РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор на разработку изображения (создание картинки) на заказ, Украина

Договір № № Договору

на розробку зображення (створення картинки) на замовлення

 

місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

ФОП ПІБ ФОП , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Договір на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Договір) про наступне:

 

ФОП ПІБ ФОП ,  (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Договір на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Договір) про наступне:

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Договір на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Виконавець зобов’язується за завданням (на замовлення) Замовника виконати роботу: розробити зображення (створити картинку) в електронному форматі (надалі - Робота), а Замовник зобов’язується прийняти від Виконавця виконану Роботу та оплатити її.

1.2. Зміст завдання (замовлення), а також характеристики зображення (розмір, кольори, сюжет, формат, інші умови, узгоджуються Сторонами шляхом підписання Додатку до Договору;

 

2. ЦІНА РОБОТИ

1.2. Зміст завдання (замовлення), а також характеристики зображення (розмір, кольори, сюжет, формат, інші умови, узгоджуються Сторонами шляхом направлення Замовником Виконавцю Замовлення за допомогою електронної пошти.

1.3. Замовник направляє Виконавцю Замовлення на розробку зображення електронною поштою. Виконавець, отримавши від Замовника замовлення, зобов’язаний впродовж днів на погодження днів з дати отримання замовлення погодити таке замовлення та направити Замовнику електронною поштою підтвердження Замовлення з підписом уповноваженої особи Виконавця.

2. ЦІНА РОБОТИ

2.1. Ціна Роботи з розробки одного зображення (створення картинки) становить: Ціна Роботи грн.,  в т.ч. Сума ПДВ грн. Загальна ціна Роботи за Договором являє собою сумарну вартість розробки відповідної кількості зображень, що були замовлені Замовником відповідно до умов цього Договору.

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Ціна Роботи за цим Договором узгоджується Сторонами в Додатку до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Оплата Роботи за Договором здійснюється :

на умовах 100% передоплати на підставі рахунку – фактури Виконавця впродовж термін (у днях) днів з дати отримання Виконавцем рахунку – фактури.

3.1. Оплата Роботи за Договором здійснюється в наступному порядку :

Процент % ціни роботи оплачується на підставі рахунку – фактури Виконавця впродовж термін (у днях) днів з дати отримання Виконавцем рахунку – фактури.

3.1. Оплата Роботи за Договором здійснюється в наступному порядку :

Процент % ціни роботи оплачується Замовником на підставі рахунку – фактури Виконавця впродовж термін (у днях) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання – передачі виконаних робіт.

3.1. Оплата 100% ціни Роботи за цим Договором здійснюється Замовником впродовж термін (у днях) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту приймання – передачі виконаних робіт.

3.1. Оплата Роботи за цим Договором за всіма Додатками або Замовленнями що складались впродовж звітного місяця, здійснюється Замовником щомісячно до Число місяця числа місяця наступного за звітним місяцем.

3.2. Моментом оплати є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

4. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Виконавець зобов’язується виконати Роботу та передати Замовнику результат виконаної Роботи впродовж Строк виконання Роботи календарних днів з дати оплати Замовником суми передоплати.

4.1. Виконавець зобов’язується виконати Роботу та передати Замовнику результат виконаної роботи впродовж Строк виконання Роботи календарних днів з дати підписання цього Договору.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. В процесі виконання Робіт, Виконавець зобов’язується направляти Замовнику у спосіб, визначений цим Договором, не менш ніж Проміжні результати Виконавця  рази(ів) проміжні результати робіт для погодження, а Замовник зобов’язується впродовж Термін погодження Замовника днів погодити проміжні результати робіт або в той же строк направити Виконавцю свої зауваження до проміжних результатів Робіт.

5.2. Результат виконання робіт направляється Замовнику електронною поштою на адресу електронної пошти Замовника, що вказана в реквізитах цього Договору. Приймання – передача виконаних робіт здійснюється за Актом приймання – передачі виконаних робіт, який складається та підписується Сторонами за фактом виконання Робіт.

5.3. Після завершення виконання робіт Виконавець складає та направляє Замовнику для підписання два примірника Акту приймання – передачі виконаних робіт.

5.4. Замовник зобов’язується впродовж Термін підпису Акту Замовником календарних днів з моменту отримання від Виконавця Акту приймання – передачі виконаних робіт, підписати та направити Виконавцю один примірник Акту приймання – передачі виконаних робіт, або в той же термін направити Виконавцю зауваження до Акту приймання – передачі виконаних робіт.

5.5. У випадку, якщо Замовник впродовж строку, визначеного п. 5.4. цього Договору не направив Виконавцю зауваження до Акту приймання – передачі виконаних робіт, роботи вважаються такими, що прийняті без зауважень та підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язується:

6.1.1. Своєчасно здійснювати розрахунки з Виконавцем за Договором.

6.1.2. Своєчасно прийняти від Виконавця виконані роботи;

6.1.3. Забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

6.1.4. Погоджувати в строк, визначений цим договором направлені Виконавцем проміжні результати робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. На письмовий запит, отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання робіт.

6.2.2. Вимагати від Виконавця усунення недоліків/зауважень до виконаних Робіт впродовж термін усунення недоліків днів з дати направлення Виконавцю зауважень до Акту приймання – передачі виконаних робіт.

6.2.3. Вимагати від Виконавця своєчасного виконання робіт.

6.3. Виконавець зобов’язується:

6.3.1. Своєчасно та якісно виконати роботи та передати Замовнику виконані роботи (їх результат) в строк та відповідно до умов, визначених в Договорі та Додатках до нього.

6.3.2. Власними силами та за власний рахунок усунути виявлені Замовником недоліки у виконаних роботах впродовж термін усунення недоліків днів з дати направлення Виконавцю зауважень до Акту приймання – передачі виконаних робіт.

6.3.3. При неможливості в передбачений цим Договором та/або додатками до Договору строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. У випадку несвоєчасного виконання погодження Замовником проміжних результатів робіт перенести термін виконання робіт на рівну затримці кількість днів.

6.4.2. Вимагати оплати Замовником вартості робіт в порядку та строки, визначені цим Договором та/або додатками до нього.

6.4.3. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та даного Договору.

7.2. За несвоєчасне виконання робіт за Договором Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожен день прострочення.

7.3. У випадку порушення Замовником строків оплати, щодо проведення остаточного розрахунку Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який вона стягується, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.4. За невиконання Виконавцем зобов'язань та порядку щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або за реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, заповнених з порушенням порядку визначеному законодавством, Виконавець зобов'язується сплатити Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі, що дорівнює сумі податкового кредиту за такою податковою накладною / розрахунків коригування, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги Замовника. Сторони домовилися, що Виконавець надає Замовнику право зменшити свої зобов’язання за даним Договором в односторонньому порядку на суму штрафу, зазначену в цьому пункті, шляхом зменшення належної до сплати суми на користь Виконавця на суму штрафу, вказану у вмотивованій письмовій претензії Замовника.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Сторони погодили, що по відношенню до результату Робіт (створення зображення, (розробка картинки), створеного за даним Договором, який є об’єктом права інтелектуальної власності (далі – Твір), даний Договір є договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, якщо інше не узгоджено Сторонами у відповідному Додатку до Договору.

8.2. Сторони погодили відповідно до ст. 430 Цивільного кодексу України, що всі та будь-які майнові права інтелектуальної власності на Твір, створений за замовленням відповідно до умов даного Договору та/або відповідного Додатку до Договору належать Замовникові з дати створення відповідного Твору (при цьому Сторони погодили, що датою створення Твору є дата підписання відповідного Акту прийому-передачі виконаних робіт), якщо інший порядок не передбачений Сторонами у відповідному Додатку до Договору або Додатковій угоді.

8.3. Після підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт, Замовнику належать майнові права інтелектуальної власності на використання такого Твору та його складових частин, а також виключне право на дозвіл або заборону їх використання іншими особами відповідно ст. 15, 18 Закону України «Про авторське право і суміжні права» для використання без обмежень за строком та територією використання (безстроково та територія всього світу), якщо інше не передбачене Додатковою угодою до даного Договору, включаючи:

- виключне право на використання Творів самостійно або за участі третіх осіб;

- право на адаптацію, видозмінення, будь-які інші подібні зміни;

- публічне опублікування, відтворення, показ Творів;

- продаж, передання в найм (оренду) тощо;

- виключне право на дозвіл або заборону використання Творів іншими особами;

- виключне право дозволяти використання Твору;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання;

- виключне право на використання у відношенні Творів у своїх інтересах на свій розсуд, в цілому, так і окремі його частини.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та суперечності, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо переговори не дадуть позитивного результату спір передається на розгляд в суд за відповідною підвідомчістю та підсудністю згідно чинного законодавства України.

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1 Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до Договор діє до, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором. У випадку, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про припинення дії Договору – Договір вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на тих самих умовах.

10.2 Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої з Сторін достроково, шляхом письмового попередження Стороною іншої Сторони не менш ніж за 10 (10, прописом (укр.) ) календарних днів до дати його розірвання. Договір вважається розірваним з дати вказаної в письмовому повідомленні Сторони про розірвання.

10.3. У випадку дострокового розірвання Договору або закінчення строку дії Договору, Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, про що складається Акт звірки взаєморозрахунків та здійснюють взаєморозрахунки між Сторонами за фактично виконані Виконавцем та прийняті Замовником за Актом приймання – передачі виконаних робіт роботи. У випадку перевищення суми авансу сплаченого Замовником Виконавцю над вартістю фактично виконаних та прийнятих Замовником робіт, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику суму різниці між сумою сплаченого авансового платежу та вартістю фактично виконаних робіт за Договором впродовж 5 (5, прописом (укр.) ) календарних днів з дати розірвання або закінчення строку дії Договору.

10.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

10.5 Цей Договір складений у двох примірниках по одному примірнику для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

10.6. Цей договір складений та підписаний Сторонами відповідно до положень Закону України від 22.05.2003 р. № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" (зі змінами та доповненнями), Закону України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги" (зі змінами та доповненнями).

Сторони підписанням цього Договору підтверджують свою згоду на можливість обміну між Сторонами Договором, додатковими угодами, додатками до нього та документами, що складаються у ході виконання цього Договору (Актами виконаних робіт) в електронному вигляді з електронним підписом (надалі – ЕП) засобами системи електронного документообігу в системі «М.Е.Dос»/Вчасно (надалі – Електронний документ). Про необхідність оформлення та підписання будь-яких документів, пов’язаних з цим Договором в паперовому вигляді, Сторони повідомляють одна одну письмово шляхом направлення листа (в т.ч. листа електронною поштою) з/на відповідну адресу електронної пошти, зазначеної в реквізитах цього договору.

10.7. Кожна зі Сторін зобов'язується інформувати іншу Сторону в письмовій формі про зміну відомостей про юридичну особу (зміна найменування, місцезнаходження, керівника, поточного рахунку чи інших реквізитів, зміна податкового статусу) протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих днів із моменту проведення такої зміни згідно з чинним законодавством.

 

10.8. Виконавець  є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбаченого Податковим кодексом України.

10.8. Виконавець  є платником єдиного податку, передбаченого Податковим кодексом України.

Група платника єдиного податку - вказати групу платника єдиного податку (Виконавця) .

10.8. Виконавець  є платником податку на доходи фізичних осіб, передбаченого Податковим кодексом України.

10.9. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбаченого Податковим кодексом України.

10.9. Замовник  є платником єдиного податку, передбаченого Податковим кодексом України.

Група платника єдиного податку - вказати групу платника єдиного податку (Замовника) .

10.9. Замовник  є платником податку на доходи фізичних осіб, передбаченого Податковим кодексом України.

10.10. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» уповноважені представники Сторін надають взаємну згоду на збір та обробку персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, номер облікової картки платника податків, номер телефону, адреса електронної пошти), на безстрокове зберігання персональних даних та передачу їх відповідно до чинного законодавства з метою забезпечення реалізації договірних відносин, податкових відносин, проведення розрахунків, відноси ну сфері реклами.

 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

 

Додаток № № Додатку

до

Договір № № Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

на розробку зображення (створення картинки) на замовлення

                                                         

місце Додатку

 

Дата Додатку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

ФОП ПІБ ФОП , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Додаток до Договору відповідно Договору на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Додаток) на виконання п.1.2. Договору про наступне:

 

ФОП ПІБ ФОП ,  (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Акт приймання – передачі виконаних робіт відповідно Договору на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Акт) на виконання п.5.2. Договору про наступне:

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Додаток до Договору відповідно Договору на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Додаток) на виконання п.2.1. Договору про наступне:

 

 

ПРЕДМЕТ ДОДАТКУ

В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Виконавець зобов’язується за завданням (на замовлення) Замовника виконати роботу: розробити зображення (створити картинку) в електронному форматі (надалі - Робота), а Замовник зобов’язується прийняти від Виконавця виконану Роботу та оплатити її.

1. Зміст завдання:

розробка зображення (створення картинки).

Кількість зображень

Замовлення. Кількість зображень

Розмір зображень

Розмір зображень

Кольори (гама кольорів)

Кольори

Сюжет зображень

Сюжет зображень

Формат зображення

Файл формату Формат зображення

Вид зображення

Вид зображення

[комп’ютерна графіка, малюнок намальований вручну]

Додаткові вимоги Замовника

Додаткові вимоги Замовника

 

2. Ціна Роботи з розробки одного зображення (створення картинки) становить: Ціна Роботи грн.,  в т.ч. Сума ПДВ грн. Загальна ціна Роботи за Договором являє собою сумарну вартість розробки відповідної кількості зображень, що були замовлені Замовником відповідно до умов цього Додатку.

 

3. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Додаток 2

Вих. № Вих. № Замовлення

Від Дата Замовлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ЗАМОВЛЕННЯ

на розробку зображення (створення картинки)

до Договору №№ Договору від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування просить Вас на підставі укладеного Договору № № Договору на розробку зображення (створення картинки) від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 розробити зображення в кількості Кількість зображень шт. з наступними характеристиками:

ФОП ПІБ ФОП просить Вас на підставі укладеного Договору № № Договору на розробку зображення (створення картинки) від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 розробити зображення в кількості Кількість зображень шт. з наступними характеристиками:

Повне найменування просить Вас на підставі укладеного Договору № № Договору на розробку зображення (створення картинки) від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 розробити зображення в кількості Кількість зображень шт. з наступними характеристиками:

Зміст завдання:

розробка зображення (створення картинки).

Розмір зображення: Розмір зображень .

Кольори (гама кольорів): Кольори .

Сюжет зображень: Сюжет зображень .

Формат зображення: Формат зображення .

Вид зображення: Вид зображення .

Додаткові вимоги Замовника: Додаткові вимоги Замовника .

Оплату за виконання замовлення гарантуємо.

Посада представника

 

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

 

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Акт приймання – передачі виконаних робіт № Акту

від Дата Акту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

до Договору №№ Договору  

 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

на розробку зображення (створення картинки) на замовлення

 

місце Акту

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку -  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

ФОП ПІБ ФОП , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Замовник) з однієї сторони та,

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку   - ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Акт приймання – передачі виконаних робіт відповідно Договору на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Акт) на виконання п.5.2. Договору про наступне:

 

ФОП ПІБ ФОП ,  (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Акт приймання – передачі виконаних робіт відповідно Договору на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Акт) на виконання п.5.2. Договору про наступне:

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінкуПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (далі - Виконавець), з іншої сторони, далі по тексту Сторони, уклали цей Акт приймання – передачі виконаних робіт відповідно Договору на розробку зображення (створення картинки) на замовлення (надалі - Акт) на виконання п.5.2. Договору про наступне:

 

1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Виконавець за завданням (на замовлення) Замовника виконав Роботу: розробив зображення (створити картинку) в електронному форматі, а Замовник прийняв від Виконавця виконану Роботу, а саме:

 

 

Найменування роботи

Кількість

Ціна

Сума

1

НР1

КО1

ЦН1

СУМ1

2

НР2

КО2

ЦН2

СУМ2

3

НР3

КО3

ЦН3

СУМ3

4

НР4

КО4

ЦН4

СУМ4

5

НР5

КО5

ЦН5

СУМ5

6

НР6

КО6

ЦН6

СУМ6

7

НР7

КО7

ЦН7

СУМ7

Загальна ціна Роботи становить Загальна сума грн (Загальна сума, прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить ПДВ зс (ПДВ зс, прописом (укр.) ) грн.

 

2. Стосовно  якості, повноти та своєчасності виконаної за Договором Роботи  Замовник не має жодних претензій до Виконавця.

 

3. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Рахунок - фактура № № Рахунку

Дата: Дата Рахунку, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

до

Договору № № Договору від  Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

на розробку зображення (створення картинки) на замовлення

 

 

1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Виконавець за завданням (на замовлення) Замовника виконав Роботу: розробив зображення (створити картинку) в електронному форматі, а Замовник прийняв від Виконавця виконану Роботу, а саме:

 

 

Найменування роботи

Кількість

Ціна

Сума

1

НР1

КО1

ЦН1

СУМ1

2

НР2

КО2

ЦН2

СУМ2

3

НР3

КО3

ЦН3

СУМ3

4

НР4

КО4

ЦН4

СУМ4

5

НР5

КО5

ЦН5

СУМ5

6

НР6

КО6

ЦН6

СУМ6

7

НР7

КО7

ЦН7

СУМ7

 

2. Загальна ціна Роботи становить Загальна сума грн (Загальна сума, прописом (укр.) ) грн,

в т.ч. загальна сума ПДВ становить ПДВ зс (ПДВ зс, прописом (укр.) ) грн.

 

3. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

ФОП ПІБ ФОП

Код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ/ФОП

Місцезнаходження: Юридична адреса

Адреса для листування: Фактична адреса

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

 

Керівник ФОП

___________________________

ПІБ ФОП

ПЛАТНИК:

ОТРИМУВАЧ:

Повне найменування

Код компанії: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ: Код компанії

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса для листування: Фактична адреса компанії

ІПН: ІПН

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

п/р: № рахунку в Назва банку

МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

e-mail: E-mail основний

тел.: Телефон основний

 

Посада представника

___________________________

ПІБ представника

Дата обновления 24.12.2023 о 19:11:04

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договор используется для организации взаимодействия и порядка выполнения, сдачи и приемки выполненных работ между Заказчиком разработки изображения (создание картинки) и Исполнителем работ. Согласовуются права интеллектуальной собственности использования изображения (картинки) и его составных частей.

Сторонами могут быть:

Заказчик – юридическое лицо, ФЛП, юридическое лицо – нерезидент;

Исполнитель – юридическое лицо, ФЛП, юридическое лицо – нерезидент.

В пакет документов входит:

Договор на разработку изображения (создание картинки) по заказу;

Приложение к Договору (по форме Приложения 1);

Приложение к Договору (Форма);

Заказ на разработку изображения (создание картинки) (по форме приложения 2);

Заказ на разработку изображения (создание картинки) (Форма);

Акт приемки – передачи выполненных работ;

Счет.

Содержание Договора:

1. Предмет договора

2. Цена работы

3. Порядок оплаты

4. Срок выполнения работы

5. Порядок выполнения, сдачи и приемки выполненных работ

6. Права и обязанности сторон

7. Ответственность сторон

8. Права интеллектуальной собственности

9. Разрешение споров

10. Срок действия и порядок расторжения договора

11. Реквизиты сторон

Продиктуйте текст для поиска
Готово