РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о переводе долга, универсальные стороны (укр), Украина

 ДОГОВІР №  номер договору
про переведення боргу

 

місце укладення                                                                                                                               дата р.

 

Повне найменування  (надалі іменується «Первісний боржник»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та 

ФОП ПІБ ФОП  (надалі іменується «Первісний боржник»), що діє на підставі виписки з ЄДР , з однієї сторони, та 

Повне найменування  (надалі іменується «Первісний боржник»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та 

Громадянин Громадянство ПІБ повністю  (надалі іменується «Первісний боржник»), з однієї сторони, та 

Повне найменування  (надалі іменується «Новий боржник»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, та 

ПІБ ФОП  (надалі іменується «Новий боржник»), що діє на підставі виписки з ЄДР, з іншої сторони, та 

Повне найменування  (надалі іменується «Новий боржник»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони, та 

Громадянин (ка) Громадянство  ПІБ повністю  (надалі іменується «Новий боржник»), з іншої сторони, та 

Повне найменування (надалі іменується «Кредитор»), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку що діє на підставі Підстава діяльності представника , з третьої сторони,

ПІБ ФОП (надалі іменується «Кредитор»), що зареєстрований за адресою Юридична адреса та діє на підставі виписки з ЄДР, з третьої сторони,

Повне найменування (надалі іменується «Кредитор»), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку що діє на підставі Підстава діяльності представника , з третьої сторони,

Громадянин (ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі іменується «Новий боржник»), з третьої сторони, 

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – «Сторона») на підставі статей 520 - 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується «Договір») про таке:

1. Цим Договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника) у зобов'язанні, що виникає із Договору № номер основного договору від дата основного договору р., укладеного між Первісним боржником та Кредитором (надалі іменується "Основний договір").

2. Первісний боржник переводить на Нового боржника борг (грошове зобов'язання) у розмірі сума грн. (сума, прописом (укр.) ), що виник на підставі п. пункт договору  Основного договору. Первісний боржник зобов’язаний  перерахувати Новому боржнику грошову компенсацію за переведення боргу у розмірі сума компенсації боргу  (сума компенсації боргу, прописом (укр.) ) грн.  в строк до дата . 

2. Первісний боржник переводить на Нового боржника борг (грошове зобов'язання) у розмірі сума грн. (сума, прописом (укр.) ), що виник на підставі п. пункт договору  Основного договору. Первісний боржник зобов’язаний передати товар аналогічний тому, який підлягає передачі Новим боржником Кредитору відповідно до цього Договору, в строк до дата .

3. Кредитор не заперечує проти заміни Первісного боржника Новим боржником в Основному договорі і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Новий боржник має право висунути проти вимоги Кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між Кредитором та Первісним боржником за Основним договором.

5. Новий боржник цим підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (документація), пов'язана із Основним договором, зокрема і та, що стосується спорів і суперечностей за Основним договором між Первісним боржником та Кредитором.

6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 7 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

9. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

                           

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Первісний боржник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку в Назва банку  Адреса банку , МФО МФО банку

 

Посада представника

________________________ ПІБ представника

Первісний боржник

ФОП ПІБ ФОП
Юридична адреса

Індивідуальний податковий номер Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку в Назва банку , Адреса банку , МФО МФО банку

 

__________________________ ФОП ПІБ ФОП

Первісний боржник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Реєстраційний номер Код компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

 

Посада представника

_________________ ПІБ представника

 

Первісний боржник

ПІБ повністю

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

п/р № рахунку в Назва банку  Адреса банку , МФО МФО банку

__________________________ ПІБ повністю

Новий боржник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку (Валюта рахунку )  в Назва банку  Адреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

 

Посада представника

_________________ ПІБ представника

 

Новий боржник

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку (Валюта рахунку ), Назва банку  Адреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

____________ ФОП ПІБ ФОП

Новий боржник

Повне найменування

Реєстраційний номер Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку (банк-кореспондент) (Валюта рахункуНазва банкуАдреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT , IBAN IBAN

Посада представника

________________ ПІБ представника

Новий боржник

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

п/р № рахунку (банк-кореспондент) (Валюта рахунку ), Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

_________________ ПІБ повністю

Кредитор

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail:E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку (Валюта рахунку ), Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку ,  SWIFT SWIFT

 

Посада представника

______________________ ПІБ представника

 

Кредитор

ФОП ПІБ ФОП

ІПН Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

п/р № рахунку (Валюта рахунку ), Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Кредитор

Повне найменування

Реєстраційний номер Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Інше 1

п/р № рахунку (Валюта рахунку ), Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

 

Посада представника

____________ ПІБ представника

Кредитор

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

п/р № рахунку  (Валюта рахунку ), Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку , SWIFT SWIFT

__________________ ПІБ повністю

Відносини переведення боргу регламентуються ст. 520-523 ГК. При переведенні боргу відбувається заміна боржника в зобов’язанні. З існуючого зобов’язання початковий боржник вибуває, передавши свій борг новому боржнику. Така заміна боржника можлива тільки за згодою кредитора, вираженого в письмовій формі.

Оформляється переведення боргу зазвичай укладенням тристороннього договору про переведення боргу, який підписують кредитор, початковий і новий боржники. В цьому випадку письмову згоду кредитора буде оформлено таким договором. Зверніть увагу на особливості відносин з переведення боргу:

• договір про переведення боргу повинен бути укладений в тій же формі, що й основний договір.

Наприклад, якщо основний договір був посвідчений у нотаріуса, то і договір про переведення боргу доведеться нотаріально засвідчувати;

• до нового боржника борг переходить в повному обсязі, проте якщо зобов’язання було забезпечене заставою або поручительством, то ці забезпечувальні заходи припиняються, якщо поручитель або заставодавець не погодяться забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником;

• новий боржник має право висунути проти кредитора всі заперечення, які мав або міг мати до кредитору первісний боржник. Наприклад, якщо кредитор несвоєчасно поставив товар і за це порушення договором була передбачена штрафна санкція.

На практиці у багатьох виникає питання: в чому ж сенс укладення договору переведення боргу? З первісним боржником все зрозуміло – він позбавляється від свого боргу. А яка радість новому боржнику приймати на себе чужий борг? Справа в тому, що між початковим і новим боржником можуть бути різні відносини, в тому числі вони можуть бути пов’язаними особами (наприклад, мати загального засновника). До того ж операція з переведення боргу може бути як оплатній, так і безоплатній. Розглянемо можливі варіанти:

  1. новий боржник має заборгованість перед первісним боржником. Уклавши між собою угоду про переведення боргу, ці боржники зможуть закрити наявні заборгованості один перед одним шляхом взаємозаліку;
  2. новий кредитор, прийнявши на себе чужий борг, фактично прощає його, як і раніше кредитору. У цьому випадку відносини переведення боргу – безоплатні, а сума боргу для початкового кредитора фактично буде подарунком з усіма наслідками, що випливають в податковому обліку;
  3. за погашення боргу старий кредитор зобов’язаний виплатити новому кредитору грошову компенсацію. Якщо розмір цієї компенсації дорівнює сумі погашеного боргу – це найбільш оптимальний варіант. Однак найчастіше контрагенти передбачають, що розмір компенсації більше, ніж сума погашеного боргу. Тоді для нового кредитора операція підпадає під визначення фінансової послуги .

Дата обновления 08.03.2024 о 16:31:45

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Согласно договору Первоначальный должник переводит на Нового должника долг (денежное обязательство) перед Кредитором .

 

Первоначальный должник : физическое лицо, физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

Новый должник: физическое лицо; физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

Кредитор: физическое лицо, физическое лицо-предприниматель; юридическое лицо (резидент и нерезидент Украины);

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово