РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Довіреність на представництво інтересів юридичної особи (від компанії-нерезидента на фізичну особу) (укр-англ, англ)

ДОВІРЕНІСТЬ №  номер

                                     дата    

POWER OF ATTORNEY No.num.

                 dd.

Повне найменування (надалі - Компанія),є компанією зареєстрованою в Країна реєстрації , реєстраційний номер Код компанії , що має зареєстрований офіс за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

Повне найменування (Eng.) (hereinafter called the "Company"), a company incorporated under the laws of Країна реєстрації (Eng.) , under registration number Код компанії has its` registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by its Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting under the Підстава діяльності представника (Eng.)

Повне найменування (надалі - Компанія),є компанією зареєстрованою в Країна реєстрації ,  реєстраційний номер Код компанії  , що має зареєстрований офіс за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

Повне найменування (Eng.) (hereinafter called the "Company"), a company incorporated under the laws of Країна реєстрації (Eng.) , under registration number Код компанії , has its` registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by its Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting under the Підстава діяльності представника (Eng.)

and represented by its Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting under the Підстава діяльності представника (Eng.)

цією довіреністю уповноважує

ПІБ в род. відмінку , ідентифікаційний номер фізичної особи Інд. податковий номeр (надалі - Довірена особа), Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  (надалі - Довірена особа), бути повноважною і законною Довіреною особою Компанії, діяти  від імені та за дорученням Компанії в межах повноважень визначених цією Довіреністю, вчиняти та виконувати дії Довіреної особи на території усіх суверенних держав світу та, зазначені нижче:

by this power of attorney hereby appoints 

ПІБ повністю (Eng.) identity code Інд. податковий номeр (hereinafter called the "Attorney"), holder of Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued on Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , residing at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter called the "Attorney"), the true and lawful Attorney of the Company to act for and in the name of and on behalf of the Company to do or execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned on the territory of all sovereign states of the world as follows:

 

Виконувати і вирішувати ділові пропозиції та питання, підписувати та укладати Договори з правом ставити - печатку, необхідні або яким-небудь чином пов’язані чи мають посилання на діяльність Компанії в межах договірних відносин та договірного права, в тому числі укладення:

договорів купівлі - продажу нерухомості, кредитів, майна, майнових прав та цінних патерів, договорів відступлення права вимоги (Цесії); як за кредитними, так і за іншими договорами, договорів цесії. договорів факторингу;

договорів оренди (суборенди) приміщень та/або рухомого майна, в т.ч. меблів, обладнання, комп’ютерної техніки, договорів щодо отримання послуг від юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

договорів про розірвання договорів та внесення змін та доповнень до будь-якого виду договорів.

To execute and decide any business affairs and things, sign and enter into agreements with the right to attach the seal necessary or in any way connected or related to the company within a contractual relationship and contract law including, but not limited to entering into:

agreements of sale and purchase of the real estate, loans, property, property rights and securities, loan claim assignment agreement as well as other assignment agreements (cession agreements);

contracts of the lease (sublease) of premises and/or movable property, including furniture, equipment, computer equipment, contracts for obtaining services from legal entities and individuals, individuals - entrepreneurs;

agreements on termination of contracts and amendments and additions to any kind of contracts.

 

Виконувати домовленості і з цією метою підписувати, виконувати, завершувати, змінювати або скасовувати усі види договорів або подавати будь-які заяви та здійснювати платежі за конкретно підписаними Договорами (Актами прийому- передачі та іншими супровідними документами) та/або брати на себе зобов'язання у зв’язку з підписанням конкретних Договорів або виконанням будь-якого із підписаних Договорів.

То execute agreement and for this to sign, execute,complete, alter, modify or cancel any contracts, or submit any applications and effect any payments in relation to the signing of any contracts (Acts of-of acceptance and other supporting documents) and / or undertaking any obligations in relation relation to the signing or execution of any contracts, as aforesaid.

 

Виконувати повноваження та бути Довіреною особою перед урядом, органами державної влади або органами самоврядування, державними установами, відомствами, в судах України всіх інстанцій, асоціацій, державних або приватних компаній чи будь-яких осіб в рамках договірних відносин чи відносин, які стосуються договірного права, з питань діяльності Компанії, в т.ч. щодо податкових відносин.

 

Perform the obligations and appear as the Attorney before any government, supreme or local authority, public body, government department, in the courts of Ukraine of all instances, association, firm or company public or private or any person within contractual relations or relations relating to contract law,, on issues of the Company's activities, including on tax relations

 

 

 

Якщо укладання Договорів пов’язане з реєстрацією/внесенням до реєстру (визначеного законодавством України чи відповідної держави, через уповноважені державні структури чи нотаріуса) запису про придбання/ приймання/ реєстрацію компанією рухомого чи нерухомого майна (власником якого на території України може бути нерезидент) - приймати і реєструвати, в тому числі здійснювати всі необхідні нотаріальні та реєстраційні дії, видавати належні розрахункові документи, оформляти та підписувати заяви на проведення таких дій і Договори про вказані дії.

If any contract is related to the procedure of registration (in accordance with the legislation of the Republic of  Ukraine or the relevant state, through authorized government agencies or notary) of record of purchase, acceptance or registration in the name of a company of any movable or immovable property (owned by a non-resident within the territory of Ukraine) the Attorney should receive and register,including, but not limited to execution of all needed notarial and registration actions, apply for certain settlement documents, to execute and sign applications and contracts for such actions.

 

Вчиняти дії, необхідні і належні в інтересах компанії та бізнесу, в повній мірі та ефективно, лише та виключно в договірних відносинах, які виникають з договірного права, і погоджувати будь-які з вищезазначених дій, які згадувалися у зв'язку з будь-якою іншою особою або особами, зацікавленими  в бізнесі, використовувати професійну допомогу  для кращого і більш дієвого виконання вищезгаданих повноважень.

To do all acts necessary and expedient in the interests of the Company and its business and fully and effectively to the full and solely within contractual relations or relations arising from contract law, and to concur in doing of any of the acts or things hereinbefore mentioned in conjunction with any other person or persons interested in the business and to employ professional assistance for the better and more effectually executing the power or authorities aforesaid or any of them.

 

 

 

 

Представляти інтереси Компанії у всіх підприємствах, організаціях, установах, державних органах, органах самоврядування, усіх юрисдикцій тощо. Represent the interests of the Company in all enterprises, organizations, institutions, public authorities, bodies of self-government, all jurisdictions, etc.

 

Вимагати, подавати в суд або стягувати оплату, отримувати і надавати дійсні квитанції та платежі на всі грошові кошти, цінні папери, суми боргів, товари, рухоме майно та особисту власність, якими Компанія володіє в даний час або в подальшому може володіти або їй надається право власності, або які є чи можуть стати належним, зобов’язаними, такими, що підлягають сплаті або передачі Компанії будь-якими засобами чи шляхами від будь- якої особи або осіб, або корпорації.

To demand sue or enforce payment of and receive and give effectual receipts and discharges for all monies securities for monies debts goods chattels and personal estate of or to which the Company is now or may hereafter become possessed or entitled or which are or may become due owing payable or transferable to the Company in or by any right title ways or means howsoever from any person or persons or corporation.

 

 

Брати участь від імені Компанії в зборах акціонерів або учасників компанії, в яких Компанія є акціонером/учасником або членом з правом голосу з усіх питань визначених порядком денним, в тому числі пов’язаних зі здійсненням операцій купівлі- продажу часток в статутному капіталі третіх осіб, нерухомості, кредитів, майна, майнових прав та цінних паперів та інших договорів, які пов’язані або мають посилання на діяльність Компанії в межах договірних відносин та договірного законодавства, виносити резолюції, надавати необхідні документи, вивчати документи зборів, мати рівні права на зборах, підписувати реєстраційні форми, протоколи засідань, звіти голосування та інші відповідні документи, підписувати протоколи засідань акціонерів, які надають дозвіл директору/директорам компаній, учасником/акціонером якої є Компанія, вчиняти дії від імені компанії, для яких потрібні такі дозволи учасників/акціонерів, здійснювати інші дії, необхідні для виконання цих повноважень.

Participate on behalf of the Company in the meeting of shareholders or members of the company in which the Company is a shareholder / member or a member with the right to vote on all issues determined by the agenda, including those related to the sale and purchase of shares in the authorized capital of the third persons, real estate, loans, property, property rights and securities and other treaties that relate or refer to the Company's activities within the framework of contractual relations and contract law, make resolutions, provide the necessary documents, you chats documents of the meeting, have equal rights at meetings, sign the registration forms, minutes of meetings, voting reports and other relevant documents, sign protocols of meetings of shareholders granting permission to the director / directors of companies, the participant / shareholder of which is the Company, to act on behalf of the company, for which such permissions of the shareholders/shareholders are required, carry out other actions necessary for the exercise of these powers.

Здійснювати всі дії щодо заснування, реєстрації та придбання компаній в будь- якій правовій формі на території України, включаючи внесення змін до установчих документів та реєстрацію дочірніх компаній, придбавати (продавати) від імені Компанії корпоративні права (акції) Інших компаній, частки статутного капіталу інших компаній, за ціну будь-яких умовах, які повірений може вважати доцільними.

To do all the acts related to establishment, registration and acquisition of the companies in any legal form in the territory of Ukraine, including make changes to the statutory documents and registration of subsidiary companies, to purchase (sell) on behalf of the Company the corporate rights (shares) of the other companies, the parts of the statutory capital of the other companies, at any price on any terms and conditions that the attorney may deem fit.

 

Представляти інтереси Компанії у всіх банках, фінансових установах та інвестиційних фірмах, відкривати  та закривати поточні, депозитні, інвестиційні та інші рахунки, рахунки в цінних паперах  в будь-яких банках, фінансових установах та інвестиційних фірмах,  здійснювати будь-які банківські операції, в тому числі, але не виключно, отримання кредитів, здійснення платежів, валютообмінні операції, розпорядження коштами на рахунках тощо, користуватися іншими послугами банків, фінансових установ та інвестиційних фірм.

Для виконання цього доручення Довіреній особі надається право здійснювати наступні дії:

 

 • Підписувати та отримувати документи, договори, контракти, акти, рахунки   заяви, листи, претензії, скарги, позови, та інші документи, необхідні для виконання цієї довіреності;
 • Вчиняти будь-які правочини із визначенням умов на власний розсуд;
 • Розпоряджатися майном в інтересах Компанії на власний розсуд;
 • Приймати участь в загальних зборах учасників інших компаній із правом голосу та прийняття рішень з усіх питань порядку денного;
 • підписувати документи на виконання усіх банківських операцій по поточному, депозитному, інвестиційному та інших рахунках в будь-яких банках та депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах, подавати документи, необхідні для виконання банківських операцій на поточному, депозитному, інвестиційному та інших рахунку та депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах;
 • засвідчувати та підписувати: документи, які необхідні для відкриття та обслуговування поточного, депозитного, інвестиційного, інших рахунків, рахунку в цінних паперах, розписуватись в картці зразку підпису, здійснювати інші дії, щодо оплати послуг банків, фінансових установ та інвестиційних фірм (рахунки-фактури, акти тощо); звітні документи про виконання розпоряджень Компанії (анкети рахунку, виписки (довідки) про стан рахунку, виписки (довідки) про операції з коштами і цінними паперами на рахунку, інші довідки, розпорядження на зарахування та списання цінних паперів будь-якої форми та виду, договори, акти, доручення Довіреній особі, інші документи щодо рахунків
 • давати усні та письмові пояснення щодо рахунків, а також здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності;
 • здійснювати оплату банківських послуг;
 • розпоряджатися коштами  на банківських рахунках Компанії;
 • вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством для такого роду повноважень, які належало б виконувати директору Компанії, якби він особисто займався цим питанням.

Represent the interests of the Company in all banks, financial institutions and investment firms, to open and close current, deposit, investment and other accounts, securities accounts in any banks, financial institutions and investment firms, to carry out any banking operations, including, but not limited to, obtaining loans, making payments, exchanging currency transactions, managing funds on accounts, etc., using other services of banks, financial institutions and investment firms.

 

То execute this power of attorney the Attorney is entitled to do acts and things hereinafter:

 

 • Sign and receive documents, agreements, contracts, acts, invoice statements, letters, claims, complaints, lawsuits, and other documents required for the execution of this power of attorney;
 • Make any transaction with the definition of the conditions at its own discretion;
 • To dispose of the property in the interests of the Company at its own discretion;
 • To participate in the general meeting of the members of other companies with the right to vote and make decisions on all issues of the agenda;
 • to sign documents for execution of all banking operations on current, deposit, investment and other accounts in any banks and depository operations on the securities account, to submit the documents necessary for the execution of banking operations on the current, deposit, investment and other accounts and depositary operations on the securities account;
 • confirm and sign: the documents required for opening and maintaining the securities account, sign the specimen of signature card, do any acts or things to execute the orders in Depository institution as per payments of depository services (invoices, reports of completion, etc.); reporting documents to validate the execution of orders of the company (account profiles, bank statements, securities account statements on the transactions, other guarantees and notices, orders on transfer and withdrawal of securities of any type and form, contracts, acts of commission, attorney orders, if the purchase or disposal is executed on behalf of the attorney); other documents related to the securities account
 • to give oral and written explanations on the securities account, and do other actions to execute the power of attorney.
 • make payment for bank services;
 • dispose of funds on the Company's bank accounts;
 • to carry out any other actions stipulated by the current legislation for such kind of authority that should be performed by the Director of the Company, if he was personally engaged in this matter.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до термін дії включно.

 

ДиректорПовне найменування

____________________ПІБ представника

The power of attorney cannot be substituted and is valid up to and including термін дії

 

DirectorПовне найменування (Eng.)

____________________ПІБ представника (Eng.)     

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до термін дії включно.

 

ДиректорПовне найменування          

____________________ ПІБ представника

 

Посада представника ___________________ ПІБ повністю             

The power of attorney cannot be substituted and is valid up to and including термін дії

 

DirectorПовне найменування (Eng.)     

____________________ ПІБ представника (Eng.)

 

Посада представника (Eng.)

____________________ ПІБ представника (Eng.)

 

 

Дата обновления 22.09.2023 о 10:45:23

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово