РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор аренды квартиры (укр), Украина

Договір №  1-1  

оренди квартири

Місце укладення договору

Дата укладення Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар") з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство   ПІБ повністю (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди квартири (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в строкове платне користування Квартиру (далі - "Об'єкт оренди"), загальною площею введіть площу квартири кв. м. (введіть площу квартири, прописом (укр.) ), на строк, зазначений в п. 6.1 цього Договору.

Об'єкт оренди розташований на поверх  поверсі будинку/будівлі за адресою: адреса квартири .

Технічний стан та інші характеристики Об'єкту оренди, що передається в оренду на умовах цього Договору, зафіксовані в Акті приймання-передачі (додаток № 1 до цього Договору), який є невід'ємною частиною цього Договору, і повністю задовольняють Орендаря.

1.2. Право власності Орендодавця на Об'єкт оренди підтверджується договором купівлі-продажу квартири, що посвідчений приватним нотаріусом.

1.2. Право власності Орендодавця на Об'єкт оренди підтверджується договором дарування квартири, що посвідчений приватним нотаріусом, та підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно .

1.2. Право власності Орендодавця на Об'єкт оренди підтверджується свідоцтвом про право власності.

Об'єкт оренди, що передається в оренду, не є предметом судових спорів між Орендодавцем і будь-якою третьою особою, не знаходиться під арештом, не передане в оренду третім особам, не перебуває під заставою.

1.3. Вартість Об'єкту оренди на момент укладення цього Договору складає вартість Квартири грн.

1.4. Об'єкт оренди надається в оренду за цим Договором для місцезнаходження з метою власного тимчасового проживання Орендаря. Якщо Орендар користуватиметься Об'єктом оренди (чи його частиною) всупереч призначенню, то Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору. Зміна призначення користування можлива лише за умови отримання письмової згоди Орендодавця і відповідних погоджень, необхідних згідно з чинним законодавством України.

1.5. Орендодавець свідчить, що: на момент укладання цього Договору відсутні будь-які недоліки, які значно знижують цінність або можливість використання Об'єкта оренди за цільовим призначенням, зазначеним в п.1.4. цього Договору; від Орендаря не приховано обставин, які мають істотне значення для вирішення питання про укладення цього Договору; усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в Об'єкті оренди та/або забезпечують належний технічний стан Об'єкта оренди, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням. Об'єкт оренди іншим особам не відчужено, в тому числі і шляхом передачі до статутних фондів інших юридичних осіб; Об'єкт оренди не перебуває під заставою або арештом; щодо Об'єкту оренди відсутні будь-які судові спори та не провадяться будь-які виконавчі дії; Об'єкт оренди не наданий в користування іншим особам - Орендарям; обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Об'єкта оренди немає; внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб.

1.6. Сторони підтверджують, що: на момент укладення цього Договору вони мають повну цивільну правоздатність та дієздатність; укладення цього Договору відповідає їх інтересам; волевиявлення на укладення цього Договору є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі, без впливу обману, помилки або тяжких для Сторін обставин; умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін; цей Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені саме цим Договором.

1.7. Орендар не має права передавати Об'єкт оренди або його частину в суборенду (під найм) третім особам без письмової згоди Орендодавця.

1.7. Орендар має право передавати Об'єкт оренди або його частину в суборенду (під найм) третім особам без письмової згоди Орендодавця.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

2.1. Передача Об'єкта оренди в оренду за цим Договором та повернення Орендодавцю Об'єкта оренди здійснюється за Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами, і якому зазначається технічний стан Об'єкта оренди, усі недоліки, що були виявлені Сторонами під час передач Об'єкта оренди, перелік обладнання, інвентар та інше майно, що передається разом з Об'єктом оренди.

2.2. Об'єкт оренди вважається переданим в оренду за цим Договором Орендарю з моменту підписання Сторонами відповідного Акта приймання-передачі.

2.3. Після закінчення строку оренди, а також у разі розірвання або дострокового припинення дії цього Договору, Орендар протягом 15 (15, прописом (укр.) ) робочих днів з дати отримання від Орендодавця Акту приймання - передачі, зобов'язаний за Актом приймання-передачі повернути Об'єкт оренди Орендодавцю у стані, в якому Об'єкт оренди був на момент передачі його в оренду за цим Договором, з урахуванням нормального зносу за період дії Договору оренди та всіх здійснених Орендарем поліпшень, які неможливо відокремити від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

2.4. Об'єкт оренди вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами відповідного Акта приймання-передачі, а у разі немотивованої відмови Орендодавця від підписання акту приймання-передачі - з моменту фактичного звільнення Орендарем Об'єкта оренди. У разі необґрунтованої відмови Орендаря від підписання Акту приймання-передачі Об'єкта оренди та відмові від звільнення Об'єкта оренди, що може виражатися у фактичному використанні Об'єкта оренда Орендодавець по завершенню строку дії даного Договору, має право вчинити дії по фактичному обмеженню доступу до Об'єкту оренди.

3. СТРОК ОРЕНДИ

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до Дата закінчення дії Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 . Після завершення строку оренди Квартира передається Орендодавцю за актом приймання-передачі. Ухилення від підписання акту не є підставою для продовження права на користування Квартирою або нарахування Орендної плати.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір може бути пролонгований лише за взаємною згодою Сторін, на умовах, що будуть визначені Сторонами на момент підписання угоди про пролонгацію нового договору оренди.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Даний договір підлягає автоматичній пролонгації на такий самий строк та на умовах, що будуть визначені Сторонами на момент підписання угоди.

4.2. Підстави припинення цього Договору:

4.2.1. Пошкодження Об'єкта оренди, яке унеможливлює його подальше використання за призначенням;

4.2.2. Ліквідація Орендодавця та/або Орендаря;

4.2.3. У разі прострочення Орендарем будь-якого платежу за Договором повністю або в частині на строк більше 20   (20, прописом (укр.) ) календарних днів. В цьому випадку Орендодавець має право розірвати Договір односторонньому порядку шляхом направлення на адресу Орендаря відповідного листа кур'єрською або рекомендованою поштою з підтвердженням факту вручення повідомлення. У цьому випадку Договір оренди вважається припиненим з наступного дня після закінчення строку у 10   (10, прописом (укр.) ) календарних днів, що розраховується з моменту отримання Орендарем повідомлення Орендодавця про розірвання цього Договору. Повідомлення надсилається на поштову адресу Сторони, що вказана в реквізитах Договору.

4.3. Підстави розірвання цього Договору:

4.3.1. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Орендодавця у разі:

4.3.1.1. користування Орендарем Об'єктом оренди всупереч цільовому призначенню, що визначене п.1.4. цього Договору;

4.3.1.2. порушення Орендарем норм безпеки, санітарних норм, правил пожежної безпеки, правил користування електроенергією, системою водопостачання та опалення, що створює загрозу пошкоджень Об'єкта оренди;

4.3.1.3. невиконання Орендарем інших обов'язків, передбачених цим Договором.

4.3.2. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Орендаря у разі:

4.3.2.1. передачі Об'єкта оренди, який за своїми властивостями не відповідає умовам його цільової використання, зазначеного п.1.4. Договору;

4.3.2.2. невиконання Орендодавцем обов'язків щодо проведення капітального ремонту Об'єкта оренди;

4.3.2.3. невиконання Орендодавцем інших обов'язків, передбачених цим Договором.

4.4. Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Орендодавця або Орендаря з будь-яких інших причин, при цьому Сторона, яка ініціює розірвання повинна повідомити іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору. В цьому випадку датою розірвання Договору вважається тридцять перший день з моменту відправлення повідомлення про розірвання Договору іншій Стороні.

5. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

5.1. Орендар має право за свій рахунок проводити ремонт, в тому числі капітальний, переобладнання та перепланування Об'єкта оренди, а також вести будівельні роботи на Об'єкті оренди лише за письмовим погодженням Орендодавця. Згода на виконання таких робіт оформлюється листом Орендодавця, в якому зазначається погодження кошторису витрат, терміну виконання відповідних робіт, а також погодження проекту, якщо його наявність передбачена законодавством України. Розмір орендної плати зменшується на суму здійсненого ремонту в межах заздалегідь погодженого Орендодавцем кошторису за умови надання Орендарем підтверджуючих документів, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.2. У разі закінчення строку дії цього Договору, а також при його припиненні та розірванні, всі поліпшення Об'єкту оренди, здійсненні Орендарем за свій рахунок протягом дії Договору, і які неможливо відокремити від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, переходять у власність Орендодавця без будь-яких додаткових відшкодувань, якщо інше не встановлено угодою між Сторонами.

5.3. Відшкодування фактичних витрат, які понесенні в зв'язку з поліпшенням Об'єкту оренди, які не можна відокремити без шкоди для Об'єкта оренди, здійснюється Орендодавцем на підставі окремої угоди, яка укладається між Сторонами до початку здійснення поліпшення Об'єкту оренди.

5.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення Об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

6. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить 15000  (15000, прописом (укр.) ) грн.

Вартість послуг оренди на календарний місяць становить разом із ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ  (прописом (укр.) ) грн.

Вартість послуг оренди на календарний місяць з ПДВ та єдиним податком становить 15000  (15000, прописом (укр.) ) грн.

6.2. Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату за час фактичного користування Об'єктом оренди.

6.3. Орендна плата за перший місяць оренди перераховується Орендодавцю на його поточний рахунок вказаний у цьому Договорі, до «01 » січня 2019 року, після підписання Сторонами Акту приймання - передачі Об'єкту оренди.

Орендна плата за останній місяць оренди перераховується Орендодавцю авансовим платежем на його поточний рахунок, вказаний у цьому Договорі, до «01 » січня 2019   року.

 

Орендар перераховує гарантійне забезпечення на поточний рахунок Орендодавця в розмірі 5000 грн (5000, прописом (укр.) гривень 00 коп) до «19 » січня 2019 року.

6.4. Орендна плата за кожен місяць оренди перераховується Орендодавцю авансовим платежем на його поточний рахунок, вказаний у цьому Договорі, до 10 (10, прописом (укр.) ) числа місяця, що передує місяцю оренди (розрахунковому місяцю).  

6.4. Орендна плата за наступні місяці оренди сплачується Орендарем щомісячно до 10 (10, прописом (укр.) ) числа місяця, який йде після місяця, за який йде оплата.

 

Якщо день сплати орендної плати припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, Орендар зобов'язаний сплатити орендну плату в перший робочий день, що слідує за вихідним, святковим або іншим неробочим днем.

6.5. Не входять до орендної плати і відшкодовуються (компенсується) Орендарем окремо вартість комунальних послуг, тобто: вартість спожитої електроенергії, води, опалювання і тощо, вартість витрат по обслуговуванню Об'єкта оренди. Відшкодування вартості комунальних послуг здійснюється Орендарем шляхом оплати рахунків, які надходитимуть на адресу Об'єкта оренди. Сторони можуть погодити інший порядок відшкодування таких платежів.

6.5. Вищезазначена орендна плата включає в себе вартість комунальних послуг, тобто: вартість спожитої електроенергії, води, опалювання і тощо, вартість витрат по обслуговуванню Об'єкта оренди. Відшкодування вартості комунальних послуг здійснюється Орендарем шляхом оплати рахунків, які надходитимуть на адресу Об'єкта оренди. Сторони можуть погодити інший порядок відшкодування таких платежів.

6.5. Вартість комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання) входять до складу орендної плати.

Відшкодування Орендодавцю витрат, пов'язаних з оплатою електроенергії, здійснюється окремо (додатково) за фактом їх споживання на підставі відповідних рахунків Орендодавця.

Такі розрахунки (за спожиту електроенергію) мають бути здійснені щомісячно протягом 5 (5, прописом (укр.) ) банківських днів з моменту отримання Орендарем відповідних документів (рахунків) на оплату.

Зняття показників лічильника за споживання електроенергії здійснюється разом представниками Орендодавця та Орендаря.

Сплата орендної плати (в т. ч. відшкодування витрат за спожиту електроенергію та інші платежі, якщо вартість комунальних послуг не входить до орендної плати відповідно до умов цього Договору) здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця на підставі відповідного рахунку Орендодавця.

6.6. Орендодавець має право один раз в квартал в односторонньому порядку переглядати розмір орендної плати у разі зростання рівня інфляції, тарифів на комунальні послуги, змін, пов'язаних з податковою політикою держави, тощо, внаслідок чого змінюється розмір орендної плати за цим Договором.

Зміна орендної плати оформляється угодою, яку Орендар зобов'язаний підписати та повернути (один примірник) Орендодавцю не пізніше 7 (семи) календарних днів з дня її отримання. Вказана угода буде невід'ємною частиною цього Договору.

6.6. Орендодавець не має права в односторонньому порядку переглядати розмір орендної плати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Орендар зобов'язаний:

7.1.1. Прийняти Об'єкт оренди за Актом приймання-передачі та використовувати його згідно з цільовим призначенням, зазначеним у п. 1.4 Договору.

7.1.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити плату за оренду відповідно до порядку, який передбачений ст.6 цього Договору;

7.1.3. Відшкодовувати в строки, встановлені цим Договором, вартість фактично спожитих комунальних послуг та вартість телефонних переговорів;

7.1.4. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог при експлуатації Об'єкта оренди, а також запобігати псуванню та пошкодженню Об'єкта оренди;

7.1.5. Дотримуватися режиму охорони Квартири, в якій знаходиться Об'єкт оренди, а також забезпечувати дотримання цього режиму своїми відвідувачами;

7.1.6. Забезпечувати належне збереження інженерного обладнання, комунікацій та мереж, котрі знаходяться в Об'єкті оренди (електропостачання, водопостачання, теплопостачання, система вентиляції, обладнання системи протипожежної та охоронної сигналізації, тощо);

7.1.7. Негайно, з моменту, коли стало відомо, повідомляти Орендодавця про будь-які пошкодження, аварії та інші обставини, внаслідок яких може бути спричинена шкода Об'єкту оренди, та власними силами застосовувати всі можливі заходи по недопущенню пошкодження Об'єкта оренди.

7.1.8. Відшкодувати Орендодавцю збитки, які виникли внаслідок пошкодження Об'єкта оренди та порушення функціонування обладнання, комунікацій та мереж, котрі знаходяться в Об'єкті оренди та/або забезпечують належний технічний стан Об'єкта оренди (електропостачання, водопостачання, теплопостачання, система вентиляції, обладнання системи протипожежної та охоронної сигналізації, тощо), з вини Орендаря.

7.1.9. Допускати на Об'єкт оренди представників Орендодавця, а також комунальних служб, що надають комунальні послуги, для проведення огляду Об'єкта оренди, ремонту та обслуговування відповідних комунікацій та мереж.

7.1.10. Повідомляти Орендодавця протягом 10 (десяти) календарних днів про зміну своїх поштових та банківських реквізитів.

7.1.11. Після закінчення строку оренди, або у разі розірвання чи дострокового припинення дії цього Договору повернути Об'єкт оренди Орендодавцю за Актом приймання-передачі у стані, в якому Об'єкт оренди був на момент передачі в оренду за цим Договором, з урахуванням нормального зносу та всіх здійснених поліпшень, які неможливо відокремити від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди;

7.1.12. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором;

7.1.13. Узгодити з Орендодавцем та органами державного управління проведення будь-яких видів покращень Об'єкту оренди, його реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення, а у разі необхідності самостійно отримувати всі дозвільні документи у відповідних інстанціях.

7.2. Орендар має право:

7.2.1. Самостійно визначати: умови та порядок користування об]эктом оренди.

7.2.2. Користуватися місцями загального користування та територією, прилеглою до будинку, в якому розташований Об'єкт оренди.

7.2.3. За письмовим погодженням з Орендодавцем проводити поточний та капітальний ремонт, переобладнання та перепланування Об'єкта оренди, а також вести будівельні роботи на Об'єкті оренди;

7.2.4. Припинити дію даного Договору достроково у випадках та в порядку, передбаченому Договором.

7.2.5. Ініціювати внесення змін до умов даного Договору за умови попередження Орендодавця не менш як 30 30 (30, прописом (укр.) ) днів до дати запланованого внесення змін.

7.3. Орендодавець зобов’язаний:

7.3.1. До укладення Договору повідомити Орендарю всю інформацію, яка стосується Об'єкта оренди, в тому числі про всі істотні обставини, які можуть вплинути на волевиявлення Орендаря щодо укладення цього Договору.

7.3.2. В строки та порядку, що передбачені п. п. 2.2 та 2.3 цього Договору, передати Об'єкт оренди Орендарю в належному стані і без істотних недоліків, які б перешкоджали використанню Орендарем Об'єкта оренди за цільовим призначенням, зазначеним в п.1.4 цього Договору.

7.3.3. Не чинити перешкод Орендарю, а також його відвідувачам в користуванні Об'єктом оренди в порядку, передбаченому цим Договором, а також місцями загального користування та територією, прилеглою до будинку, в якому розташований Об'єкт оренди.

7.3.4. Повідомляти Орендаря протягом 10кд (10кд, прописом (укр.) ) календарних днів про зміну своїх поштових та банківських реквізитів.

7.3.5. Після закінчення строку оренди, або у разі розірвання чи дострокового припинення дії цього Договору прийняти від Орендаря Об'єкт оренди за Актом приймання-передачі з урахуванням нормального зносу та всіх здійснених поліпшень, які неможливо відокремити від Об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

7.3.6. Виконувати дії, що залежать від нього, щодо забезпечення Орендарю можливості користування в орендованому Об'єкті оренди комунальними послугами, включаючи водопостачання, опалення, освітлення й енергопостачання.

7.3.7. У випадках технічних несправностей інженерних систем, які знаходяться в Об'єкті оренди, Орендодавець виконує всі можливі дії, для усунення таких несправностей. Якщо Орендодавець протягом двох діб після збою в роботі інженерних систем, які знаходяться всередині Об'єкта оренди, не ліквідує зазначені несправності, Орендар звільняється від сплати орендної плати за відповідний період часу зупинки функціонування даних несправностей.

7.3.8. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

7.4. Орендодавець має право:

7.4.1. Вимагати від Орендаря своєчасної сплати платежів за оренду та відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг в строки та розмірі, які передбачені ст.6 цього Договору;

7.4.2. За попереднім погодженням з Орендарем здійснювати огляд Об'єкту оренди за умови присутності Орендаря з метою перевірки дотримання Орендарем правил про цільове використання Об'єкту оренди, яке зазначене в п.1.4 Договору, а також виконання Орендарем санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог при експлуатації Об'єкта оренди.

7.4.3. Вимагати від Орендаря відшкодування збитків, які виникли внаслідок пошкодження Об'єкта оренди та порушення функціонування обладнання, комунікацій та мереж, котрі знаходяться в Об'єкті оренди та/або забезпечують належний технічний стан Об'єкта оренди (електропостачання, водопостачання, теплопостачання, система вентиляції, обладнання системи протипожежної та охоронної сигналізації, тощо) з вини Орендаря.

7.4.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку попередивши про це Орендаря за 1 (один) місяць у разі, якщо Орендар не сплачує платежі за оренду протягом 2 (двох) місяців підряд та в інших випадках, визначених чинним в Україні законодавством.

7.4.5. Вимагати розірвання цього Договору у разі порушення Орендарем своїх зобов'язань за цим Договором, в тому числі у разі користування Орендарем Об'єктом оренди всупереч цільовому призначенню, що визначене п. 1.4 цього Договору; порушення Орендарем норм безпеки праці, санітарних норм, правил пожежної безпеки, правил користування електроенергією, системою водопостачання та опалення, що створює загрозу пошкодження та псування Об'єкта оренди.

7.4.6. Ініціювати внесення змін до умов даного Договору за умови попередження Орендаря не менш як за 30 (30, прописом (укр.) ) днів до дати запланованого внесення змін.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі прострочення сплати платежів за оренду більше ніж на 15 (15, прописом (укр.) ) календарних днів Орендар зобов'язується сплатити Орендодавцю штраф у розмірі 5 % (5, прописом (укр.) відсотків) від суми прострочення зобов'язання за кожні наступні 5 (п'ять) робочих днів, коли триватиме таке прострочення.

8.3. У разі несплати у строк узгодженої суми за надання послуг або недоплати за товар у строк, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості,
  • У разі прострочення платежу понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 (десять) % від суми заборгованості.
  • У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору,
  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі зазначте розмір штрафу 10 (десять) % від загальної вартості цього Договору.
  • У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарних днів – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) ,

  • У разі прострочення платежу понад 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) календарних днів – додатково штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі прострочення платежу понад 3 календарних днів – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  суми  заборгованості.

У разі прострочення платежу понад 3 календарні дні – додатково штраф у розмірі 3 (три) % від  загальної вартості цього Договору.

У разі прострочення платежу понад 3 (три) календарні дні – додатково штраф у розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень, 00 копійок) .

8.3. Орендар відшкодовує збитки, завдані з його вини Орендодавцю внаслідок пошкодження Об'єкту оренди та порушення функціонування обладнання, комунікацій та мереж, котрі знаходяться в Об'єкті оренди та/або забезпечують належний технічний стан Об'єкта оренди (електропостачання, водопостачання теплопостачання, система вентиляції, обладнання системи протипожежної та охоронної сигналізації, тощо), шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування Орендодавцю вартості приведення майна в попередній стан.

8.4. У випадку заподіяння шкоди орендованому Об'єкту оренди та майну Орендаря, що сталося з вини Орендодавця, останній зобов’язаний відшкодувати завдані збитки Орендарю за неможливість нормального використання орендованої Квартири за призначенням згідно договору оренди, а також за неможливість використання зіпсованого майна Орендаря. Збитки відшкодовуються на підставі актів, складених Орендарем і Орендодавцем.

8.5. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десять) календарних днів % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.  

8.5. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три)  від загальної вартості цього Договору.

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 (десяти) від загальної вартості цього Договору.  

8.5. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг понад 10 (десять) календарних днів Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 50 000 грн (п'ятдесяти тисяч гривень, 00 копійок) .  

8.5. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від суми невиконаного або своєчасно невиконаного зобов'язання.

8.5. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 3 (три) % від загальної вартості цього Договору.

8.5. У разі ненадання послуг у строк понад 3 (три) календарні дні , Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі  10 000 грн (десяти тисяч гривень, 00 копійок) .

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

У разі ненадання послуг у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, який сплачується пеня, від суми заборгованості.

Допускається стягнення тільки штрафних санкцій, при цьому можливість вимагати відшкодування збитків виключається.

Збитки підлягають стягненню у повній сумі понад штрафні санкції.

За вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

 

8.6. Всі спори, які виникають при виконанні умов даного Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

8.7. У разі, якщо Сторонами не буде досягнута згода, то спори передаються на розгляд суду, згідно чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. У випадку настання обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою впливу Орендодавця та Орендаря (стихійне лихо, екстремальні погодні умови, війна, страйк, громадські заворушення, відсутність ліній зв'язку та засобів доставки, втручання зі сторони влади, зміна чинного законодавства, тощо), термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором продовжується на термін дії вказаних обставин.

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за збитки, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.

9.3. Наявність та термін дії обставин, зазначених у пункті 9.1. цього Договору, підтверджується довідкою Торгово-Промислової Палати України.

9.4. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за цим Договором в зв'язку з настанням обставин непереборної сили, повинна негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з початку дії цих обставин, повідомити в письмовій формі іншу Сторону про початок та закінчення дії вищевказаних обставин. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону прав на звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором з причини наявності вищевказаних обставин.

9.5. Якщо обставини непереборної сили діють більше ніж 1 (один) календарний місяць, Сторони повинні врегулювати питання про порядок, умови та строки виконання зобов'язань за цим Договором шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

10. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

1. Сторони під час укладення цього договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документов, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин;

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства в Україні.

11.2. За домовленістю Сторін до цього Договору та правовідносин Сторін, що виникають з цього Договору, не застосовуються положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

11.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться Сторонами шляхом укладення додаткових угод. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

Стаття 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендодавця

____________________  ПІБ повністю

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендаря

____________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Орендаря

___________________ ПІБ повністю

 

Додаток № 1 

до Договору № 1-1

оренди квартири від   Дата укладення Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Акт №  1

приймання-передачі квартири

Київ

Дата акту передачи послуг, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендодавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Орендодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Орендар"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Орендар"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі "Орендар"), з іншої сторони, 

підписали цей Акт про нижченаведене:

Цей  Акт складений про те, що на підставі Договору № 1-1 оренди квартири від введіть дані  р. (надалі - "Договір") Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування квартиру (далі - "Об'єкт оренди" або "Квартира"), загальною площею введіть площу квартири кв. м. (введіть площу квартири, прописом (укр.) ), на строк, визначений Договором.

В ході огляду Об'єкту оренди недоліків виявлено не було.

В ході огляду Об'єкту оренди були виявлені наступні недоліки:

- пошкоджене підлогове покриття;

- не працює система вентиляції та кондиціонування;

- пошкоджено механізм відкриття-закриття вікон.

-опишіть недоліки .

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Орендодавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Орендодавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендодавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Орендодавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендодавця

____________________  ПІБ повністю

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Орендаря

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Орендар

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Орендаря

____________ ФОП ПІБ ФОП

Орендар

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку  в  Назва банку  МФО МФО банку

За Орендаря

___________________ ПІБ повністю