РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор поставки (продовольственные товары, в таре, партиями, по заявкам покупателя, кредитный лимит, DDP, НДС) (укр), Украина

ДОГОВІР ПОСТАВКИ No Номер договору

 


м. місто                                                                                        Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆
 

Повне найменування , в особіПосада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі іменується – «Постачальник») з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , в особіПосада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі іменується – «Постачальник») з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі іменується – «Постачальник»)  однієї сторони, та

Повне найменування в особіПосада в род. відмінку  
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставіПідстава діяльності представника (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

ФОП ПІБ ФОП в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,

Повне найменування в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку , який (-а) діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі іменується – «Покупець»), з другої сторони,
які надалі спільно іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, на власний розсуд, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, розуміючи та усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу омани, володіючи всіма необхідними правами, компетенцією та повноваження уклали та підписали цей Договір про наступне:


1. ТЛУМАЧЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни, що застосовуються в Договорі:
1.1.1. Договір – означає цей Договір або Заяву про приєднання до Договору в розумінні чинного законодавства України, включаючи будь-які Додатки і Додаткові угоди до нього, у тому числі, що будуть підписані в майбутньому, направлені Сторонами повідомлення, і інші передбачені Договором або пов’язан і з ним документи, а також первинні облікові документи, мають таке значення для Сторін Договору.
1.1.2. Партія товару – весь товар, включений Покупцем в замовлення.
1.1.3. Товар – будь-яке найменування товару, що поставляється за цим Договором відповідно до погоджених замовлень Покупця.
1.1.4. Замовлення – заявка Покупця, яку він надає (направляє) час від часу, на власний розсуд та в залежності від власних потреб в товарі Постачальнику у формі, порядку та строках, встановлених Договором. Замовлення на поставку товару (Додаток No 2) може формуватися Покупцем у електронній або письмовій формі з зазначенням кількості, асортименту товару, тощо.
1.1.5. Строк виконання замовлення – узгоджений Сторонами при замовлені або у Графіку поставок (Додаток No 3.1. або Додаток No 3.2.) строк (терміни) (або дата / день тижня), впродовж якого Постачальник зобов’язується доставити зазначений у замовленні товар за адресою, вказаною Покупцем.
1.1.6. Момент прийняття товару – узгодженй Сторонами порядок, за яким Покупець здійснює перевірку товару в партії на предмет невідповідностей за якістю, кількістю, упаковці і маркуванню, асортименту товару, вагою, тощо вимогам чинного законодавства України в місці постачання товару відповідно до умов Договору.
1.1.7. Строк оплати – узгоджений Сторонами строк (термін), обчислюваний від дати прийняття Покупцем товару впродовж якого Покупець зобов’язується оплатити прийнятий товар.

1.1.8. Уповноважений представник (надалі іменується –  Представник») – наймані працівники Сторін, особи за довіреністю, іншим договором, які уповноважені Сторонами і яким Сторонами делеговані права розписуватись на Актах (приймання-передачі, звірки взаєморозрахунків, розбіжностей тощо), відповідних накладних, товарно-супровідних, транспортно-супровідних, відвантажувальних, приймальних, розвантажувальних та інших обов’язкових та визначених чинним законодавством України документах на товар або інших документах, безпосередньо пов’язаних з виконанням цього Договору.
1.1.9. Повідомлення Сторін – надсилання будь-яких документів та інформації за Договором шляхом визначеним в п. 17.1. цього Договору.
1.1.10. Специфікація – документ, який є невід’ємною частиною Договору в разі співпраці згідно п. 8.1.2. цього Договору, форма якої встановлена та затверджена Постачальником в Додатку No 1, яким Сторони підтверджують узгодження вимог до товару щодо, включно, але не обмежуючись: найменуванням, видом, якістю, кількістю, цінами (вартістю), одиницями виміру, вимогами до пакування, перевезення, штрих-кодами товару, тощо.
Специфікація обов’язково повинна містити дату з якої вона вступає в дію та/або період на який вона діє.
1.1.11. Товаросупровідна документація – документи, надані в оригіналах та/або в копіях, передбачені чинним законодавством України для реалізації відповідного товару в роздрібній торгівлі, які Постачальник передає Покупцеві при поставці товару (товарно-транспортна накладна, товарна (видаткова) накладна, документи, що посвідчують якість товару, Декларація виробника про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджене державне регулювання (фотокопія) тощо).
1.1.12. Товарно-транспортна накладна (надалі іменується – «ТТН») – документ, який складається Постачальником згідно вимог чинного законодавства України, на підставі якого поставляються товари Покупцю та здійснюється прийом товару по кількості. У ТТН Постачальник вказує номер Замовлення Покупця, в разі його наявності і необхідності.
1.1.13. Товарна (видаткова) накладна (надалі іменується – «ТН») – накладна (паперова або електронна), яка містить відомості про ціни на товар, що поставляється, складається Постачальником на підставі ТТН. Номер та дата ТН повинні бути ідентичними номеру та даті ТТН. ТН повинна мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади та ПІБ осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий оригінальний (не факсимільний та не сканований) підпис, або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, завірені печаткою підприємства. У ТН Постачальник вказує номер Замовлення Покупця, в разі його наявності і необхідності.
1.1.14. Акт про встановлення розбіжностей (надалі іменується – «Акт розбіжностей») – документ, який містить відомості про розбіжність між даними, зазначеними в товаросупровідній документації Постачальника та фактичною поставкою і даними, вказаними у замовленні Покупця (Додаток No 6).
1.1.15. Невідповідність товару – виявлені Покупцем в момент передачі (приймання) товару невідповідність (розбіжності) товару по якості та/або кількості, та/або ціні, та/або асортименту.
1.1.16. Узгодження та/або погодження – обопільне підписання Сторонами (їх представниками) будь-яких документів – складових Договору. В визначених Договором та/або чинним законодавством України випадках підписи Сторін мають бути посвідчені їх печатками (в разі їх наявності).
1.1.17. Графік поставок – погодженні Сторонами строки (терміни) поставки товару Покупцю (Додаток No 3.1. або Додаток No 3.2.).
1.1.18. Тара багаторазового використання (надалі іменується – «ТБВ») – піддони (паллети), ящики багаторазового використання тощо, що відповідають Європейським стандартам.
1.1.19. Якість товару – такі споживчі властивості товару, за яких гарантується його безпека для життя і здоров’я споживачів та його відповідність чинним державним стандартам і технічним умовам, встановленим для даного виду товару.
1.1.20. Строки (термін) придатності – строки (термін), встановлений виробником товару, впродовж якого органолептичні і фізико-хімічні, медико-біологічні й інші показники товару при дотриманні відповідних умов зберігання повинні відповідати вимогам нормативних документів на території України.
1.1.21. Упаковка товару – тара і упаковка товару, яка відповідає технічним умовам виробника та захищає його від пошкодження або знищення.
1.1.22. Маркування товару – нанесення на упаковку кожної одиниці товару штрихового коду, що відповідає Стандартам що діють на території України і/або товарного знаку та інших позначень.
1.1.23. Спосіб взаємного обміну документами з приводу поставки (надалі іменується – «Спосіб обміну») – узгоджений Сторонами в Договорі спосіб направлення замовлення, шляхом направлення листів, втому числі електронних, телеграм, факсограм, електронних повідомлень з використання засобів електронного документообігу – Electronic Data Interchange.
Electronic Data Interchange (надалі іменується – «EDI») – електронний документообіг, що складається з сукупності процесів створення, обробки, надсилання, передачі, отримання, зберігання, використання та  знищення електронних документів, що виконуються із застосуванням перевірки цілісності та з  підтвердженням факт у одержання таких документів між сторонами Договору за допомогою телезв’язку шляхом трансформації пакетів даних від відправника до одержувача з використанням електронних поштових скриньок.
EDI-документи – заздалегідь погоджений перелік електронних документів (повідомлень) встановлену формату, які надсилаються сторонами Договору одна одній для виконання умов Договору.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупця товар, разом з товаросупровідною документацією, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити його з урахуванням цін вказаних у відповідних документах, враховуючі умови визначені в цьому Договорі.
2.2. Поставка товару за цим Договором, з урахуванням домовленостей між Сторонами, здійснюється Постачальником згідно направлених Замовлень в порядку Розділу 8.
2.3. З кожною партією товару Постачальник надає товаросупровідну документацію в порядку, що передбачений вимогами чинного законодавства України та Договором.
2.4. Умови цього Договору, зокрема ціни товару і умови розрахунків, не можуть бути предметом посилання чи переговорів Покупця у відносинах з Постачальником по іншим Договорам.
2.5. Сторони засвідчують, що в цьому Договорі містяться елементи різних договорів (змішаний договір) в тому числі і договору приєднання, що регулюється ст. 634 Цивільного кодексу України.
2.6. Сторони прийшли до згоди, що взаємовідносини між ними можуть бути розпочаті шляхом підписання цього Договору або враховуючи п. 2.5. цього Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору.


3. ЗАЯВИ І ГАРАНТІЇ

3.1. Постачальник заявляє і гарантує:
3.1.1. Що від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення та гарантує, що товар, зазначений в цьому Договорі, на момент укладення Договору належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною, відчуженням, спором, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом
забезпечення виконання зобов’язання перед будь-якими фізичними або юридичними особами, чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством України, права (в тому числі інтелектуальні) щодо нього у будь-яких третіх осіб відсутні.
3.1.2. Що він є суб’єктом підприємницької діяльності в організаційно-правовій формі визначеній в установчих (реєстраційних) документах та зареєстрований відповідно до чинного законодавства України, і має усі права і повноваження для того, щоб виступати Стороною в цьому Договорі.
3.1.3. Що він є платником податків і зборів згідно вимог чинного законодавства України, що підтверджується відповідними документами.
3.1.4. Що ним, дитяча або примусова праця не застосовуються при виробництві (поставці) товару за цим Договором.
3.1.5. Дотримання національних норм і стандартів в галузі захисту навколишнього середовища, а також охорони праці та безпеки України, а також інших чинних нормативних та/або нормативно-правових актів прийнятих (ратифікованих) відповідними компетентними органами України.
3.1.6. Дотримання Розділу 4.
3.2. Покупець заявляє і гарантує:
3.2.1. Що він є суб’єктом підприємницької діяльності в організаційно-правовій формі визначеній в установчих (реєстраційних) документах та зареєстрованим відповідно до чинного законодавства України або фізичною особою-підприємцем і має усі права і повноваження для того, щоб виступати Стороною в цьому Договорі.
3.2.2. Що є платником податків і зборів згідно вимог чинного законодавства України, що підтверджується відповідними документами, які надаються Постачальнику або згідно даних відповідних державних реєстрів.
3.2.3. Наявність на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (надалі іменується – «ПДВ») суми коштів необхідних і достатніх для забезпечення зобов’язань з реєстрації розрахунку коригування, з врахуванням особливостей реєстрації фізичних осіб-підприємців, які можуть бути платниками єдиного податку або платником ПДВ.
3.2.4. Що на момент підписання цього Договору ним отримано всі передбачені законодавством згоди третіх осіб (у разі необхідності), право на укладання/виконання Договору нічим не обмежене, а також не існує жодних виконавчих документів, рішень суду, будь-яких інших органів, що можуть призвести до неналежного виконання зобов'язань за Договором. У випадках, передбачених чинним законодавством України Покупець забезпечить надання Постачальнику окремих документів, що свідчитимуть про дійсність цих гарантій.
3.2.5. Що положення Договору йому зрозумілі, є розумними та справедливими.
3.3. Кожна Сторона запевняє і гарантує іншій Стороні наступне:
– що її представники мають право укладати і підписувати даний Договір та інші документи щодо цього Договору, виконувати свої зобов’язання за даним Договором, і вона здійснила всі необхідні дії для його підписання і виконання;
– підписання і виконання цього Договору цією Стороною не є порушенням і не суперечить жодному законові, розпорядженню будь-якого органу державної влади або управління, а також жодному контрактному зобов’язанню або обмеженню, що обов’язкові для цієї Сторони;
– вона одержала всі необхідні дозволи органів державної влади та інші дозволи, що потрібні для укладання і підписання цього Договору, виконання  зобов’язань за цим Договором, які є діючими на момент укладання та виконання цього Договору і Сторона дотримує усіх вимог цих дозволів.
3.4. Сторони заявляють, що:
3.4.1. Якщо одна із Сторін у визначений час не наполягає на виконанні іншою Стороною якого-небудь положення цього Договору, це не позбавляє її прав вимагати виконання такого положення надалі. Відмова Сторін від визнання порушення будь-якого зобов’язання за даним Договором не означає відмову від самого зобов’язання. Не реалізація однією із Сторін будь-якого із своїх прав, передбачених даним Договором, не означає відмову від цих прав.
3.4.2. Сторони свідчать, що у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються відносин з поставки товару Постачальником Покупцю.
3.4.3. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності із Офіційними правилами тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати «ІНКОТЕРМС» (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.
3.4.4. Дотримуються принципу «свободи договору», визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України та виходячи із принципу свободи договору, за взаємною згодою, у деяких випадках, відступили від  положень актів цивільного законодавства України і врегулювали свої відносини на власний розсуд, у  зв’язку з цим домовились, що не будуть мати з цього приводу жодних претензій один до одного.


4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Якість товару повинна відповідати прийнятим в Україні нормам, стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам), чинному законодавству України.
4.2. Поставлений товар повинен мати товарний вигляд (колір, запах, свіжість, розмір, конфігурацію, комплектацію тощо), відповідний прийнятим для даного товару нормам, стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам).
4.3. Якість товару має підтверджуватися відповідними документами, що підтверджують якість товару і відповідність чинному законодавству України, які Постачальник зобов’язаний передати Покупцю разом з товаром в момент передачі останнього.
4.4. Постачальник гарантує якість товару впродовж усього строку (терміну) його реалізації (придатності), за умови дотримання Покупцем умов його зберігання та транспортування.
4.5. Неякісний товар може бути повернутий Постачальнику на підставі відповідно оформлених документів, актів розбіжностей, підписаних представниками Покупця та Постачальника в момент передачі (приймання) товару. Оформлення актів розбіжностей здійснюється у відповідності до Інструкції про  порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР No П-6 від «15» червня 1965 року) та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР No П-7 від «25» квітня 1966 року) з доповненнями та змінами, які внесені до них згідно з установленим порядком або іншими нормативними актами України, які будуть прийняті з цього питання замість вищезгаданих.


5. МАРКУВАННЯ ТОВАРУ ТА УПАКОВКА ТОВАРУ

5.1. Товар, що поставляється на умовах цього Договору, повинен містити інформацію про товар і бути маркований відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2. Маркування фасованого товару повинно містити наступну інформацію українською мовою:
– загальна назва товару;
– номінальна кількість товару у встановлених одиницях виміру (маси, об’єму тощо);
– склад товару, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв, барвників, інших  хімічних             речовин або сполук;
– енергетичну цінність (для харчових продуктів);
– дату виготовлення;
– строку (термін) придатності до споживання або дату закінчення терміну придатності до споживання;
– умови зберігання;
– позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва;
– найменування та адресу виробника, і місце виготовлення;
– умови використання, якщо такі передбачені;
– інформацію про наявність або відсутність у складі товару генетично модифікованих організмів (надалі іменується –            «ГМО») та/або використанні (не використання) при його виробництві продукції (сировини),  що містить ГМО, у                   випадках, передбачених чинним законодавством України;
– іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України для певних категорій товарів.
5.3. У випадках, передбаченим чинним законодавством України, товар повинен бути маркований необхідними позначеннями відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.4. Товар і його упаковка повинні відповідати вимогам чинного законодавства України. Постачальник вживає всіх необхідних заходів для надійної та якісної упаковки товару, що забезпечує його повне збереження при транспортуванні, зберіганні впродовж усього строку (терміну) придатності та вантажно-розвантажувальних роботах. Постачальник несе відповідальність перед Покупцем за пошкодження, дефекти, втрати, що сталися з товаром через неякісну та/або неправильну упаковку та/або маркування, виключно за наявності його вини, що встановлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ТАРА І УМОВИ ЇЇ ПОВЕРНЕННЯ

6.1. Постачальник має право постачати товар в відповідній ТБВ або у спосіб, що відповідає типу (виду) та/або характеру товару. Товар не повинен виступати за краї тари і повинен щільно обертатися пакувальною стрейч-плівкою (в разі необхідності), забезпечуючи стійке положення товару.
6.2. Упаковка, транспортна тара, яка підлягає одноразовому використанню та інші засоби пакетування, за винятком ТБВ, передані Постачальником Покупцеві, поверненню не підлягають, і їх вартість включена в ціну товару.
6.3. У разі поставки товару в ТБВ, Сторони погодили, що Покупець зобов’язаний повернути ТБВ відразу після передачі (приймання) товару. Найменування, кількість та вартість ТБВ може зазначатися у відповідних документах на товар. ТБВ не продається Покупцеві і залишається у власності Постачальника.
6.4. Обов’язок з вивезення зі складів Покупця переданої Покупцеві ТБВ покладається на Постачальника. Завантаження ТБВ у транспортний засіб Постачальника здійснюється силами й засобами Постачальника та за його рахунок. В разі можливості надання допомоги з завантаження ТБВ за допомогою сил та засобів Покупця, Покупець зобов’язаний допомогти Постачальнику з метою більш швидкого завантаження та звільнення місця поставки для інших Постачальників. Ризик випадкового знищення чи пошкодження тари багаторазового використання, до моменту її фактичної передачі Постачальнику несе Покупець.
6.5. Транспортна тара, яка підлягає одноразовому використанню та/або ТБВ, на якій поставляється товар, повинна бути чистою та мати належний санітарно-гігієнічний стан.


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Постачальник має право, у тому числі, але не обмежуючись:
7.1.1. Вимагати від Покупця в строк та в повному обсязі вносити оплату за поставлений товар в порядку передбаченому в цьому Договорі орендну плату.
7.1.2. Не здійснювати поставку товару Покупцеві до моменту надання ним у письмовому вигляді засвідченої власним підписом та печаткою, у разі її наявності, відповідної інформації про зміни до переліку представників Покупця, які будуть отримувати товар у представників Постачальника та про зміну зразка відповідної печатки та штампу Покупця (при наявності останніх у Покупця) у Додатку No 5 до Договору.
7.1.3. Має право зупинити постачання (відвантаження) товару у разі наявності простроченої заборгованості Покупця по раніше поставленому товару без будь-якого повідомлення Покупця.
7.1.4. На дострокове розірвання Договору згідно положень цього Договору або норм чинного законодавства України.
7.1.5. Реалізувати свої права передбаченні цим Договором, а також нормами чинного законодавства України.
7.2. Покупець має право, у тому числі, але не обмежуючись:
7.2.1. Вимагати від Постачальника усунення всіх недоліків у товарі, які були спричиненні з вини Постачальника, його працівників, за свій рахунок, а Постачальник зобов’язаний невідкладно виконати таку вимогу Покупця.
7.2.2. На дострокове розірвання Договору згідно положень цього Договору або норм чинного законодавства України.
7.2.3. Реалізувати свої права передбаченні цим Договором, а також нормами чинного законодавства України.
7.3. Постачальник зобов’язаний, у тому числі, але не обмежуючись:
7.3.1. Передати товар належної якості в асортименті та кількості на підставі підтвердженого замовлення.
7.3.2. Забезпечити відвантаження та доставку товару на адресу Покупця або завантаження на транспорт Покупця, якщо інше не встановлено домовленістю між Сторонами.
7.3.3. Передати Покупцю товаросупровідну документацію, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, інші необхідні документи.
7.3.4. У випадку виявлення Покупцем в момент передачі (приймання) неякісного товару, замінити неякісний товар за свій рахунок в порядку визначеному в цьому Договорі.
7.3.5. Поставити товар на технічно-справному транспортному засобі, який має належний санітарно-гігієнічним стан та відповідає санітарним вимогам та є придатним для здійснення перевезень товару даного виду без втрат в його якості.
7.3.6. Поставити товар в чисті тарі, що має належний санітарно-гігієнічний стан.
7.3.7. Нести ризик випадкової загибелі (пошкодження, псування тощо) товару до моменту його фактичної передачі Покупцеві.
7.3.8. Нести передбачену Договором відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору.
7.3.9. Виконувати інші обов’язки передбаченні цим Договором, а також нормами чинного законодавства України.
7.4. Покупець зобов’язаний, у тому числі, але не обмежуючись:
7.4.1. Належним чином забезпечувати прийом товару.
7.4.2. Забезпечувати розвантаження товару на своїй території у відповідності з товаросупровідною документацією на передачу товару.
7.4.3. Брати на себе ризик випадкової загибелі (пошкодження, псування) товару з моменту фактичного його приймання, що підтверджується відповідними підписаними ТН, а в разі виявлення невідповідностей – з моменту підписання Акту розбіжностей і ТН.
7.4.4. Нести передбачену Договором відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору.
7.4.5. У момент фактичного приймання товару здійснити його перевірку за кількістю, якістю та асортиментом, підписати належним чином та завірити товаросупровідну документацію на товар, що засвідчують факт отримання Покупцем товару. Датою отримання товару є дата підписання такої документації.
7.4.6. Перевірити санітарно-гігієнічний стан транспортного засобу та тари на яких поставляється Товар.
7.4.7. В момент передачі (приймання) товару повернути Постачальнику ТБВ, яка не може передаватися з товаром, якщо інше не встановлено домовленістю між Сторонами.
7.4.8. Оплатити отриманий товар у строк та в порядку, що визначений умовами цього Договору.
7.4.9. Виконувати умови зберігання отриманого товару відповідно до вимог діючого законодавства України. У випадку невиконання вимог щодо зберігання товару, яке призвело до його псування, поставлений товар поверненню та обміну не підлягає.
7.4.10. Визначити перелік своїх представників, які будуть отримувати товар, та зразки відповідної печатки та штампу Покупця (при наявності останніх у Покупця) у відповідному Додатку No 5.
7.4.11. Своєчасно повідомляти, у письмовому вигляді, шляхом направлення Додатку No 5, який засвідчений власним підписом та печаткою, у разі її наявності, Постачальника про зміни (доповнення) до переліку своїх представників, які будуть отримувати товар у представника Постачальника та про зміну зразка відповідної печатки та штампу Покупця (при наявності останніх у Покупця).
7.4.12. Завчасно направляти Постачальнику замовлення, в якому відображати всі характеристики товару для поставки.
7.4.13. При укладенні Договору надати представнику Постачальника фотокопії установчих документів згідно «Переліку», що завірені підписом представника Покупця та печаткою, в разі її наявності.
7.4.14. Виконувати інші обов’язки передбаченні цим Договором, а також нормами чинного законодавства України.
7.5. Сторони зобов’язуються, у тому числі, але не обмежуючись:
7.5.1. Кожного місяця проводити звірку взаєморозрахунків згідно умов Договору.
7.5.2. Кожна зі Сторін зобов’язується належним чином виконувати зобов’язання, покладені на неї цим Договором, а також сприяти іншій Стороні у виконанні прийнятих нею на себе зобов’язань.
7.5.3. Жодна із Сторін не має права передавати права і обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.
7.5.4. У разі настання обставин визначених п. 17.4. цього Договору повідомити про такі обставини в порядку передбаченому Розділом 17.
7.5.5. Виконувати інші обов’язки передбаченні в цьому Договорі, а також нормами чинного законодавства України.


8. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Постачання товару Покупцю може здійснюється на підставі:
8.1.1. Замовлення на підставі встановлених цін Постачальником. Замовлення Покупця, яке формується на підставі встановлених цін і в якому Покупець зазначає асортимент, кількість, строк (термін) і місце поставки тощо, а Постачальник погоджує її та на підставі неї формує партію товару.
8.1.1.1. Сторони домовилися, між собою, що замовлення на поставку товару Постачальником Покупцю направляється у спосіб визначений п. 8.2. цього Договору.
8.1.1.2. Замовлення вважається узгодженим Сторонами в разі підтвердження Постачальником асортименту, кількості, ціни, строку (терміну) поставки товару з урахуванням п. 10.4. цього Договору.
8.1.1.3. Постачальник в залежності від ситуації на ринку має право в будь-який час змінити ціну на товар. Покупець бере на себе обов’язок кожен раз при формуванні замовлення уточнювати ціни на товар, який він замовляє.
або
8.1.2. Замовлення на підставі Специфікації. Товар поставляється в асортименті та за цінами, діючої Сторонами Договору в Специфікації, яка є невід’ємною частиною Договору. Асортимент, кількість товару в конкретній партії вказується в замовленні, що погоджується Сторонами у встановленому цим Договором порядку.
8.1.2.1. Сторони домовилися, між собою, що замовлення на поставку товару Постачальником Покупцю направляється у спосіб визначений п. 8.2. цього Договору.
8.1.2.2. Замовлення вважається узгодженим Сторонами в разі підтвердження Постачальником асортименту, кількості, ціни, строку (терміну) поставки товару з урахуванням п. 10.4. цього Договору.
8.1.2.3. Товар замовляється та поставляється за цінами, що діючої в Специфікації.
8.1.2.4. У випадку зміни цін, штрих-коду, упаковки, маркування, ваги, відсутності на складі, іншої інформації або зняття з виробництва товару, що поставляються Постачальником, він зобов’язаний надати нову Специфікацію підписану та скріплену печаткою Постачальника у 2 (двох) примірниках, у наступний, на свій вибір, спосіб:
– за допомогою системи EDI;
– за допомогою поштового зв’язку: рекомендованим листом (рекомендовані листи з повідомленням про вручення);
– за допомогою кур’єрської служби;
– через представника Постачальника;
– іншим способом, що є прийнятним та погоджений Сторонами, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до                 запровадження даних змін.
До  моменту підписання сторонами Специфікації у новій редакції, ціни на товар залишаються незмінними і визначаються на підставі попередньої діючої Специфікації.
На протязі строку зазначеного вище, а саме 10 (десяти) календарних днів, Покупець зобов’язаний підписати Специфікацію і надіслати підписаний примірник по факсу або електронною поштою Постачальнику, а оригінал надати у наступний, на свій вибір, спосіб:
– за допомогою системи EDI;
– за допомогою поштового зв’язку: рекомендованим листом (рекомендовані листи з повідомленням про вручення);
– за допомогою кур’єрської служби;
– через представника Постачальника;
– іншим способом, що є прийнятним та погоджений Сторонами.
В разі не підписання зі сторони Покупця в зазначений вище строк нової редакції Специфікації, остання вважається прийнятою Покупцем, а Покупець вважається належним чином повідомленим про зміни зазначені в направленій (надісланій) або наданій Специфікації.
Нова Специфікація набуває чинності на наступний день за днем спливу 10 (десяти) календарних днів.
Набуття чинності новою Специфікацію припиняє дію раніше узгодженої Специфікації.
8.1.2.5. Постачальник має право не приймати замовлення від Покупця та зупинити відвантаження товарів до моменту погодження Сторонами Специфікації.
8.2. Замовлення на товар надсилається у наступний спосіб, що дає можливість ідентифікувати Покупця та дату відправлення замовлення:
– за допомогою системи EDI;
– за допомогою засобу факсимільного зв’язку, такий документ повинен містити: дату, номер факсу отримувача і відмітку      щодо успішного проходження факсу, а також повідомлення, що підтверджує факт доставки адресату.  Всі документи,           передані та/або отримані факсимільним зв’язком, мають повну юридичну силу до отримання оригіналів цих документів;
– за допомогою електронної пошти (у форматі *.jpeg та/або *.pdf та/або інший формат, що є прийнятним для Сторін               Договору);
– іншим способом, що є прийнятним та погоджений Сторонами.
8.3. Замовлення Покупця повинно містити, у тому числі, але не обмежуючись наступними даними:
– номер і дату Замовлення;
– найменування Сторін та GLN-номер, в разі його наявності і використання;
– дату та адресу поставки (якщо він відрізняється від узгодженого в Графіку поставки);
– асортимент і кількість товару.
– іншу необхідну інформацію, за умови якщо вона була попередньо письмово погоджена між Сторонами.
8.4. Замовлення надсилається не пізніше ніж за 48 (сорок вісім) годин до дати поставки товару але до 15:00 годин дня, в якому Замовлення направляється та може бути анульовано за 24 (двадцять чотири) години до дати поставки товару.
В окремих випадках, за погодженням з Покупцем Замовлення надсилається не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до дати поставки товару але до 15:00 годин дня, в якому Замовлення направляється та може бути анульовано за 12 (дванадцять) годин до дати поставки товару.
8.5. Замовлення вважається прийнятим до виконання Постачальником в разі підтвердження всіх даних зазначених в ньому.
8.6. У разі неможливості виконання замовлення Покупця, Постачальник зобов’язується, з урахуванням     п. 8.4. цього Договору, повідомити Покупцю, у спосіб в якому надійшло замовлення або будь-яким іншим доцільним (прийнятним) для себе способом про неможливість виконання замовлення в повному об’ємі або частково з обґрунтуванням причин неможливості виконання та вказати дату можливої поставки.
8.7. У разі наявності заборгованості Покупця перед Постачальником за раніше поставлений товар, Постачальник може відмовити Покупцю у підтвердженні отриманого замовлення, у спосіб в якому надійшло замовлення або будь-яким іншим доцільним (прийнятним) для себе способом.
8.8. Сторони Договору погодили, що замовлення Постачальником також не виконується у разі, якщо незалежно від настання строку для виконання Покупцем обов’язків по оплаті товару відповідно до умов цього Договору, загальна сума заборгованості (надалі іменується – «Динамічний ліміт») перед Постачальником становить більш ніж
Динамічний ліміт (Динамічний ліміт, прописом (укр.) ) грн. 00 коп.
Поставка товару здійснюється Постачальником лише в межах цієї суми. Постачальник має в односторонньому порядку змінити суму такої загальної заборгованості, з урахуванням обсягів продажу за попередній (-і) місяць(-і) та/або інших обставин, що викликають сумнівів щодо можливості розрахунків Покупцем.


9. ПОРЯДОК (УМОВИ) ПОСТАВКИ

9.1. Поставка товару здійснюється Постачальником, на підставі замовлення, що надається Покупцем в порядку передбаченому в цьому Договорі на умовах DDP (згідно із Офіційними правилами тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати «ІНКОТЕРМС» (в редакції 2010 року)) у наступний спосіб:
9.1.1. За адресою та у строк (термін), зазначені в замовленні.
або
9.1.2. В разі відсутності зазначеного строку (терміну) та/або адреси місця поставки в замовленні, згідно Графіку поставок, у разі його погодження та підписання Сторонами.
9.2. В окремих випадках відвантаження товару може бути здійснено шляхом завантаження на транспорт Покупця.
9.3. У разі виконання одного замовлення шляхом доставки товару декількома транспортними засобами Постачальник зобов’язаний повідомити про це Покупця при підтвердженні замовлення. У разі одночасного виконання кількох замовлень не допускається об’єднання товарів з різних замовлень в одну ТН.
9.4. Постачальник зобов’язується поставляти товари разом з товаросупровідною документацією, необхідною для реалізації даного товару, відповідно до вимог чинного законодавства України та надати податкову документацію з урахуванням вимог чинного законодавства України та порядку, що передбачений в цьому Договорі.
9.5. Постачальник зобов’язаний поставляти товар із залишковим строком (терміном) придатності з дня його виготовлення не менше ніж 2/3 від загального строку (терміну) придатності.
9.6. Поставки кожної партії товару за Договором поставки здійснюється у строк не більше 3 (трьох) календарних днів з моменту підтвердження замовлення, якщо інший строк (термін) не зазначений в замовленні або Графіку поставки. У разі зміни графіка роботи Постачальника у зв’язку з проведенням державних свят та/або виникнення обставин (інвентаризації, перевірки контролюючими органами і т.д.), які не дозволять йому здійснювати поставки товару, Постачальник зобов’язується сповістити Покупця про зміни у графіку роботи в строк не менше ніж за 3 (три) календарних дня до настання одного з перерахованих вище подій.
9.7. Якщо інше не погоджено Сторонами щодо окремих видів товару або окремих партій товару, доставка товару повинна здійснюватися Постачальником автомобільним транспортом, який забезпечує в кузові належну для збереження товарів температуру, має належний санітарно-гігієнічним стан та відповідає санітарним вимогам.
9.8. У випадку розбіжності строку (терміну) поставки, визначеного в замовленні Покупця та Графіку поставки, Сторони беруть за основу строк (термін) поставки, який підтверджений Сторонами в замовленні Покупця. Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються силами та засобами Покупця з допомогою представника Постачальника.
9.9. У випадку порушення Постачальником строку (терміну) поставки (дострокової поставки або поставки після спливу погодженого строку (терміну)) Покупець має право без додаткового повідомлення Постачальника за своїм вибором або прийняти такий товар та оплатити його, або відмовитися від його приймання.
9.10. Поставка товару на підставі цього договору здійснюються в порядку систематичних завезень товару за узгодженими на певний період параметрами (кількість, асортимент, час тощо) на одну і більше адрес Покупця, у зв’язку з чим сторони прийшли до згоди, що прийом-передача товару може здійснюватися без оформлення Покупцем окремої довіреності. В своїх взаємовідносинах сторони враховують п. 10.11.-10.13. цього Договору.


10. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ

10.1. Передача (приймання) товару проводиться Покупцем в місці доставки, що погоджене Сторонами відповідно до умов цього Договору. Датою передачі (приймання) товару вважається дата підписання відповідних ТН/ТТН представником Покупця з урахуванням відсутності відміток зазначених в п.п. 10.8.1.-10.8.3. цього Договору, що буде свідчить про остаточне приймання товару.
10.2. Постачальник на кожну партію товару надає Покупцю товаросупровідну документацію відносно товару, що поставляється згідно кожного окремого замовлення з урахуванням вимог чинного законодавства України та порядку, що передбачений в цьому Договорі і які необхідні для подальшої реалізації придбаного товару.
10.3. Приймання товарів:
– за кількістю проводиться на підставі належним чином оформлених ТН та/або ТТН з урахуванням вимог встановлених в Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР No П-6 від «15» червня 1965 року) з доповненнями та змінами, які внесені згідно з установленим порядком або іншими нормативними актами України, які будуть прийняті з цього питання замість вищезгаданих та в порядку передбаченому в цьому Договорі;
– за якістю – на підставі документів, що підтверджують якість товару, наданих Постачальником, зовнішнього огляду товару в упаковці та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР No П-7 від «25» квітня 1966 року) з доповненнями та змінами, які внесені згідно з установленим порядком або іншими нормативними актами України, які будуть прийняті з цього питання замість вищезгаданих та в порядку передбаченому в цьому Договорі.
У разі розходження даних ТН і ТТН Покупець при прийманні керується даними ТН. Якщо у супровідних документах Постачальник вказав вагу тари і кількість місць, Покупець при прийманні товару має право перевірити вагу і кількість місць товару. При неможливості зважити товар без тари визначення ваги нетто проводиться шляхом перевірки ваги брутто в момент отримання товару і ваги тари після її звільнення з-під товару. Покупець має право прийняти товари без проведення спеціальної перевірки їх якості, якщо товари перебувають в належній тарі та упаковці, у них відсутні видимі дефекти і збережена цілісність упаковки.
10.4. Товар, зазначений в замовлені поставляється згідно встановленої кратності. Допускається розбіжність у вазі поставленого товару Постачальником з кількість замовленого товару Покупцем до 10 (десяти) відсотків по кожному найменуванню товару або Партії товару, що не рахується недопоставкою товару і Постачальник не сплачує будь-які санкції (неустойку, штраф, пеню) за Договором та компенсацію будь-яких збитків Покупцю у зв’язку з цим.
10.5. Часткова поставка товарів, вказаних у замовленні, дозволяється тільки з попередньої письмової згоди Покупця.
10.6. Товар може не прийматися Покупцем у разі, якщо Постачальник:
– здійснив поставку товару із залишковим строком (терміном) придатності з дня поставки менше ніж 2/3 від загального         строку (терміну) придатності;
– порушив умови Договору щодо якості (в тому числі маркування та пакування) та/або кількості, та/або ціні, та/або                 асортименту товару;
– не надав всі необхідні товаросупровідні документи на поставлений товар або надані з допущенням помилок;
– поставив товар достроково або після спливу погодженого строку (терміну) з урахуванням вимог визначених в цьому           Договорі;
– поставив товар транспортом, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і не дотримано температурний режим для     даного виду товару.
10.7. У випадку виявлення невідповідності товару замовленню Покупця по якості та/або кількості, та/або ціні, та/або асортименту в момент приймання, Покупець вправі прийняти товар частково або відмовитися від прийняття всієї Партії товару.
10.8. У випадку часткового прийняття товару представники Покупця та Постачальника керуються наступним порядком:
10.8.1. В разі коли при поставці товару було виявлено, що товаросупровідна документація щодо якості на товар надана з порушенням вимог чинного законодавства України:
– Покупець може прийняти товар з подальшим наданням Постачальником належним чином оформленої товаросупровідної документації щодо якості на товар та додатково складає та підписується Сторонами відповідний Акт розбіжностей, про що робиться відповідна відмітка на товаросупровідних
документах «Діє разом з Актом розбіжностей».
В разі коли при поставці товару було виявлено, що весь товар не відповідає якісним показникам:
– Покупець відмовляється від прийняття товару неналежної якості, а Постачальник зобов’язується замінити такий товар на якісний та додатково складає та підписується Сторонами відповідний Акт розбіжностей, про що робиться відповідна відмітка на товаросупровідних документах «Діє разом з Актом розбіжностей».
В разі коли при поставці товару було виявлено, що частина товару не відповідає якісним показникам:
– Покупець відмовляється від прийняття товару який не відповідає якісним показникам і приймає товар, який таким показникам відповідає, а Постачальник зобов’язується замінити неякісний товар на якісний та додатково складає та підписується Сторонами відповідний Акт розбіжностей, про що робиться відповідна відмітка на товаросупровідних документах «Діє разом з Актом розбіжностей».
10.8.2. В разі коли при поставці товару було виявлено, що товаросупровідна документація містить помилки по кількості та/або асортименті щодо товару та/або кількість та/або асортимент товару не відповідає товаросупровідній документації та/або замовленню:
– Покупець приймає товар в кількості, яка не перевищує кількість, погоджену в замовленні та додатково складає та підписується Сторонами відповідний Акт розбіжностей, про що робиться відповідна відмітка на товаросупровідних документах «Діє разом з Актом розбіжностей».
10.8.3. В разі коли при поставці товару було виявлено, що товаросупровідна документація на товар містить ціну вищу або нижчу ніж це зазначено в:
– замовленні (виключно діє для п.п. 8.1.1. цього Договору), товар приймається за ціною, яку вказано в замовленні Розрахунки за поставлений
товар здійснюються виключно виходячи з цін які вказано у підтвердженому замовленні;
– діючій Специфікації (виключно діє для п.п. 8.1.2. цього Договору), товар приймається за ціною яку вказано в діючій Специфікації. Розрахунки за поставлений товар здійснюються виключно виходячи з цін які вказано в діючій Специфікації.
Сторонами додатково складається та підписується відповідний Акт розбіжностей, про що робиться відповідна відмітка на товаросупровідних документах «Діє разом з Актом розбіжностей».
10.9. Якщо невідповідність по якості (крім прихованих недоліків) та/або кількості, та/або ціні, та/або асортименті товару, зазначених в замовленні або Договорі, виявлено після передачі товару, Покупець не має права на відмову від прийняття такого товару.
10.10. Постачальник впродовж 10 (десяти) календарних днів за вимогою Покупця надає відкориговані товаросупровідні документи.
10.11. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що особи, уповноважені на здійснення фактичної передачі товару Покупцю, а Покупець підтверджує, що особи, уповноважені на отримання товару від Постачальника, мають всі необхідні повноваження для передачі та прийняття товару (за кількістю, якістю, наявністю належно оформлених товаросупроводжувальних документів тощо), у тому числі права підпису та проставлення штампів або печатки на будь-яких актах розбіжностей та інших документах, стосовно прийняття та передачі товару Покупцем, а також права на отримання будь-яких повідомлень та/або претензій стосовно цього Договору та/або його виконання.
10.12. Повноваження зазначені в п. 10.11. цього Договору підтверджуються фактом поставки товару та надання і отримання цими особами супровідних документів на товар. Прізвища цих осіб зазначаються Сторонами в усіх екземплярах супровідних документів на товар, актах розбіжностей. Факт надання повноважень вказаній особі на здійснення передачі товару та підписання відповідних документів визнається Постачальником, що засвідчується підписанням цього Договору.
10.13. У разі залучення Постачальником до виконання поставки товару третіх осіб (кур’єр, перевізник тощо), представник такої третьої особи, яка фактично доставила товар Покупцю, є уповноваженою особою зі сторони Постачальника для підписання відповідних супровідних документів (накладних тощо) та Акту розбіжностей.
10.14. Постачальник зобов’язаний за свій рахунок здійснити поставку недопоставленого товару, фізичний обмін товару, який не відповідає вимогам цього Договору (додаткам до нього або товаросупровідній документації), в момент наступної поставки, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідної претензії Покупця. Якщо при отриманні претензії Постачальник виявив бажання здійснити власну перевірку відповідності товару вимогам цього Договору (додаткам до нього або товаросупроводжувальним документам), він повинен забезпечити явку свого представника до Покупця впродовж 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання претензії для складання відповідного Акту розбіжностей. Неявка представника Постачальника в обумовлений строк означає прийняття претензії Постачальником та дає Покупцю право на складання відповідного Акту розбіжностей в односторонньому порядку в присутності свідків, що незацікавленні в цьому.
10.15. Сторони погодили між собою, що складання та надання зведеної податкової накладної/розрахунку (-ків) коригування (-ь) до неї буде здійснюватися з урахування вимог чинного законодавства України та специфіки роботи Постачальника, без врахування факту, що Покупець може бути платником єдиного податку.
10.16. Також Сторони погодили між собою, що у зв’язку з безперервним та/або ритмічним характером при постійних зв’язках з Покупцем та з метою зменшення навантаження на Постачальника, Постачальником може бути складена та надана зведена податкова накладна (1 (один) раз на місяць) з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством України або інший документ, що буде передбачений, в подальшому, чинним законодавством України та буде більш доцільним для Постачальника. Під навантаженням в цьому пункті Договору розуміється витрати, які буде вимушений зробити Постачальник з метою виконання взятих на себе зобов’язань, наприклад час надання відповідного документу, наймання додаткових працівників, будь-які інші витрати, що можливо виразити в грошових одиницях і які можливо запобігти Постачальнику.
10.17. До зведеної податкової накладної на вимогу Покупця може надаватися реєстр відповідних ТТН чи інших відповідних супровідних документів, що передбачені чинним законодавством України і згідно з якими здійснено постачання товарів.
10.18. Покупець зобов’язаний погодити та зареєструвати розрахунок (-и) коригування (-ь) до податкової накладної (в тому числі і зведеної) впродовж 10 (десяти) календарних днів, з дати виписки але в межах 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати виписки її Постачальником. У разі не здійснення Покупцем в строк зазначений в цьому пункті реєстрації розрахунку (-ів) коригувань до податкової накладної (в тому числі і зведеної) Покупець компенсує Постачальнику суму не отриманого ПДВ по ним.


11. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

11.1. Покупець має право повернути Постачальнику поставлений ним товар, а Постачальник зобов’язаний його прийняти в наступних випадках:
– товар повернутий Покупцеві Споживачем, як не якісний впродовж терміну придатності, за умови можливості визначення приналежності товару до товару Постачальника та за умови належного зберігання товару Покупцем;
– виявлення неналежної якості товару, в момент приймання товару або під час підготовки товару до реалізації, або під час реалізації товару, за умови належного зберігання товару Покупцем, у тому числі прихованих недоліків, які неможливо виявити в момент приймання товару;
– якщо під час приймання товару виявилося, що товари або його упаковка та маркування не відповідають вимогам діючого законодавства України, Договору, або у зв’язку з їх реалізацією до Покупця можуть бути застосовані санкції державних органів в порядку передбаченому чинним законодавством
України;
– в зв’язку зі змінами в чинному законодавстві України, або у разі прийняття рішення суб’єктами владних повноважень, державними органами виконавчої влади з питань регуляторної політики, контролю тощо про заборону або призупинення реалізації (обігу) товару, зміну вимог до вигляду, споживчих якостей, маркування, пакування товару, тощо;
– наявність заборони реалізації товару чи вилучення товару з вільного обігу у встановленому законом порядку уповноваженими контролюючими державними органами;
– додаткового письмового погодження між Сторонами Договору.
11.2. Не приймаються до повернення товари по зрізам, стружкам, обрізкам (залишкам), гнилій продукції, товари, що містять інородні організми (паразити, тощо), мають механічне пошкодження пакування (проколи, порізи, надрізи, надриви тощо), товари строк (термін) придатності яких сплинув (закінчився) більш ніж 1/3 від загального строку (терміну) придатності та товари які не можна ідентифікувати як товар Постачальника.
11.3. Повернення товару, у разі наявності згоди Постачальника, здійснюється за рахунок, транспортом і силами Постачальника впродовж 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення про повернення від Покупця але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Постачальником такого повідомлення.
11.4. При поверненні вже оплаченого Покупцем товару повернення сплачених грошових коштів відбувається згідно п. 13.10. цього Договору.
11.5. Повернення товару здійснюється за наявності у представника Постачальника доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, що оформлюється згідно чинного законодавства України. Підписанням цього Договору Покупець підтверджує, що особи, уповноважені на здійснення повернення товару Постачальнику, а Постачальник підтверджує, що особи, уповноважені на отримання товару від Покупця, мають всі необхідні повноваження для передачі та прийняття товару, у тому числі права підпису будь-яких актів розбіжностей та інших документів, стосовно передачі та прийняття товару Постачальнику, а також права отримання від Покупця будь-яких повідомлень та/або претензій стосовно цього Договору та/або його виконання.
11.6. Постачальник забезпечує за свій рахунок усунення недоліків поставлених товарів. Строк пред’явлення рекламацій обмежується строком (терміном) реалізації поставленого товару, що встановлюється Постачальником у відповідності до передбачених законодавством норм та стандартів або технічних умов щодо якості та безпеки. У випадках, коли недоліки товару є прихованими, тобто такими, що не могли бути встановлені Покупцем без спеціальних лабораторних аналізів та експертиз, і Покупець доведе, що ці недоліки виникли до передачі йому товару, Постачальник несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцю та/або третім особам, внаслідок реалізації, використання (вживання) такого товару.

 

12. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

12.1. Право власності на товар, а також ризик його випадкової загибелі, знищення або випадкового пошкодження (псування), переходить від Постачальника до Покупця з дати фактичної передачі (приймання) товару, в узгодженому місці поставки та підписання представниками Сторін відповідних документів, що скріплюються печатками або штампами Сторін, в разі їх наявності, які підтверджують факт передачі товару.
12.2. В разі повернення товару Покупцем Постачальнику згідно умов визначених в цьому Договорі право власності на товар, а також ризик його випадкової загибелі, знищення або випадкового пошкодження (псування), переходить від Покупця до Постачальника з дати фактичної передачі (приймання) товару, в узгодженому місці поставки та підписання Сторонами або їх представниками відповідних документів, що скріплюються печатками або штампами Сторін, в разі їх наявності, які підтверджують факт передачі товару.


13. ЦІНА (СУМА) ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

13.1. Загальна ціна (сума) Договору:
13.1.1. складається із сум підписаних та скріплених печатками Сторін, в разі їх наявності, ТН відповідно до яких була здійснена поставка, та які є невід’ємною частиною цього Договору.
або
13.1.2. становить
Загальна ціна (сума) Договору (Загальна ціна (сума) Договору, прописом (укр.) ) грн. 00 коп. і складається із сум підписаних та скріплених печатками Сторін, в разі їх наявності, ТН відповідно до яких була здійснена поставка, та які є невід’ємною частиною цього Договору.
13.2. Покупець підтверджує, що він ознайомлений з затвердженими цінами на товар та йому відома цінова політика Постачальника. До вартості
товарів також включені всі податки та збори передбачені чинним законодавством України для такого виду товару.
13.3. Оплата за поставлений товар Покупцем проводиться у національні валюті України на розрахунковий рахунок Постачальника:
13.3.1. готівковим або безготівковим шляхом впродовж
Строк оплати (Строк оплати, прописом (укр.) ) календарних днів з дати отримання товару Покупцем.
або
13.3.2. готівковим шляхом по факту передачі (приймання) товару.
або
13.3.3. готівковим або безготівковим шляхом на умовах 100 (сто) відсоткової передньої оплати за товар згідно наданого рахунку на підставі замовлення, що направляється та погоджується з урахуванням умов Розділу 8.
13.4. При оплаті вартості товару шляхом готівкового розрахунку, Постачальник зобов’язаний видати, а Покупець отримати документи, що підтверджують факт оплати товару (прибутковий касовий ордер), які оформляються представником Постачальника, за наявності у нього доручення на отримання грошових коштів.
13.5. При оплаті вартості товару шляхом безготівкового розрахунку датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. В разі, коли останній день строку платежу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день банківської установи, днем виконання зобов’язання є перший за ним робочий день. Сторони погодили, що відсутність коштів на розрахунковому рахунку Постачальника, що пов’язано з операційними діями банку, де відкритий такий рахунок не є неналежним виконання Покупцем свого обов’язку. Підтвердженням належного виконання обов’язку Покупцем може бути відповідний документ, що підтвердить списання (перерахування) грошових коштів за товар.
13.6. Сторони прийшли до згоди, що у випадку відсутності в платіжних документах Покупця на оплату отриманого від Постачальника товару посилання на конкретні номери ТН, які підлягають оплаті, Постачальник спрямовує (може спрямовувати) отримані від Покупця грошові кошти на погашення простроченої заборгованість Покупця за отриманий товар, строк оплати за який є найбільш тривалим з урахуванням п. 15.13. цього Договору.
13.7. У разі коли Покупець здійснює оплату товару згідно п.п. 13.3.3.-13.3.4. цього Договору, поставка (відвантаження) товару буде здійснюватися за умови виконання п. 13.4.-13.5. цього Договору.
13.8. Якщо Постачальник не надав належним чином оформлену товаросупровідну документацію на відповідну партію товару при поставці або інші документи, що передбаченні Договором, додатками до нього та/або іншими документами, що підписанні Сторонами, Покупець має право затримати оплату за товар на відповідну кількість днів затримки в наданні відповідних документів без застосування до Покупця будь-яких санкцій (неустойки, штрафу, пені).
13.9. Сторони Договору домовилися про проведення звірки взаєморозрахунків, не рідше одного разу на місяць до 10 (десятого) числа місяця, що передує за звітнім місяцем, з обов’язковим підписанням Акту звірки взаєморозрахунків. Постачальник направляє Покупцю відповідні документи для проведення звірки взаєморозрахунків згідно п. 17.1. цього Договору.
13.10. Перераховані грошові кошти за поставлений товар у разі його повернення зараховуються в рахунок погашення заборгованості, в разі її наявності, а уразі відсутності такої заборгованості можуть бути зараховані Постачальником в якості попередньої оплати за товар, що буде поставлений в майбутньому або за письмовою вимогою Покупця можуть бути повернуть на протязі 10 (десяти) календарних днів з дня отримання такої вимоги в порядку визначеному в Договорі.
13.11. Сторони мають право у межах діючого законодавства України, з метою популяризації та збільшення обсягів продажу товару застосовувати знижки, бонуси, надавати відповідні послуги тощо в залежності від обсягу придбаного товару, про що укладається окремий договір або додаткова угода.


14. ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ

14.1. Сторони погодили, що у разі виникнення зустрічних однорідних грошових вимог (зобов’язання), Сторони Договору можуть провести такі з урахуванням ст. 203 Господарського кодексу України і ст. 601 Цивільного кодексу України та з підписанням Сторонами додаткових документів (заяв, угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, актів, протоколів, тощо). Якщо зарахування зустрічних однорідних грошових вимог (зобов’язання) провести не надається можливим виходячи із заборони для певних суб’єктів господарювання відповідно до діючого законодавства України або відсутня зустрічна однорідна грошова вимога (зобов’язання), то така вимога (зобов’язання) виконується з урахуванням чинного законодавства України та умов цього Договору.
14.2. У разі будь-яких заперечень, зауважень з боку Постачальника, щодо проведення за Договором зарахування зустрічних вимог, Покупець має право затримати оплату за поставлений товар, щодо якого виникли розбіжності, до остаточного узгодження розміру таких вимог. При цьому Покупець звільняється від зобов’язань, щодо сплати санкцій (неустойки, штрафу, пені) за затримку оплати товару Постачальника, впродовж періоду, коли питання про узгодження проведення зарахування зустрічних однорідних вимог затримувалося у зв’язку із запереченнями Постачальника.


15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
15.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та даним Договором. Будь-яка із Сторін Договору звільняється від відповідальності (в тому числі сплати санкцій (неустойки, штрафу, пені), компенсування заподіяних збитків, тощо) і є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов’язання.
15.2. У разі, якщо одна зі Сторін цього Договору не дотрималася умов визначених в цьому Договорі, вона несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих для неї наслідків, в тому числі пов’язаних з несвоєчасним повідомленням іншої Сторони про зміни зазначені п. 17.4. цього Договору.
15.3. У випадку не виконання однією із Сторін, будь-якого зобов’язання, заяви або гарантії, зазначеної в цьому Договорі, внаслідок чого іншій Стороні будуть заподіяні збитки, винна Сторона відшкодовує нанесені збитки у повному обсязі.
15.4. У разі порушення п. 3.1.1. цього Договору та пред’явлення претензії чи позову до Покупця, пов’язаних з порушенням даної гарантії (у т.ч. внаслідок нанесення матеріального або морального збитку в результаті поставки Постачальником неякісного товару), Покупець має право залучити Постачальника до участі в судовому процесі або врегулювання зазначеної претензії, а Постачальник зобов’язаний вступити у справу на стороні Покупця і/або самостійно врегулювати висунуті Покупцеві претензії з особою яка їх пред’явили, а також надавати Покупцеві сприяння у захисті його прав, у тому числі надавати необхідні документи.
15.5. У разі прострочення оплати товару Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення. У разі, якщо Покупець прострочив оплату товару понад 10 (десять) календарних днів, то він додатково зобов’язаний сплатити на користь Постачальникам штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від загальної суми заборгованості.
15.6. У разі якщо прострочення оплати за поставлений товар зі сторони Покупця становить понад 30 (тридцять) календарних днів, Покупець зобов’язується додатково, окрім пені та штрафу сплатити процент за користування чужими грошовими коштами (відповідно до ст. 536 Цивільного кодексу України) у розмірі облікової ставки Національного банку України від загальної суми заборгованості, за кожний день такого користування.
15.7. Покупець, який прострочив виконання грошового зобов’язання, зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 (три) проценти річних від простроченої суми.
15.8. У разі необґрунтованої відмови Покупця у прийнятті товару або його частини, що був поставлений Постачальником у відповідності до цього Договору, Покупець зобов’язується відшкодувати збитки, що пов’язані з його доставкою до пункту призначення та додатково сплатити на користь Постачальника штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від загальної вартості товару, що не був прийнятий.
У разі якщо при складанні замовлення Покупець допустив помилку в асортименті, кількості, кратності і не повідомив про даний факт Постачальника, а постачальник виконав його, то замовлення вважається таким яке виконане належним чином і Покупець не має право стверджувати зворотне і зобов’язаний прийняти і оплатити його згідно наданих належні оформлених товаросупровідних документів. У разі відмови прийняти товар згідно замовлення покупець сплачує штраф у розмірі вартості товару, щодо якого виникли розбіжності.
15.9. За прострочення строків поставки товару або прострочення строків заміни товару, усунення недоліків, нестачі, пошкодження (із заміною товару на аналогічний), некомплектності, невідповідності наявної кількості товару або якості, Покупець має право вимагати сплати від Постачальника штрафу у розмірі не більше 5 (п’яти) відсотків від вартості товару, щодо якого відбулося порушення, незалежно від того скільки таких порушень. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від виконання своїх зобов’язань за Договором.
15.10. Постачальник має право застосувати до Покупця такі оперативно-господарські санкції:
15.10.1. У разі якщо Покупець не виконає зобов’язання передбачені в п.п. 13.3.1.-13.3.4. цього Договору та у випадку наявності простроченої заборгованості Покупця перед Постачальником по оплаті товару, Постачальник вправі в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Покупця, зупинити відвантаження товару, до моменту повного розрахунку Покупця за раніше поставлений товар, без застосування будь-яких санкцій (неустойки, штрафу, пені) за Договором та компенсації будь-яких збитків до Постачальника, що передбачена цим Договором та/або чинним законодавством України, санкції (неустойки, штрафу, пені) за Договором та компенсація будь-яких збитків, також не застосовуються до Постачальника в разі виникнення умов, що визначені в п.п. 7.1.2., п.п.п. 8.1.2.4.-8.1.2.5., п. 8.7.-8.8. цього Договору.
15.10.2. У разі невиконання Покупцем зобов’язань передбачених в п.п. 13.3.1. цього Договору Постачальник в односторонньому порядку переводить Покупця на попередню оплату товару. У цьому випадку зміни до Договору набувають юридичної сили на наступний день після належного повідомлення Покупця про це Постачальником.
15.11. Відшкодування збитків, сплата пені, штрафів, тощо здійснюється з дотриманням претензійного порядку, впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення строку, що був передбачений п. 17.3. цього Договору для розгляду претензії та з урахуванням п. 17.2. цього Договору. Претензія повинна бути складена у письмовій формі, завірена печаткою у разі її наявності і спрямована іншій Стороні в порядку визначеному в Розділі 17.
15.12. Нарахування санкцій (неустойки, штрафу, пені) за прострочення виконання зобов’язання, припиняється в строки встановленні чинним законодавством України.
15.13. Покупець погоджується, що в разі виникнення у Покупця заборгованості зі сплати процентів і санкцій (неустойки, штрафу, пені) за Договором та за неможливості проведення заліку зустрічних грошових вимог Сторонами в порядку передбаченому в цьому Договорі, зарахування отриманих від Покупця на користь Постачальника грошових коштів, незалежно від вказаного у платіжному документі призначенні платежу, здійснюється в наступному порядку:
–  у першу чергу – відшкодовується (погашається) наявна заборгованість зі сплати процентів і санкцій (неустойки, штрафу, пені) за Договором;
– у другу чергу – відшкодовуються (зараховуються) грошові кошти за раніше поставлений товар Покупцю Постачальником строк оплати за який є найбільш тривалим;
–  у третю чергу – відшкодовуються витрати Постачальника, пов’язані з одержанням виконання (витрати на правову допомогу, судовий збір, експертизи, транспортні видатки тощо).
15.14. В разі коли Постачальник, належним чином виконав своє зобов’язання щодо надання податкової документації з урахуванням вимог чинного законодавства України та порядку, що передбачений в цьому Договорі, а Покупець не провів необхідні дії, що покладенні на нього чинним законодавством України щодо підтвердження (реєстрації, погодження тощо) надання податкової документації і Постачальнику, у зв’язку з цим, були завдані збитки та накладені штрафні санкції відповідними державними органами, Покупець зобов’язується компенсувати понесенні збитки та накладені штрафні санкції в повному обсязі. Сторони цього Договору визначили, що дії, які повинен зробити Покупець, але не зробив – є мовчазною згодою Покупця з даними, які містять належно наданні податкові документи.
15.15. Відповідальність за наслідки підписання Договору та інших документів, що становлять його невід’ємну частину (Додатки, Протоколи узгодження розбіжностей, Додаткові угоди, Акти, супровідні документи тощо) представником Сторони, що не був уповноважений на це, покладається на Сторону, яка засвідчила підпис такої особи своєю печаткою в разі її наявності, а вразі відсутності печатки, на сторону, що визначена в цьому Договорі.
15.16. Підписання товаросупровідних документів та Акту розбіжностей від імені Покупця особою, яку не зазначено в Додатку No 5, але яка має печатку або штамп Покупця не може в подальшому оскаржуватися Покупцем.
15.17. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі даних.
15.18. Відсутність печатки на Договорі, додатках, протоколі (-ах) узгодження розбіжностей, додатковій (-их) угоді (-ах), Актах, супровідних документах тощо до нього можлива лише в тому випадку, коли Сторона за даним договором має право діяти без печатки, про що робиться письмове застереження перед підписанням цього Договору.


16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

16.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, умови цього Договору можуть бути змінені та/або доповненні за взаємною згодою Сторін, які повинні бути викладені в письмовій формі, шляхом укладання (підписання) відповідної Додаткової угоди та скріплення печатками Сторін, в разі їх наявності, після чого даний документ стає невід’ємною частиною цього Договору, має обов’язкову юридичну силу для Сторін цього Договору, виконуються відповідно до вимог цього Договору та не повинні суперечити йому та нормам чинного законодавства України. Зміни та/або доповнення до цього Договору набирають чинності з дати, яка зазначена в правому верхньому куті першої сторінки Додаткової угоди, якщо інше не встановлено у самій Додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
16.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, надсилає пропозицію про це другій Стороні за Договором. У строк, що встановлений чинним законодавством України після одержання пропозицій, Сторона, що їх отримала, повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.
16.3. У разі недосягнення згоди щодо зміни або доповнення Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням п. 17.2. цього Договору, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.
16.4. Між Сторонами не повинно існувати ніяких обов’язкових угод, що:
– розходяться з будь-якими положеннями цього Договору;
– накладають певні зобов’язання на кожну із Сторін, не передбачені даним Договором або нормами чинного законодавства України;
– які приблизно наберуть сили або будуть виконані по закінченні строку або припиненні дії цього Договору і накладають зобов’язання або продовжують строк його виконання на період, більший обговореного в цьому Договорі, якщо тільки вони не обговорені окремо, у письмовій формі, належним чином представниками Сторін.


17. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТООБІГ

17.1. Усі повідомлення та інша кореспонденція, окрім замовлення та документів, що непов’язані з використанням EDI, за даним Договором повинні оформлюватися і надаватися в письмовій формі, а також надсилатися (надаватися) у наступний на свій вибір (розсуд) спосіб Стороною Договору:
– за допомогою засобу факсимільного зв’язку, такий документ повинен містити: дату, номер факсу отримувача і відмітку щодо успішного проходження факсу, а також повідомлення, що підтверджує факт доставки адресату. Всі документи, передані та/або отримані факсимільним зв’язком, мають повну юридичну силу до отримання оригіналів цих документів;
– за допомогою поштового зв’язку: рекомендованим листом, телеграмою (рекомендовані листи з повідомленням про             вручення);
– за допомогою електронної пошти (виключно у форматі *.jpeg та/або *.pdf);
– за допомогою кур’єрської служби;
– представнику Сторони;
– іншим способом, що є прийнятним та погоджений Сторонами.
17.2. Сторони Договору погодили, що при направлені, надсиланні або наданні повідомлень та іншої кореспонденції, вони будуть враховувати час поштового обігу, що необхідний для отримання іншою Стороною Договору таких повідомлень та кореспонденції.
17.3. Усі повідомлення та інша кореспонденція повинна бути розглянута Стороною, якій вона направлена, в строки передбачені чинним законодавством України після її одержання або в строк визначений в цьому Договорі. Сторона, що їх отримала, повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду в порядку та шляхом визначеним в цьому Договорі.
17.4. Сторона Договору зобов’язується своєчасно, у простій письмовій формі, повідомляти іншу Сторону про зміну даних, у строк не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня, коли сталася будь-яка з наступних подій, а саме: про зміни організаційно-правової форми, назви, адреси чи телефону, щодо уповноважених осіб, платіжних реквізитів, порушення процедури банкрутства чи початку процедури банкрутства за заявою інших осіб, прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію, зупинення чи скасування дії ліцензії, виникнення права податкової застави на товар, накладення арешту на поточний рахунок, зміни інших відомостей, які стосуються виконання положень цього Договору і мають істотне значення.
17.5. Покупець зобов’язується виконувати та погоджуватися з усіма змінами та правилами документообігу Постачальника відповідно до його внутрішніх процесів, за умови, що Постачальник завчасно, не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту настання відповідних змін в документообігу Постачальника, попередить Покупця про такі заплановані зміни.
17.6. Усі Додатки, Протоколи узгодження розбіжностей, Додаткові угоди, Заяви та інші документи мають встановлену форму (зразок), що розробляються та надаються Постачальником Покупцю з метою оптимізації та автоматизації співробітництва між Сторонами Договору. У разі відсутності певної форми (зразка) та доцільності її розробки, Постачальник бере на себе обов’язок розробити її для подальшої співпраці з Покупцем.
Також, будь-який документ, оформлений Сторонами в порядку та на умовах передбаченими в Договорі або чинному законодавстві України і у якому є посилання на Договір стає його складовою не від'ємною частиною.
17.7. Використання системи EDI здійснюється виключно за попереднім погодженням з Постачальником. Постачальник самостійно обирає провайдера, який буде надавати послуги з доступу до системи EDI.
17.8. Сторони підтверджують легітимність факсимільних копій документів, отриманих та/або надісланих одна одній до обміну таких документів на їх оригінали.

18. СТРОК (ТЕРМІН) ДІЇ ДОГОВОРУ

18.1. Сторони домовились, що цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін, яка зазначена в правому верхньому куті першої сторінки цього Договору, скріплення печатками Сторін, в разі їх наявності і діє до «31» грудня року який зазначено в правому верхньому куті першої сторінки цього Договору включно, а в частині невиконаних зобов’язань Сторін, що виникли на момент дії цього
Договору до їх повного виконання. Строк (термін) дії Договору щорічно продовжується у разі відсутності до дати закінчення чергового строку (терміну) дії Договору офіційного письмового повідомлення, в порядку визначеному в Розділі 17Договору, від будь-якої із Сторін до іншої Сторони про небажання продовжувати договірні відносини, строк (термін) дії цього Договору вважається кожного разу автоматично продовженим на тих же умовах до «31» грудня наступного року включно.

19. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

19.1. Договір може бути достроково припинено (розірвано) за ініціативою будь-якої Сторони Договору, за умови направлення Стороною - ініціатором іншій Стороні письмового повідомлення, в порядку визначеному в Розділі 17, за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання, з урахуванням часу поштового обігу.
19.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір в інший строк, ніж передбачено п. 19.1. цього Договору, надсилає пропозицію про це другій Стороні за Договором, в порядку визначеному в Розділі 17, з урахуванням часу поштового обігу та яка розглядається в порядку визначеному в Розділі 17.
19.3. Припинення (розірвання) Договору здійснюється у письмовій формі, шляхом укладення (підписання) відповідної Додаткової угоди Сторонами або представниками Сторін та скріплення печатками Сторін, в разі їх наявності, після чого даний документ стає невід’ємною частиною цього Договору та має обов’язкову юридичну силу для Сторін цього Договору. Недотримання встановленої форми тягне за собою недійсність даної Додаткової угоди.
19.4. Припинення (розірвання) Договору не позбавляє Сторони виконати в повному обсязі та належним чином зобов’язання за Договором, які залишились не виконаними на момент (дату) такого припинення (розірвання). Договір продовжує діяти до виконання Сторонами всіх взаємних зобов’язань і проведення остаточних розрахунків між Сторонами на умовах та в порядку визначених в цьому Договорі.
19.5. Остаточні розрахунки між Сторонами здійснюються, впродовж 10 (десяти) календарних, виключно після підписання між Сторонами двостороннього Акту звірки взаєморозрахунків.
19.6. У разі недосягнення згоди щодо розірвання Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду в порядку передбаченому в цьому Договорі.


20. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА/АБО ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

20.1. Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за часткове або повне невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором, якщо дані дії і/чи бездіяльність викликана впливом непереборної сили та/або форс-мажорних обставин, що виникли після укладання цього Договору незалежно від волі Сторін та знаходяться поза їхнім контролем і вони не могли їх передбачити та запобігти настанню таких обставин, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору.
20.2. Під непереборною силою та/або форс-мажорними обставинами Сторони вирішили вважати, зокрема, але не виключно: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, антитерористичні операції, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, вибухи, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади чи місцевого самоврядування, нормативні акти органів законодавчої і виконавчої влади, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, закриття водних (морських, річкових) проток/шляхів/каналів, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов’язаного з несплатою їх вартості, дорожньо-транспортна пригода за участю автотранспорту Постачальника яка спричинила повне або часткове його пошкодження або інших осіб, що спричинили затримку автотранспорту Постачальника, злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти автотранспорту Постачальника, раптова смерть водія, що на момент настання смерті на належні правовій підставі керував автотранспортом Постачальника, закриття шляхів, перевалів, встановлення блокпостів на шляхах по яким рухається автотранспорт Постачальника, позапланові ремонтні та будівельні роботи, реконструкції та переобладнання на підприємстві Постачальника, відсутність поголів’я худоби, у зв’язку з недосягненням відповідного віку, ваги та/або інших умов при якому здійснюється забій худоби тощо, а також викликані винятковими природними (погодними) умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, епіфітотія, епізоотія, спалах інфекційної хвороби, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, снігопади, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, блискавки, метеорити інші стихійні лиха та природні явища тощо.
20.3. При виникненні вказаних обставин, Сторона, якій першій стало відомо про ці обставини в першу чергу повинна в простій письмовій формі повідомити іншу Сторону в строк 5 (п’ять) календарних днів з моменту (дати) коли Стороні стало відомо про такі обставини іншу Сторону, із урахуванням можливостей технічних засобів зв’язку (факс, електрона пошта, поштовий зв’язок, телеграма тощо) та характеру існуючих перешкод.
20.4. Факт настання непереборної сили та/або форс-мажорних обставин може бути підтверджений відповідним документом, що надається згідночинного законодавства України відповідними, уповноваженими та компетентним (-и) органом (-ими), з метою прийняття Сторонами Договору взаємовигідного рішення та розгляду питання щодо подальшого виконання Договору або його дострокового припинення.
20.5. Документально не підтверджені обставини непереборної сили та/або форс-мажорних обставин і їх зв’язок із невиконанням зобов’язань не розглядаються іншою Стороною в якості таких, за винятком таких які є загально відомі та висвітленні в засобах масової інформації, на радіо та телебаченні, признанні суспільством, компетентними органами (законодавчими та/або виконавчими) та керівництвом держави та/або інших держав.
20.6. При настанні непереборної сили та/або форс-мажорних обставин, що унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором, виконання зобов’язань переноситься на строк (термін) дії непереборної сили та/або форс-мажорних обставин.
20.7. У випадку, якщо тривалість дії непереборної сили та/або форс-мажорних обставин буде продовжуватися понад 30 (тридцять) календарних днів, Сторони вправі відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором. Кожна зі сторін має право розірвати даний Договір, попередивши про це іншу Сторону не менш ніж за 10 (десять) календарних днів. Порядок проведення взаєморозрахунку між Сторонами у даному випадку визначається Сторонами шляхом підписання Додаткової угоди.


21. ВІДСУТНІСТЬ ПАРТНЕРСЬКИХ АБО АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН

21.1. Укладання цього Договору не передбачає і не може тлумачитися як створення господарського товариства або спільного підприємства між Сторонами.
21.2. Жодна із Сторін не має права здійснювати дії від імені іншої Сторони, або приймати зобов’язання, що мають юридичну силу для іншої Сторони і не є предметом цього Договору, якщо тільки цій Стороні не надано доручення, у якому чітко передбачене таке право.


22. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ

22.1. Взаємовідносини Сторін за Договором засновані на принципі нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, одержаної Сторонами в ході виконання Договору. При цьому під терміном «Конфіденційна інформація» у Договорі розуміється як документована, так і не документована інформація, яка містить:
22.1.1. Первинні документи, регістри, звіти з економічними показниками обох Сторін.
22.1.2. Будь-яка інформація про предмет Договору і про прийняті на себе Сторонами зобов’язання.
22.1.3. Будь-яка інша інформація, визнана комерційною таємницею будь-якої із Сторін відповідно до їх наказів та інших внутрішніх документів.
22.2. Кожна із Сторін зобов’язується зберігати конфіденційність фінансової, правової, технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої в ході виконання Сторонами цього Договору.
22.3. Сторони зобов’язуються:
22.3.1. Не розголошувати перераховану вище Конфіденційну інформацію будь-яким третім особам.
22.3.2. Не поширювати Конфіденційну інформацію іншим працівникам, крім тих, кому необхідний доступ до неї для виконання цього Договору.
22.3.3. Не використовувати вище перелічену Конфіденційну інформацію в своїх цілях, за винятком Конфіденційної інформації, яка:
– є надбанням громадськості або була розкрита після вступу в силу Договору не з вини Постачальника або Покупця;
– схвалена для розголошення в письмовому вигляді Покупцем або Постачальником.
22.4. Положення про конфіденційність, передбачені даним Договором, діють впродовж усього терміну дії Договору, так і впродовж 3 (трьох) роківпісля його розірвання (закінчення).
22.5. Незважаючи на вищесказане, Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органу державної влади або за рішенням суду. При цьому Сторона, яка розкриває Конфіденційну інформацію, в порядку передбаченому в цьому Договорі, повідомляє протилежну Сторону впродовж 3 (трьох) календарних днів про факт отримання вимоги про надання даної інформації.
22.6. Умови цього Договору можуть бути також розкриті, якщо таке розкриття вимагається Стороною для захисту або реалізації своїх прав і зобов’язань згідно з цим Договором.


23. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

23.1. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору, відповідно до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних, надає згоду одна одній на обробку персональних даних фізичних осіб – суб’єктів персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсягах, що міститься у цьому Договорі та документах, які його стосуються, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та статистики, а також виконання положень цього Договору та пов’язаних з цим дій, зокрема, але не обмежуючись наступним: проведення розрахунків, здійснення бухгалтерського обліку, надсилання кореспонденції, дій, пов’язаних із захистом прав Сторони за Договором, тощо. Сторони зобов’язуються здійснювати захист персональних даних та підтверджують, що вони ознайомлені з правами, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», метою збору даних та з порядком надання доступу до персональних даних третім особам, кожна із Сторін бере на себе зобов’язання дотримуватись законодавства з питань захисту персональних даних.
23.2. Відповідальність за дотримання прав суб’єктів персональних даних, які передаються від однієї Сторони до іншої, а також норм чинного законодавства України, що регулюють зберігання, обробку та використання таких даних, несе Сторона, що передає та/або отримує відповідні персональні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором та Додатковими угодами до нього.
23.3. Під обробкою персональних даних сторони розуміють збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.
23.4. Під персональними даними Сторони розуміють дані, що передбаченні відповідним чинним законодавством України.

 

24. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

24.1. Усі правовідносини, що не врегульовані цим Договором, або виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням дії цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
24.2. У випадку, якщо за певних причин певне з положень цього Договору буде визнано недійсним, незаконним або будь-яким іншим чином утратить свою юридичну силу, ця обставина не впливатиме на дійсність або юридичну силу інших положень цього Договору, а також Договору в цілому. Сторони погоджуються, що у випадку, якщо будь-яке з положень цього Договору виявиться недійсним, незаконним або таким, що втратило свою юридичну силу, вони негайно почнуть переговори з метою заміни такого положення Договору, щоб у зміненому виді воно стало дійсним і законним.
До моменту письмового погодження таких змін Сторони застосовують положення, які на момент укладення цього Договору є найбільш близькими до положень, що визнані недійсними, а у разі їх відсутності керуються виключно нормами чинного законодавства України.
Сторони зобов’язуються запровадити необхідні зміни у відповідне положення цього Договору так, щоб забезпечити його юридичну силу і в міру можливості відобразити первинний намір Сторін у Договорі.
24.3. У випадку виникнення спору між Сторонами з питань, передбачених даним Договором або пов’язаного із ним, Сторони вживають усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів між Сторонами.
24.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
24.5. Відомості про рух товару, зокрема, але не виключно, можуть підтверджуватися відповідними накладними, довідковими даними електронних торгівельних програм Сторони, яка їх надає, у разі їх використання Сторонами Договору.
24.6. Сторони підтверджують, що усі повідомлення та інша кореспонденція, зроблена Сторонами в рамках виконання цього Договору, можуть розглядатися в суді в якості доказів, у тому числі слугуватимуть належними та допустимими доказами відповідних обставин укладення та виконання цього Договору.
24.7. Якщо проти Покупця порушено судову справу щодо порушення прав третьої сторони на об’єкти інтелектуальної власності, що стосується продажу або використання товарів, поставлених за цим Договором, Покупець має право залучити Постачальника до такого судового процесу, а Постачальник зобов’язаний брати участь у судовому процесі на боці Покупця, якщо це не суперечить інтересам Постачальника. Постачальник зобов’язаний надавати Покупцеві будь-яку необхідну допомогу для захисту його прав, зокрема надавати Покупцеві за вимогою усі необхідні документи. В усіх випадках, коли Покупця притягують до відповідальності, що пов’язане з порушенням прав третьої сторони на об’єкти інтелектуальної власності не з його вини, Постачальник зобов’язаний компенсувати Покупцеві усі судові та інші витрати, а також понесені збитки на підставі рішення відповідного органу, яке набрало законної сили та не було оскаржене у встановленому законом порядку.


25. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

25.1. Сторони цього Договору виявляють по відношенню одна до одної взаємну повагу і толерантність, і будуть утримуватися від дій, що можуть призвести до нанесення збитків іншій Стороні.
25.2. Сторони зобов’язані своєчасно обмінюватися поточною інформацією і сприяти одна одній у вирішенні практичних питань.
25.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
25.4. У випадку реорганізації будь-якої із Сторін по Договору правонаступник даної Сторони несе всі обов’язки та володіє всіма правами по цьому Договору.
25.5. Надання фотокопій установчих документів Постачальником здійснюється за вимогою Покупця. Також Покупець може отримати (завантажити) зазначені документи на офіційному сайті Постачальника: _________ в розділі ___________ за посилання «____________».
25.6. Договір складений українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу. Повноваження осіб на підписання цього Договору засвідчуються печатками Сторін, у разі їх наявності.
25.7. Керуючись ст. 179 Господарського кодексу України та ст. 207 Цивільного кодексу України, Сторони прийшли до згоди про те що Покупець не заперечує і погоджується, що Постачальник при оформленні та підписанні Договору, а також документів, пов’язаних з його виконанням та які визначені в відповідному Наказі можуть бути підписані за допомогою факсимільного відтворення власноручного підпису, посадових осіб Постачальника за допомогою засобів механічного та іншого копіювання, зразки яких наведені відповідному Наказі, що розміщений на офіційному сайті Постачальника: __________.
Факсимільне відтворення власноручного підпису, посадових осіб Постачальника створює, змінює та припиняє для Сторін цього Договору такі самі права і обов’язки як і власноручний підпис посадових осіб Постачальника.
25.8. Сторони зобов’язані обмінятися належним чином завіреними копіями Звіту про фінансову звітність (баланс) підприємства на кінець попереднього кварталу. При цьому Сторони освідомленні, що відповідно до ч.2 ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці.
25.9. Сторони гарантують, що відповідно до чинних норм законодавства України, мають право на підписання даного Договору, що вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цього Договору, не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
25.10. У випадку, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цього Договору, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів однієї зі Сторін станом на кінець попереднього кварталу, ця Сторона повинна надати Рішення (Протокол) Загальних зборів Учасників про надання згоди на підписання даного Договору.
25.11.Посадові особи, які мають право підпису даного Договору, попередженні про відповідальність передбачену ч.4ст.92 Цивільного кодексу України, ч.5 ст.44 та ч.4 ст.45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також про відповідальність передбачену Кримінальним кодексом України.


26. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

пред Покупця ЮО - ПІБ ПІБ представника

 

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк рекв Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Юридична адреса

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код компанії Код компанії

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Юридична адреса

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

Постачальник

Покупець

Повне найменування

Повне найменування

Код компанії Код компанії

Код компанії Код компанії

ІПН ІПН

ІПН ІПН

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Фактична адреса Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

E-mail E-mail основний

Банк рекв Назва банку

Банк Назва банку

Адреса Адреса банку

Адреса Адреса банку

МФО МФО банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

SWIFT SWIFT

Рахунок № рахунку

Рахунок № рахунку

IBAN IBAN

IBAN IBAN

 

 

Посада представника

Посада представника

______________                                       М.П.

ПІБ представника

______________                                       М.П._

ПІБ представника

Дата обновления 04.03.2024 о 23:43:54

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договор поставки пищевых продуктов. В шаблоне предусмотрены порядок заказа, прием товара, возврат тары, срок и порядок оплаты.

 

Поставщик : физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

Покупатель : физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

 

Содержание :

1. ПОЯСНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СРОКОВ;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ;

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА;

5. МАРКИРОВКА ТОВАРА И УПАКОВКА ТОВАРА;

6. ТАРА И УСЛОВИЯ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ;

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

8. ПОРЯДОК ЗАКАЗ ТОВАРА;

9. ПОРЯДОК (УСЛОВИЯ) ПОСТАВКИ;

10. УСЛОВИЯ ПРИНИМАНИЯ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ;

11. УСЛОВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ТОВАРА;

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР;

13. ЦЕНА (СУММА) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР;

14. ЗАЧИТАНИЕ ВСТРЕЧНЫХ ОДНОРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ;

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН;

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ДОГОВОРУ;

17. СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТООБРАЩЕНИЕ;

18. СРОК (СРОК) ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА;

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА;

20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПЕРЕБОРНОЙ СИЛЫ И/ИЛИ ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА;

21. ОТСУТСТВИЕ ПАРТНЕРСКИХ ИЛИ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ;

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ;

23. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ;

24. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ;

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово