РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор купли-продажи, товар поштучно, импорт в Украину 100%, FCA, с приложениями, (укр-англ), универсал

Договір купівлі - продажу № Номер Договору

Sales and purchase contract No. Номер Договору

Укладений Дата Договору, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆 :

Concluded Дата Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 :

ПРОДАВЕЦЬ:

SELLER:

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Повне найменування (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

зареєстрована в реєстрі компаній під № Код компанії , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі торгового реєстру, повністю уповноважений укласти цей Контракт,

and registered on the Company Register under identification number Код компанії , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of commercial register who are fully authorized to enter into this Contract,

Тел.: Телефон представника

Email: E-mail представника

Tel.: Телефон представника

Email: E-mail представника

Банківські реквізити:

Banking details:

Валюта: Валюта рахунку

Банк: Назва банку

EUR account number: № рахунку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Currency: Валюта рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

EUR account number: № рахунку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

та

and

ПОКУПЕЦЬ:

BUYER:

ФОП ПІБ ФОП

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

EDRPOU code Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

Адреса: Юридична адреса

TIN ІПН

Address: Юридична адреса (Eng.)

Тел.: Телефон основний

Ел. адреса: E-mail основний

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Bank details:

Валюта Валюта рахунку

Розрахунковий рахунок №
№ рахунку в Назва банку ,

Код банку: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Currency Валюта рахунку

Current account No. № рахунку in Назва банку (Eng.)

Bank code: МФО банку ,

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Учасники даного договору надалі іменуються як Cторони.

The participants in this contract shall be mutually referred to as the Parties.

ПОКУПЕЦЬ:

BUYER:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

Ел. адреса: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

EDRPOU code: Код ЄДРПОУ

TIN: ІПН

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail представника

Банківські реквізити:

Bank details:

Валюта Валюта рахунку

Розрахунковий рахунок No№ рахунку в Назва банку ,

Код МФО: МФО банку

IBAN: IBAN

Currency Валюта рахунку

Current account No. № рахунку in Назва банку (Eng.)

MFO code: МФО банку

IBAN: IBAN

Учасники даного договору надалі іменуються як Cторони.

The participants in this contract shall be mutually referred to as the Parties.

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Article 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. Договірні сторони погоджуються, що Продавець продає Покупцю, а Покупець – купує Назва товару (укр) , походження Сполучене Королівство, код класифікації товару (номер митного тарифу) – код класифікації товару (надалі іменоване - Товар).

1.1. The Contracting parties agree that the Seller shall sell to the Buyer and the Buyer shall buy Назва товару (англ) of United Kingdom origin, with product classification code (Customs tariff number) – код класифікації товару (hereinafter referred to The Goods).

1.2. Графік поставки, кількість кожної партії, транспорт погоджується Договірними Сторонами у Додатках до цього Договору.

1.2. The delivery schedule and quantity of each lot, transport, shall be agreed between Contracting Parties with Addendums to the present Contract.

1.3. Умови поставки: Умови поставки (англ) - FCA , Країна (укр) на транспортний засіб Покупця, відповідно до ІНКОТЕРМС 2020.

Країна кінцевого споживання – Україна.

1.3. Delivery conditions:  Умови поставки (англ) - FCA , Країна (англ) into BUYER’s means of transport, according to INCOTERMS 2020.

Destination country – Ukraine.

Стаття 2. ДОГОВІРНА ЦІНА

Article 2. CONTRACTED PRICE

2.1. Договірна ціна становить Договірна ціна (Договірна ціна, прописом (укр.) ) євро та зазначається у попередньому рахунку.

2.1. The contracted price is Договірна ціна (Договірна ціна, прописом (eng.) ) EUR and shall be specified in proforma-invoice.

2.2. Ціна за одну одиницю Товару розуміється на умовах "Умови поставки (англ) - FCA ", що включає витрати на митну експортну очистку товару, тару, упаковку, маркування, завантаження на транспортний засіб Покупця, виписку міжнародної товарно-транспортної накладної на ім’я Покупця, сертифікації, отримання Продавцем ліцензій або будь-яких інших дозволів, необхідних для експорту Товару за цим Контрактом, надання відвантажувальних документів на Товар Покупцю.

2.2. The price for one unit of Goods is understood "Умови поставки (англ) - FCA "  including the costs of export custom clearance, tare, packaging, marking, loading on to the Buyer’s carrier, issue international way bill to the buyer’s account, certification, Seller’s obtaining any licenses or other permissions necessary to export the Goods under this Contract to the Buyer, providing the shipping documents for the Goods to the Buyer.

Стаття 3. ОПЛАТА

Article 3. PAYMENT

3.1. Покупець сплачує Продавцю 100% договірної вартості товару за ціною визначеної згідно п. 2.1 протягом 17 банківських днів з дня отримання попереднього рахунку.

Сплата може здійснюватися частинами.

Остаточний розрахунок здійснюється Покупцем протягом 2 робочих днів з моменту здійснення відвантаження на підставі остаточного рахунку Продавця.

3.1. The Buyer pays the Seller 100% of the Contract Price of the goods with the price of the article 2.1 within 17 banking days from the date of receipt of the invoice.

Payment can be paid in parts.

The final settlement is made by the Buyer within 2 working days from the date of download on the basis of the final invoice of the Seller.

Валюта здійснення розрахунків – євро. Сторони можуть погодити в письмові формі здійснення розрахунків в доларах США.

Currency of settlements - euro. The Parties may agree in writing to make payments in US dollars.

3.2. Товар супроводжується наступними документами:

- Митний інвойс (рахунок-фактура),

- Сертифікат якості,

- Сертифікат кількості,

- Movement certificate EUR-1.

3.2. Documents accompanying the Goods:

- Customs invoice,

- Certificate of quality,

- Certificate of quantity,

- Movement certificate EUR-1.

3.3. Продавець зобов’язаний надати Покупцю копії наступних документів протягом 48 годин після завантаження електронною поштою:

- Фінальний інвойс,

- Сертифікат кількості,

- Сертифікат якості,

- Movement certificate EUR-1.

3.3. The Seller is obliged to present to the Buyer copies of the following documents within 48 hours after loading via email:

- Final invoice,

- Certificate of quantity,

- Certificate of quality,

- Movement certificate EUR-1.

Стаття 4. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ

Article 4. QUANTITY AND QUALITY

4.1. Договірні сторони погоджуються, що кількість товару визначається в додaткaх.

4.2. Якість Товару визначається за виробником Товaру.

4.1. The Contracting parties agree that the quantity shall be determined in Addendums.

4.2. The quality shall be determined by the Goods Producer.

Стаття 5. ЗДАЧА–ПРИЙОМКА, НЕВІДПОВІДНІСТЬ ТОВАРА

Article 5. DELIVERY - ACCEPTANCE, NON-CONFORMITY OF GOODS

5.1. Кінцева прийомка товару по кількості та якості виконується Покупцем в місці призначення - Місце призначення (укр) .

5.1. The final taking delivery and acceptance of Goods respecting quality and quantity is carried out by the Buyer at the destination point - Місце призначення (англ) .

5.2. Товар, поставлений за цим Контрактом, вважається зданим Продавцем та прийнятим Покупцем:

- за кількістю – якщо кількість вивантаженого Товару відповідає відвантажувальним документам;

- за якістю – якщо якість Товару відповідає п.4.2. цього Контракту.

5.2. The Goods under this Contract are deemed as taken over and accepted by the Buyer:

- respecting quantity – if quantity of unloaded Goods complies with the shipping documents;

- respecting quality – if Goods' quality complies with clause 4.2. of this Contract.

5.3. Прийомка товару та перевірка його кількості виконується Покупцем в строк:

- за кількістю – в місці призначення протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих діб від дати митного імпортного оформлення товару;

- за якістю – в місці призначення протягом 5 (5, прописом (укр.) ) робочих діб від дати митного імпортного оформлення товару.

В разі виявлення невідповідності Товару за кількістю або якістю Покупець повинен негайно проінформувати Продавця. Потім протягом 10 (10, прописом (укр.) ) календарних днів від дати виявлення невідповідності Товару. Покупець надсилає Продавцю претензію в письмовій формі.

5.3. The Buyer inspects and takes over the Goods within the time as follows:

- respecting quantity – at the destination, within 5 (5, прописом (eng.) ) working days after the date of import custom declaration;

- respecting quality – at the destination, within 5 (5, прописом (eng.) ) working days after the date of import custom declaration.

.here quantity or quality defects of Goods discovered, the Buyer must provide the Seller a written notice of that immediately. Then the Buyer must present a claim to the Seller within 10 (10, прописом (eng.) ) calendar days after discovering defects.

Стаття 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Article 6. PACKAGING AND MARKING

6.1. Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування Товару, необхідне для перевезення Товару та його належного зберігання.

6.1. The Seller has to provide at his own expense the packaging for the Goods, which is required for the transport and storage of Goods.

6.2. Кожна індивідуальна упаковка Товару, що постачається за цим Контрактом, повинна бути промаркована згідно з законодавством України, та без пошкоджень. Продавець та Покупець письмово узгоджують маркування перед початком поставок та в разі необхідності внесення змін в існуюче маркування.

6.2. The marking of each individual packing of Goods supplied under this Contract must comply with the valid legislation of Ukraine, and without damages. The Buyer and the Seller agree upon proper marking in writing before starting deliveries or if current marks are to be adjusted.

6.3. Якщо Товар відвантажується на дерев’яних палетах, палета повинна бути фумігована та мати відповідне маркування, яке відповідає міжнародним стандартам - Міжнародній конвенції захисту рослин IPPC (FAO Рим 2002 р. публікація №15 від березня 2002 р.)

6.3. If Goods loaded on wooden pallets, the pallets must be fumigated and have the appropriate marking to confirm fumigation. This marking is to correspond with the international standards set by International Plant Protection Convention IPPC (FAO ISPM No. 15 of March 2002).

6.4. Продавець гарантує достовірність інформації, вказаної на маркуванні та упаковці Товара та зобов’язується нести відповідальність за невідповідність такої інформації.

6.4. The Seller guarantees the information in the shipping marks and on packing of Goods is true and valid. The Seller undertakes to bear responsibility for incompliance of this information.

6.5. Назва та опис Товару в відвантажувальних документах має відповідати Додaткaм та етикеткам на поставленому Товарі.

6.5. Name and description of Goods in the shipping documents must comply with the Addendums and labels on the delivered Goods.

Стаття 7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ

Article 7. GUARANTEE OF QUALITY, WARRANTY

7.1. Продавець несе повну матеріальну відповідальність за відповідність якості Товару умовам цього Контракту.

7.1. The Seller bears full responsibility for the conformity of Goods’ quality with the provisions of this Contract.

7.2. Продавець гарантує, що якість Товару відповідає технічним умовам/стандартам завода-виробника, діючим стандартам Європейського союзу та країни-виробника, сертифікатам/висновкам, що підтверджують якість Товара/систему контролю якості, а також відвантажувальним документам.

7.2. The Seller guarantees that the quality of Goods complies with the technical rules/standards of the manufacturer, valid standards of European Union and manufacturer’s country, certificates/ conclusions confirming quality of Goods/quality management system, as well as shipping documents.

Стаття 8. ФОРС-МАЖОР

Article 8. FORCE MAJEURE

8.1. Договірні сторони погоджуються, що «Форс-мажором» вважається будь-який випадок, який звільняє Сторону від відповідальності за виконання нею зобов’язань та відшкодування збитків, а також що виконання зобов’язання, яке не може бути виконане внаслідок дії «Форс-мажору», відкладається на період його дії.

8.1. The Contracting parties agree that the effect of a "Force Majeure" shall be deemed any case that releases the Party from its responsibility to perform its obligation and compensate damage, and that the failure to perform the obligation due to the effect of "Force Majeure" shall be delayed for the period of its duration.

8.2. Обставини, які вважаються «Форс-мажором»: пожежа, повінь, землетрус, війна, мобілізація, заворушення, епідемія захворюваності, транспортні та природні катастрофи, дії органів міжнародного співтовариства проти будь-якої Договірної сторони та інші випадки (передбачені звичайною торговою практикою) поза контролем Договірних сторін і які неможливо було передбачити або уникнути, і які безпосередньо впливають на можливість виконання зобов’язань згідно з цим Договором.

8.2. Circumstances to be considered as a "Force Majeure" shall be: fire, floods, earthquake, war, mobilization, riot, epidemic of decease, traffic and natural catastrophes, acts of the International Community authorities against any Contracting party and other cases (envisaged by usual trade practices) beyond the control of the Contracting parties and which could not have been foreseen or avoided, and directly influence the possibility of performing the obligations according to the Contract.

8.3. Договірна сторона, яка не може виконати свої зобов’язання внаслідок дії «Форс-мажору», зобов’язується письмово повідомити іншу Договірну сторону про дію «Форс-мажору» не пізніше ніж за 24 (24, прописом (укр.) ) години з моменту настання «Форс-мажору», та вжити заходів щодо мінімізації або усунення «Форс-мажору» в найкоротші терміни.

8.3. The Contracting party that cannot perform its obligations due to the effect of “Force Majeure” undertakes to inform the other Contracting party of the "Force Majeure" effect in writing, within 24 (24, прописом (eng.) r) hours at the latest from the moment when the "Force Majeure" occurred, and to take measures to minimize or remove the ‘'Force Majeure" effect within the shortest time possible.

8.4. Після припинення дії «Форс-мажору» Договірна сторона зобов’язана повідомити іншу Договірну сторону в письмовій формі в найкоротший термін.

8.4. Upon termination of the "Force Majeure" effect, the Contracting party is obliged to inform the other Contracting party in writing within the shortest time possible.

8.5. У разі якщо дія «Форс-мажору» триває більше 1 (1, прописом (укр.) ) календарного місяця, Договірні сторони за взаємною згодою вирішують питання про продовження співпраці або розірвання цього Договору.

8.5. Should the "Force Majeure" effect last more than 1 (1, прописом (eng.) ) calendar month, the Contracting parties shall by mutual agreement only decide whether to continue the cooperation or to terminate the Contract.

Стаття 9. ЗАКОН ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Article 9. LAW AND JURISDICTION

9.1. У разі виникнення спору, пов’язаного з виконанням цього Договору, в тому числі будь-які питання щодо його існування, чинності або припинення, спір передається на розгляд та остаточно вирішується компетентним судом України із застосуванням права України.

9.1. In the event of a dispute arising of or relating to this contract, including any questions regarding its existence, validity or termination, the dispute shall be referred to and finally resolved by competent Ukrainian court by Ukrainian law.

Стаття 10. ПОВІДОМЛЕННЯ

Article 10. NOTICES

10.1. З дати укладення цього Договору всі повідомлення, замовлення/заявки, запити та інша кореспонденція буде надсилатися в письмовій формі – листами на адреси Договірних сторін, або електронною поштою на електронні адреси, вказані у преамбулі цього Договору.

10.1. From the date of entering into this Contract, all notices, orders, requests and other correspondence hereunder will be served in writing - by letters to addresses of the Contracting Parties, or by e-mail to e-mail addresses set out in preamble of the present Contract.

10.2. Повідомлення набуває чинності в день його отримання або в день набрання повідомленням чинності, в залежності від того, що буде пізніше.

10.2. A notice shall become effective on the day of receipt or notice’s effective date, whichever is Later.

10.3. Вся кореспонденція та документація викладається англійською та української мовами.

10.3. All correspondence and documentation shall be in English and Ukrainian languages.

10.4. Договірні сторони письмово повідомляють одна одну про зміну реквізитів та контактних осіб принаймні наступного робочого дня. У разі, якщо будь-яка із Договірних сторін не дотрималася цього зобов’язання, ця Договірна Сторона позбавляється права посилатися на неотримання повідомлень як підставу невиконання умов Договору іншою Договірною стороною тощо, оскільки ця інша Договірна сторона виконала умови цього Договору, використавши останню відому адресу або реквізити іншої Договірної сторони.

10.4. The Contracting Parties shall notify in writing each other about changes of details and contact persons at least on the following working day. Should any Contracting Party fail to observe this obligation this Contracting Party shall be deprived of the right to claim for non-receipt of the notices resulting in failure to perform under the Contract by the other Contracting Party, etc. because this other Contracting Party performed the Contract using the latest known address or details of the other Contracting Party.

Стаття 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Article 11. CONFIDENTIALITY

11.1. Обидві Договірні сторони погоджуються, що умови цього Договору є конфіденційною інформацією.

11.1. Both Contracting Parties agree to keep the details of this Contract confidential.

Стаття 12. САНКЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Article 12. SANCTION CLAUSE

12.1. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:

12.1. Each of the Parties has the right to unilaterally refuse to fulfill its obligations under the Contract and / or terminate the Contract if:

• Одну із Сторін, та/або учасника одної із Сторін, та/або кінцевого бенефіціарного власника одної із Сторін внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);

• One of the Parties and / or a participant of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties is included in the list of OFAC sanctions of the United States of America (list of persons subject to sanctions as determined by The Office of Foreign Assets Department of the Treasury);

• до одної із Сторін, та/або учасника одної із Сторін, та/або кінцевого бенефіціарного власника одної із Сторін, та/або товарів, послуг чи робіт одної із Сторін застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFАС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;

• one of the Parties and / or a participant of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties and / or goods, services or works of one of the Parties is subject to restrictions (sanctions) other than OFAS, US authorities, compliance with which may be violated by the implementation of the Contract;

• одну із Сторін, та/або учасника одної із Сторін, та/або кінцевого бенефіціарного власника одної із Сторін внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions) та/або товари, послуги чи роботи однієї із Сторін до яких застосовано будь-які інші обмеження (санкції), режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;

• one of the Parties and / or a participant of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties is included in the list of sanctions of the European Union (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions) and / or goods, services or the work of one of the Parties to which any other restrictions (sanctions) have been applied, the observance of which may be violated by the implementation of the Contract;

• одну зі Сторін, та/або учасника однієї із Сторін, та/або кінцевого бенефіціарного власника одної із Сторін, та/або товари, послуги чи роботи одної із Сторін внесено до списку санкцій (обмежень) будь-якої із держав та/або державних органів держав, що входять до Європейського союзу, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору.       

• one of the Parties and / or a participant of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties and / or goods, services or works of one of the Parties are included in the list of sanctions (restrictions) of any state and / or state bodies of the member states of the European Union, compliance with which may be violated by the implementation of the Treaty.

• Одна зі Сторін та/або учасник однієї зі Сторін та/або кінцевий бенефіціарний власник однієї зі Сторін включено до списку санкцій Казначейства Її Величності Великої Британії (перелік осіб, включених до обмежувальних заходи у вигляді дій, що дестабілізують ситуацію в Україні під управлінням Управління із застосування фінансових санкцій Великобританії (OFSI) Міністерства фінансів Її Величності) (санкції), крім органів державної влади Казначейства Її Величності, органів державної влади Сполученого Королівства, дотримання яких можуть бути порушені виконанням Договору;

• One of the Parties and / or a participant of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties is included in the list of sanctions of Her Majesty's Treasury of Great Britain (list of persons included in subject to restrictive measures in the form of actions destabilizing the situation in Ukraine under the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty's Treasury) (sanctions) other than the public authorities of Her Majesty's Treasury, public authorities of the United Kingdom, compliance with which may be violated by the implementation of the Treaty;

• Одну зі Сторін, та/або учасника однієї зі Сторін, та/або кінцевого бенефіціарного власника однієї із Сторін внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН);

• One of the Parties and / or a member of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties is included in the UN Security Council Sanctions List (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), which includes individuals and legal entities subject to UN Security Council sanctions);

 

• Одну із Сторін, та/або учасника однієї із Сторін, та/або кінцевого бенефіціарного власника однієї із Сторін внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України;

 

• One of the Parties and / or a participant of one of the Parties and / or the ultimate beneficial owner of one of the Parties is included in the list of sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine (list of persons to whom President of Ukraine, personal special economic and other restrictive measures (sanctions) have been applied in accordance with Article 5 of the Law of Ukraine “On Sanctions”), if the implementation of the Contract contradicts compliance with the sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine;

 

• щодо товарів, послуг та/або робіт за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

• personal special economic and other restrictive measures (sanctions) have been applied to goods, services and / or works under the Contract and / or to fulfill other conditions of the Contract by decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine enacted by decrees of the President of Ukraine in accordance with Article 5 of the Law Of Ukraine “On Sanctions”), if the implementation of the Contract contradicts compliance with the sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine.

• щодо товарів, послуг та/або робіт, що походять з Російської федерації, щодо яких чинним законодавством України встановлено заборону на ввезення на митну територію України.

• in respect of goods, services and / or works originating in the Russian Federation, in respect of which the current legislation of Ukraine prohibits the importation into the customs territory of Ukraine.

Стаття 13. ПЕРЕХІДНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Article 13. TRANSITIONAL AND CONCLUDING PROVISION

13.1. Договірні сторони погоджуються, що всі зміни і доповнення до положень цього Договору оформлюються за попередньою згодою Договірних сторін в письмовій формі у вигляді Додатків.

13.1. Contracting parties agree to perform all amendments of and supplements to the provisions of the Contract in writing in the form of Annex, upon prior consent of both Contracting parties.

13.2. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Покупця та Продавця та діє до виконання всіх зобов’язань за цим Договором.

13.2. The Contract shall come into force on the date of its signing by the authorized person of the Buyer and the Seller and shall remain in effect until the fulfillment of all obligations according to the Contract.

13.3. Цей Договір складено англійською та українською мовами в прим, 2 (прим, 2, прописом (укр.) ) ідентичних примірниках, по прим, 1 (прим, 1, прописом (укр.) ) для кожної з Договірних сторін. Англійська мова має пріоритет.

13.3. The Contract has been drawn up in the English and Ukrainian languages in прим, 2 (прим, 2, прописом (eng.) ) identical copies of which прим, 1 (прим, 1, прописом (eng.) ) for each Contracting party. English language to prevail.

13.4 Комісії бaнків - кореспондентів сплaчує Продaвець. Договірна ціна та ціна для розрахунків включають податки, можливі збори у зв’язку з розмитненням, ПДВ чи інші стягнення, мита, доплати, внески чи подібні нарахування які нараховуються, якщо необхідне їх застосування. В межах законодавства Продавець є відповідальним за здійснення будь-яких митних процедур, складання експортних декларації або аналогічних документів у країні відправлення. Будь-які збори, можливі митні платежі, ПДВ або інші податки, збори, доплати, внески або аналогічні платежі, які нараховуються від пункту завантаження не включені до Договірної ціни/ціни для розрахунків будуть понесені Покупцем. В межах законодавства Покупець є відповідальним за здійснення будь-яких митних процедур, складання імпортних декларації або аналогічних документів у країні кінцевого споживання.

13.4 Banking fees of corresponding banks shall be paid by the Seller. The contracted Price, the price of settlements includes levies, possible clearing fees, VAT or other taxes, levies, surcharges, contributions or similar charges charged up to the, if application is necessary. To the extent legally required, Seller shall be responsible for performance of any customs formalities, issuance of export declarations or similar in the country of dispatch. Any applicable levies, possible clearing fees, VAT or other taxes, levies, surcharges, contributions or similar charges charged from the Loading point are not included in the contracted price/the price of settlements specified in the Individual Contracts and are borne by the Buyer. To the extent, legally required Buyer shall be responsible for performance of any customs formalities, issuance of import declarations or similar in the destination country.

Підписи Сторін

Signatures of the Parties

Продавець

Повне найменування

Seller

Повне найменування (Eng.)

Посада представника

 

__________________

ПІБ представника

 

Посада представника (Eng.)

 

__________________

ПІБ представника (Eng.)

 

Покупець

Повне найменування

 

__________________

Посада представника

Buyer

Повне найменування (Eng.)

 

__________________

Посада представника (Eng.)

Підписи Сторін

Signatures of the Parties

Продавець

Повне найменування

Seller

Повне найменування (Eng.)

Посада представника

 

__________________

ПІБ представника

 

Посада представника (Eng.)

 

__________________

ПІБ представника (Eng.)

 

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Buyer

Individual entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.)

__________________

ПІБ ФОП

__________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Дата обновления 21.03.2024 о 10:55:08

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово