. Діяльність та/або бездіяльність Директора не повинна завдавати шкоди Товариству.

2.2.5. Директор зобов’язується вести справи Товариства таким чином, щоб сприяти створенню та підтримці високої ділової репутації Товариства.

2.2.6. Директор на запит Учасника подає в порядку та строки, передбачені чинним законодавством документи, що повинні зберігатися Товариством.

2.2.7. Загальні збори учасників Товариства мають право заборонити здійснення Директором певних дій, якщо такі можуть завдати шкоду Товариству.

2.2.8. Директор зобов’язаний забезпечувати збереження конфіденційної інформації Товариства шляхом підготовки відповідного Положення, видачі наказів, тощо.

2.2.9. Обов’язок Директора не розповсюджувати конфіденційну інформацію є безстроковим та абсолютним: не обмеженим у часі і просторі; не має обмежень за колом осіб як під час дії, так і після припинення дії цього Контракту.

2.2.10. Директор зобов’язаний забезпечити таке збереження документiв, інших матеріалів та носіїв інформації, що знаходяться у нього у зв’язку з виконанням ним обов’язків, щоб виключити доступ до них третіх осіб.

2.2.11. Директор без згоди Загальних зборів учасників Товариства не має права:                            

1.  здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;

2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері Товариства.

2.2.12. У випадку розірвання Контракту (звільнення) з будь-яких причин Директор зобов’язаний в строк не пізніше  ніж  за день до дати звільнення (відкликання) передати справи новопризначеному директору, виконуючому  обов’язки  директора або учаснику Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників Товариства), в тому числі здати печатку, правовстановлюючу та будь-яку іншу документацію Товариства,  збереження якої  передбачено  чинним  законодавством України, із складанням про це Акту.

2.1. The company is obliged to:

2.1.1. Create appropriate working conditions for the Director, including, but not limited to: determining the workplace, providing telephone, mobile communication, salary, etc.

2.1.2. Not to limit the powers and rights of the Director provided by the Company's Charter and this Contract, except for the cases established by the Charter and this Contract.

2.2. The director is obliged to:

2.1.1. To carry out operative management of the Society's activities, to organize its economic, social and other activities, to ensure the implementation of the decisions of the General Meetings of the Society's participants;

2.2.2. To resolve all issues of the Company's activities, except for those that belong to the exclusive competence of the General Meeting of the Company's participants, namely:

2.2.2.1. To represent the Company in relations with state and local self-government bodies, institutions, organizations, individuals and legal entities of all forms of ownership both on the territory of Ukraine and abroad;                                                                        

2.2.2.2. Organize the fulfillment of contractual obligations undertaken by the Company;

2.2.2.3. Ensure execution of issued powers of attorney;

2.2.2.4. To dispose of the funds and property of the Company in accordance with the purpose and subject of the Company's activity, specified in the Charter;

2.2.2.5. Organize the introduction of new progressive forms and methods of management, creation of organizational and economic conditions for highly productive work in the Company;

2.2.2.6. To provide the Company with qualified personnel, to approve the staffing schedule (list), to approve the salaries of employees, the size and terms of bonuses;                                                          

2.2.2.7. To create normal, safe and favorable working conditions for employees in the Company;

2.2.2.8. Establish legal, economic, accounting and information support for the Company's activities;               

2.2.2.9. Organize management in the Accounting Society; to be responsible for timely and reliable reporting and for correct tax accounting in the Company in accordance with the current legislation of Ukraine;                                                                        

2.2.2.10. Issue orders and decrees on issues within his competence;

2.2.2.11. Organize the preservation and efficient use of the Company's property;

2.2.2.12. Perform other functions assigned to him by the General Meeting of the Company's members, which arose but are not assigned by the Statute or the Law to the competences of another management body of the Company.

2.2.3. The general meeting of the members of the Company may decide to transfer part of their rights to the competence of the Director of the Company;        

2.2.4. The activity and/or inaction of the Director must not harm the Company.

2.2.5. The director undertakes to conduct the affairs of the Company in such a way as to contribute to the creation and maintenance of a high business reputation of the Company.

2.2.6. At the Participant's request, the Director submits the documents that must be kept by the Company in the manner and within the time limits stipulated by the current legislation.

2.2.7. The general meeting of the members of the Company has the right to prohibit the Director from carrying out certain actions, if such actions may cause damage to the Company.

2.2.8. The Director is obliged to ensure the preservation of confidential information of the Company by preparing the relevant Regulations, issuing orders, etc.

2.2.9. The Director's duty not to distribute confidential information is indefinite and absolute: not limited in time and space; has no restrictions on the number of persons both during the validity and after the termination of this Contract.

2.2.10. The director is obliged to ensure such preservation of documents, other materials and media in his possession in connection with the performance of his duties in order to exclude access to them by third parties.

2.2.11. Without the consent of the General Meeting of the Company's members, the Director does not have the right to:

1. to carry out economic activity as an individual entrepreneur in the sphere of activity of the Company;

2. be a member of a general partnership or a full member of a limited partnership carrying out activities in the sphere of activity of the partnership;

3. to be a member of the executive body or the supervisory board of another business entity that carries out activities in the field of the Company.                    

2.2.12. In the event of termination of the Contract (dismissal) for any reason, the Director is obliged to hand over the affairs to the newly appointed director, acting director or member of the Company no later than one day before the date of dismissal (revocation) (if such a decision is adopted by the General Meeting members of the Company), including handing over the seal, title-establishing and any other documentation of the Company, the preservation of which is provided for by the current legislation of Ukraine, with the drawing up of the Act.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОР

3. PAYMENT AND SOCIAL SUPPORT OF THE DIRECTOR

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Директору щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства у розмірі, передбаченому штатним розписом, який затверджується  Директором Товариства.

3.2. Директору надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.3. Директор на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами, ін., з урахуванням чинного законодавства про працю).

3.4. Директору можуть виплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України або положенням про преміювання (у разі його затвердження).

3.5. Директору можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі в іноземній валюті (якщо він відбуває у відрядження за кордон).

3.6. Заробітна плата Директору за відпрацьований час виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим працівникам Товариства за відповідний період.

3.1. For the fulfillment of the duties provided for in this Contract, the Director is paid a monthly salary from the Company's funds in the amount provided for by the staff list, which is approved by the Director of the Company.

3.2. The director is granted an annual basic leave of 24 calendar days with the preservation of the monthly average salary, calculated in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

3.3. The director at his discretion determines the time and procedure for using leave (start time and end time, simultaneously or in parts, etc., taking into account the current labor legislation).                                  

3.4. The director may be paid other additional payments or allowances provided for by the current legislation of Ukraine or the provision on bonuses (if approved).                                                                          

3.5. The director may be paid funds for representative expenses, including in foreign currency (if he is on a business trip abroad).                       

3.6. The salary of the Director for the time worked is paid together with the salary of all other employees of the Company for the relevant period.

4. ПРАВА ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

4. RIGHTS OF THE DIRECTOR OF THE COMPAN

4.1. Директор має право:

4.1.1 діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності як в Україні так і за кордоном;

4.1.2. розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;

4.1.3. укладати від імені Товариства, в межах своєї компетенції, будь-які договори, угоди, контракти.

4.1.4. без довіреності здійснювати усі юридично значимі дії від імені Товариства (крім тих, що Статутом віднесені до компетенції інших органів Товариства);

4.1.5. видавати довіреності;

4.1.6. відкривати в банківських установах рахунки;

4.1.7. приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, заохочувати працівників Товариства та накладати на них дисциплінарні стягнення; затверджувати відповідні внутрішні документи, що регулюють трудові відносини у Товаристві.

4.1.8. розпоряджатися  коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством;

4.1.9. бути присутнім на Загальних зборах учасників Товариства;

4.1.10. забезпечувати здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариством;

4.1.11. організовувати здійснення соціальної діяльності Товариством;

4.1.12. вирішувати інші питання, що належать за Статутом та за цим Контрактом до компетенції Директора.

4.2. При укладанні трудових договорів з працівниками Товариства, у визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Директор керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Товариства

4.1. The director has the right to:

4.1.1 to act on behalf of the Company, to represent its interests in all state authorities and local self-government bodies, in enterprises, institutions and organizations of all forms of ownership both in Ukraine and abroad;

4.1.2. manage the Company's property in accordance with current legislation and the Company's Charter;

4.1.3. enter into any contracts, agreements, contracts on behalf of the Company, within the limits of its competence.

4.1.4. to perform all legally significant actions on behalf of the Company without a power of attorney (except for those assigned by the Statute to the competence of other bodies of the Company);

4.1.5. issue powers of attorney;

4.1.6. open accounts in banking institutions;                 

4.1.7. hire and fire employees of the Company, encourage employees of the Company and impose disciplinary sanctions on them; to approve relevant internal documents regulating labor relations in the Company.                                                                           

4.1.8. dispose of the Company's funds in the manner determined by the Company's Charter and current legislation;

4.1.9. to be present at the General Meeting of the members of the Society;

4.1.10. ensure the implementation of foreign economic activity by the Company;

4.1.11. to organize the implementation of social activities by the Society;

4.1.12. resolve other issues that are within the competence of the Director under the Charter and this Contract.

4.2. When concluding employment contracts with the Company's employees, in determining and ensuring their working and rest conditions, the Director is guided by labor legislation, taking into account the features provided for by the Company's Charter.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES, RESOLUTION OF DISPUTES

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.2. Порушення Директором обов’язків, передбачених п.2.2.11. є підставою для розірванням Контракту без виплати компенсації, передбаченої  п.6.6. Контракту.

5.3. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1. In case of non-fulfillment or improper fulfillment of the obligations provided for in this Contract, the Parties shall bear responsibility in accordance with the current legislation.

5.2. Violation by the Director of duties provided for in clause 2.2.11. is a reason for termination of the Contract without payment of compensation provided for in Clause 6.6. the contract

5.3. Disputes between the Parties are resolved in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6. CHANGES AND CONDITIONS OF TERMINATION OF THE CONTRACT

6.1. Загальні збори учасників Товариства, які скликаються в період дії цього Контракту,  мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.                                                          

6.2. Зміни та доповнення до даного Контракту оформлюються додатковою угодою до Контракту.

6.3. Обґрунтовані пропозиції Сторін враховуються шляхом внесення до Контракту відповідних змін і доповнень.

6.4. Цей Контракт припиняється:

6.4.1. в разі закінчення терміну дії Контракту, якщо інше рішення не буде прийнято Загальними зборами учасників Товариства;

6.4.2. в разі прийняття рішення Загальними Зборами учасників Товариства про дострокове припинення повноважень (звільнення Директора). Загальні збори учасників Товариства зобов’язані повідомити Директора за 2 місяці до передбачуваної дати припинення його повноважень (звільнення);

6.4.3. за згодою сторін;

6.4.4. з ініціативи Директора до закінчення терміну дії Контракту за умови попередження Загальних зборів учасників Товариства (направлення повідомлення кожному з  Учасників Товариства) не менш ніж 2 місяці до передбачуваної дати розірвання Контракту;

6.4.5. з інших підстав, передбачених законодавством.

6.5. Якщо після закінчення строку Контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього Контракту вважається продовженою на невизначений строк.

6.6. Директору  у разі  закінченні терміну дії Контракту (за умови  відсутності продовження терміну його  дії) або  дострокового розірвання Контракту за ініціативою  будь-якої  із  Сторін  Контракту виплачується компенсація у розмірі Кількість посадових окладів посадових окладів (для розрахунку використовується розмір посадового окладу відповідно  до діючого  на момент  закінчення терміну дії  Контракту (або його  розірвання) штатного  розпису).  Дана компенсація сплачується Товариством  Директору у день  повного  розрахунку при звільненні, передбаченого  чинним  законодавством про працю.

6.1. The general meeting of the members of the Company, which is convened during the period of validity of this Contract, has the right to make a decision to change the conditions and term of its validity.

6.2. Amendments and additions to this Contract are formalized by an additional agreement to the Contract.

6.3. Reasoned proposals of the Parties are taken into account by making appropriate changes and additions to the Contract.

6.4. This Contract is terminated:

6.4.1. in the event of the expiration of the Contract, unless otherwise decided by the General Meeting of the Company's participants;

6.4.2. in the event of a decision by the General Meeting of the Company's participants on early termination of powers (dismissal of the Director). The general meeting of the members of the Company is obliged to notify the Director 2 months before the expected date of termination of his powers (dismissal);

6.4.3. by agreement;

6.4.4. at the Director's initiative before the expiration of the Contract, provided that the General Meeting of the Company's members is notified (a notification is sent to each of the Company's Members) at least 2 months before the expected date of termination of the Contract;

6.4.5. on other grounds provided by law.                           

6.5. If, after the expiration of the Contract, the employment relationship actually continues and none of the parties requests its termination, the validity of this Contract is considered to be extended for an indefinite period.

6.6. In case of expiry of the Contract (provided there is no extension of its validity) or early termination of the Contract at the initiative of any of the Contract Parties, the Director shall be paid compensation in the amount Кількість посадових окладів official salaries (for the calculation, the amount of official salary is used in accordance with the current staff list at the time of the expiry of the Contract (or its termination). This compensation is paid by the Company to the Director on the day of full settlement upon dismissal, provided for by the current labor legislation.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТ

7. PERIOD AND OTHER SPECIAL CONDITIONS OF THE CONTRACT

7.1. Цей Контракт вступає  в дію з Дата початку дії Контракт, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 року  та діє  до  Дата закінчення дії Контрак, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 включно. Дія Контракту  може бути  продовжена за взаємної  згоди Сторін, кількість продовжень не обмежена.

7.1. This Contract enters into force from

Дата початку дії Контракт, (напр.:31 December 2021)📆  and valid until  Дата закінчення дії Контра, (напр.:31 December 2021)📆 including. The Contract may be extended by mutual consent of the Parties, the number of extensions is not limited.

7.2. Про умови Контракту інформуються працівники Товариства, у зв’язку з потребою виконання Контракту.

7.3. Зміни та доповнення до Контракту оформлюються додатковими  угодами,  які підписуються Сторонами. Учасники можуть  передати (делегувати) право  підписати  додаткову угоду до Контракту одному з учасників Товариства.

7.4. Цей Контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.   

7.2. The Company's employees are informed about the terms of the Contract, in connection with the need to fulfill the Contract.

7.3. Changes and additions to the Contract are formalized by additional agreements signed by the Parties. Participants can transfer (delegate) the right to sign an additional agreement to the Contract to one of the Society's participants.                                

7.4. This Contract is drawn up in two copies, which are kept by each of the Parties and have the same legal force.

Директор

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,  виданий  

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу р.

Ідентифікаційний номер: ІПН

Зареєстроване місце проживння:  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

_____________________

Director 

ПІБ повністю (Eng.)

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Identification number: ІПН

Registered place of residence:  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

_____________________

Повне найменування

в особі Учасників:

Учасник 1:

Повне найменування , в особі 

Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Повне найменування (Eng.)

on behalf of the Participants:

Participant 1:

Повне найменування (Eng.) , in person 

Посада в род. відмінку (Eng.)

ПІБ в род. відмінку (Eng.)

_____________________

Повне найменування

в особі Учасників:

Учасник 1:

Повне найменування , в особі 

Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Повне найменування (Eng.)

on behalf of the Participants:

Participant 1:

Повне найменування (Eng.) , in person 

Посада в род. відмінку (Eng.)

ПІБ в род. відмінку (Eng.)

_____________________

 

Повне найменування

в особі Учасників:

Учасник 1:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер: ІПН

____________________

Повне найменування (Eng.)

on behalf of the Participants:

Participant 1:

ПІБ повністю (Eng.)

Identification number: ІПН

____________________

 

Учасник 2:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Participant 2:

Повне найменування (Eng.) , in person Посада в род. відмінку (Eng.)

ПІБ в род. відмінку (Eng.)

_____________________

Учасник 2:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Participant 2:

Повне найменування (Eng.) , in person Посада в род. відмінку (Eng.)

ПІБ в род. відмінку (Eng.)

_____________________

Учасник 2:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер: ІПН

_____________________

Participant 2:

ПІБ повністю (Eng.)

Identification number: ІПН

_____________________

Учасник 3:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Participant 3:

Повне найменування (Eng.) , in person Посада в род. відмінку (Eng.)

ПІБ в род. відмінку (Eng.)

_____________________

Учасник 3:

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку

ПІБ в род. відмінку

_____________________

Participant 3:

Повне найменування (Eng.) , in person Посада в род. відмінку (Eng.)

ПІБ в род. відмінку (Eng.)

_____________________

Учасник 3:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер: ІПН

_____________________

Participant 3:

ПІБ повністю (Eng.)

Identification number: ІПН

_____________________

Дата обновления 27.10.2023 о 15:30:31

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом (ч.ч. 1, 2 ст. 97 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text).

 

Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення) (ч.ч. 1, 2 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Водночас, виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб (ч. 2 ст. 99 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назваи (ч. 4 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Розглянемо ситуацію, коли виконавчий орган складається з однієї особи і не є власником чи засновником підприємства. Такий орган (керівник) зазвичай має назву директор, генеральний директор. Слід пам’ятати, що керівник є найманим працівником. Трудові відносини керівників мають свої особливості і це логічно, адже, керівник діє від імені підприємства, представляє інтереси підприємства в інших організаціях, вирішує питання, пов'язані з діяльністю підприємства в порядку, визначеному установчими документами. Отже, специфіка взаємовідносин між власниками та керівниками регулюються установчими документами. Також, однією із особливостей трудових відносин є укладення з керівником письмового трудового договору (контракту).

 

Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу (ч. 1 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Водночас, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів (ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень (ч. 4 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

З одноосібним виконавчим органом та кожним членом колегіального виконавчого органу укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з одноосібним виконавчим органом та членом колегіального виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників (ч. 12 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України (ст. 21 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Водночас, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у ряді випадків, які визначені у ст. 24 КЗпП України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text), де також зазначено, що письмовий трудовий договір (контракт) є обов’язковим у випадках, передбачених законодавством.

 

Отже, з аналізу ст. 24 КзпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text та ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text, випливає, що у разі найму керівника підприємства з ним обов’язково укладається письмовий трудовий договір (контракт). Водночас, згідно чинного законодавства, зокрема, з огляду на ч.6 ст. 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text, директор призначається та звільняється вищим органом товариства. Таким чином, для призначення керівника товариства обовязковим є рішення вищого органу управління (протокол загальних зборів).

 

Також, зазначімо, що окремо визнано обов’язковим укладення контаркту із керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації (Закон України «Про місцеві державні адміністрації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text), керівниками державних та комунальних закладів культури (ст. 21 ЗУ «Про культуру» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#top), керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#top).

 

У зв’язку із вказаною особливістю даного виду трудового договору, необхідно розуміти, які обовязкові умови має містити контракт, які умови слід включити до нього, щоб уникнути неважных ризиків, хто має укладати такий договір та інші супунті нюанси.

 

Сфера застосування контракту: укладається у разі найму керівника підприємства, в інщих випадках, встановлених законожавством (наприклад, призначення керівника державного чи комунального закладу культури).

 

Будучи особливою формою трудового договору, контракт регулює як трудові, а й тісно пов'язані із нею інші суспільні відносини. Це стосується, зокрема, житлових прав, соціального забезпечення, особистого транспорту та інших питань, які забезпечуються за рахунок прибутку роботодавців.

 

Нормативно-правове регулювання контракту:

- статті 21, 24 Кодексу законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

- стаття 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

- постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. №170 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text

- Типова форма контракту із працівником, затверджена наказом Мінпраці України від 15.04.94 №23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94#Text (не  поширюється  на  керівників  підприємств державної форми власності)

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. №597 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF#Text (дію Постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору)

 

Суб’єктний склад - роботодавець та працівник

для приватного бізнесу – це підприємство, установа, організація в особі в особі власника або уповноваженого ним органу та фізична особа найманий працівник (керівник).

для державного сектору – центральний орган державної виконавчої влади, організація, на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у державній власності та фізична особа-керівник, який призначається на посаду.

 

Істотні (обов’язкові) умови та положення контракту:

- сторони контракту

- строк дії контракту, строк найму

- права та обов'язки керівника

- відповідальність керівника (в тому числі матеріальна)

- умови матеріального забезпечення керівника (оплата праці, соціально-побутове забезпечення тощо)

- умови організації праці (у тому числі, режими робочого часу і часу відпочинку працівника)

- умови звільнення з посади

- умови розірвання договору, в тому числі дострокового

- реквізити сторін

 

Інші умови контракту (необов’язкові, рекомендовані):

- встановлення випробувального терміну та умови організації праці та матеріального запезпечення під час випробувального термине

- обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання

- додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством,  за рахунок коштів роботодавця

- умови використання власного чи службового автомобюіля

- положення про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації

- умови щодо несумісності

- форсмажорні умови

- порядок виплати вихідної допомоги

- зміна умов контракту

- порядок звітності перед загальними зборами учасників/власником

- особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

- інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням  специфіки  роботи, професійних особливостей та фінансових  можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

 

Контрактом не може бути (п. 20 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text):

 

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому  органові,  уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту (п. 8 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня,  становленого  у контракті за угодою сторін (п. 9 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Детально необхідно зупинитись на деяких умовах контракту, які законодавчо чи з практики ділового обороту суттєво відрізняються від умов звичайного трудового договору.

 

Так, розміри виплат не можуть  бути  меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту. У контракті можуть також  визначатись умови підвищення  або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи  за  рік чи  інший  період,  участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством  та  їхніми статутами) чи громадянина-підприємця (п. 11 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Відповідальність. За шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст. 132 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ч. 4 ст. 130 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації (п. 9 ч.1 ст. 134 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Конфеденційність. З одного боку, роботодавець зобов'язаний забезпечувати  конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та по  відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням (п. 6 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text). З іншого боку, керівники, в силу своєї посади, мають доступ до певної інформації, розповсюдження якої є для збереження інтересів підприємства є неприпустимим, тому в контракті варто окремо зазначати про такі умови, строк, протягом якого з моменту припинення трудових правовідносин особа не має права розповсюджувати певну інформацію, окремо передбачати відповідальність за розголошення такої інформації.

 

Умови щодо несумісності. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства (ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text):

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Керівники державних  підприємств,  установ,  організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). (п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Мінюсту та Мінфіну №43 від 28.06.1993 та зареєстрованого в Мінюсту 30.06.1993р. за №76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93#Text).

 

У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця. Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду  та  умови  забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів  його  сім'ї) житловою площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового  приміщення чи користування готелем. Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації. За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами (п.п.п. 13, 14, 16 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Звільнення керівника підприємства може відбуватись за наступних підстав:

– у зв'язку із закінченням строку контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– на підставах, передбачених у контракті (п. 8 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– з ініціативи керівника (ст. ст. 38, 39 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– з ініціативи власника або уповноваженого органу (ст. ст. 40, 41 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– на вимогу профспілкової організації (ст. 45 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text)

- здійснення діяльності або членство, участь у певних органах, товариствах без згоди загальних зборів учасників (ч.ч. 5, 6 ст. 40 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Зокрема, чт. 41 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text, передбачає додаткові підстави розірвання трудового договору із керівником:

1) одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також посадовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, та службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;

11) винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

 

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток (ст. 44 КЗпП України України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Водночас, не слід забувати, що у приватному секторі бізнесу умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними (п. 5 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Наслідки неукладення контракту із директором. Окрім ризиків, пов’язаних із особливостями. зазначеними вище, які пов’язані із конфеденційною інформацією та особливістю посади керівника, слід зосередитись на правовій відповідальності юридичної особи у випадку неукладення письмового трудового договору (контракту) із директором. Так, відповідно до ч. 2 ст. 265 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. На даний момент такий штраф складає 60 000,00 грн.

NB!  

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого відповідним наказом роботодавця (ст. 24 КЗпП). Таким чином, наказ про прийняття на роботу повинен видаватися обов’язково, незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір — письмовій чи усній.

Для оформлення наказу можна використовувати або типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», що затверджена наказом Державного комітету статистики України (далі — Держкомстат) від 5 грудня 2008 р. № 489, або оформлювати його на бланку підприємства (звісно, такий бланк має містити всі реквізити, що містяться в типовій формі № П-1). З наказом працівника ознайомлюють під підпис 

Продиктуйте текст для поиска
Готово