РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор поставки семян подсолнечника (укр), Украина

Договір № Номер договору

поставки насіння сонящника 


 

м. місто

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку   -
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі   Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити насіння соняшника українського походження, врожаю Рік врожаю року (надалі – Товар) на умовах, зазначених у цьому Договорі.
1.2. Характеристика, кількість, ціна та вартість Товару зазначається в Специфікаціях до даного Договору, які є його невід’ємною частиною.

2. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

2.1. Строк поставки Товару зазначається в Специфікаціях до даного Договору, які є його невід’ємною частиною.
2.2. Датою поставки Товару вважається дата навантаження Товару в транспортний засіб, наданий Покупцем, згідно з залізничною накладною у місці поставки.
2.3. Товар може передаватись Покупцю окремими партіями згідно Специфікацій.
2.4. Умови поставки Товару – FCA франко-перевізник Покупця (місце поставки: місце поставки , розташований за адресою адреса поставки ) у відповідності з правилами «Інкотермс-2010». У випадку розбіжностей умов цього Договору з правилами «Інкотермс-2010», пріоритет мають умови цього Договору. Поставка Товару здійснюється залізничним транспортом за вибором Покупця.
2.5. Постачальник зобов'язаний забезпечити навантаження Товару в залізничний транспорт, наданий Покупцем у місці поставки, за свій рахунок.
2.6. При поставці Товару Постачальник забезпечує надання Покупцю:
- оригіналу видаткової накладної (виписується датою поставки Товару);
- належним чином оформленої залізничної накладної.
2.7. Постачальник має право на підставі окремої додаткової угоди до цього Договору здійснити поставку Товару.

3. ЯКІСТЬ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

3.1. Якість Товару повинна відповідати наступним вимогам: вологість - не більше вологість, 8.00 %, сміттєва домішка не більше сміттєва домішка, 3.00 %, кислотне число – не більше кислотне число, 2.20 мгКОН/г, масова частка олії у перерахунку на сиру речовину – не менше масова частка олії, 44.00 %, вміст хлорпірифосу та хлорпірифосу-метилу в Товарі не повинен перевищувати вміст хлорпірифосу та хлорпірифосу-метилу, 0.01 мг/кг. Інші показники якості Товару - відповідно до ДСТУ 7011:2009. В разі поставки Товару, якість якого не відповідає умовам цього Договору, Покупець має право відмовитися від такого Товару, повернути його Постачальнику та вимагати повернення сплачених Постачальнику грошових коштів за неякісний Товар. При цьому поставка Товару вважається такою, що не здійснена Постачальником, і тягне відповідальність, передбачену Договором за непоставку/прострочення поставки Товару. Вартість транспортних послуг по переміщенню неякісного Товару, витрати на проведення лабораторних аналізів Товару, а також будь-які інші витрати, понесені Покупцем у зв'язку з поставкою неякісного Товару, відшкодовується Постачальником Покупцю у повному обсязі понад штрафні санкції.
3.2. Сторони погодили, що фактичні показники якості Товару (в тому числі для розрахунку ціни) визначаються в розрізі кожної окремої товарно-транспортної накладної (при поставці автомобільним транспортом) та/або окремо по кожному вагону (при поставці залізничним транспортом)

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, зазначений в цьому Договорі, в наступному порядку:
4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, в день поставки Товару та надання Постачальником залізничної накладної та рахунка-фактури.
4.3. Датою оплати за Товар вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Покупця. Покупець не відповідає за можливу затримку із зарахуванням обслуговуючим банком Постачальника грошових коштів, переказаних Покупцем в якості оплати, на поточний рахунок Постачальника.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За прострочення поставки Товару на строк до прострочення поставки, 10 календарних днів Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі штраф за прострочення, 0.03 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару.
5.2. За прострочення оплати Товару з Покупця стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладення, зазначеній в преамбулі цього Договору, та діє до Договор діє до, (напр.:1 травня 2021 року)📆 , а у випадку несвоєчасного виконання будь-якою стороною своїх договірних обов'язків - до повного виконання ними прийнятих на себе зобов'язань. При цьому Сторони погоджуються, якщо підписання Договору відбулося пізніше дати, зазначеної у преамбулі, керуючись ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України, умови цього Договору застосовується до відносин між Сторонами, які виникли до дати його підписання  Сторонами, а саме з дати, що зазначена в преамбулі (шапці) цього Договору.
6.2. Сторони Договору домовились про те, що усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникнуть у зв'язку з ним або витікають з нього, у тому числі (але не обмежуючись) пов'язані з виконанням, порушенням, припиненням, дійсністю або недійсністю цього Договору та/або окремих його умов передаються на розгляд до Господарського суду згідно чинного законодавства України.
6.3. Сторони мають право відкласти виконання своїх зобов'язань у випадку настання обставин непереборної сили, які підтверджуються у встановленому законом порядку Торгово-Промисловою палатою України, на час дії таких обставин. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод (але в будь-якому випадку не пізніше повідомити про форс-мажор, 5 робочих днів з моменту настання форс-мажорних обставин) письмово повідомити іншу сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання та/або відсутність документа, що засвідчує настання форс-мажорних обставин, призводить до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.
6.4. Постачальник не має права уступати третім особам свої права та/або обов'язки по цьому Договору без попереднього письмового дозволу Покупця.
6.5. Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі банківських реквізитів. В разі зміни банківських реквізитів Постачальник невідкладно (впродовж зміна банківських реквізитів, 1 - го дня з моменту настання таких змін) повідомляє про це Покупця, після чого Сторони в обов'язковому порядку підписують відповідну додаткову угоду до Договору. У разі неповідомлення Постачальником (несвоєчасного повідомлення) та/або не підписання відповідної додаткової угоди про зміну банківських реквізитів всі пов'язані з цим можливі негативні та несприятливі наслідки, а також ризики покладаються на Постачальника (в тому числі, але не обмежуючись, ризики, пов'язані з можливою оплатою за Товар на неналежний рахунок).
6.6. Про заплановану реорганізацію або ліквідацію Постачальник зобов'язаний письмово сповістити Покупця впродовж реорганізація, 5 днів з дня прийняття органом управління Постачальника відповідного рішення.
6.7. Шляхом підписання даного Договору Сторони дають згоду на збір, обробку, використання та зберігання їх персональних даних і персональних даних фізичних осіб - співробітників та/або представників Сторін, та підтверджують, що ними отримані повідомлення про включення переданих Стороною персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони Договору з метою реалізації цивільно-правових, господарських, та інших відносин виключно в межах, в обсязі та з метою, необхідними для належного виконання умов цього Договору та законодавства.
6.8. Якщо інше прямо не зазначено в цьому Договорі листування між Сторонами здійснюються у письмовій формі по пошті (або кур'єрською службою) шляхом направлення рекомендованих листів з повідомленнями про вручення.
У разі коли пошта (кур'єрська служба) з будь-яких причин не може вручити Стороні письмове повідомлення/лист, в тому числі, але не обмежуючись, через відсутність за місцезнаходженням, відмови прийняти письмове повідомлення/лист, або з будь-яких інших причин, таке письмове повідомлення/лист вважається отриманим відповідною Стороною в день, зазначений поштовою службою (кур'єрською службою) в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.                                                      
6.9. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які знаходяться по одному у кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

 

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника
  Додаток
 

до Договору № Номер договору поставки насіння сонящника 

від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Специфікація № Номер Специфікації

м. місто

Дата Специфікації, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі   Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Постачальник»), з  однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

Повне найменування ,  в особі Посада в род. відмінку    - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Постачальник зобов’язується передати Покупцю у власність Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити за них грошову суму у розмірі та порядку, що передбачені Договором та цією Специфікацією:

Найменування товару

Кількість

Одиниці вимірювання

Ціна без ПДВ, грн

нт1

к1

ов1

цн1

нт2

к2

ов2

цн2

нт3

к3

ов3

цн3

нт4

к4

ов4

цн4

нт5

к5

ов5

цн5

нт6

к6

ов6

цн6

нт7

к7

ов7

цн7

 

2. Остаточна кількість та вартість поставленого Товару визначається Сторонами на підставі видаткових накладних.
5. Вид транспорту, яким здійснюється транспортування Товару: залізничний транспорт.
6. Поставка Товару проводиться в термін до: Термін поставки, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .
7. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
8. Цей Додаток набирає чинності з дати його підписання та є невід’ємною частиною Договору № Номер договору  поставки насіння сонящника від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

2. Остаточна кількість та вартість поставленого Товару визначається Сторонами на підставі видаткових накладних.
5. Вид транспорту, яким здійснюється транспортування Товару: автомобільний транспорт.
6. Поставка Товару проводиться в термін до: Термін поставки, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .
7. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
8. Цей Додаток набирає чинності з дати його підписання та є невід’ємною частиною Договору № Номер договору  поставки насіння сонящника від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

 

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Рахунок № № Рахунку

до Договору № Номер договору

поставки насіння сонящника від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆

м. місто

Дата Рахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Найменування товару

Кількість

Одиниці вимірювання

Ціна без ПДВ, грн

нт1

к1

ов1

цн1

нт2

к2

ов2

цн2

нт3

к3

ов3

цн3

нт4

к4

ов4

цн4

нт5

к5

ов5

цн5

нт6

к6

ов6

цн6

нт7

к7

ов7

цн7

 

Загальна вартість товару складає Загальна вартість грн.,

у тому числі ПДВ Загальна сума ПДВ грн.

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

 

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Акт № № Акту прийому - передачі товару 

до Договору № Номер договору поставки насіння соняшника

від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆

м. місце Акту

Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Назва товару

Кіількість

Одиниці вимірювання

Ціна без ПДВ

нт1

к1

ов1

цн1

нт2

к2

ов2

цн2

нт3

к3

ов3

цн3

нт4

к4

ов4

цн4

нт5

к5

ов5

цн5

нт6

к6

ов6

цн6

нт7

к7

ов7

цн7

 

Загальна вартість товару по Акту складає Загальна вартість грн.,

у тому числі ПДВ Загальна сума ПДВ грн.

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

 

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Додаткова угода № № Додаткової угоди

до Договору № Номер договору

поставки насіння сонящника від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆


 

м. місто

Дата Додаткової угоди, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Постачальник»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі   Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку   - 
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника ,  (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

разом іменовані – Сторони, уклали цю Додaткову угоду до (нaдaлі - "Договір") про наступне:


 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

 

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк  Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса&nbs