РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о выплате вознаграждения за использование опубликованных в коммерческих целях фонограмм, видеограмм, их экземпляров и зафиксированных в них исполнений, (укр), Украина

 

ДОГОВІР № 1

ПРО ВИПЛАТУ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ З КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, ЇХ ПРИМІРНИКІВ ТА ЗАФІКСОВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 

 

Місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Уповноважена організація колективного управління: Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі – Організація), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

та  суб’єкт господарювання Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Компанія), з іншого боку, а разом іменовані – Сторониуклали цей договір  (далі – Договірпро наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Уповноважена організація колективного управління -   організація колективного управління,  яка відповідно до статті 43 Закону України „Про авторське право і суміжні права” визначена здійснювати збирання і  розподіл винагороди  (роялті) виробникам фонограм,  виробникам відеограм і виконавцям за комерційне використання без їх згоди опублікованих з комерційною метою фонограм,  відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, та здійснювати контроль за правомірним використанням таких фонограм, відеограм;

суб’єкт комерційного використання – юридичні і фізичні особи, які здійснюють комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань;

Інші терміни .

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є виплата винагороди Організації за використання Компанією опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань способами: 

            публічного виконання (публічної демонстрації);

2.2. Компанія виплачує Організації винагороду (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань в розмірі та порядку, визначених законодавством України та цим Договором, для подальшого розподілу та виплати винагороди (роялті) виконавцям, виробникам фонограм, відеограм.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є виплата винагороди Організації за використання Компанією опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань способами: 

публічного сповіщення в ефір, по проводах (через кабель);

2.2. Компанія виплачує Організації винагороду (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань в розмірі та порядку, визначених законодавством України та цим Договором, для подальшого розподілу та виплати винагороди (роялті) виконавцям, виробникам фонограм, відеограм.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Компанія має право:

3.1.1. Використовувати під час своєї діяльності опубліковані із комерційною метою фонограми, відеограми, їх примірники  та зафіксовані у них виконання без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм, але з виплатою їм винагороди (роялті) через Організацію як уповноважену організацію колективного управління.

3.1.2. Самостійно нараховувати згідно із цим Договором суми належної до сплати винагороди.

інші права компанії .

3.2. Організація має право:

3.2.1. Збирати винагороду за використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірниківта зафіксованих у них виконань.

3.2.2. Отримувати відомості щодо  використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

інші права організації .

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Компанія зобов’язана:

4.1.1. До 3  числа місяця, наступного за звітним місяцем/кварталом , подавати

Організації перелік перелік організацій

(-публічно виконаних (публічно продемонстрованих)

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників  та зафіксованих у них виконань (далі – Перелік) відповідно до форми, яка є Додатком №1 до цього Договору, у друкованому та електронному вигляді (у форматі Times new Roman, шрифт 14  програми Microsoft word ).

4.1.2. Щомісячно нараховувати і виплачувати Організації винагороду (роялті) за ______________  публічне виконання (публічну демонстрацію),

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників  та зафіксованих у них виконань, у розмірі 10  відсотків доходів, одержаних Компанією з того виду діяльності, у процесі якого здійснюється використання відповідних об’єктів суміжних прав. 

Сума винагороди (роялті) повинна виплачуватися на рахунок Організації до 5  числа місяця, наступного за звітним. 

4.1.3. Надавати Організації відомості про доходи і розрахунок сум, що підлягають виплаті винагороди (роялті) по встановленій формі (Додаток №2 – Розрахунковий лист), не пізніше 5  днів після закінчення звітного періоду в електронному вигляді на електронну адресу: E-mail основний  або телефоном  Телефон основний .

Розрахункові листи, які належним чином заповнені, з печаткою та підписом, повинні бути також відправлені поштою/листом з повідомленням про вручення на адресу Організації.

інші обов'язки компанії .

(інші обов’язки Компанії)             

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1. Розподіляти винагороду (роялті), отриману від Компанії відповідно до вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

4.2.2. У випадку пред’явлення до Компанії претензій з боку третіх осіб щодо використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, способами, визначеними у пункті 2.1 цього Договору, за умови добросовісного виконання Компанією умов цього Договору, Організація приймає на себе зобов’язання з врегулювання цих претензій у повному обсязі і звільняє Компанію від обов’язку врегульовувати такі претензії самостійно.

інші обов'язки організації .

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Компанія зобов’язана:

4.1.1. До 3  числа місяця, наступного за звітним місяцем/кварталом , подавати Організації перелік перелік організацій

(публічно сповіщених, в ефір, по проводах (через кабель))

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників  та зафіксованих у них виконань (далі – Перелік) відповідно до форми, яка є Додатком №1 до цього Договору, у друкованому та електронному вигляді (у форматі Times new Roman, шрифт 14  програми Microsoft word ).

4.1.2. Щомісячно нараховувати і виплачувати Організації винагороду (роялті) за ______________

(публічне сповіщення в ефір, по проводах (через кабель))

опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників  та зафіксованих у них виконань, у розмірі 10  відсотків доходів, одержаних Компанією з того виду діяльності, у процесі якого здійснюється використання відповідних об’єктів суміжних прав. 

Сума винагороди (роялті) повинна виплачуватися на рахунок Організації до 5  числа місяця, наступного за звітним. 

4.1.3. Надавати Організації відомості про доходи і розрахунок сум, що підлягають виплаті винагороди (роялті) по встановленій формі (Додаток №2 – Розрахунковий лист), не пізніше 5  днів після закінчення звітного періоду в електронному вигляді на електронну адресу: E-mail основний  або телефоном Телефон основний .

Розрахункові листи, які належним чином заповнені, з печаткою та підписом, повинні бути також відправлені поштою/листом з повідомленням про вручення на адресу Організації.

інші обов'язки компанії .

(інші обов’язки Компанії)             

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1. Розподіляти винагороду (роялті), отриману від Компанії відповідно до вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

4.2.2. У випадку пред’явлення до Компанії претензій з боку третіх осіб щодо використання опублікованих із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, способами, визначеними у пункті 2.1 цього Договору, за умови добросовісного виконання Компанією умов цього Договору, Організація приймає на себе зобов’язання з врегулювання цих претензій у повному обсязі і звільняє Компанію від обов’язку врегульовувати такі претензії самостійно.

інші обов'язки організації .

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Строк дії Договору складає 3 рік (-и) з моменту підписання Договору Сторонами. 

Якщо жодна з Сторін за 3 місяць (-і)до закінчення дії Договору не повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим на той самийстрокі на тих самихумовах. 

5.2.Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

5.3.У випадках прийняття Компанією рішення про призупинення або припинення нею публічного використання опублікованих із комерційною метою фонограм (відеограм), їх примірників та зафіксованих у них виконань, у закладах Компанії, дія Договору призупиняється з моменту отримання Організацією від Компанії відповідного письмового повідомлення. 

При відновленні Компанією публічного використання зазначених фонограм (відеограм) та виконань у закладах, дія Договору автоматично поновлюється на тих же умовах.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є:

6.2.1. Прострочення строку виплати винагороди (роялті);

6.2.2. Несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей, необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, виконавців, виробників фонограм чи відеограм, тривалості кожного використання зазначених об’єктів суміжних прав, розміру доходів, одержаних у результаті провадження діяльності, пов’язаної з їх використанням, або розміру витрат на використання таких об’єктів;

6.2.3. Неправильне нарахування належної до виплати  суми винагороди (роялті). 

6.3. За прострочення строку виплати передбаченої цим Договором винагороди Компанія зобов’язується виплатити Організації пеню у розмірі введіть розмір пені за кожний день прострочення. 

6.4. За несвоєчасне подання Компанією Організації відомостей, передбачених цим Договором (Додатки № №1, 2), Компанія зобов’язується виплатити Організації штраф у розмірі розмір штрафу грн, а за надання недостовірних відомостей – штраф у розмірі розмір штрафу грн. 

6.5. За неправильне нарахування Компанією належної до виплати суми винагороди (роялті) в сторону її зменшення, Компанія зобов’язується виплатити Організації штраф у розмірі роялті % (відсотків) недонарахованої суми винагороди (роялті).

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.2. Сторони повинні у 20-ти  денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.3.  З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Організація:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Компанія:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Додаток № 1

до Договору № 1

від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Перелік  опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм,їх примірниківта зафіксованих у них виконань,

за період : Дата - начало періода, (напр.:31.12.2021)📆 - Дата - конец періода, (напр.:31.12.2021)📆

 

Виконавець,виробник фонограми (відеограми)

Назва фонограми (відеограми)

Кількість використань

Винагорода

1

Виконавець1, виробник фонограми

Назва1 фонограми (відеограми)

Кількість1 використань

Сума роялті1

2

Виконавець2, виробник фонограми

Назва2 фонограми (відеограми)

Кількість2 використань

Сума роялті2

3

Виконавець3, виробник фонограми

Назва3 фонограми (відеограми)

Кількість 3 використань

Сума роялті3

Усього:

 

ВКВ

Всього роялті

 

Примітки:

1) Ім’я виконавця (сукупність  слів чи знаків,  що ідентифікують виконавця:  прізвище та ім’я виконавця;  прізвище, ім’я та по  батькові виконавця;  ініціали виконавця; псевдонім виконавця; прийнятий виконавцем знак (сукупність знаків) тощо)пишеться мовою оригіналу у точній відповідності з написом на примірнику фонограми (диску для лазерних систем зчитування, касеті тощо). Для написання слів усіма мовами, що використовують латинський алфавіт, застосовується англійський алфавіт. Якщо відповідні слова містять літери, яких немає в англійському алфавіті, вони передаються літерами англійського алфавіту, які за зовнішнім виглядом є найбільш схожими на них.

2) Назва фонограми, відеограми (композиції) пишеться мовою оригіналу з дотриманням умов пункту 1 цих Приміток.

3) Кількість використань означає загальну кількість фонограм, відеограм,  використаних протягом звітного періоду.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Організація:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Компанія:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Додаток № 2

до Договору № 1

від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Розрахунковий лист № № Розрахункового листа  від Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

  Компанія    

Організація

Повне найменування

 

       

Повне найменування

Місцезнаходження  

Тел./факс Телефон основний  

Р/р № рахунку

Місцезнаходження  

Тел./факс Телефон представника

 Р/р № рахунку

МФО МФО банку

код Інд. податковий номeр

МФО МФО банку

код Інд. податковий номeр

Складений   Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

За період з Дата початку (напр.:31.12.2021), (напр.:31.12.2021)📆 по Дата завершення, (напр.:31.12.2021)📆

Отримано доходів за звітний період

SumD грн

Сума винагороди

SumV грн

Оплачено за розрахунковий період

SumO грн

Всього до оплати (прописом): SumO, прописом (укр.) грн.

 

Підтверджуємо, що наведені відомості внесені вірно і відповідають дійсності.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Організація:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Компанія:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Дата обновления 12.01.2024 о 07:44:02

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Предметом Договора является выплата вознаграждения Организации за использование Компанией опубликованных в коммерческих целях фонограмм, видеограмм, их экземпляров и зафиксированных в них исполнений способами, например: публичного оповещения в эфир, по проводам (через кабель). Юрисдикция -Украина.


Субъект хозяйствования: юридическое лицо (резидент Украины).
Организация коллективного управления: юридическое лицо (резидент Украины).

 

Содержание:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОК;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

3. ПРАВА СТОРОН;

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА;

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ;

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТ СТОРОН.

 

Комплект документов:

- Приложение 1 (Перечень опубликованных фонограмм, видеограмм; размер вознаграждения).

– Приложение 2 (Расчетное письмо).

Продиктуйте текст для поиска
Готово