РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор об уступке права требования (с дисконтом, универсальные стороны) (укр), Украина

ДОГОВІР № Номер договору

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Повне найменування в особі введіть дані введіть дані , що діє на підставі Статуту (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Повне найменування в особі ____________________, що діє на підставі Довіреності (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Повне найменування в особі ____________________ та ________________________, що діють на підставі _________________ (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Первісний кредитор"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Первісний кредитор"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі введіть дані  введіть дані , що діє на підставі Стату (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі ____________________________, що діє на підставі Довіреності (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі ____________________________ та _____________________, що діють на підставі ___________ (надалі - "Новий кредитор"), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі -"Новий кредитор"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Новий кредитор"), з однієї сторони, та

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про відступлення права вимоги (надалі – «Договір») про наступне.

Стаття 1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право (далі - Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та юридичною особою – Повне найменування , код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ,  адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)   (далі - Боржник).

1.2. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань за Основним договором у сумісума відступлених прав вимоги (=сума боргу) .

Стаття 2. Порядок приймання – передачі  документації. Повідомлення боржника про відступлення права вимоги

 

2.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують передачу Первісним кредитором Новому кредитору всіх оригіналів документів на підтвердження права вимоги за Основним договором.

2.2. Одночасно з підписанням цього Договору Первісний кредитор передає Новому кредитору обов’язок повідомлення до Боржника про відступлення права вимоги за основним зобов’язанням. Обов’язок направлення повідомлення Боржнику покладається на Нового кредитора. 

Стаття 3. Ціна Договору та порядок розрахунків

3.1. Новий кредитор зобов’язується сплатити Первісному кредитору вартість відступленого права вимоги, яка становить вартість відступленого права в строк досума відступлених прав вимоги .

Стаття 4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

4.1. Цей договір та будь-які правовідносини, що виникають з нього, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Республіки Кіпр.

4.2. Сторони погоджуються докладати зусиль до вирішення будь-яких спорів, протирічь чи претензій між Сторонами, що виникають у зв’язку з цим Договором включаючи, але не обмежуючись строком дії або існування Договора та / або цього пункту, або припинення, укладення чи виконання  Договора шляхом взаємних консультацій та переговорів. Всі спори, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з договором, мають бути вирішені сторонами мирним шляхом.

4.3. Всі спори, протиріччя або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним,  зокрема, його тлумачення, виконання, порушення, припинення  або недійсності, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

4.4.  Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від нею заходів для належного виконання зобов’язання.

4.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили.

4.6. Первісний кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

4.7. Новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків у випадку неповідомлення або неналежного повідомлення Боржника про заміну кредитора у зобов’язанні та/або невиконання Боржником Основного зобов’язання.

Стаття 5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Відступлення вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору.

5.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.6. Цей Договір складений українською мовою у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. У випадку розбіжностей між українською та англійською версією договору, англійська мова превалює.

Стаття 6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Первісний кредитор

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФО введіть дані

Первісний кредитор

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФО введіть дані

Первісний кредитор

Громадянин(ка)Громадянство  ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Адреса фактичного проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) Номер телефону №1 E-mail

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Первісного кредитора 

введіть дані

_______________________ введіть дані

За Первісного кредитора 

________________

_______________________  ___________

За Первісного кредитора 

________________

_______________________  ___________

 

________________

_______________________  ___________

За Первісного кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Первісного кредитора

______________________ ПІБ повністю

Новий кредитор

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФО введіть дані

Новий кредитор

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФО введіть дані

Новий кредитор

Гр. Громадянство ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) Адреса фактичного проживання Номер телефону №1 E-mail

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Нового кредитора

введіть дані

_______________________ введіть дані

За Нового кредитора

________________

_______________________ ____________

За Нового кредитора

________________

_______________________ ____________

 

 

________________

_______________________ ____________

За Нового кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Нового кредитора

_______________________ ПІБ повністю

Дата обновления 10.03.2024 о 13:56:21

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Согласно этому договору Первоначальный кредитор отступает, а Новый кредитор полностью принимает на себя право требования, принадлежащего Первоначальному кредитору, и становится кредитором по основному договору, заключенному между Первоначальным кредитором и Должником. По настоящему Договору Новый кредитор полностью получает право (вместо Первоначального кредитора) требовать от Должника надлежащего выполнения обязательств по основному договору.

 

Первичный кредитор: физическое лицо; физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо;

Новый кредитор: физическое лицо; физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо.

 

Содержание:

1. Предмет Договора;

2. Порядок приемки – передачи документации. Уведомление должника об уступке права требования;

3. Цена Договора и порядок расчетов;

4. Ответственность Сторон и разрешение споров;

5. Срок действия Договора и другие условия;

6. Местонахождение и реквизиты сторон.

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово