РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор транспортного экспедирования (Украина, укр)

ДОГОВІР №  номер

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

місто                                                                                    Дата      

 

Повне найменування , (надалі – «Клієнт»), ЄДРПОУ , що є платником податку на  загальних підставах,    в особі ПІБ представника  що діє на підставі  Підстава діяльності   , з однієї сторони, та

Повне найменування ,Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі – «Клієнт»),Код ЄДРПОУ ,  в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування ,Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі – «Клієнт»),  Код компанії ,  в особі Посада представника ПІБ представника , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування ,Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі – «Клієнт»),Код ЄДРПОУ ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , і Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника з однієї сторони, та

Повне найменування (надалі «Експедитор»), код ЄДПРОУЄДРПОУ , що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі ПІБ представника , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір транспортного експедирування (надалі «Договір»), про наступне:

Повне найменування ,Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (надалі «Експедитор»), код ЄДПРОУКод ЄДРПОУ , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір транспортного експедирування (надалі «Договір»), про наступне:

Повне найменування ,Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі «Експедитор»), Код компанії , в особі Посада представника ПІБ представника  , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір транспортного експедирування (надалі «Договір»), про наступне:

Повне найменування ,Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  (надалі – «Клієнт»),Код ЄДРПОУ ,  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , і Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника з другоїсторони

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором  Експедитор зобов’язується за дорученням Клієнта та за його рахунок організувати та надати транспортно-експедиторські послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги.

1.2. Експедитор надає Клієнту транспортно-експедиторські послуги згідно з Законом України № 1955 IV від 01.07.2004 року «Про транспортно-експедиторську діяльність», Конвенцією про міжнародне дорожнє перевезення вантажів (CMR), Європейською угодою про режим праці та відпочинку водіїв (AETR), Цивільним і Господарським кодексами України, чинним законодавством України.

 

2. ЗАЯВКА НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

2.1. Терміни подачі під завантаження автотранспортних засобів, строки доставки, адреси, а також обсяги і найменування вантажів, що підлягають перевезенню, зазначаються в заявці на перевезення вантажу (далі «Заявка») за узгодженою формою (за допомогою факсимільного зв’язку, або по електронній пошті, з наявністю відбитків печаток та підписів Сторін), яка є невід’ємною частиною даного договору. Електронна та факсимільна копія заявки мають силу договору.

2.3. Зразок Заявки є Додатком №1 до цього Договору.

2.4. Експедитор підписує Заявку на перевезення в разі згоди з усіма зазначеними в Заявці умовами.

2.5. Узгоджені Сторонами Заявки на перевезення є невід’ємною частиною цього Договору.

2.6. Внесення змін і доповнень в Заявку на перевезення здійснюється з письмової згоди обох Сторін.

2.7. Клієнт на будь-якому етапі виконання цього Договору має право відкликати раніше видані Заявки з обов’язковим відшкодуванням Експедитору документально підтверджених фактичних витрат, пов’язаних з виконанням Заявки. Відгук виданої Заявки проводиться в письмовій формі.

 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Сторони повинні неухильно дотримуватись зобов’язань, щодо даного Договору та чинного законодавства України.

3.2. Згідно з цим Договором Експедитор зобов’язується:

3.1.1. Підтвердити прийом заявки до виконання та повідомити про це Клієнта факсимільним засобом зв’язку чи за допомогою електронної пошти протягом двох годин з часу направлення Клієнтом заявки.

У разі не підтвердження протягом вказати час з часу направлення Клієнтом заявки, заявка вважається такою, що Експедитор не має можливості виконати, і Клієнт має право замовляти перевезення по даній заявці у третіх осіб. В цьому випадку до Клієнта не застосовуються жодні санкції.

3.1.2. Здійснити підбір перевізників, що мають всі необхідні дозвільні документи (ліцензії), і укласти від свого імені договори на перевезення вантажів для виконання заявок Клієнта. Якщо інформація, що міститься в заявці, недостатня для належного виконання Експедитором цього договору, Експедитор зобов’язаний негайно в письмовій формі вимагати від Клієнта інформацію, якої бракує, а Клієнт зобов’язаний надати цю інформацію протягом дні робочих днів з дня отримання письмового запиту Експедитора.

3.1.3. Здійснювати контроль за навантаженням, розміщенням та кріпленням вантажу з метою збереження вантажу при перевезенні, а також перевіряти зовнішній стан упаковки вантажу, вагу, кількість місць, їх розмітку і номери у відповідності до товаросупровідних документів. Негайно повідомляти Клієнта про виявлені недоліки у кріпленні та складанні Вантажу, які загрожують його збереженню, а також недоліки в зовнішньому стані вантажу.

3.1.4. Експедитор має право залучити до виконання обов’язків за цім Договором інших осіб. У разі залучення Експедитором інших осіб, відповідальність перед Клієнтом за виконання обов’язків за Договором несе Експедитор.

3.1.5. Здійснювати своєчасні розрахунки з транспортними організаціями за перевезення вантажів та іншими учасниками транспортного процесу.

3.3 Згідно з цим Договором Клієнт зобов’язується:

3.3.1. У встановленому сторонами порядку надавати Експедитору заявки та іншу інформацію на перевезення вантажу. Своєчасно інформувати Експедитора про зміни умов перевезення письмовими повідомленнями.

3.3.2. Забезпечити своєчасне надання Експедитору повної, точної і достовірної інформації щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення для виконання Експедитором своїх обов’язків за цим Договором, а також документів, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю та огляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.

3.3.3. До прибуття транспортного засобу під навантаження забезпечити підготовку вантажу і товаросупровідних документів для перевезення.

3.3.4. Здійснити завантаження та кріплення вантажу, що забезпечує безпеку руху та збереження вантажу при перевезенні, надавати допомогу водіям у зніманні та установленні тентів транспортних засобів.

3.3.5. Забезпечити упаковку і маркування вантажу, що гарантує його збереження під час перевезення

3.3.6. Забезпечити, у встановленому порядку, оформлення транспортних документів, товарно-транспортних та податкових накладних, митних та товаросупровідних документів, необхідних для безперешкодного перетину державних кордонів та своєчасних розрахунків.

3.3.7.Оплатити належним чином надані послуги Експедитора, а також відшкодувати попередньо узгоджені з Клієнтом і документально підтверджені додаткові витрати, понесені Експедитором на користь Клієнта з метою виконання цього договору.

 

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна договору складається із сум, вказаних у Додатку № 1.

4.2. Вартість послуг, які включають у себе провізну плату й винагороду, що належить Експедитору, а також розмір зборів за виконання Експедитором пов’язаних з організацією та здійсненням перевезення операцій та послуг, визначаються  за взаємною згодою сторін і фіксуються у рахунках. Вартість послуг визначається на підставі діючих ринкових розцінок і тарифів на аналогічні послуги та може змінюватися, відповідно до зміни кон’юнктури ринку транспортно-експедиторських послуг та цін на паливно-мастильні матеріали.

4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України через установу банку згідно із правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків.

4.4. Акт виконаних робіт, що надісланий засобами факсимільного зв’язку  або електронною поштою, вважається таким, що має юридичну силу до заміни його на оригінал.

4.5. Платою Експедитору вважаються кошти, сплачені Кліентом Експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату Експедитора не включаються витрати Експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються при виконанні Договору. 

4.6. Датою оплати вважається дата списання коштів з розрахункового рахунку Клієнта.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором відповідно до чинного законодавства України

5.2. У разі заподіяння шкоди одній Стороні з вини іншої, винна Сторона зобов’язана відшкодувати таку шкоду іншій Стороні в повному обсязі, відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Сторона, яка заявила про відмову від Договору, зобов’язана відшкодувати другій Стороні збитки, завдані їй у зв’язку із розірванням Договору.

5.4.  Відповідальність Експедитора:

5.4.1. Експедитор несе відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або за його ушкодження, що сталося в проміжок часу між прийняттям вантажу до перевезення і його здачею, а також за прострочення доставки. Експедитор не може посилатися для складання з себе відповідальності ні на дефекти автомобіля, яким він користується для виконання перевезення, ні на провину особи, у якої був найнятий автомобіль, або агентів останнього.

5.4.2. У разі порушення терміну доставки вантажу, зазначеного в заявці Клієнта, Експедитор зобов’язаний сплатити Клієнту неустойку в розмірі вказати % від вартості послуг Експедитора (вартості замовлення) за кожний день прострочення. Неустойка нараховується протягом всього періоду прострочення доставки вантажу, незалежно від його тривалості. За згодою Сторін термін позовної давності для стягнення цієї неустойки становить зазначити . Крім неустойки, встановленої цим пунктом, Експедитор зобов’язаний відшкодувати Клієнту в повному обсязі збитки, в тому числі упущену вигоду, понесені останнім унаслідок порушення Експедитором цього Договору.

5.4.3. У випадку втрати, пошкодження вантажу при перевезенні Експедитор відшкодовує Клієнту вартість втраченого або пошкодженого вантажу (в тому числі, втрату товарного вигляду). Крім того, підлягають відшкодуванню: плата за перевезення, митні збори і мита, а також інші витрати, пов’язані з перевезенням вантажу, повністю у разі втрати усього вантажу і в пропорції, що відповідає розміру збитку при частковій втраті тощо.

5.5. Відповідальність Клієнта:

5.5.1. Експедитор відповідає  перед  клієнтом  за  кількість  місць,  вагу,  якщо  проводилося  контрольне  зважування   у   присутності  представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність  упаковки  згідно  з  даними  товарно-транспортних  документів,  що  завірені   підписом   представника   перевізника,   якщо  інше  не встановлено договором транспортного експедирування.

5.5.2. Клієнт несе відповідальність за збитки та витрати, понесені Експедитором в зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Клієнтом/вантажовідправником/вантажоодержувачем своїх обов’язків, передбачених цим Договором та додатками до нього.

5.5.3. Клієнт відшкодовує всі витрати, фактично понесені Експедитором по виконанню його доручення в разі анулювання заявки.

5.5.4. У разі відмови Клієнта від прибулого в його адресу вантажу, або відмови вантажоодержувача від прибулого в його адресу від Клієнта вантажу, Клієнт оплачує всі фактичні витрати, понесені Експедитором витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику / Клієнту або видалення / утилізації вантажу протягомвказати днів з дня виставлення рахунку.

 5.5.5. У разі порушення Клієнтом строків оплати наданих послуг він зобов’язаний сплатити Експедитору пеню в розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Усі спори, розбіжності, непогодження або вимоги,  що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розгляду господарським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якій зі Сторін виконати взяте на себе зобов’язання за цим договором, не виконуюча Сторона повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:

7.1.1. Виникла обставина не могла бути прийнята нею в розрахунок під час укладення цього договору;

7.1.2. Цю перешкоду не можна уникнути або подолати під час виконання своїх зобов’язань;

7.1.3. Вищевказану перешкоду або її наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем невиконуючої Сторони.

7.2. Достатнім підтвердженням виникнення та дії вищевказаних обставин буде документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (якщо вищевказані обставини виникли та/або діють на території України) або компетентними для кожного випадку  органами тієї іноземної держави, на території якої виникли та/або діють вищевказані обставини.

7.3. У разі виникнення вищевказаних обставин термін виконання договірних зобов’язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більше 60 календарних днів. Якщо вищевказані обставини та їх наслідки триватимуть більше 60 календарних днів, Сторони на основі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до  строк дії .

8.2. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі Сторін з повідомленням про це іншої Сторони за зазначити термін  календарних днів, або за взаємною згодою сторін.

8.4. Всі зміни, додатки та доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною і дійсні в разі, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані представниками обох Сторін та завірені печатками Сторін.

8.5. Договір і інші документи в рамках даного Договору, підписаний з використанням засобів факсимільного та електронного зв’язку, мають силу оригіналу до моменту отримання Сторонами оригіналів.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються за взаємною згодою Сторін та оформлюються Додатком  до цього Договору.

10.2. Всі зміни, додатки та доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною і дійсні в разі, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані представниками обох Сторін та завірені печатками Сторін.

10.3. Договір і інші документи в рамках даного Договору, підписані з використанням засобів факсимільного та електронного зв’язку, мають силу оригіналу до моменту отримання Сторонами оригіналів.

10.4. Сторони домовилися підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

10.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

10.6. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

10.7. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одномуекземпляру для кожної із Сторін. Все листування по питанню узгодження ставок, тарифів та інших умов виконання Договору, яке передається Сторонами по факсу або електронною поштою, приймається Сторонами, має юридичну силу та являється невід’ємною частиною цього Договору.

 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: Інд. податковий номeр

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

 Назва банку

Адреса : Адреса банку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

SWIFT:SWIFT

IBAN: IBAN

             

 __________________ПІБ ФОП

КЛІЄНТ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:Код ЄДРПОУ

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити: (банк кореспондетн)

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№pax. № рахунку (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

             

Посада представника  __________ПІБ представника

КЛІЄНТ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код :Код компанії

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити: (банк кореспондетн)

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№pax. № рахунку (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

             

Посада представника  __________ПІБ представника пред юр ос кл - ПІБ ПІБ представника

КЛІЄНТ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:Код ЄДРПОУ

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: 

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№pax. № рахунку (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

             

Посада представника  

__________ПІБ представника

 

Посада представника  

__________ПІБ представника

ЕКСПЕДИТОР

ФОП ПІБ ФОП

ІПН:Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса:Адреса банку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

SWIFT:SWIFT

IBAN: IBAN

             

 

__________________ПІБ представника

ЕКСПЕДИТОР

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:Код ЄДРПОУ

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити: (банк кореспондетн)

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№pax. № рахунку (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

             

Посада представника  

__________ПІБ представника

ЕКСПЕДИТОР

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код :Код компанії

тел: Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банківські реквізити: (банк кореспондетн)

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№pax. № рахунку (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

             

Посада представника  __________ПІБ представника

ЕКСПЕДИТОР

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:Код ЄДРПОУ

тел:Телефон основний

email:E-mail основний

 

Банківські реквізити:

Назва банку

Адреса: Адреса банку

Рахунок: № рахунку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент:

Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№pax. № рахунку (банк-кореспондент)

SWIFT:SWIFT (банк-кореспондент)

IBAN:IBAN (банк-кореспондент)

             

 

Посада представника  

__________ПІБ представника

 

Посада представника  

__________ПІБ представника