РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о предоставлении возвратной финансовой помощи, универсальные стороны (укр), Украина

ДОГОВІР № Номер договору поворотної фіндопомоги

ПРО НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

м. Місце укладення договору поворотної фіндопомоги

Дата укладення договору поворотної фіндопомоги р.

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі «Позикодавець») з одного боку,  та

ПІБ ФОП , код ЄДРПОУ Інд. податковий номeр , що діє на підставі виписки з ЄДР (далі «Позикодавець») з одного боку,  та

 

Громадянин(ка) Громадянство ,ПІБ повністю , РНКПО Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , (далі - "Позикодавець") з одного боку,  та

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  і Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі «Позикодавець») з одного боку,  та

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,   в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі - "Позичальник"), з іншої, 

ФОП ПІБ ФОП , код ЄДРПОУ Інд. податковий номeр , що діє на підставі виписки з ЄДР (далі - "Позичальник"), з іншого боку, 

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю , РНКПО Інд. податковий номeр , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (далі - "Позичальник"), з іншого боку, 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,   в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  і Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі - "Позичальник"), з іншої, 

які разом іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Поворотна фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до даного Договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами (згідно пп. 1.257 п.1 статті 14 Податкового кодексу України).

 

2.УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах
розмір фіндопомоги (розмір фіндопомоги, прописом (укр.) ) грн. без ПДВ. Розмір фактично наданої поворотної фінансової допомоги підтверджується платіжним дорученням Позикодавця.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3.Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника, зазначений в Розділі 9 цього Договору.

 

2.УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в розмірі
розмір фіндопомоги (розмір фіндопомоги, прописом (укр.) ) грн. без ПДВ. Розмір фактично наданої поворотної фінансової допомоги підтверджується платіжним дорученням Позикодавця.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3.Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника, зазначений в Розділі 9 цього Договору.

2.4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності.

2.4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника у зв'язку з сімейними обставинами.

2.4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до  цілей його господарської діяльності.

 

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до строк, до якого потрібно повернути фін.допомогу року.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця, зазначений в розділі 9 цього Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Відповідно до чинного законодавства України, у випадку прострочення терміну погашення поворотної фінансової допомоги Позичальником Позичальник зобов’язаний сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу.

4.2. За недотримання строку погашення поворотної фінансової допомоги Позичальник сплачує Позикодавцю пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення.

4.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.3. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Позикодавцю раніше терміну вказаного в п 3.1. цього Договору.

7.2. Позикодавець має право періодично дізнаватись про фінансовий стан Позичальника, при чому Позичальник зобов’язаний надавати запитувану Позикодавцем інформацію.

7.3. Позичальник зобов’язаний повернути всю суму поворотної фінансової допомоги у строк, передбачений цим Договором, а, також, оплатити штрафні санкції у разі порушення Договору у відповідності до Розділу 4 цього Договору

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання Cторонами їх зобов’язань за Договором. Договір може бути розірвано за домовленістю Сторін.

 

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами. 

8.3. Сторони підтверджують, що на момент підписання даний договір не є значним у розумінні ст. 44 Закону України від 06.02.18 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» для жодної зі сторін договору.

8.4. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

8.7. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з даним Договором, втрачають юридичну силу.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Позикодавець

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: Інд. податковий номeр

АдресаАдреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ТелТелефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Позикодавець

ПІБПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Інд. податковий номeр

АдресаЮридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку  

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Позикодавець

ПІБПІБ повністю

РНОКППІнд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

АдресаАдреса реєстраціі місця проживання (прописки)

ТелефонНомер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Позикодавець

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: Інд. податковий номeр

АдресаАдреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ТелТелефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Позикодавця

Посада представника

 __________________  ПІБ представника

 

 

За Позикодавця

_________________ ПІБ повністю

 

За Позикодавця

___________________ ФОП ПІБ ФОП

 

За Позикодавця

 Посада представника

__________________ ПІБ представника

 

Посада представника

__________________ ПІБ представника

Позичальник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: Інд. податковий номeр

АдресаАдреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ТелТелефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку  в Назва банку

МФОМФО банку

IBAN IBAN

Позичальник

ПІБПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ: Інд. податковий номeр

Адреса:Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

ТелТелефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

 

Позичальник

ПІБПІБ повністю

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) Адреса фактичного проживання

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

Позичальник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: Інд. податковий номeр

АдресаАдреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ТелТелефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку  в Назва банку

МФО МФО банку

IBAN IBAN

За Позичальника

Посада представника   

________________ ПІБ представника

За Позичальника

___________________ ПІБ повністю

За Позичальника

_________________________ ФОП ПІБ ФОП

За Позичальника

Посада представника   

________________ ПІБ представника

 

 

Посада представника   

________________ ПІБ представника

Податковий кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

14.1.257. фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення;

1. Дисконтування валютної заборгованості, здійснене контролюючим органом з посиланням на МСБО, є неправомірним та не відповідає вимогамзаконодавства

Відповідно до обставин податкового спору, платник податків уклав договір позики з нерезидентом на 5 років із подальшим продовженням строку погашення заборгованості. На думку контролюючого органу, платник податків на дату виникнення кредиторської заборгованості мав визначити справедливу вартість зобов'язання, а суму дисконту (різницю між майбутньою та теперішньою вартістю зобов'язання) включити в дохід на момент отримання позики.

Ухвалюючи рішення на користь платника податків, Шостий апеляційний адміністративний суд зазначив наступне: якщо поворотна фінансова допомога є короткостроковою (якщо її буде повернуто протягом 12 місяців), то Позикодавець може не дисконтувати грошові потоки. Якщо ж поворотна допомога є довгостроковою, то необхідно провести дисконтування грошових потоків, суму дисконту віднести на витрати, а в подальшому визнавати фінансові доходи в процесі амортизації такого дисконту.

При цьому, відповідно до висновку суду національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку не визначено методологію щодо визначення справедливої та амортизованої вартості фінансових зобов'язань, відтак, підприємство не зобов'язане визначати методологію оцінки фінансових зобов'язань самостійно, а ДФС не має права визначати цю методику та давати вказівки платнику податків щодо методики.

Більше того, суд також звернув увагу на те, що для погашення зобов'язання за позикою платник податків повинен сплатити позикодавцю відповідно до умов договору суму основного боргу і нараховані відсотки. Водночас, з висновків акту перевірки вбачається, що податковим органом при визначенні теперішньої вартості заборгованості по позиці застосовано формулу для одноразового платежу в кінці строку, без урахування необхідності погашення також відсотків за позикою.

З огляду на наведене, суд прийшов до висновку, що податкове повідомлення-рішення є неправомірним та підлягає скасуванню.

Окрім того, у іншій справі Шостий апеляційний суд також наголосив, що визначення національних стандартів не дозволяє застосувати міжнародні стандарти обліку у разі відсутності методів ведення обліку в національних стандартах.

Отже, наявна судова практика підтверджує, що з огляду відсутність методики розрахунку та визначення справедливої вартості валютної заборгованості за довгостроковими позиками, платники податків не зобов'язані здійснювати дисконтування таких заборгованостей.

Детальніше: Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 28.03.2019 р. у справі № 826/9136/17Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 06.02.2019 р. у справі № 826/16321/18.

 

Джерело: https://jurliga.ligazakon.net/news/186253_nalogovyy-daydzhest-klyuchevye-sudebnye-resheniya-v-nalogovykh-sporakh

Дата обновления 10.03.2024 о 14:34:13

Комментарии
Алла
20.08.2019 08:53
В договорі не дає можливості вручну прописати суму договору і автоматично не підтягує від числа. Не підтягує дані по фізичній особі в договір.
Владислав Юрчак
30.08.2019 13:27
Добрий день.
Написання суми договору прописом відбувається автоматично. Вам лише потрібно ввести суму договору в форматі "10000". Для цього потрібно клікнути на фразу "розмір фіндопомоги", виділену фіолетовим, що знаходиться у тексті договору.
Дані по фізичній особі ще раз перевірили, все працює.
Рекомендуємо Вам переглянути Ваш реєстр контрагентів, можливо, що у Вас дані фізичної особи неправильно заповнені.
Дякуємо, що залишили відгук.
Инна
29.08.2019 20:00
+ потрібно дописати ІПН в реквізитах

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Данный договор заключается в целях получения средств (финансовой помощи) для финансирования потребностей хозяйственной деятельности заемщика. Финансовая помощь – это сумма денежных средств в национальной валюте Украины, переданная на определенный срок и не предусматривающая начисление процентов.

 

Займодатеь: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо;

Заемщик: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо.

 

Содержание:

1. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ДОГОВОРА;

2. УСЛОВИЯ Оказания ПОМОЩИ;

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОМОЩИ;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН;

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ;

6. ФОРС-МАЖОР;

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ;

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

 

В комплект документов входит:

- Договор;

- Дополнительное соглашение о внесении изменений;

Продиктуйте текст для поиска
Готово