РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о передаче (отчуждении) имущественных прав на договор/документ с ИнСтаКо, (укр), Украина

 

Договір № 1

про передання (відчуження)

майнових прав

Місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (далі – Відчужувач), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі – Відчужувач), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Корнієнко Ірини Павлівни, що діє на підставі Статуту (далі – Набувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 

відчужувач – особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові права іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права;

набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб’єктом авторського права;

повна передача прав - передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону; 

часткова передача прав – передання прав, при якому в договорі про передання майнових прав на твір обмежено способи його використання, визначені у статті 441 Цивільного кодексу України, частині третій статті 15 Закону.

Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відчуджувач у повному складі передає (відчуджує) Набувачу майнові права на твір Назва твору, або інші відомості, що дозволяють ідентифікувати твір (далі — "Твір") на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме: 

- право на використання Твору;

- виключне право дозволяти використання Твору;

- право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

- інші майнові права на Твір, встановлені статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Цивільного кодексу України, частиною третьою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”; 

2.2         Набувач приймає такі майнові права та зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:

2.3.1. Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”.

2.3.2. Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.3.3. Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам.

2.4. Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати (відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання Твору третім особам.

3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ 

3.1. Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом направлення на електронну пошту Набувача, визначену в розділі 9 цього Договору в день підписання цього Договору за Актом приймання-передачі Твору, який підписується Сторонами після фактичної передачі Твору і є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2. На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що:

- лише йому належать виключні майнові права на Твір;

- Твір не є службовим твором та/або створеним у співавторстві;

- майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;

- майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

4.1. За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу винагороду в формі одноразового (паушального) платежу в розмірі 1000 (одна тисяча гривень 00 коп.) грн.

4.2. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Відчужувача, протягом 10  робочих днів з дня підписання сторонами Акта приймання-передачі Твору.

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

4.1. За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу винагороду в розмірі формі одноразового (паушального) платежу в розмірі 50 (п'ятдесят) % від вартості кожного реалізованого примірника Твору.

4.2. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Відчужувача протягом 3 (трьох)  робочих днів місяця, наступного за місяцем реалізації примірника Твору. Вартість реалізації примірника Твору встановлюється Набувачем на його власний розсуд, Набувач може проводити акції та безоплаті демонстрації Твору. Набувач щомісяця надсилає звіт про статистику реалізації примірників Твору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

5.2. У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі прав на використання Твору Відчужувачем третім особам, Відчуджувач сплачує штраф у розмірі 5 % від суми, зазначеної у пункті 4.1 цього Договору та повинен відшкодувати усі прямі збитки та упущену вигоду, завдані таким порушенням.

5.3. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2 цього Договору, Набувач сплачує Відчужувачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин. 

7.2. По завершеннітаких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором. 

 

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством. 

8.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчужувач:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку , МФО МФО банку

__________________  ПІБ повністю

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчужувач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Посада представника  

_______________ ПІБ представника

Набувач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ" 

Код ЄДРПОУ  42000872 

Юридична адреса:  70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109 

Фактична адреса:  70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109 

Телефон:  380502684169 

Ел. пошта:  INFO@INSTACO.COM.UA 

Банк:  ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя 

МФО  313399 

Номер рахунку 26007055743943   

платник податку на прибуток на загальних підставах 

 

Директор

__________________ Корнієнко Ірина Павлівна

 

Акт приймання-передачі твору

до Договору № 1

про передання (відчудження) майнових прав від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Місто

дата акту передачі твору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (далі – Відчуджувач), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі – Відчуджувач), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ", в особі Директора Корнієнко Ірини Павлівни, що діє на підставі Статуту (далі – Набувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, підписали цей Акт приймання передачі Твору до Договору про передання (відчудження) майнових прав № 1 від введіть дані   (надалі – "Договір") про наступне:

1. Відчужувач передав, а Набувач прийняв твір Назва твору, або інші відомості, що дозволяють ідентифікувати твір  шляхом відправки на електронну пошту Набувача E-mail основний  00.00.2019 р. .

2. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

3. Акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної з Сторін, і є невід’ємною частиною Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчуджувач:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку , МФО МФО банку

__________________  ПІБ повністю

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчуджувач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Податковий статус

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Посада представника  

_______________ ПІБ представника

Набувач:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ" 

Код ЄДРПОУ  42000872 

Юридична адреса:  70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109 

Фактична адреса:  70504, Запорізька обл., Оріхівський район, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 109 

Телефон:  380502684169 

Ел. пошта:  INFO@INSTACO.COM.UA 

Банк:  ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Запоріжжя 

МФО  313399 

Номер рахунку 26007055743943   

платник податку на прибуток на загальних підставах 

 

Директор

__________________ Корнієнко Ірина Павлівна

Дата обновления 12.01.2024 о 08:08:27

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договор для передачи имущественных прав на произведение. Права передаются в полном объеме, на весь срок действия авторского права, на всю территорию мира. Подходит для всех видов произведений. Используются в юрисдикции Украины.

 

Приобретатель:  юридическое лицо (резидент Украины).

Отчуждатель: физическое лицо, юридическое лицо (резидент Украины).

 

Содержание:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

3. ПЕРЕДАЧА ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

4. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА;

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА;

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТ СТОРОН.

 

Комплект документов:

- Договор;

- Акт приема-передачи произведения.

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово