РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о предоставлении маркетинговых и консалтинговых услуг, (укр), Украина

Договір №  1-1  

про надання маркетингових та консалтингових послуг

 

м. Київ

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Виконавець»), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони (надалі – «Виконавець»), та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Замовник»), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник») з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП (надалі – «Замовник»), що діє на підставі Виписки з ЄДР, з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі – «Замовник»), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язується за плату надати Замовникові маркетингово-консультаційні послуги, а саме:

1.1.1. маркетингове дослідження за темою: « тема дослідження »);

1.1.2. аналіз спільно з Замовником результатів вищезазначеного маркетингового дослідження;

1.1.3. надання рекомендацій щодо якості товару/послуг кінцевим споживачам в Україні, яка необхідна для успішного ведення господарської діяльності Замовника з постачання товару кінцевим споживачам і для подальшого успішного розвитку господарської діяльності Замовника з постачання товару кінцевим споживачам;

1.1.4. надання рекомендацій щодо ціноутворення на ринку товару враховуючи як ринкові фактори, так і вимоги законодавства щодо необхідності формування фінансового забезпечення, оплати послуг транспортування тощо;

1.1.5. надання рекомендацій щодо того, якими повинні бути знаки для послуг Замовника;

1.1.6. надання рекомендацій щодо інших можливих способів і шляхів створення у споживачів позитивного іміджу Замовника та його послуг, що продаються під відповідним знаком для товарів і послуг Замовника (з оцінкою ефективності кожного способу та шляху);

1.1.7. надання рекомендацій щодо способів і порядку доведення до споживачів інформації про достоїнства послуг, що постачаються під відповідним знаком для товарів і послуг Замовника, і стимулювання у споживачів бажання придбати цей товар: а) рекомендації щодо найкращого вибору особи, що поширює рекламу; б) рекомендації щодо змісту рекламних матеріалів Замовника (з оцінкою їх потенційної ефективності); в) у разі потреби провести будь-які дослідження-рекомендації щодо найкращого вибору особи, яка проводить такі дослідження, форм і методів дослідження; г) оцінка потенційної ефективності способів і засобів доведення до споживачів інформації про достоїнства послуг Замовника, що постачаються під відповідним знаком для товарів і послуг Замовника, і стимулювання у споживачів бажання придбати цей товар/послуги; д) інші необхідні рекомендації, а Замовник зобов'язується прийняти належним чином надані Виконавцем послуги та оплатити їх на умовах і в порядку, зазначених у цьому договорі.

1.2. Дослідження споживачів проводиться з дотриманням таких вимог:

1.2.1. анкета для проведення Дослідження споживачів повинна бути узгоджена з Замовником протягом 10 (10, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту укладення цього договору;

1.2.2. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю письмово (поштою або вручити під розпис) свої вказівки щодо проведення Дослідження протягом 10 (10, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту укладення цього договору. Ці вказівки є обов'язковими для Виконавця;

1.2.3. територія проведення Дослідження – такі міста Київ

1.2.4. види споживачів та оптових покупців товару, щодо яких проводиться Дослідження: 

особливості...  

1.2.5. термін проведення Дослідження – 5  робочих днів з дня сплати Замовником авансу за проведення дослідження (підпункт 3.2.1 п. 3.2 цього договору), узгодження Замовником анкети для проведення дослідження та надання Замовником Виконавцю вказівок щодо проведення дослідження;

1.2.6. завдання Дослідження:

а) проаналізувати...

б) зробити висновки ...

1.6. Під робочими днями в цьому договорі розуміються понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. надавати послуги в повній відповідності з умовами цього договору;

2.1.2. не розголошувати третім особам інформацію, отриману Виконавцем від Замовника в процесі виконання цього договору, якщо Замовник визначив цю інформацію як конфіденційну;

2.1.3. у разі виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню Виконавцем своїх зобов'язань за цим договором, повідомити про це Замовника в письмовій формі протягом 3 календарного(их) дня(ів) з моменту виникнення таких обставин;

2.1.4. провести спільно з Замовником аналіз результатів Дослідження протягом 10  (10, прописом (укр.) ) робочих днів з дня сплати Замовником авансу за проведення аналізу (підпункт 3.2.1 п. 3.2 цього договору);

2.1.5. Надавати Замовнику рекомендації (підпункти 1.1.5-1.1.9 п. 1.1 цього договору) протягом усього терміну дії цього договору за умови попередньої повної оплати Замовником вартості надання рекомендацій (підпункт «д» п. 3.1 цього договору). Рекомендації повинні надаватися Виконавцем у будь-який час за письмовою вимогою Замовника протягом 2   (2, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту отримання Виконавцем доручень;

2.1.6. на письмову вимогу Замовника надавати йому повну та достовірну інформацію про хід виконання Виконавцем цього договору протягом 2 робочих днів з моменту отримання письмового запиту Замовника.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. прийняти належно надані Виконавцем послуги та оплатити їх на умовах і в порядку, зазначених у цьому договорі.

2.3. Виконавець має право виконати свої зобов'язання за цим договором достроково. Замовник зобов'язаний прийняти таке дострокове виконання за умови, що воно відповідає вимогам Замовника.

2.4. Виконавець зобов'язується придбати у свою власність усі майнові права інтелектуальної власності на результати проведеного Дослідження (виключне право використання результатів дослідження, виключне право дозволяти або забороняти використання результатів дослідження іншими особами та інші права, передбачені законом), і передати у власність Замовника всі зазначені майнові права інтелектуальної власності на результати Дослідження, якщо ці результати прийняті Замовником (про таке прийнятті зазначається в акті здачі-приймання наданих послуг з проведення Дослідження, що підписується Сторонами). 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.4 Замовник здійснює 100% передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий день, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

3.4 Замовник здійснює 100 % передоплату послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку від Виконавця. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий день, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

3.4 Замовник здійснює 100 % оплату послуг протягом 3 (трьох)  робочих днів з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Якщо останній можливий для оплати календарний день (Дата сплати рахунку) випадає на вихідний або неробочий день, то оплата повинна бути здійснена в останній робочий день перед Датою сплати рахунку.

3.4. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця в наступному порядку:

50 %   - в строк до строк оплати 1 пдв, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 ;

50 % % - в строк до строк оплати 2 пдв, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

3.4. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця в строк, що визначається додатковими угодами до цього Договору.

3.1. Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ) з урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість послуг без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

-  сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

3.1. Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Виконавцем, будуть визначатися Сторонами шляхом укладення додаткових угод.

 

3.1. У випадку надання  послуг Виконавцем за дорученням Замовника, такі  послуги оплачуються, у розмірі погодженому Сторонами.

3.1. Вартість однієї години роботи Виконавця становить  Загальна вартість товару з ПДВ грн (прописом (укр.) ), в тому числі:

Загальна вартість товару без ПДВ грн (прописом (укр.) ) та

ПДВ в загальній вартості товару грн (прописом (укр.) ).

3.2. Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу Національного Банку України на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому числі: 

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) )

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару  дол. США (прописом (укр.) ).

3.2. Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Виконавцем, будуть визначатися Сторонами шляхом укладення додаткових угод.

3.2. У випадку надання  послуг Виконавцем за дорученням Замовника, такі  послуги оплачуються, у розмірі погодженому Сторонами.

3.2. Вартість однієї години роботи Виконавця становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що перераховується по курсу НБУ на дату здійснення оплати, в тому числі:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

3.3. Вартість надання послуг, зазначених в п. 1.2. цього Договору, Виконавцем всього становить  гривневий еквівалент Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що розраховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк" на дату здійснення платежу, з урахуванням ПДВ, в тому чисті:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

3.3.  Об'сяг і вартість послуг, що мають бути надані Виконавцем, будуть визначатися Сторонами шляхом укладення додаткових угод.

3.3. У випадку надання  послуг Виконавцем за дорученням Замовника, такі  послуги оплачуються, у розмірі погодженому Сторонами.

3.3. Вартість однієї години роботи Виконавця становить  гривневий еквівалент  Загальна вартість товару з ПДВ дол. США (прописом (укр.) ), що перераховується по курсу продажу АТ КБ "Приватбанк",  урахуванням ПДВ, в тому числі:

- вартість без урахування ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ дол. США (прописом (укр.) ) та

- сума ПДВ ПДВ в загальній вартості товару дол. США (прописом (укр.) ).

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4.1. Протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту закінчення терміну проведення Дослідження (підпункт 1.2.5 п. 1.2 цього договору) Виконавець зобов'язаний передати Замовнику звіт про проведене дослідження в паперовому вигляді. Звіт скріплюється підписом керівника Виконавця і печаткою Виконавця і направляється Замовнику поштою або вручається йому під розпис. 

4.2. Одночасно зі звітом про проведене Дослідження Виконавець передає Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг з проведення цього дослідження в двох примірниках, підписаний уповноваженою особою Виконавця та скріплений печаткою Виконавця. Замовник протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту отримання звіту та акта зобов'язаний розглянути їх, підписати обидва примірники акта здачі-приймання наданих послуг та один екземпляр повернути Виконавцю або направити Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання акта здачі-приймання наданих послуг.

4.3. Якщо проведене Виконавцем Дослідження не відповідає вимогам цього Договору, Виконавець зобов'язаний за свій рахунок виправити недоліки дослідження і передати Замовнику виправлений звіт з дотриманням вимог п. 4.1 цього договору в термін, встановлений Замовником. До усунення недоліків Замовник має право не підписувати акт здачі-приймання наданих послуг з проведення дослідження і не проводити остаточний розрахунок за ці послуги (підпункт 3.2.2 п. 3.2 цього договору).

4.4. Протягом 5  (5, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту закінчення аналізу результатів Дослідження Виконавець передає Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг з проведення цього аналізу в двох примірниках, підписаний уповноваженою особою Виконавця та скріплений печаткою Виконавця. Замовник протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту отримання цього акта зобов'язаний підписати обидва екземпляри та один екземпляр повернути Виконавцю або направити Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання акта.

4.5. Протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту закінчення терміну дії цього договору Виконавець передає Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг з надання рекомендацій у двох примірниках, підписаний уповноваженою особою Виконавця та скріплений печаткою Виконавця. Замовник протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту отримання цього акта зобов'язаний підписати обидва примірники акта здачі-приймання наданих послуг та один екземпляр повернути Виконавцю або направити Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання акта здачі-приймання наданих послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.2. У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості 

  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,

  • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.

  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,

  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.

  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,

  • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .

  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.

У разі прострочення платежу понад 3 календарні дні – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.

У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарні дні – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

5.3. У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3. У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

5.4. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

5.5. У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десять) календарних днів % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.  

5.4. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три)  від загальної вартості цього Договору.

5.5. У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 (десяти) від загальної вартості цього Договору.  

5.4. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

5.5. У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесяти тисяч гривень, 00 копійок) .  

5.6. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

5.6. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.

5.6. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

5.7. Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

5.7. Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

5.7. За вибором Замовника можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Усі спори, розбіжності, непогодження або вимоги,  що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідномусуді України. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та  скріплення печатками Сторін. Цей Договір діє до (і) повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором або (іі) його припинення в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі Сторін шляхом надіслання за 10 робочих днів попереднього письмового повідомлення іншій Стороні.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або переслідуючи інші неправомірні цілі.

8.2. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються такими, що застосовуються до цього Договору, законодавством як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що сталося або може статися порушення будь-яких положень пп. 10.1, 10.2, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути відіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

8.4. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати аргументи про можливе порушення будь-яких положень пп. 9.1, 9.2 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8.5. У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у розділі 9 цього Договору дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений цим договором термін підтвердження про те, що порушення не відбулися або не відбудуться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, відправивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, за ініціативою якої було розірвано цей Договір згідно з положеннями цього розділу, має право вимагати відшкодування реальних збитків, які виникли в результаті такого розірвання.

 9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ (ВІДОМОСТІ)

9.1 . Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують те, що:

- їм відомі їх права як суб'єктів персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору таких даних та особи, яким можуть передаватися їх персональні дані;

- Сторони дають взаємну згоду на внесення в базу даних іншої Сторони – «Контрагенти» (або аналогічну по суті) свої персональні дані (надані відомості) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

9.2. Представники Сторін, уповноважені на підписання цього Договору, погодилися на те, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються в бази персональних даних Сторін (за їх наявності). Представники Сторін, підписуючи Договір, підтверджують, що вони знають свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладення, зміна та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

9.3. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних (номера державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), інформації про систему оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї зі Сторін та інших даних, які передає одна Сторона інший з метою встановлення податкових, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, в сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. Сторони проінформовані про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також проінформовані про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

10. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

10.1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися  при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Замовника

___________________ ПІБ повністю