РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Издательский договор, (укр), Украина

         

Видавничй договір № 1

 

Місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Автор), з одного боку,

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Видавництво), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

         Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 

видавництво –  спеціалізоване  підприємство,  основним  видом діяльності   якого   є  підготовка  і  випуск  у  світ  видавничої продукції, яка містить об’єкти авторського права;

видання – твір,  який пройшов редакційно-видавниче опрацювання,   виготовлений   друкуванням,   тисненням  або  іншим способом,  містить  інформацію,  призначену   для   поширення,   і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого  оформлення,  поліграфічного  і  технічного виконання;
тираж – кількість виготовлених примірників  видання (твору).
Інші терміни
.

(інші терміни)

         Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Автор зобов’язується створити літературний твір Назва твору  (далі Твір), що буде відповідати усім вимогам, зазначеним у цьому Договорі, та передати Видавництву майнові права на Твір, а саме:

право на використання Твору;

виключне право дозволяти використання Твору;

право перешкоджати неправомірному використанню Твору, у тому числі забороняти таке використання.

Видавництво приймає такі майнові права та зобов’язується виплатити винагороду відповідно до умов цього Договору.

2.2. Видавництво набуває всі майнові права на Твір, що передаються за цим Договором, з моменту схвалення Твору Видавництвом.

2.3. Видавництво зобов’язується видати Твір тиражем кількість приміників примірників.

2.4. Видавництво зобов’язується дотримуватися особистих немайнових прав Автора. 

3. ВИМОГИ ДО ТВОРУ

3.1. Твір повинен відповідати наступним вимогам:

3.1.1. Жанр, призначення, тема Твору Жанр, призначення, тема Твору .

3.1.2. Назва Твору Назва твору .

3.1.3.  Мова Твору Мова Твору .

3.1.4. Обсяг Твору Обсяг Твору з (кількість авторських аркушів, віршованих рядків) ілюстраціями, додатками тощо.

Текст має бути надрукований:шрифтом Times New Roman, 12 рядків на одному боці стандартного аркуша А4

3.1.5. Сфера застосування Твору: сфера застосування твору .

3.2. Автор зобов’язується передати Видавництву примірник Назва твору  "00" січня 2018 року шляхом передяча твору здійснюється через . Передача примірника Твору оформлюється Актом здавання-приймання, який складається шляхом ________  у строк до 5 днів .

3.3. Підписаний Автором Твір передається у двох примірниках.

3.4. Видавництво зобов’язане розглянути поданий у належному вигляді примірник Твору у 30-денний строк з дня ______ та письмово сповістити Автора шляхом надсилання електронного листа  про:

схвалення Твору;

необхідність внесення до Твору поправок з точним зазначенням суті виправлень, що вимагаються, та строку подання доопрацьованого Твору (який не може бути меншим за поле вводу ).

3.5. Автор зобов’язується доопрацювати Твір для приведення його у відповідність із вимогами, що зазначаються у цьому Договорі в порядку та на умовах, визначених у повідомленні Видавництва.

3.6.Примірник доопрацьованого Твору подається Автором Видавництву у порядку та на умовах, визначених у п. п. 3.4 та 3.5 цього Договору (окрім строків подання).

3.7. Автор зобов’язується на вимогу Видавництва читати чисту коректуру Твору в погоджені Сторонами строки із врахуванням графіків руху книжкових видань у Видавництва. Видавництво зобов’язується на вимогу Автора надавати йому можливість читати коректуру. Затримка Автором без поважних причин відбитків дає Видавництву право видати Твір без авторської коректури.

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

4.1. Видавництво зобов’язується виплатити Авторові винагороду в розмірі Введіть суму  грн.

4.2.Винагорода виплачується Авторові Видавництвом у строк до 3 днів .

4.3.Видавництво зобов’язуєтьсяза зверненням Автора надати останньому безоплатно після видання Твору двадцать авторських примірників.  

 

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов’язання (далі - порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

5.3. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2 цього Договору, Замовник виплачує Автору пеню в розмірі Введіть суму  за кожен день прострочення.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

7.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

 

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.2. Сторони повинні у 5-ти денний  денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Автор:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Видавництво:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

____________________

Дата обновления 10.01.2024 о 20:11:49

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово