РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о разработке проекта землеустройства по отводу земельного участка (на базе типового) (укр), Украина

ДОГОВІР

про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   Номер договору

Місце укладення договору                                                       Дата Договору р.

Замовник Повне найменування , код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що діє в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з одного боку, та

Виконавець Повне найменування ,  код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Виконавець ФОП ПІБ ФОП ,  що діє на підставі Виписки з ЄДР, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору 

1.1. Виконавець зобов'язується виконати з  дотриманням  вимог законодавства  проектно-вишукувальні  роботи  (далі  -  роботи)  з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі по адресу___________, надати послуги по погодженню проекту землеустрою (код послуг по ДК021: 2015– 71250000-5 архітектурні, інженерні та геодезичні послуги) (далі  -  проект),  а  замовник  -  прийняти  та оплатити виконані роботи. 

 1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у завданні на виконання робіт,  що є невід'ємною частиною договору (додаток 1). 

 1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються  погодженим сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2). 

 1.4. Отриманий  внаслідок  виконання  цього договору проект є власністю замовника. 

2. Вартість робіт і порядок її обчислення

2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить Загальна вартість товару з ПДВ гривень (прописом (укр.) ), у тому числі ПДВ ПДВ в загальній вартості товару гривень (прописом (укр.) ). Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що складається на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт (додаток 4).

2.2. Замовник у _____ денний строк починаючи з дня підписання договору зобов'язується здійснити авансовий платіж виконавцю у розмірі сума авансу  гривень (сума авансу, прописом (укр.) ). 

2.3. Замовник протягом _____ банківських днів з дня отримання ним проекту та підписання акта приймання-передачі робіт зобов'язується здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з пунктом 2.1 Договору.

3. Порядок приймання і передачі робіт

3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).
 

3.2. Замовник зобов'язаний підписати акт протягом ______ банківських днів з дня одержання проекту. 3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає протягом _______ днів з моменту отримання акта і проекту мотивований протокол розбіжностей.

 

4. Строк виконання робіт

4.1. Початок робіт - _____ ______________ 200__ року, їх закінчення - _____ ______________ 200__ року. 4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт виконавець/замовник сплачує __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

5.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

6. Припинення дії договору

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є: ____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

 

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

8. Конфіденційність договору

8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

 

9. Строк дії договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

9.5. Договір складено у _________________ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

10. Додаткові умови (заповнюється у разі необхідності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Реквізити сторін 

Замовник

Повне найменування

, що діє на підставі установчого документа _назва, ким і коли затверджений____

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Відомості про державну реєстрацію: 

Ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

Банківські реквізити

п/р IBAN  в  Назва банку , МФО МФО банку

Виконавець

Повне найменування

, що діє на підставі установчого документа _назва, ким і коли затверджений____

Місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Відомості про державну реєстрацію: 

Ідентифікаційний код Код ЄДРПОУ

ІПН ІПН

Банківські реквізити

п/р IBAN  в  Адреса банку , МФО МФО банку

 

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

ІПН Код ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса

Банківські реквізити

п/р IBAN в Назва банку

МФО МФО банку

Підписи сторін

Замовник

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Виконавець

Посада представника

_____________ ПІБ представника

Виконавець

 

_____________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
________________________________ 
 (прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ 
 фізичної особи, найменування
________________________________ 
    юридичної особи)
________________________________ 
      (посада)
________ ______________________ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

М.П.
____ _____________ 200__ р. 

              

 ЗАВДАННЯ 
            на виконання робіт 

   Виконувана робота ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Підставою для виконання роботи є ____________________________
__________________________________________________________________ 
    (рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого
__________________________________________________________________ 
             самоврядування) 

від ____ ______________ 200__ р. N __. 

   Характеристика об'єкта: 

   1) місце розташування _______________________________________
_________________________________________________________________; 

   2) форма власності _________________________________________; 
              (державна, комунальна, приватна) 

   3) цільове призначення _____________________________________. 

   Вихідні дані: 

   1) матеріали вибору місця розташування об'єкта; 

   2) розмір земельної ділянки ____ гектарів (кв. метрів); 

   3) викопіювання   (фрагмент)  з  планово-картографічних 
матеріалів (генеральний план будівництва об'єкта, затверджена 
містобудівна документація, проект землеустрою тощо), державні 
будівельні норми, що обґрунтовують розмір земельної ділянки; 

   4) наявні обмеження; 

   5) земельні сервітути; 

   6) умови надання земельної ділянки __________________________ 
                      (власність, постійне
_________________________________________________________________; 
      користування, оренда із зазначенням строку) 

   7) інші матеріали (за наявності). 

   Документи і  матеріали, що повинні бути представлені за 
результатами виконаних робіт _____________________________________ 

   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ________
__________________________________________________________________ 
            (назва об'єкта) 

   виготовляється у трьох примірниках  (один  -  замовнику, 
другий - органу по земельних ресурсах, третій - Державному фонду 
документації із землеустрою). 
 

Виконавець

Повне найменування

_______________________ Посада представника ПІБ представника М.П. Дата Договору  р.

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

__________________________

Дата Договору  р.

Додаток 2

Календарний план виконання робіт

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
             виконання робіт 

-----------------------------------------------------------------
      Етап     |Строки виконання робіт| Вартість робіт,
             |           |   гривень
-----------------------------------------------------------------
Підготовчі роботи 

Складення проекту 

Розгляд та затвердження проекту
_______________________________ 

Усього 

Виконавець            Замовник
________________________________ ________________________________ 
 (прізвище, ім'я та по батькові  (прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ ________________________________ 
 фізичної особи, найменування   фізичної особи, найменування
________________________________ ________________________________ 
     юридичної особи)         юридичної особи)
________________________________ ________________________________ 
      (посада)             (посада)
________ ______________________ ________ ______________________ 
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище) 
 

М.П.               М.П.
____ ___________ 200__ р.    ____ ___________ 200__ р. 

Додаток 3

 ПРОТОКОЛ 
     погодження договірної ціни на виконання робіт 
 

   Виконавець __________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________ 
         найменування юридичної особи) 

   Замовник ____________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________ 
         найменування юридичної особи) 

   засвідчують, що сторонами  досягнуто  згоди  про  розмір 
договірної ціни в сумі ___________________ гривень, у тому числі 
            (цифрами і словами)
ПДВ ___________________ гривень. 
  (цифрами і словами) 

   Цей Протокол є підставою для взаємних  розрахунків  між 
виконавцем та замовником. 

Виконавець            Замовник
________________________________ ________________________________ 
 (прізвище, ім'я та по батькові  (прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ ________________________________ 
 фізичної особи, найменування   фізичної особи, найменування
________________________________ ________________________________ 
     юридичної особи)         юридичної особи)
________________________________ ________________________________ 
      (посада)             (посада)
________ ______________________ ________ ______________________ 
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище) 
 

М.П.               М.П.
____ ___________ 200__ р.    ____ ___________ 200__ р. 
 

Додаток 4

До Договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки _________________ N Номер договору  від Дата Договору

  КОШТОРИС N __ 
            
 на виконання робіт 
 

   Найменування робіт __________________________________________
__________________________________________________________________ 

Виконавець __________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________ найменування юридичної особи)

Замовник ____________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________ найменування юридичної особи)

№ №

п/п

Назва видів послуг

Кількість одиниць

Ціна одиниці, грн.

Вартість послуг, грн.

1

2

3

4

5

 

Землевпорядні послуги

 

А. Основні види послуг

 

 

 

 

1

Підготовчі послуги

1

   

 

2

Опис меж землекористування

 

1

   

 

3

Вирахування загальної площі земельної ділянки

 

1

   

 

 

4

Вирахування площ контурів земельних угідь і складання експлікацій

 

4

   

 

 

5

Складання акту погодження меж

1

   

 

 

6

Оформлення плану для ведення державного земельного кадастру

 

1

   

 

7

Нанесення на планову основу меж земельної ділянки

 

1

   

 

8

Складання, викреслювання кадастрового плану меж земельної ділянки

 

1

   

 

9

 

Підготовчі послуги для надання документації (сканування)

1

   

 

10

Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії

1

   

 

 

Всього по розділу А

 (базова вартість)

     

 

 

Б. Відрахування та інші послуги

     

 

11

Виконання робіт з використанням ЕОМ

 

15%

 

   

 

12

Амортизаційні відрахування

 

5%

   

 

13

Виготовлення межових знаків

-

   

 

14

Закладка межових знаків

( I I кат складності)

 

4

 

   

 

15

Інформаційні послуги по отриманню довідки 6-зем.

 

1

 

   

 

16

Інформаційні послуги по погодженню проекту землеустрою з управлінням містобудування та архітектури

 

1

   

 

 

Всього по розділу Б

 

   

 

 

Всього по розділу А+Б

     

 

17

Прискорення робіт

-

   

 

 

Всього:

 

   

 

 Усього за кошторисом ________________________________ гривень (сума словами)

Виконавець Повне найменування Посада представника __________ ПІБ представника

Виконавець ФОП ПІБ ФОП __________

Кошторис склав _________ __________ _______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. Дата Договору р.

Дата обновления 10.03.2024 о 17:13:11

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Согласно договору Исполнитель обязуется выполнить с соблюдением требований законодательства проектно-изыскательские работы по разработке проекта землеустройства по отводу земельного участка.

 

Исполнитель: юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель;

Заказчик: юридическое лицо.

 

Содержание:

1. Предмет договора;

2. Стоимость работ и порядок ее исчисления;

3. Порядок приемки и передачи работ;

4. Срок выполнения работ;

5. Ответственность сторон;

6. Прекращение действия договора;

7. Порядок разрешения споров;

8. Конфиденциальность договора;

9. Срок действия договора и другие условия;

10. Дополнительные условия.

 

В комплект документов входит:

- Договор;

- Приложение 1 (Задание на выполнение работ);

- Приложение 2 (Календарный план выполнения работ);

- Приложение 3 (Протокол согласования договорной цены);

- Приложение 4 (Смета).

Продиктуйте текст для поиска
Готово