РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор залога имущественных прав (укр), Украина

         

ДОГОВІР № 1

 ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ

 

м. Місто                                         "00" січня 2018 дата договору застави  року

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Заставодавець), з одного боку,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – Заставодавець), з одного боку, 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру (далі - Заставодавець), з одної сторони, 

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Заставодержатель), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Заставодержатель), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру (далі - Заставодержатель), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. За цим Договором заставою забезпечується виконання зобов`язань Заставодавця за укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем Кредитним договором № Номер кредитного договору від «00» жовтня 2018 дата кредитного договору року із всіма додатковими угодами до нього (далі – «Кредитний договір»):

-      по поверненню наданого Заставодавцю (Позичальнику за Кредитним договором) кредиту у вигляді непоновлюваної кредитної лінії  на  суму 100000 ,00  грн.  (сто тисяч гривень  00  копійок) (далі  –  «Кредит»), терміном погашення по «00» жовтня 2018 року включно, у строки/терміни, в порядку та на умовах відповідно до Кредитного договору;

-      по сплаті процентів за користування Кредитом у розмірі 11 % (одинадцять процент(ів))  річних, що нараховуються на суму залишку заборгованості за Кредитом (виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 360 (триста шістдесят) днів у році) та сплачуються щомісяця, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, і в день фактичного повного погашення Кредиту;

-     по сплаті комісії за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням, в розмірі 100 000 ,00 грн. (сто тисяч 00 копійок). Комісія без ПДВ. Комісія сплачується в день укладення Кредитного договору;

-      по сплаті можливих штрафних санкцій у випадках та розмірі, передбачених Кредитним договором. Перелічені вище,  а  також всі  інші  умови Кредитного  договору  Заставодавцю  добре  відомі і  повністю зрозумілі. 

Заставою за цим Договором також забезпечуються вимоги Заставодержателя щодо відшкодування витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги за Кредитним договором і зверненням стягнення на Предмет застави, , витрат, пов’язаних з реєстрацією Предмету застави в   Державному   реєстрі обтяжень рухомого майна, збитків, завданих Заставодержателю внаслідок порушення Заставодавцем умов Кредитного договору чи  умов цього Договору, а також всі інші вимоги, що визначаються на момент фактичного задоволення.

Максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою за цим Договором, складає 50 000 -,00 грн. (п'ятдесят тисяч - гривень 00 копійок).

1.2. В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором Заставодавець надав Заставодержателю в заставу всі належні Заставодавцю на момент укладення цього Договору  майнові права, що витікають з Договору №номер договору купівлі-продажу  купівлі-продажу  ______   від  «00» жовтня 2018 р. з  усіма  додатками та  додатковими  угодами  до  нього, укладеного між Заставодавцем та Повне найменування (місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), (далі – «Боржник»), а також усі майнові права Заставодавця до Боржника, які можуть виникнути в майбутньому (далі – «Предмет застави»). Майнові права, які передаються в заставу, полягають у праві вимоги Заставодавцем від Боржника оплати за товар згідно Договору №номер договору купівлі-продажу  купівлі-продажу ______  від «00» жовтня 2018 р. з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Наявність майнових прав Заставодавця підтверджується Договором №номер договору купівлі-продажу купівлі-продажу ______ від  "00" січня 2018 р.. з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Заставодавець підтверджує, що на момент укладення цього Договору відносно до Предмету застави відсутні будь-які вимоги третіх осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку.

1.3.  При  частковому виконанні  зобов’язань  за  Кредитним договором  встановлена  цим  Договором застава зберігається у початковому обсязі.

1.4. Заставодавець має право виключно за попередньою письмовою згодою Заставодержателя передавати Предмет застави у наступну заставу.

1.2. В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором Заставодавець надав Заставодержателю в заставу всі належні Заставодавцю на момент укладення цього Договору  майнові права, що витікають з Договору №номер договору купівлі-продажу  купівлі-продажу  ______   від  «00» жовтня 2018 р. з  усіма  додатками та  додатковими  угодами  до  нього, укладеного між Заставодавцем та громадяннином України  (Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особуадреса місця реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , ІПН ПІБ в родовому відмінку ), (далі – «Боржник»), а також усі майнові права Заставодавця до Боржника, які можуть виникнути в майбутньому (далі – «Предмет застави»).

Майнові права, які передаються в заставу, полягають у праві вимоги Заставодавцем від Боржника оплати за товар згідно Договору №номер договору купівлі-продажу  купівлі-продажу ______  від «00» жовтня 2018 р. з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Наявність майнових прав Заставодавця підтверджується Договором №номер договору купівлі-продажу купівлі-продажу ______ від  "00" січня 2018 р.. з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Заставодавець підтверджує, що на момент укладення цього Договору відносно до Предмету застави відсутні будь-

які вимоги третіх осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку.

1.3.  При  частковому виконанні  зобов’язань  за  Кредитним договором  встановлена  цим  Договором застава зберігається у початковому обсязі.

1.4. Заставодавець має право виключно за попередньою письмовою згодою Заставодержателя передавати Предмет

застави у наступну заставу.

1.2. В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором Заставодавець надав Заставодержателю в заставу всі належні Заставодавцю на момент укладення цього Договору  майнові права, що витікають з Договору №номер договору купівлі-продажу  купівлі-продажу  ______   від  «00» жовтня 2018 дата дог куівлі-продажу р. з  усіма  додатками та  додатковими  угодами  до  нього, укладеного між Заставодавцем та ФОП ПІБ ФОП  (місцезнаходження: Юридична адреса , ІПН - Інд. податковий номeр ), (далі – «Боржник»), а також усі майнові права Заставодавця до Боржника, які можуть виникнути в майбутньому (далі – «Предмет застави»).

Майнові права, які передаються в заставу, полягають у праві вимоги Заставодавцем від Боржника оплати за товар згідно Договору №номер договору купівлі-продажу  купівлі-продажу ______  від «00» жовтня 2018 р. з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Наявність майнових прав Заставодавця підтверджується Договором №номер договору купівлі-продажу купівлі-продажу ______ від  "00" січня 2018 р.. з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Заставодавець підтверджує, що на момент укладення цього Договору відносно до Предмету застави відсутні будь-які вимоги третіх осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку.

1.3.  При  частковому виконанні  зобов’язань  за  Кредитним договором  встановлена  цим  Договором застава зберігається у початковому обсязі.

1.4. Заставодавець має право виключно за попередньою письмовою згодою Заставодержателя передавати Предмет застави у наступну заставу.

2. ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

2.1. Вартість переданих в заставу по цьому Договору майнових прав оцінюється Сторонами в 100 000 000 ,00 грн.

(сто мільйонів гривень 00 копійок).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Заставодавець зобов'язаний:

 -виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставлених прав;

- не здійснювати уступки заставлених прав;

- не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення заставлених прав чи зменшення їх вартості;

- вживати заходів, необхідних для захисту заставлених прав від посягань з боку третіх осіб;

- надавати Заставодержателю відомості про зміни, що сталися в заставлених правах, про їх порушення з боку третіх осіб та про домагання третіх осіб на ці права;

- не укладати додаткові угоди до договору (будь-якого з договорів), що зазначений (ні) в п.1.2. цього Договору,  без попередньої письмової згоди Заставодержателя, за умови внесення відповідних змін до цього Договору.

3.1.1. Протягом  п’яти  робочих днів  з  дня  укладення  цього  Договору Заставодавець    зобов’язаний письмово повідомити Боржника про здійснену ним заставу та надати Заставодержателю відповідне підтвердження в той же строк.

3.1.2. Якщо Боржник до виконання Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором виконає свої зобов'язання (повністю або частково) - все одержане Заставодавцем від Боржника стає Предметом застави за цим Договором, про що Заставодавець зобов'язаний негайно повідомити Заставодержателя. При  одержанні  від  Боржника в  рахунок  виконання  зобов'язань  грошових  сум,  Заставодавець зобов'язаний за вимогою Заставодержателя, протягом двох робочих днів з дня отримання такої вимоги, перерахувати відповідні суми в рахунок виконання зобов'язань за Кредитним договором.

3.1.3. У випадку виникнення будь-яких обставин, які можуть негативно вплинути на права Заставодержателя за цим Договором, Заставодавець зобов'язаний негайно повідомити про це Заставодержателя.

3.2.  Заставодержатель  має право: 

- незалежно від настання терміну/строку виконання забезпеченого заставою зобов'язання вимагати в судовому порядку переводу на себе заставлених прав, якщо Заставодавець порушив передбачені цим Договором обов'язки;

- вступати у справу як третя особа в судовому спорі, в якому розглядається позов про заставлені права;

- в  разі  порушення Заставодавцем  обов'язків,  передбачених цим  Договором,  самостійно  вживати  всіх заходів, необхідних для захисту заставленого права проти порушень з боку третіх осіб.

3.3. Заставодержатель має право у будь-який час протягом строку дії цього Договору перевіряти дійсність, стан, обсяги та вартість Предмета застави, здійснювати переоцінку Предмета застави зі складанням відповідного акту. Умови, порядок та періодичність перевірок, оцінок/переоцінок зазначені у Кредитному договорі. Заставодавець зобов'язаний не перешкоджати реалізації цього права Заставодержателем та протягом двох робочих днів надати  Заставодержателю всі необхідні відомості та документи.

3.4. Заставодержатель зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію про Заставодавця, що містить банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розголошення такої інформації є обов’язковим для Заставодержателя у відповідності з чинним законодавством України. За  неправомірне  розголошення  або  використання банківської  таємниці,  винна  особа несе  відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.5. Якщо між Заставодержателем та Заставодавцем укладені інші, ніж Кредитний договір, договори про надання кредитів, забезпеченням за якими є Предмет застави, зазначений у п. 1.2.  даного Договору, у випадку якщо погашення боргу за Кредитним договором або за одним з таких договорів прострочено Заставодавцем понад 30 календарних днів, Заставодержатель має право вимагати дострокового погашення боргу за всіма іншими кредитами та/або його дострокове погашення за рахунок реалізації Предмета застави.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ.

4.1. Заставодержатель набуває право на задоволення своїх вимог за рахунок Предмета застави у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Договором, і здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Незалежно від настання строку виконання зобов'язань за Кредитнім договором Заставодержатель набуває право звернення стягнення на Предмет застави у випадку порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності Заставодавця або визнання його банкрутом, а також у разі прийняття рішення про ліквідацію Заставодавця.

4.1.1. У разі невиконання Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором та/або порушення справи про банкрутство Заставодавця, Заставодержатель має право здійснити реалізацію Предмета застави або набути його у власність.

4.2. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку шляхом уступки Заставодавцем Заставодержателю вимоги, що випливає із заставлених прав. Використання позасудового способу звернення стягнення на Предмет застави не позбавляє Заставодержателя права звернутися до суду.

4.3. Якщо сума, отримана від реалізації Предмета застави, виявиться недостатньою для повного задоволення вимог Заставодержателя, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок іншого майна Заставодавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2.  У  разі  прострочення  Заставодавцем  передбаченого  абз.  2  п.  3.1.2. цього  Договору  зобов'язання  по перерахуванню на вимогу Заставодержателя отриманих від Боржника грошових сум, Заставодавець сплачує Заставодержателю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення. Пеня сплачується у грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату нарахування на рахунок № № рахунку у Банку, МФО МФО банку .

У разі порушення Заставодавцем будь-якого із зобов`язань, передбачених цим Договором, Заставодержатель має право нарахувати, а Заставодавець зобов'язаний сплатити  на користь Заставодержателя штраф у розмірі 10 % (Десять процентів) від вартості Предмету застави, зазначеної в п. 2.1. цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори та суперечки в рамках цього Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. При цьому Сторони домовились, що підписи  їх представників  на  Договорі мають  бути  скріплені печатками  Сторін.  Цей  Договір діє до  повного  виконання Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором і за цим Договором. Про виконання Заставодавцем зобов`язань за даним Договором та/або про припинення дії даного Договору, Сторони укладають відповідну окрему угоду, що є невід`ємною  частиною  даного  Договору. Згадана  угода  не укладається,  якщо  між Заставодержателем  (як  Банком за Кредитним договором) та Заставодавцем (як Позичальником за Кредитним договором) укладена угода про виконання зобов`язань за Кредитним договором та за умови відсутності у Заставодавця невиконаних зобов`язань за даним Договором на день укладення угоди  про виконання зобов`язань за Кредитним договором.

7.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами.

7.2.1. Цей Договір не може бути розірваний або змінений на вимогу Заставодавця в односторонньому порядку у зв’язку з істотною зміною обставин, якими керується Заставодавець при укладанні цього Договору.

7.3. Застава за цим Договором підлягає реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в порядку, встановленому законодавством.

7.4. Витрати, пов'язані з укладанням та виконанням цього Договору, у тому числі  витрати по внесенню відповідних записів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, - здійснюються за рахунок Заставодавця.

7.5.  Будь-які  повідомлення,  які  направляються Сторонами  одна  одній в  рамках цього  Договору,  повинні  бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом на замовлення або доставлені особисто на адресу Сторін.

7.6. Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя про зміни місцезнаходження, правового статусу, про зміни у складі органів управління, банківських рахунків, номерів телефонів, зміни у Предметі застави та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов'язань за ним, у строк 5-ть (п’ять) робочих днів з моменту, коли відбулись такі зміни.

7.7. Про заплановані зміни в структурі управління та складу засновників Заставодавця, а також про майбутню реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію, - Заставодавець зобов'язаний повідомити Заставодержателя негайно та включити представника Заставодержателя до складу ліквідаційної комісії дл я забезпечення  майнових  інтересів  Заставодержателя  за  цим  Договором.  Заставодавець  гарантує,  що  протягом п'яти робочих днів з дня державної реєстрації правонаступника той підпише з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору. Заставодавець  гарантує, що  до  повного виконання  всіх зобов'язань  за  цим Договором  від  не  буде  проводити реорганізацію (шляхом злиття, приєднання, поділу/виділення, перетворення) або ліквідацію на підставі рішення засновників/акціонерів Заставодавця без отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя, а у разі отримання такої згоди правонаступники Заставодавця підпишуть з Заставодержателем додаткову угоду до цього Договору з обов’язковим визначенням, відповідно до вимог Заставодержателя, частки зобов’язань кожного.

7.8. Сторони погодились, що у разі зміни найменування,  рахунків, валюти рахунків, коду (МФО), місцезнаходження Заставодержателя (ЦВ/Відділення Заставодержателя) останній зобов’язується письмово повідомити Заставодавця про зазначені зміни, при цьому, додаткова угода до цього Договору відносно зазначених змін Сторонами не укладається.

7.9. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та ним не врегульовані, регулюються чинним законодавством України.

7.10. Цей Договір складений у 2-х (двох) оригінальних примірниках (один - для Заставодержателя, один - для Заставодавця), кожний з яких має рівну юридичну силу, і на дату його підписання має наступні Додатки, що є його невід’ємною частиною:

 

Додаток № 1 - Копія Договору №номер договору купівлі-продажу купівлі-продажу від з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

__________________ ПІБ повністю

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

Посада представника  ПІБ представника

____________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Заставодавець:

ФОП ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Банківські реквізити:

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку  

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Заставодержатель:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

Посада представника  ПІБ представника

____________________

Заставодержатель: 

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку

 

__________________ ПІБ повністю

Заставодержатель:

ПІБ ФОП

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Банківські реквізити: 

Назва банку: Назва банку

МФО банку: МФО банку

Номер рахунку: № рахунку  

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата обновления 08.03.2024 о 15:36:49

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

По этому договору залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя по заключенному между Залогодателем и Залогодержателем кредитным договором.

 

Залогодатель: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент Украины);

Залогодержатель: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо (резидент Украины);

Содержание:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

4. ОБРАЩЕНИЕ ТЯЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН;

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ;

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЬ СТОРОН.

Продиктуйте текст для поиска
Готово