РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про передання (відчуження) майнових прав

 

ДОГОВІР № 1

ПРО ПЕРЕДАННЯ (ВІДЧУЖЕННЯ)

МАЙНОВИХ ПРАВ 

                            

м. Місто       Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Громадянин(ка) України ПІБ повністю (далі – Відчужувач), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (далі – Вічужувач), якому належать виключні майнові права на Твір, з одного боку,

і Громадянин України ПІБ повністю (далі –Набувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

і Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Посада в род. відмінку (далі –Набувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 

відчужувач– особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові права іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права;

набувач– особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб’єктом авторського права;

повна передача прав- передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону; 

часткова передача прав– передання прав, при якому в договорі про передання майнових прав на твір обмежено способи його використання, визначені у статті 441 Цивільного кодексу України, частині третій статті 15 Закону;

 

Інші терміни .

.

(інші терміни)

         Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Відчужувач у повному складі передає (відчужує) Набувачу майнові права на твір Назва твору, або інші відомості, що дозволяють ідентифікувати твір  (далі —Твір) на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме: 

  • право на використання Твору;
  • виключне право дозволяти використання Твору;
  • право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

(інші способи, передбачені статею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”)

2.2. Набувач приймає такі майнові права та зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:

2.3.1.Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”.

2.3.2.Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.3.3.Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам.

2.4.Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати (відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання Твору третім особам.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відчужувач частково передає (відчужує) Набувачу майнові права на твір Назва твору, або інші відомості, що дозволяють ідентифікувати твір (далі - Твір) на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме: 

         - право на використання Твору способами:

         перекладу твору (як приклад) ;

         переробки твору (як приклад) ;

_________________________________________________________________

(інші способи, передбачені статею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”)

         - виключне право дозволяти використання Твору зазначеними способами;

         - право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання зазначеними способами.

         Набувач приймає такі майнові права та зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:

2.3.1.Використовувати Твір способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору.

2.3.2. Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використаннязазначеними способами.

2.3.3.Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору.

2.4.Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати (відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання Твору третім особам способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору.

3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ 

3.1.Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом передяча твору здійснюється через    (зазначити, яким чином має передаватися Твір, на якому матеріальному носії, в електронному вигляді тощо)

в день підписання цього Договору за Актом приймання-передачі Твору, який підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2.На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що:

лише йому належать виключні майнові права на Твір;

майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;

майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

 

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

4.1.За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу винагороду в формі одноразового (паушального) платежу в розмірі Введіть суму грн.

4.2.Виплата винагороди здійснюється у безготівковій (готівковій)формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Відчужувача (іншим чином), протягом 10  робочих днів з дня підписання сторонами Акта приймання-передачі Твору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1.Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

5.2.У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі прав на використання Твору Відчужувачем третім особам, Відчужувач сплачує штраф у розмірі 5 % від суми, зазначеної у пункті 4.1 цього Договору.

5.3.У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2 цього Договору, Набувач сплачує Відчужувачу пеню в розмірі Введіть суму за кожен день прострочення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів ів досудовому порядку. 

6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин. 

7.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань. 

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором. 

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2.Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої згоди іншої Сторонни, крім випадків, передбачених законодавством. 

8.3.Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.4.З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчужувач:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Відчужувач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

_______________

Набувач:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Набувач:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Посада представника  ПІБ представника

Дата обновления 11.01.2024 о 17:46:00

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договор для передачи имущественных прав на произведение. Возможно, через опросник выбрать полную или частичную передачу прав на произведение. Подходит для всех видов произведений. Используются в юрисдикции Украины.

 

Приобретатель: физическое лицо, юридическое лицо (резидент Украины).

Отчуждатель: физическое лицо, юридическое лицо (резидент Украины).

 

Содержание:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА;

3. ПЕРЕДАЧА ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

4. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА;

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ;

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА;

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Продиктуйте текст для поиска
Готово