РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про стажування

ДОГОВІР № номер

про стажування

 

                                                                                                                                                                                   місто                                          дата р.                    

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі - "Підприємство"), з однієї сторони, та

студент(ка) ПІБ повністю який(-а) навчається у Скорочене найменування  (далі - "Стажист"), з іншої сторони,

керуючись Законом України «Про зайнятість населення» і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є стажування студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу.

Строк та умови стажування

2. Строк стажування становить з дата  по дата р.

3. Режим стажування протягом навчального року у вільний від навчання час — з з 15.00 до 19.00 , в період канікул — повний робочий день згідно з правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

4. Стажування по спеціальності спеціальність .

5. Місце проходження стажування Адреса місцезнаходження (юридична адреса) .

 

Права і обов’язки сторін

6. Підприємство разом із стажистом визначає зміст індивідуальної програми та форму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

7. Підприємство зобов’язується:

1) визначити строки стажування, місце проходження стажування (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим стажування, призначити керівника стажування з-поміж працівників підприємства;

2) надати стажисту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

3) здійснити матеріальне забезпечення (надати обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до індивідуальної програми стажування;

4) створити належні умови для виконання стажистом індивідуальної програми стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційному рівню);

5) проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати стажистів безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

6) надати стажистам можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, потрібною для виконання індивідуальної програми стажування;

7) не залучати стажистів до надурочних робіт та не направляти їх у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми стажування.

8. Стажист має право:

1) отримати безкоштовно робоче місце, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією для виконання індивідуальної програми стажування.

9. Стажист зобов’язується:

1) оволодіти видами робіт, передбаченими індивідуальною програмою стажування;

2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного договору;

3) дбайливо ставитися до майна підприємства;

4) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час стажування, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.

 

Відповідальність сторін

10. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

 

Порядок внесення змін до договору та розірвання договору

11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом, укладанням додаткового договору.

12. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.

13. У разі виникнення обставин, які зумовлюють потребу розірвання договору, сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.

14. Дія договору припиняється:

1) у разі закінчення строку його дії;

2) за згодою сторін;

3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення або невиконання іншою стороною його умов.

 

Інші умови

15. Договір набуває чинності з дата р. та діє до дата р.

16. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

 

Місцезнаходження та реквізити сторін

Підприємство

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника

_____________ ПІБ представника

 

дата р.

 

 

Стажист

ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий

Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р.Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків-Інд. податковий номeр Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

_________________________

 

дата  р.

Відповідно до закону України "Про вищу освіту", стажування - це набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності. Воно регулюється в основному постановою КМУ від від 16 січня 2013 р. N 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях".

Хто може проходити стажування?

Відповідно до статті 29 цього Закону студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Як оформити стажування? 

1.Для отримання інформації про можливість стажування студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти звертаються до відповідних підрозділів таких закладів, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.

2. Студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти подають керівникові підприємства:

  • заяву за формою згідно з додатком;
  • копію паспорта;
  • копію документа про освіту (за наявності);
  • Особи, які проходитимуть стажування згідно з переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 950), додатково подають медичну книжку відповідно до законодавства.
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3. Відповідно до 48 КЗпП проходження стажування обов'язково має бути внесено до трудової книжки підприємством чи навчальним закладом, у якому проходить стажування.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування.

4. Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

5. Одночасно з укладенням договору про стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також його керівник.

6. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

Що потрібно пам'ятати?

1. За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.

2. Договір про стажування укладається у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, другий - у стажиста.

3. Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною договору про стажування.

4. Керівник підприємства відповідає за створення належних умов роботи та забезпечення оплати праці стажиста, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії.

5. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

6. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.

7. Дія договору може бути продовжена на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.

8. Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

9. Строк стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти не може перевищувати шести місяців.

 

Чим стажування відрізняється від випробувального терміну?

Випробувальний термін:

  1. може бути встановлений тільки при укладенні трудового договору.
  2. встановлений випробувальний термін не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців.
  3. умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
  4. на весь випробувальний термін на працівників поширюється законодавство про працю.

Стажування:

стажування використовується для підвищення кваліфікації співробітника, тоді як випробувальний термін – для перевірки його відповідності конкретної професії.

Особам, які пройшли стажування випробувальний термін не встановлюється. 

Дата обновления 27.10.2023 о 19:09:32

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово