РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор между организацией коллективного управления и лицом, использующим произведения (укр), Украина

 

ДОГОВІР № 1

МІЖ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБОЮ,  ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ ТВОРИ

 

Місто

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Організація колективного управління: Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі – Організація), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

та  суб’єкт господарювання Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі – Користувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторониуклали цей договір  (далі – Договірпро наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Користувач– юридична особа, яка здійснює використання творів;    

репертуар – сукупність творів авторів, які доручили майнові права в колективне управління Організації, за винятком тих творів, які виключені авторами з управління;

винагорода – кошти, у вигляді роялті, що виплачує Користувач за використання творів;

Інші терміни .

(інші терміни)

Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Організація від імені авторів (інших осіб, які мають авторське право), які доручили свої майнові права в колективне управління Організації, надає Користувачеві невиключне право на використання творів способами:

         публічного сповіщення (в ефір)(як приклад);

         публічного виконання (як приклад);

введіть дані

(інші способи, передбачені статтею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”)

2.2. Користувач виплачує на рахунок Організації винагороду авторам (іншим особам, які мають авторське право) за використання творів способами, зазначеними у пункті 2.1. цього Договору. Організація розподіляє та виплачує отриману винагороду від Користувача авторам (особам, які мають авторське право).

2.3. Користувач не має права передавати отримані права за цим Договором третім особам.

2.4. Цей Договір не поширюється на:

немайнові права автора;

права виконавців, виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення.

3. ПРАВА СТОРІН 

3.1.  Користувач має право:

3.1.1.Використовувати під час своєї діяльності твори з урахуванням умов, передбачених цим Договором.

інші права користувача .

(інші права Користувача) 

3.2. Організація має право:

3.2.1. Збирати винагороду за використання творів.

3.2.3. Отримувати документи, що містять відомості про використання зазначених Творів, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

інші права організації .

3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ 

3.1. Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом передяча твору здійснюється через    (зазначити, яким чином має передаватися Твір, на якому матеріальному носії, в електронному вигляді тощо)

в день підписання цього Договору за Актом приймання-передачі Твору, який підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2. На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що:

лише йому належать виключні майнові права на Твір;

майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;

майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач зобов’язаний:

використовувати твори з репертуару Організації на умовах, визначених цим Договором;

вести облік використаних творів та їх авторів (документацію) за узгодженою з Організацією формою, що встановлена в додатку до цього Договору;

надавати Організації перелік використаних творів разом з документально підтвердженими даними про одержані доходи від їх використання та виплачувати Організації винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі;

інші обов'язки користувача .

розподіляти та виплачувати зібрану винагороду, яка належить авторам (іншим особам, які мають авторське право);

отримувати документи, що містять відомості про використання творів користувачем з метою їх врахування при розподілі та виплаті винагороди авторам (іншим особам, які мають авторське право);

врегульовувати можливі претензії у випадку їх пред’явлення до Користувача з боку третіх осіб щодо використання творів, способами, визначеними у пункті 2.1 цього Договору, за умови добросовісного виконання Користувачем умов цього Договору та звільняти Користувача від обов’язку врегульовувати такі претензії самостійно;

зберігати конфіденційність у відношенні фінансової інформації, у тому числі про доходи Користувача,  за виключенням  випадків, передбачених законодавством;

інші обов'язки організації .

5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

5.1. Користувачем виплачується винагорода Організації, що  становить Введіть суму   за кожен місяць/квартал відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72 „Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав”.  

5.2. Користувач надає Організації документацію по встановленій формі не пізніше 10 днів після закінчення звітного періоду в електронному вигляді на електронну адресу: E-mail основний  та направляє по почті листом з повідомленням про вручення на адресу Організації.

5.3. Користувач кожен місяць/квартал   перераховує винагороду на розрахунковий рахунок Організації не пізніше 5  числа наступного за звітним періодом.   

5.4. Положення Договору, що стосуються фінансових питань є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків визначених законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі - порушення Договору) Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

6.3. У випадку порушення строку виплати винагороди, Користувач виплачує Організації  пеню в розмірі  введіть розмір пені за кожен день прострочення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2. По завершенню таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії Договору складає 3  рік (роки) з моменту підписання Договору Сторонами

Якщо жодна з Сторін за 3 місяць(-і) до закінчення дії Договору не повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим на той же строкі на тих же умовах. 

9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.2. Сторони повинні у 20-ти денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

10.3.  З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

10.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчужувач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Набувач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Дата обновления 12.01.2024 о 07:00:00

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Согласно Договору, Организация от имени авторов (других лиц, имеющих авторское право), поручивших свои имущественные права в коллективное управление, предоставляет Пользователю неисключительное право на использование произведений способами: публичного оповещения; публичного исполнения. Юрисдикция -Украина.


Субъект хозяйствования: юридическое лицо (резидент Украины).
Организация коллективного управления: юридическое лицо (резидент Украины).

 

Содержание:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

3. ПЕРЕДАЧА ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

5. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА;

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА;

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ;

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТ СТОРОН.

Продиктуйте текст для поиска
Готово