РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о распределении имущественных прав на служебное произведение, (укр), Украина

         

Договір № 1

про розподіл майнових прав на службовий твір

Місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Працівник), з одного боку,

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Роботодавець), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 

            службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між автором і роботодавцем;

            працівник - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону;

            роботодавець - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) абосамозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) відповідно до закону;

інші терміни .

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

            

2.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на Службовий твір.

2.2. Під Службовим твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Працівника –автора наступний об’єкт авторського права:

поема/твір/музикальний твір/промова... "

Назва твору "

(зазначити Службовий твір відповідно до переліку, визначеного у статті 433 Цивільного кодексу України, статті 8 Закону України „Про авторське право і суміжні права”)

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Працівник та Роботодавць як співвласники, домовились, що Працівник/Роботодавець повністю передає (відчуджує) Роботодавцю/Працівнику належні йому майнові права на Службовий твір, а саме:

- право на використання Службового твору;

- виключне право дозволяти використання Службового твору

- право перешкоджати неправомірному використанню Службового твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.4. Роботодавець/Працівник набуває майнові права на Службовий твір з дати (моменту) .

                             (зазначити дату або вказати факт, наприклад, передачі Службового твору)

2.5. За Працівником залишаються особисті немайнові права. 

3. ПЕРЕДАЧА СЛУЖБОВОГО ТВОРУ 

 

3.1. Передача Службового твору Працівником Роботодавцю здійснюється шляхом передяча твору здійснюється через

(зазначити, яким чином має передаватися Службовий твір на якому матеріальному носії, в електронному вигляді тощо)

після або в день підписання цього Договору за Актом виконаних робіт, який підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.

4. ПРАВА СТОРІН 

4.1. Працівник має право:

4.1.1. На винагороду за створення Службового твору і передання (відчудження) майнових прав на Службовий твір.

4.1.2. Доопрацьовувати Службовий твір у разі необхідності. 

4.2. Роботодавець має право: 

4.2.1. Використовувати Службовий твір у своїй діяльності.

4.2.2. Надавати дозвіл на використання Службового твору третім особами.

4.2.3. Забороняти використання Службового твору, у тому числі перешкоджати його неправомірному використанню третіми особами;

___________________________________ .

5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ 

5.1. Роботодавець виплачує Працівникові винагороду в розмірі Введіть суму  у строк до 5 днів після/до отримання твору .

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому Договорі.

6.3. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 6.1 цього Договору, Замовник виплачує Працівнику пеню в розмірі Введіть суму  за кожен день прострочення. 

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку. 

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

9.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.3. Сторони повинні у 10 -денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

9.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Працівник:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Замовник:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

____________________

Дата обновления 11.01.2024 о 19:02:12

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договор на создание служебного произведения Работником. Созданный произведение передается Работодателю со всеми имущественными правами, за Работником остаются личные неимущественные права. Применяется в юрисдикции Украины.


Работодатель: юридическое лицо (резидент Украины).

Работник: физическое лицо.

 

Содержание:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОК;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

3. ПЕРЕДАЧА СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

4. ПРАВА СТОРОН;

5. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА;

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА;

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ;

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТ СТОРОН.

Продиктуйте текст для поиска
Готово