РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Довіреність від ФОП (широка: представництво в органах, при перевірках, відкриття і розпорядження рахунками)

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, дата довіреності, (напр.:першого травня дві тисячі двадцять першого року)📆 .

 

Я,ПІБ ФОП , що проживаю у Юридична адреса , і дію як фізична особа-підприємець на підставі Виписки про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виданого Реєстраційний орган Дата реєстрації , про що зроблено реєстраційний запис за № НОМЕР РЕЄСТРАЦІЇ (ідентифікаційний номер суб’єкта підприємницької діяльності – Код ЄДРПОУ/ФОП ), попередньо ознайомлений(а) нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно свого вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю уповноважую

гр. ПІБ в родовому відмінку , котрий проживає у Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,

представляти мої інтереси в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування (в тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм органах; в посольствах та консульствах іноземних держав в Україні; в банківських, інших фінансово-кредитних установах; в органах юстиції, в тому числі в управліннях юстиції будь-якого рівня; в органах державної виконавчої служби; в органах нотаріату; в митних органах; у будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у цих та в інших правоохоронних органах України; в житлово-комунальних органах; в органах місцевої влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях та комітетах; в судах будь-якої ланки /в тому числі господарських/ – з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення /ухвали, постанови/ суду, подання виконавчого документа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей) у всіх уповноважених банках України з питань, пов’язаних із захистом моїх прав та представництвом моїх інтересів як фізичної особи-підприємця, відкриття, закриття, розпорядження рахунками, для отримання та подання документів.

 

 

З метою виконання наданих цією довіреністю повноважень представник у межах, що допускаються чинним законодавством України, крім перерахованого вище, також вправі від мого імені як фізичної особи-підприємця та у моїх інтересах:

1.     подавати будь-які заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання передбаченого у довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них; укладати в моїх інтересах будь-які угоди та інші правочини, пов’язані із здійсненням мною підприємницької діяльності (у тому числі, але не виключно – кредитні договори, договори поруки, договори іпотеки, договори застави, договори про придбання майна для мене як фізичної особи-підприємця, тощо) на умовах, про які йому відомо з укладеного між нами договору доручення; підписувати від мого імені документи, які пов’язані із виконанням передбачених довіреністю повноважень; одержувати будь-які довідки, ліцензії, свідоцтва, дозволи, витяги з реєстрів (у тому числі Державних та Єдиних), дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, скарги, заяви, належні для мене примірники правочинів, витяги та копії судових рішень та інших документів, що є в матеріалах справи, інші документи, пов’язані з цією довіреністю, отримання яких дозволяється законом; ставити питання про реєстрацію належних мені (виданих на моє ім’я) документів, у тому числі правочинів, належних мені прав тощо; знайомитися з матеріалами справи (в тому числі у суді та інших правоохоронних органах);

2.     брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) у разі виникнення такої необхідності; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за дорученням (у тому числі при здійсненні судочинства); у разі необхідності – здійснити перереєстрацію мене як суб’єкта підприємництва;

3.     звітувати перед державними органами щодо моєї підприємницької діяльності, для чого подавати від мого імені як фізичної особи-підприємця будь-які документи з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень (в тому числі всю передбачену законом звітність до податкових органів, органів Пенсійного фонду, фонду соціального страхування і таке інше, незалежно від того, в які строки та в якій формі вона має подаватися, в тому числі декларації, зобов’язання платника зборів тощо); сплачувати нараховані мені як фізичній особі - підприємцеві податки і збори та/чи інші обов’язкові платежі; надавати коментарі та документи при податкових та інших перевірках;

4.     оскаржувати дії органів та посадових осіб у позасудовому чи судовому порядку (в тому числі у вищестоящому органі, у керівника, в судових органах будь-якої з ланок, – з усіма правами та обов’язками, передбаченими процесуальним законодавством для будь-якого із учасників процесу); подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені на моє ім’я як фізичної особи - підприємця, в тому числі передавати їх органам державної виконавчої служби;

5.     представляти інтересів довірителя в банківських установах; відкривати рахунки на ім’я довірителя і закривати їх; розпоряджатися рахунками, коштами довірителя; отримувати грошові кошти, виплати довірителя; відкривати картки, додаткові картки до основної картки, отримувати платіжні картки; випускати, перевипускати, здійснювати інші дії з моїми банківськими картками; розпоряджатися грошовими коштами на рахунку, зокрема: отримувати грошові кошти, розпоряджатися грошовими коштами; отримувати документи, виписки, довідки та інформацію, що містить банківську таємницю довірителя; подавати заяви у банк; підписувати документи від імені довірителя.

вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання договору доручення та цієї довіреності

Довіреність видана без права передачі наданих повноважень третім особам строком на ТРИ РОКИ, і є чинною до строк чинності довіреності, (напр.:першого травня дві тисячі двадцять першого року)📆 , якщо не буде скасована чи іншим шляхом припинена раніше зазначеної дати.

Зміст ст. ст. 244 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

Підпис: ____________

дата довіреності, (напр.:1 травня 2021 року)📆 ця довіреність посвідчена мною

Дата обновления 11.07.2023 о 00:34:14

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово