РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор с директора на LLC (бол)

 Договор с директора на LLC Повне найменування (Bul.)

 

Град Дата на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г. 

 

                                                                                                                              

Повне найменування (Bul.)   (наричано по-нататък - Дружеството) в лицето на неговите участници:

 Договор с директора на LLC Повне найменування (Bul.)

 

Град Дата на договора, (напр.:31.12.2021)📆 г. 

 

                                                                                                                              

Повне найменування (Bul.)   (наричано по-нататък - Дружеството) в лицето на неговите участници:

Повне найменування (Bul.) (код по ЕДРПОУ  Код ЄДРПОУ ), лично Посада в род. відмінку (Bul.)   ПІБ в род. відмінку (Bul.) , работещи въз основа на Хартата,

Повне найменування (Bul.) (код по ЕДРПОУ Код компанії ), лично Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , діючого на підставі Статуту,

ПІБ повністю (Bul.) , (индивидуален данъчен номер ІПН ), действайки въз основа на Хартата,

Повне найменування (Bul.) (код по ЕДРПОУ  Код ЄДРПОУ ), лично Посада в род. відмінку (Bul.)   ПІБ в род. відмінку (Bul.) , діючого на підставі Статуту,

Повне найменування (Bul.) (код по ЕДРПОУ Код компанії ), лично Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , работещи въз основа на Хартата,

ПІБ повністю (Bul.) , (индивидуален данъчен номер ІПН ), действайки въз основа на Хартата,

Повне найменування (Bul.) (код по ЕДРПОУ  Код ЄДРПОУ ), лично Посада в род. відмінку (Bul.)   ПІБ в род. відмінку (Bul.) , работещи въз основа на Хартата,

Повне найменування (Bul.) (код по ЕДРПОУ Код компанії ), лично Посада в род. відмінку (Bul.)  ПІБ в род. відмінку (Bul.) , работещи въз основа на Хартата,

ПІБ повністю (Bul.) , (индивидуален данъчен номер ІПН ), діючий на підставі Статуту,

от една страна и 

ПІБ повністю (Bul.) ,  идентификационен номер:  ІПН , (наричан по-долу - Директорът), от друга страна (наричани заедно "Страните", поотделно - Страната), ръководейки се от Кодекса на трудовото законодателство на Украйна, разпоредбите на Устава на Компанията от Дата на Хартат, (напр.:31.12.2021)📆 г., Протокол от Общото събрание на участниците  Повне найменування (Bul.)  №№ Протоколу от  Дата на протокола от общото събрание на участниците, (напр.:31.12.2021)📆 г. сключи този договор с директора Скорочене найменування (Bul.) (наричан по-нататък - Договорът) за следното:

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По този договор Директорът се задължава да решава всички въпроси на дейността 

Повне найменування (Bul.) с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на участниците Повне найменування (Bul.) ,

от една страна и 

ПІБ повністю (Bul.) ,  идентификационен номер:  ІПН , (наричан по-долу - Директорът), от друга страна (наричани заедно "Страните", поотделно - Страната), ръководейки се от Кодекса на трудовото законодателство на Украйна, разпоредбите на Устава на Компанията от Дата на Хартат, (напр.:31.12.2021)📆 г., Протокол от Общото събрание на участниците  Повне найменування (Bul.)  №№ Протоколу от  Дата на протокола от общото събрание на участниците, (напр.:31.12.2021)📆 г. сключи този договор с директора Скорочене найменування (Bul.) (наричан по-нататък - Договорът) за следното:

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По този договор Директорът се задължава да решава всички въпроси на дейността 

Повне найменування (Bul.) с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на участниците Повне найменування (Bul.) ,

ръководи текущата дейност на Дружеството, осигурява неговата високорентабилна дейност, ефективно използване и опазване на имуществото на Дружеството, като Дружеството се задължава да създава подходящи условия за работа на Директора.

2.  Този договор е трудов договор.

3. Директорът е упълномощен представител на Компанията по време на изпълнението на правата и задълженията на последната, които са предвидени от регулаторните и правни актове на Украйна и Устава на Компанията.

4. Директорът се отчита пред Общото събрание на участниците в Дружеството, други органи на Дружеството (ако са създадени) в рамките, установени от действащото законодателство на Украйна, Устава на Дружеството и този договор.

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

2.1. Дружеството се задължава да:

2.1.1. Създава подходящи условия за работа на директора, включително, но не само: определяне на работното място, осигуряване на телефон, мобилна комуникация, заплата и др.

2.1.2. Да не ограничава правомощията и правата на Директора, предвидени в Устава на Компанията и този Договор, с изключение на случаите, установени в Устава и този Договор.

2.2. Директорът е длъжен:

2.1.1. Осъществява оперативно ръководство на дейността на Дружеството, организира неговата стопанска, социална и друга дейност, осигурява изпълнението на решенията на Общите събрания на участниците в Дружеството;

2.2.2. Да решава всички въпроси от дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на участниците в Дружеството, а именно:

2.2.2.1. Да представлява Компанията в отношенията с държавни и местни органи на самоуправление, институции, организации, физически и юридически лица от всички форми на собственост както на територията на Украйна, така и в чужбина;

2.2.2.2. Организира изпълнението на поетите от Дружеството договорни задължения;

2.2.2.3. Осигурява изпълнението на издадените пълномощни;

2.2.2.4. Да се разпорежда със средствата и имуществото на Дружеството в съответствие с целта и предмета на дейност на Дружеството, посочени в Устава;

2.2.2.5. Организира въвеждането на нови прогресивни форми и методи на управление, създаване на организационни и икономически условия за високопроизводителна работа в компанията;

2.2.2.6. Да осигурява Дружеството с квалифициран персонал, да утвърждава щатното разписание (списък), да утвърждава заплатите на служителите, размера и условията на бонусите;

2.2.2.7. Да създава нормални, безопасни и благоприятни условия на труд за служителите в Дружеството;

2.2.2.8. Създава правно, икономическо, счетоводно и информационно осигуряване на дейността на дружеството;

2.2.2.9. Организира управлението в Счетоводното общество; да отговаря за навременното и надеждно отчитане и за правилното данъчно счетоводство в Компанията в съответствие с действащото законодателство на Украйна;

2.2.2.10. Издава заповеди и постановления по въпроси от своята компетентност;

2.2.2.11. Организира опазването и ефективното използване на имуществото на дружеството;

2.2.2.12. Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание на членовете на Дружеството, възникнали, но не отнесени с Устава или Закона към правомощията на друг орган на управление на Дружеството.

2.2.3. Общото събрание на членовете на Дружеството може да вземе решение за прехвърляне на част от техните права към компетентността на Директора на Дружеството;

2.2.4. Дейността и/или бездействието на Директора не трябва да вреди на Дружеството.

2.2.5. Директорът се задължава да ръководи дейността на Дружеството така, че да допринася за създаването и поддържането на висока бизнес репутация на Дружеството.

2.2.6. По искане на Участника Директорът предоставя документите, които трябва да се съхраняват от Дружеството по начина и в сроковете, определени от действащото законодателство.

2.2.7. Общото събрание на членовете на Дружеството има право да забрани на Директора да извършва определени действия, ако тези действия могат да причинят щети на Дружеството.

2.2.8. Директорът е длъжен да осигури опазването на поверителна информация на Дружеството, като изготвя съответните Правилници, издава заповеди и др.

2.2.9. Задължението на директора да не разпространява поверителна информация е безсрочно и абсолютно: неограничено във времето и пространството; няма ограничения в броя на лицата както по време на действие, така и след прекратяване на този Договор.

2.2.10. Директорът е длъжен да осигури такова опазване на документи, други материали и носители, които притежава във връзка с изпълнение на задълженията си, за да се изключи достъпът до тях на трети лица.

2.2.11. Без съгласието на общото събрание на членовете на дружеството директорът няма право да:

1. да извършва стопанска дейност като индивидуален предприемач в предмета на дейност на дружеството;

2. да е член на събирателно дружество или пълноправен съдружник на командитно дружество, извършващ дейности в предмета на дейност на дружеството;

3. да е член на изпълнителния орган или на надзорния съвет на друго търговско дружество, което извършва дейност в областта на дружеството.

2.2.12. В случай на прекратяване на Договора (освобождаване) по каквато и да е причина, Директорът е длъжен да прехвърли делата на новоназначения директор, изпълняващ длъжността директор или член на Дружеството не по-късно от един ден преди датата на освобождаване (оттегляне) (ако такова решение бъде прието от Общото събрание на членовете на Дружеството), включително предаване на печата, установяващата собственост и всяка друга документация на Дружеството, чието съхраняване е предвидено от действащото законодателство на Украйна, с съставяне на акта.

 

3. ЗАПЛАЩАНЕ И СОЦИАЛНА ПОДПОМАГА НА ДИРЕКТОРА

3.1. За изпълнение на задълженията, предвидени в този договор, директорът получава месечна заплата от средствата на дружеството в размер, предвиден в щатното разписание, което се утвърждава от директора на дружеството.

3.2. На директора се предоставя годишен основен отпуск от 24 календарни дни със запазване на средната месечна заплата, изчислена в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Украйна.

3.3. Директорът по свое усмотрение определя времето и реда за ползване на отпуска (начален и краен час, едновременно или на части и т.н., като се има предвид действащото трудово законодателство).

3.4. Директорът може да получи други допълнителни плащания или надбавки, предвидени от действащото законодателство на Украйна или разпоредбата за бонуси (ако е одобрена).

3.5. На директора могат да се изплащат средства за представителни разходи, включително във валута (ако е в командировка в чужбина).

3.6. Заплатата на Директора за отработеното време се изплаща заедно със заплатата на всички останали служители на Дружеството за съответния период.

 

4. ПРАВА НА ДИРЕКТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО

4.1. Директорът има право:

4.1.1 да действа от името на Компанията, да представлява нейните интереси във всички държавни органи и органи на местното самоуправление, в предприятия, институции и организации от всички форми на собственост както в Украйна, така и в чужбина;

4.1.2. управлява имуществото на дружеството в съответствие с действащото законодателство и устава на дружеството;

4.1.3. да сключва всякакви договори, споразумения, договори от името на Дружеството, в рамките на своята компетентност.

4.1.4. да извършва всички правно значими действия от името на Дружеството без пълномощно (с изключение на тези, които са възложени от Устава в компетентността на други органи на Дружеството);

4.1.5. издава пълномощни;

4.1.6. откриване на сметки в банкови институции;

4.1.7. назначава и уволнява служители на Дружеството, насърчава служителите на Дружеството и им налага дисциплинарни наказания; да приема съответни вътрешни документи, регламентиращи трудовите отношения в дружеството.

4.1.8. се разпорежда със средствата на дружеството по начина, определен от устава на дружеството и действащото законодателство;

4.1.9. да присъства на Общото събрание на членовете на Дружеството;

4.1.10. осигурява осъществяването на външноикономическата дейност от дружеството;

4.1.11. да организира осъществяването на социални дейности от Сдружението;

4.1.12. решава други въпроси, които са от компетентността на директора съгласно Устава и този договор.

4.2. При сключването на трудови договори със служителите на Компанията, при определянето и осигуряването на техните условия на труд и почивка, директорът се ръководи от трудовото законодателство, като се вземат предвид характеристиките, предвидени в Устава на Компанията.

 

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

5.1. В случай на неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията, предвидени в този договор, страните носят отговорност в съответствие с действащото законодателство.

5.2. Нарушение от директора на задълженията, предвидени в клауза 2.2.11. е основание за прекратяване на Договора без заплащане на обезщетение, предвидено в клауза 6.6. Договорът

5.3. Споровете между страните се решават в съответствие с процедурата, установена от действащото законодателство на Украйна.

 

6. ПРОМЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Общото събрание на членовете на Дружеството, което се свиква през периода на действие на този договор, има право да вземе решение за промяна на условията и срока на неговото действие.

6.2. Измененията и допълненията към този договор се формализират с допълнително споразумение към договора.

6.3. Мотивираните предложения на страните се вземат предвид чрез извършване на подходящи промени и допълнения към договора.

6.4. Този договор се прекратява:

6.4.1. при изтичане на договора, освен ако Общото събрание на участниците в Дружеството не реши друго;

6.4.2. в случай на решение на Общото събрание на участниците в дружеството за предсрочно прекратяване на пълномощията (освобождаване на директора). Общото събрание на членовете на Дружеството е длъжно да уведоми Директора 2 месеца преди очакваната дата на прекратяване на правомощията му (освобождаване);

6.4.3. по споразумение;

6.4.4. по инициатива на Директора преди изтичането на Договора, при условие че Общото събрание на членовете на Дружеството е уведомено (изпраща се уведомление до всеки от членовете на Дружеството) най-малко 2 месеца преди очакваната дата на прекратяване на Договора;

6.4.5. на други основания, предвидени в закон.

6.5. Ако след изтичане на срока на договора трудовото правоотношение действително продължи и никоя от страните не поиска прекратяването му, действието на този договор се счита за продължено за неопределено време.

6.6. В случай на изтичане на договора (при условие, че няма продължаване на срока му) или предсрочно прекратяване на договора по инициатива на някоя от страните по договора, на директора се изплаща обезщетение в размер на Брой заплати официални заплати (за изчисляването се използва размерът на служебната заплата в съответствие с актуалното щатно разписание към момента на изтичане на договора (или неговото прекратяване). Това обезщетение се изплаща от Компанията на Директора в деня на пълното изплащане при уволнение, предвидено от действащото трудово законодателство.

 

7. СРОК И ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

7.1. Този договор влиза в сила от

Дата початку дії Контракту, (напр.:31.12.2021)📆 година и валиден до  Срок на договора, (напр.:31.12.2021)📆 година включително окото. Договорът може да бъде продължен по взаимно съгласие на страните, като броят на продълженията не е ограничен.

7.2. Служителите на Дружеството са информирани за условията на Договора, във връзка с необходимостта от изпълнение на Договора.

7.3. Промените и допълненията към договора се формализират с допълнителни споразумения, подписани от страните. Участниците могат да прехвърлят (делегират) правото за подписване на допълнително споразумение към Договора на един от участниците в Обществото.

7.4. Настоящият договор е съставен в два екземпляра, които се съхраняват от всяка от страните и имат еднаква юридическа сила.

        

 

Повне найменування (Bul.)

от името на Участниците:

Участник 1:

Повне найменування (Bul.) , лично  

Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

Директор

ПІБ повністю (Bul.)

Назва документа, що посвідчує особу (Bul.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , издаден 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Bul.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу г.

Идентификационен номер: ІПН

Регистрирано местоживеене: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Bul.)

_____________________

Повне найменування (Bul.)

от името на Участниците:

Участник 1: 

Повне найменування (Bul.) , лично  

Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

Директор

ПІБ повністю (Bul.)

Назва документа, що посвідчує особу (Bul.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , издаден 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Bul.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу г.

Идентификационен номер: ІПН

Регистрирано местоживеене: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Bul.)  

_____________________

Повне найменування (Bul.)

от името на Участниците:

Участник 1:

ПІБ повністю (Bul.)

Идентификационен номер: ІПН

____________________

Директор

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу (Bul.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , издаден 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Bul.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу г.

Идентификационен номер: ІПН

Регистрирано местоживеене: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Bul.)  

_____________________

 

Повне найменування (Bul.)

от името на Участниците:

Участник 1:

Повне найменування (Bul.) , лично  

Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

Директор

ПІБ повністю (Bul.)

Назва документа, що посвідчує особу (Bul.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , издаден 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Bul.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу г.

Идентификационен номер: ІПН

Регистрирано местоживеене: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Bul.)

_____________________

Повне найменування (Bul.)

от името на Участниците:

Участник 1: 

Повне найменування (Bul.) , лично  

Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

Директор

ПІБ повністю (Bul.)

Назва документа, що посвідчує особу (Bul.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , издаден 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Bul.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу г.

Идентификационен номер: ІПН

Регистрирано местоживеене: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Bul.)  

_____________________

Повне найменування (Bul.)

от името на Участниците:

Участник 1:

ПІБ повністю (Bul.)

Идентификационен номер: ІПН

____________________

Директор

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу (Bul.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , издаден 

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Bul.) ,

Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу г.

Идентификационен номер: ІПН

Регистрирано местоживеене: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Bul.)  

_____________________

Учасник 2:

Повне найменування (Bul.) , лично Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

 

Участник 2:

Повне найменування (Bul.) , лично Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

 

Участник 2:

ПІБ повністю (Bul.)

Идентификационен номер: ІПН

_____________________

 

Участник 3:

Повне найменування (Bul.) , лично Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

 

Участник 3:

Повне найменування (Bul.) , лично Посада в род. відмінку (Bul.)

ПІБ в род. відмінку (Bul.)

_____________________

 

Участник 3:

ПІБ повністю (Bul.)

Идентификационен номер: ІПН

_____________________

 

Дата обновления 22.12.2022 о 22:26:36

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом (ч.ч. 1, 2 ст. 97 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text).

 

Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення) (ч.ч. 1, 2 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Водночас, виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб (ч. 2 ст. 99 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назваи (ч. 4 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Розглянемо ситуацію, коли виконавчий орган складається з однієї особи і не є власником чи засновником підприємства. Такий орган (керівник) зазвичай має назву директор, генеральний директор. Слід пам’ятати, що керівник є найманим працівником. Трудові відносини керівників мають свої особливості і це логічно, адже, керівник діє від імені підприємства, представляє інтереси підприємства в інших організаціях, вирішує питання, пов'язані з діяльністю підприємства в порядку, визначеному установчими документами. Отже, специфіка взаємовідносин між власниками та керівниками регулюються установчими документами. Також, однією із особливостей трудових відносин є укладення з керівником письмового трудового договору (контракту).

 

Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу (ч. 1 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Водночас, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів (ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень (ч. 4 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

З одноосібним виконавчим органом та кожним членом колегіального виконавчого органу укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з одноосібним виконавчим органом та членом колегіального виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників (ч. 12 ст 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text).

 

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України (ст. 21 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Водночас, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у ряді випадків, які визначені у ст. 24 КЗпП України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text), де також зазначено, що письмовий трудовий договір (контракт) є обов’язковим у випадках, передбачених законодавством.

 

Отже, з аналізу ст. 24 КзпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text та ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text, випливає, що у разі найму керівника підприємства з ним обов’язково укладається письмовий трудовий договір (контракт). Водночас, згідно чинного законодавства, зокрема, з огляду на ч.6 ст. 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text, директор призначається та звільняється вищим органом товариства. Таким чином, для призначення керівника товариства обовязковим є рішення вищого органу управління (протокол загальних зборів).

 

Також, зазначімо, що окремо визнано обов’язковим укладення контаркту із керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації (Закон України «Про місцеві державні адміністрації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text), керівниками державних та комунальних закладів культури (ст. 21 ЗУ «Про культуру» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#top), керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#top).

 

У зв’язку із вказаною особливістю даного виду трудового договору, необхідно розуміти, які обовязкові умови має містити контракт, які умови слід включити до нього, щоб уникнути неважных ризиків, хто має укладати такий договір та інші супунті нюанси.

 

Сфера застосування контракту: укладається у разі найму керівника підприємства, в інщих випадках, встановлених законожавством (наприклад, призначення керівника державного чи комунального закладу культури).

 

Будучи особливою формою трудового договору, контракт регулює як трудові, а й тісно пов'язані із нею інші суспільні відносини. Це стосується, зокрема, житлових прав, соціального забезпечення, особистого транспорту та інших питань, які забезпечуються за рахунок прибутку роботодавців.

 

Нормативно-правове регулювання контракту:

- статті 21, 24 Кодексу законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

- стаття 65 Господарського кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

- постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. №170 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text

- Типова форма контракту із працівником, затверджена наказом Мінпраці України від 15.04.94 №23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94#Text (не  поширюється  на  керівників  підприємств державної форми власності)

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. №597 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF#Text (дію Постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору)

 

Суб’єктний склад - роботодавець та працівник

для приватного бізнесу – це підприємство, установа, організація в особі в особі власника або уповноваженого ним органу та фізична особа найманий працівник (керівник).

для державного сектору – центральний орган державної виконавчої влади, організація, на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у державній власності та фізична особа-керівник, який призначається на посаду.

 

Істотні (обов’язкові) умови та положення контракту:

- сторони контракту

- строк дії контракту, строк найму

- права та обов'язки керівника

- відповідальність керівника (в тому числі матеріальна)

- умови матеріального забезпечення керівника (оплата праці, соціально-побутове забезпечення тощо)

- умови організації праці (у тому числі, режими робочого часу і часу відпочинку працівника)

- умови звільнення з посади

- умови розірвання договору, в тому числі дострокового

- реквізити сторін

 

Інші умови контракту (необов’язкові, рекомендовані):

- встановлення випробувального терміну та умови організації праці та матеріального запезпечення під час випробувального термине

- обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання

- додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством,  за рахунок коштів роботодавця

- умови використання власного чи службового автомобюіля

- положення про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації

- умови щодо несумісності

- форсмажорні умови

- порядок виплати вихідної допомоги

- зміна умов контракту

- порядок звітності перед загальними зборами учасників/власником

- особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

- інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням  специфіки  роботи, професійних особливостей та фінансових  можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

 

Контрактом не може бути (п. 20 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text):

 

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому  органові,  уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту (п. 8 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня,  становленого  у контракті за угодою сторін (п. 9 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Детально необхідно зупинитись на деяких умовах контракту, які законодавчо чи з практики ділового обороту суттєво відрізняються від умов звичайного трудового договору.

 

Так, розміри виплат не можуть  бути  меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту. У контракті можуть також  визначатись умови підвищення  або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи  за  рік чи  інший  період,  участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством  та  їхніми статутами) чи громадянина-підприємця (п. 11 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Відповідальність. За шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст. 132 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ч. 4 ст. 130 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

Керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації (п. 9 ч.1 ст. 134 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Конфеденційність. З одного боку, роботодавець зобов'язаний забезпечувати  конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та по  відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням (п. 6 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text). З іншого боку, керівники, в силу своєї посади, мають доступ до певної інформації, розповсюдження якої є для збереження інтересів підприємства є неприпустимим, тому в контракті варто окремо зазначати про такі умови, строк, протягом якого з моменту припинення трудових правовідносин особа не має права розповсюджувати певну інформацію, окремо передбачати відповідальність за розголошення такої інформації.

 

Умови щодо несумісності. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства (ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text):

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Керівники державних  підприємств,  установ,  організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). (п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Мінюсту та Мінфіну №43 від 28.06.1993 та зареєстрованого в Мінюсту 30.06.1993р. за №76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93#Text).

 

У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця. Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду  та  умови  забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів  його  сім'ї) житловою площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового  приміщення чи користування готелем. Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації. За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами (п.п.п. 13, 14, 16 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Звільнення керівника підприємства може відбуватись за наступних підстав:

– у зв'язку із закінченням строку контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– на підставах, передбачених у контракті (п. 8 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– з ініціативи керівника (ст. ст. 38, 39 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– з ініціативи власника або уповноваженого органу (ст. ст. 40, 41 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text);

– на вимогу профспілкової організації (ст. 45 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text)

- здійснення діяльності або членство, участь у певних органах, товариствах без згоди загальних зборів учасників (ч.ч. 5, 6 ст. 40 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).

 

Зокрема, чт. 41 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text, передбачає додаткові підстави розірвання трудового договору із керівником:

1) одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також посадовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, та службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;

11) винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

 

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток (ст. 44 КЗпП України України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text).

 

Водночас, не слід забувати, що у приватному секторі бізнесу умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними (п. 5 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text).

 

Наслідки неукладення контракту із директором. Окрім ризиків, пов’язаних із особливостями. зазначеними вище, які пов’язані із конфеденційною інформацією та особливістю посади керівника, слід зосередитись на правовій відповідальності юридичної особи у випадку неукладення письмового трудового договору (контракту) із директором. Так, відповідно до ч. 2 ст. 265 КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. На даний момент такий штраф складає 60 000,00 грн.

NB!  

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого відповідним наказом роботодавця (ст. 24 КЗпП). Таким чином, наказ про прийняття на роботу повинен видаватися обов’язково, незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір — письмовій чи усній.

Для оформлення наказу можна використовувати або типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», що затверджена наказом Державного комітету статистики України (далі — Держкомстат) від 5 грудня 2008 р. № 489, або оформлювати його на бланку підприємства (звісно, такий бланк має містити всі реквізити, що містяться в типовій формі № П-1). З наказом працівника ознайомлюють під підпис 

Продиктуйте текст для поиска
Готово