РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о разработке сайта-визитки (укр) Украина

ДОГОВІР № № Договору

про розробку сайту-візитки

 

Місце Договору

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , (далі - "Замовник"), з однієї сторони, та 

ФОП ПІБ ФОП , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Юридична адреса , (далі - "Замовник"), з однієї сторони, та 

Фізична особа ПІБ повністю , громадянин Громадянство , індивідуальний податковий номер ІПН ,

Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , від  Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,(далі - "Замовник"), з однієї сторони, та 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , (далі - "Виконавець"), з другої сторони, надалі спільно за текстом іменуються "Сторони" aбo кожна окремо — "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Юридична адреса , (далі - "Виконавець"), з другої сторони, надалі спільно за текстом іменуються "Сторони" aбo кожна окремо — "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

Фізична особа ПІБ повністю  , громадянин Громадянство , індивідуальний податковий номер ІПН ,

Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , (далі - "Виконавець"), з другої сторони, надалі спільно за текстом іменуються "Сторони" aбo кожна окремо — "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі та на умовах визначених цим Договором Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе зобов’язання виконати роботи з розробки електронно-інформаційного pecypcy, а саме односторінкового  веб-сайту (далі - сайт), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Перелік виконуваних робіт та вимоги до них визначаються на основі Технічного завдання, що є Додатком № 1 до даного Договору.

Умови Технічного завдання узгоджуються Сторонами до початку виконання робіт за даним Договором.

Технічне завдання підписується Сторонами у тому ж порядку що й даний Договір, i є його невід'ємною частиною.

1.3. Результатом виконуваних за даним Договором робіт є створення електронно-інформаційного pecypcy, а саме односторінкового веб-сайту, що відповідає вимогам Технічного Завдання.

 

2. ВAPTIСTЬ РОБІТ ТА ПOPЯДOК ОПЛАТИ

2.1. Вартість робіт визначається Виконавцем з урахуванням вимог, що містяться у Технічному завданні, та узгоджуються Сторонами до початку Виконання робіт за даним Договором.

Вартість робіт та реквізити для оплати послуг Виконавця містяться у Додатку № 2 до даного Договору, що підписується Сторонами у тому ж порядку що й даний Договір та є його невід'ємною частиною.

Оплата послуг за даним Договором здійснюється у безготівковій формі.

2.2. Оплата робіт за цим Договором здійснюється в два етапи:

2.2.1. Протягом двох календарних днів від дати укладення даного Договору Замовник сплачує Виконавцю 1 - 50 % від суми Договору та надає Виконавцю в електронному вигляді всю необхідну для виконання роботи текстову й графічну інформацію (тексти, логотипи, брендбуки, фотографії тощо).

2.2.2. Протягом двох календарних днів з моменту передання Виконавцем результату робіт, Замовник сплачує Виконавцеві решту2 - 50 % від суми Договору.

2.3. До вартості робіт не входить купівля домену, платформи, фотографій, іконок, ілюстрацій, шрифтів тощо, що включені Замовником до Технічного завдання. Вci супутні витрати, у тому числі не зазначені у цьому пункті, сплачуються Замовником окремо.

2.4. Будь-які зміни до Технічного завдання, у тому числі правки до нього, можуть бути внесені на підставі додаткової угоди до цього Договору, що підписується Сторонами i є невід’ємною частиною цього договору.

Виконання робіт із внесення таких змін та поправок сплачуються Замовником окремо на умовах, визначених у такій Додатковій угоді. Виконавець приступає до виконання додаткових робіт a6o переробок після отримання передоплати у розмірі 100 % ïx вартості.

2.5. Ціна даного Договору складається із суми всіх належних за даним Договором платежів.

2.6. У разі неможливості виконання робіт з причин, що виникли з вини Замовника, роботи підлягають оплаті в розмірі фактично понесених Виконавцем витрат.

 

3. ПPABA ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Дотримуватися інтересів Замовника, кваліфіковано, чітко й у строки виконувати роботи по створенню веб-ресурса й розробці програмного забезпечення згідно Технічного завдання до даного Договору в рамках своєї компетенцlї.

3.1.2. Інформувати Замовника в будь-який час на його запит про хід роботи на будь-якому етапі створення веб-сайту.

3.1.3. Надавати Замовникові оригінали всіх документів за результатом виконаних робіт, а також коди доступу до сайту в електронному вигляді.

3.1.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Замовника aбo пов'язану із Замовником, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.1.5. Безоплатно виправити недоліки у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому Технічному завданню i які були виявлені до затвердження Замовником результатів виконання робіт.

3.2. Замовник  зобoвʼязується:

3.2.1. Оплатити послуги в розмірі й порядку, передбаченому Розділом 2 даного Договору.

3.2.2. Надати Виконавцю у визначений цим Договором строк та відповідно до встановлених Виконавцем вимог усю необхідну текстову й графічну інформацію, яка є необхідною для виконання Виконавцем робіт відповідно до умов цього Договору;

3.2.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Виконавця aбo пов'язану з Виконавцем, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Запитувати додаткову інформацію у Замовника, що є необхідною для виконання умов за цим Договором;

3.3.2. Зупинити виконання робіт за цим Договором у випадку несвоєчасної оплати з боку Замовника aбo розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

Не приступати до роботи, а почату poбoтy призупинити у Випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даним Договором перешкоджає виконанню даного Договору Виконавцем.

3.3.3. Залучати до виконання робіт за цим Договором третіх осіб.

3.3.4. Не повертати отримані платежі Замовнику, у разі відмови Замовника від продовження виконання робіт за цим Договором Виконавцем.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця виконання робіт відповідно до умов данного  Договору та у будь-який час перевіряти хід i якість робіт, виконуваних Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

3.4.2. Вимагати від Виконавця безоплатного усунення виявлених недоліків, помилок, а також інших невідповідностей роботи вимогам Технічного завдання.

3.4.3. У будь-який момент відмовитись від продовження робіт Виконавцем без повернення йому сплаченого відповідно до умов цього Договору авансу та оплати ycix фактично виконаних Виконавцем робіт на дату розірвання Договору.

 

4.  ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Після отримання попередньої оплати згідно з п. 2.2.1 Сторони приступають до підготовки та опрацювання інформаційних матеріалів.

4.2. Замовник готує самостійно  та  зобов'язується забезпечити  Виконавцю  всіма інформаційними матеріалами, необхідними для виконання робіт та призначеними для розташування aбo функціонування майбутнього веб-сайту, до початку виконання таких робіт, зокрема, але не виключно текстами, зображеннями, фотографіями, наповненням таблиць для баз даних, логотипами тощо.

4.3. Якщо Замовник не має у наявності інформаційних матеріалів, необхідних для виконання робіт, то він на власний вибір a6o доручає Виконавцю ïx розробку та/або придбання aбo доручає Виконавцю розмістити умовне наповнення.

4.4. Текстові матеріали повинні буги надані у текстових форматах файлів (text, doc), а графічні матеріали — у форматах файлів jpg, svg, psd.

4.5. Замовник підтверджує, що він володіє всіма необхідними правами на розміщення на майбутньому веб-сайті інформації, зображень, фотографій, торгових знаків, які він надає Виконавцю.

4.6. Підготовка інформаційних матеріалів передує початку робіт по Договору i Виконавець має право не приступати до виконання подальших робіт до отримання наповнення майбутнього веб-сайту.

4.7. Виконавець має право запитувати у Замовника додаткові матеріали та/або інформацію, що є необхідними для виконання робіт, а Замовник зобов’язаний ïx надати протягом 2 (2, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту отримання такого запнту від Виконавця.

4.7. Виконавець інформує Замовника, про хід виконання робіт. Виконавець повідомляє Замовника про завершения етапу засобами комунікації, зазначеними Сторонами, у тому числi за допомогою месенджсрів по типу Viber, Telegram тощо.

4.8. Замовник має право висловити свої зауваження щодо завершення етапів робіт, якщо вони не відповідають погодженому основному aбo уточненому Технічному завданню з посиланням на відповідний пункт Технічного завдання. Якщо Замовник нe має заперечень по завершенню етапів робіт протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів після повідомлення про завершення етапів рo6iт, то Сторони вважають, що етап прийнято i Виконавець переходить на наступного етапу робіт.

4.9. Виконавець зобов’язусться виконати роботи за даним Договором протягом 30 днів з моменту отримання оплати відповідно до п. 2.2.1.

У випадку несвоєчасного надання Замовником матеріалів та/або інформації, що є необхідними для виконання робіт, строк виконання робіт автоматично продовжусться.

4.10. Виконавець має право виконати роботи достроково, якщо це не впливає на розмір оплати за даним Договором.

 

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ CПOPIB

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання aбo неналежне виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за безперебійність та правильність роботи платформи (сервісу), на якому розміщується веб-сайт та пов’язану з цим можливу некоректну роботу сайту у майбутньому. Виконавець не несе відповідальність за просування веб-сайту.

5.4. Уci спори, що виникають з цього Договору a6o пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони вживають максимальних зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів aбo в іншому позасудовому порядку.

5.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів aбo в позасудовому порядку, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого cпopy відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6.  ФОРС-МАЖОР

6.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликано, що не залежать від них, обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору i які не було можливості уникнути aбo усунути як то: війна, рішення державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору aбo унеможливлюють їхнє виконання повністю aбo частково; пожежі, повені, землетруси й інші стихійні лиха: технічні аварії з важкнми наслідками, епідемії, воєнний стан aбo інші обставини. Сторона для якої стало неможливим виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної снли, повинна негайно повідомити іншу сторону як про настання таких обставин, так i про припинення таких обставин aбo їхніх наслідків.

6.2. Протягом одного дня після появи таких обставин aбo на початку дії їхніх наслідків Сторони повинні письмово погодити строк на який припиняється дія даного Договору. Якщо такі обставини aбo їхні наслідки будуть тривати більше погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за договором й у цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати відшкодування іншою Стороною збитків у тому числі упущеної вигоди.

 

7.  ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір вважається укладеним i набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору закінчується після виконання Виконавцем всіх робіт відповідно до вимог Технічного завдання та ïx прийняття Замовником у встановленому цим Договоров порядку.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором aбo чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором aбo чинним в Ухраїні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Право власності на розроблений веб-сайт переходить до Замовника у момент підписання Акту приймання-передачі робіт.

7.7. Виконавець залишає за собою авторські права на виготовлений згідно з даннм Договором веб-сайт після завершения робіт.

Виконавець має право розмістити на виготовленому сайті інформацію, що вказуватиме на його авторство, а також додати його до власного портфоліо.

7.8. Замовник зобов’язусться використовувати веб-сайт легальним чином i не вимагати від Виконавця розташування матеріалів aбo розробки веб-сайту, який буде містити інформацію заборонену для публікації в мережі Інтернет aбo функціонувати всупереч загально прийнятим нормам використання мережі Интернет та законодавству України.

7.9, Цей Договір укладено у двох примірпиках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

7.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про ïx зміну, а у разi неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.11. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами i мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

 

8.  РЕКВІЗИТИ CTOPIН

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

 

____________________

ПІБ представника

 

____________________

ПІБ повністю

 

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ ФОП

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ повністю

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ повністю

ДОДАТОК № 1

до Договору № № Договору

про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

Мета: Технічне завдання. Мета.

Цільова аудиторія, на яку розрахований сайт:

Технічне завдання. Цільова аудиторія.

Вік: Технічне завдання. Вік цільової аудиторії.

Стать: Технічне завдання. Стать цільової аудиторії.

Ключовнй момент: Технічне завдання. Ключовий момент.

Логотип: Технічне завдання. Логотип.

Попередньо  визначені  корпоративні  стандарти  (побажання до кольорів та шрифтів).

Технічне завдання. Попередньо визначені корпоративні стандарти.

Тнп сайту: Технічне завдання. Тип сайту.

Мова сайту: Технічне завдання. Мова сайту.

Передбачувана структура сайту:

N1

Меню.

N2

Головний блок-обкладинка.

N3

Про __________

N4

Консультації.

N5

Послуги.

N6

Пакетні пропозиції.

N7

Кейси.

N8

Контакти.

N9

Інше.

Додаткові технічні налаштування:

ND1

Налаштування надсилання повідомлень про заявки до Google Sheets aбo E-mail

ND2

Підключення домену

ND3

Налаштувания базового SEO:

ND4

 -   сторінка “дякую”

ND5

 -   фавікон

ND6

-   назва, посилання та опис сторінки

ND7

-    прописування ключових слів для гугла на кожній сторінці заголовки h1, h2

ND8

-    банер для посилання

ND9

Інше додаткове налаштування

 

РЕКВІЗИТИ CTOPIН

 

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ повністю

 

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ ФОП

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ повністю

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ повністю

ДОДАТОК № 2

до Договору № № Договору

про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Перелік, строки виконання  та вартість робіт  по створенню  сайта-візитки

№ п/п

Найменування робіт

Cтpoки виконання, дні

Вартість, грн

НП1

Аналітика: aналіз ЦА та конкурентів

СВ1

В1

НП2

Написання текстів

СВ2

В2

НП3

Розробка прототипу (макету сайту без дизайну)

СВ3

В3

НП4

Підбір референсів для візуалу окремих блоків

СВ4

В4

НП5

Розробка 3 різних діізайн-концепцій

СВ5

В5

НП6

Розробка повного дизайн-макету

СВ6

В6

НП7

Адаптація макету під мобілку

СВ7

В7

НП8

Перенесення сайту на Rcadymag

СВ8

В8

НП9

Мовні версії

СВ9

В9

НП10

Технічні налаштування, домен, SEO

СВ10

В10

НП11

Інше найменування робіт

СВ11

В11

Загальна вартість робіт  (без ПДВ):  ЗВ   (ЗВ, прописом (укр.) ) rpн  00 коп.

 

РЕКВІЗИТИ CTOPIH

 

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ повністю

 

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ ФОП

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ повністю

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ повністю

Додаткова угода № № Угоди

до Договору № № Договору

про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місце Угоди

Дата Угоди, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (зміни)

 

Мета: Технічне завдання. Мета.

Цільова аудиторія, на яку розрахований сайт:

Технічне завдання. Цільова аудиторія.

Вік: Технічне завдання. Вік цільової аудиторії.

Стать: Технічне завдання. Стать цільової аудиторії.

Ключовнй момент: Технічне завдання. Ключовий момент.

Логотип: Технічне завдання. Логотип.

Попередньо  визначені  корпоративні  стандарти  (побажання до кольорів та шрифтів).

Технічне завдання. Попередньо визначені корпоративні стандарти.

Тнп сайту: Технічне завдання. Тип сайту.

Мова сайту: Технічне завдання. Мова сайту.

Передбачувана структура сайту:

N1

Меню.

N2

Головний блок-обкладинка.

N3

Про __________

N4

Консультації.

N5

Послуги.

N6

Пакетні пропозиції.

N7

Кейси.

N8

Контакти.

N9

Інше.

Додаткові технічні налаштування:

ND1

Налаштування надсилання повідомлень про заявки до Google Sheets aбo E-mail

ND2

Підключення домену

ND3

Налаштувания базового SEO:

ND4

 -   сторінка “дякую”

ND5

 -   фавікон

ND6

-   назва, посилання та опис сторінки

ND7

-    прописування ключових слів для гугла на кожній сторінці заголовки h1, h2

ND8

-    банер для посилання

ND9

Інше додаткове налаштування

Перелік, строки виконання  та вартість робіт  по створенню  сайта-візитки (зміни)

 

№ п/п

Найменування робіт

Cтpoки виконання, дні

Вартість, грн

НП1

Аналітика: aналіз ЦА та конкурентів

СВ1

В1

НП2

Написання текстів

СВ2

В2

НП3

Розробка прототипу (макету сайту без дизайну)

СВ3

В3

НП4

Підбір референсів для візуалу окремих блоків

СВ4

В4

НП5

Розробка 3 різних діізайн-концепцій

СВ5

В5

НП6

Розробка повного дизайн-макету

СВ6

В6

НП7

Адаптація макету під мобілку

СВ7

В7

НП8

Перенесення сайту на Rcadymag

СВ8

В8

НП9

Мовні версії

СВ9

В9

НП10

Технічні налаштування, домен, SEO

СВ10

В10

НП11

Інше найменування робіт

СВ11

В11

Загальна вартість робіт згідно Додаткової Угоди(без ПДВ):  ЗВ (ДУ)   (ЗВ (ДУ), прописом (укр.) ) rpн  00 коп.

 

РЕКВІЗИТИ CTOPIH

 

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ ФОП

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ повністю

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

 

____________________

ПІБ повністю

 

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ повністю

Акт приймання – передачі виконаних робіт № № Акту

до Договору № № Договору

про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Місце Акту

Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , (далі - "Замовник"), з однієї сторони, та 

ФОП ПІБ ФОП , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Юридична адреса , (далі - "Замовник"), з однієї сторони, та 

Фізична особа ПІБ повністю , громадянин Громадянство , індивідуальний податковий номер ІПН ,

Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,(далі - "Замовник"), з однієї сторони, та 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , (далі - "Виконавець"), з другої сторони, уклали цей Акт приймання – передачі програмної продукції відповідно Договору № № Договору про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі - Акт) на виконання Розділу 1 Договору  про наступне:

ФОП ПІБ ФОП , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , індивідуальний податковий номер ІПН , юридична адреса Юридична адреса , (далі - "Виконавець"), з другої сторони, уклали цей Акт приймання – передачі програмної продукції відповідно Договору № № Договору про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі - Акт) на виконання Розділу 1 Договору  про наступне:

фізична особа ПІБ повністю , громадянин Громадянство , індивідуальний податковий номер ІПН ,

Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу ,  від  Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , (далі - "Виконавець"), з другої сторони, уклали цей Акт приймання – передачі програмної продукції відповідно Договору № № Договору про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 (надалі - Акт) на виконання Розділу 1 Договору  про наступне:

1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, виконав роботи з розробки електронно-інформаційного pecypcy, а саме здійснив розробку та налаштування односторінкового  веб-сайту, та передав його Замовнику згідно цього Акту № Акту   від Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , а Замовник прийняв від Виконавця виконані роботи - даний сайт-візитку.

Загальна вартість переданої програмної продукції становить ЗВ грн (ЗВ, прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить ZS_PDV (ZS_PDV, прописом (укр.) ) грн.

2. Стосовно  якості, повноти та своєчасності виконаної за Договором роботи  Замовник не має жодних претензій до Виконавця.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Посада представника

 

____________________

ПІБ представника

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ ФОП

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ ФОП

 

____________________

ПІБ повністю

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

____________________

ПІБ повністю

____________________

ПІБ представника

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ ФОП

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

____________________

ПІБ повністю

 

____________________

ПІБ повністю

Рахунок № № Рахунку

Дата: Дата Рахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса: Юридична адреса

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: SWIFT

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса: Юридична адреса

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Замовник

Виконавець

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

ПІБ повністю

ІПН: ІПН

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса прописки: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

 Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

Рахунок: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

1. В порядку та на умовах, визначених у Договорі № № Договору про розробку сайту-візитки від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , Виконавець за Технічним завданням на замовлення Замовника виконав розробку та налаштування сайта-візитки, а Замовник прийняв від Виконавця вказану роботу.

2. Загальна вартість роботи становить ЗВ грн (ЗВ, прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить ZS_PDV (ZS_PDV, прописом (укр.) ) грн.

 

Виконавець

Посада представника

 

____________________________________

ПІБ представника

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

 

____________________________________

Виконавець

ПІБ повністю

 

____________________________________

Дата обновления 11.01.2024 о 13:03:02

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

На основании и на условиях определенных настоящим Договором Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке электронно-информационного pecypcа, а именно одностраничного веб-сайта (далее – сайт), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Договор регламентирует список выполняемых работ и требования к ним, которые определяются на основе технического задания. Договор также регламентирует стоимость работ и порядок оплаты, права и обязанности сторон, порядок выполнения работ, ответственность сторон, порядок разрешения споров, форс-мажор, права собственности и другие условия.

 

Содержание Договора:

1. Предмет договора

2. Стоимость работ и порядок оплаты

3. Права и обязанности сторон

4. Порядок выполнения работ

5. Ответственность сторон. Разрешение споров

6. Форс-мажор

7. Другие условия

8. Реквизиты сторон

 

В комплект документов входит:

Договор

Приложение 1

Приложение 2

Дополнительное Соглашение

Акт приема-передачи

Счет
 

Продиктуйте текст для поиска
Готово