РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі ТОВ) + акт (Україна, укр)

ДОГОВІР № Номер договору

купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір№ Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Скорочене найменування (надалі – «Договір») про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є частка у статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Товариство) у розмірі розмір частки (розмір частки прописом, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки у % %  Статутного капіталу Товариства (надалі - Частка), яку Продавець передає у власність Покупця, а Покупець приймає її і зобов'язується сплатити її вартість на умовах, встановлених цим договором.

1.2. Відомості про Товариство, частка у статутному капіталі якого відчужується:

1.2.1. Найменування: Повне найменування , код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ .

1.2.2. Статутний капітал: розмір статутного капіталу  (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) )  гривень.

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі Товариства (надалі іменується „частка” ):

1.3.1. Загальний розмір частки Продавця складає: розмір частки (розмір частки прописом, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки у % % Статутного капіталу Товариства. Продаж частки здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про господарські товариства», Цивільного кодексу України та інших правових норм чинного законодавства України.

1.4. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про фінансово-господарську діяльність Товариства з моменту його державної реєстрації та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладення цього Договору.

1.5. Продавець стверджує, що частка, яка відчужується за даним договором  раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, в спорі та під арештом не перебуває, прихованих недоліків, а також прав щодо неї третіх осіб, як у межах, так і за межами України немає.

 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

2.1. Відчуження частки за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником Товариства після підписання цього Договору та з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.
2.2. Підписання Сторонами цього Договору свідчить про приймання-передачу відповідної частки від Продавця Покупцеві та перехід права власності на частку.

 1. 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 2.  
 3.  
 4. 3.1. За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю  вартість частки у розмірі вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) гривень.
 5. 3.2. Підписами під цим договором  Продавець та Покупець, підтверджують про повний розрахунок між ними та про відсутність матеріальних та інших претензій один до одного. 
 6. 3.3. Зміна ціни після укладення цього договору не допускається.
 1. 4. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

 2. 4.1. Право власності на частку до Покупця переходить з дня підписання цього договору.

  4.2. З моменту державної реєстарції змін до установчих документів Товариства мають місце наступні юридично значимі наслідки:

  - всі права і обов'язки Продавця як учасника Товариства переходять до Покупця;

  - Продавець втрачає усі права та обов'язки, які були обумовлені його статусом як учасника Товариства, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;

  - Покупець в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із переходом права власності на частку Продавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на кількість сторінок  сторінках у трьох оригінальних примірниках (по одному для кожної із сторін та один примірник для архіву Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mal: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________  ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Докумет, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Додаткова угода № № допугоди1

до Договору Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та (Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника надалі - "Продавець"), з однієї сторони

   Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

   Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цю Додаткову угоду № № допугоди1 до Договору  Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ) (надалі – «Додаткова угода») про наступне:

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство введіть дані

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Продавець ФО ІПН

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон представника

E-mail представника

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон представника

E-mail представника

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_______________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Номер телефону №1

E-mail

№ рахунку (банк-кореспондент) в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку Назва банку

SWIFT

IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________

ПІБ представника

Посада представника

_______________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку Назва банку

SWIFT

IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 

Скорочене найменування

м. місце укладення договору

дата укладння акту р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Скорочене найменування (надалі – «Акт») на підставі Договору Номер договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі Скорочене найменування ) від  дата укладення договору   про наступне:

 

1. Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю передав (передала), а

1. Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) передало, а

1. Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) передало, а

1. Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ) передала, а

1. Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), передала, а

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) прийняв

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) прийняло

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , прийняв (прийнялв)

Компанія Повне найменування , прийняла

Компанія Повне найменування , прийняла

частку у статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Товариство) у розмірі розмір частки (розмір частки прописом, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки у % %  Статутного капіталу Товариства (надалі - Частка), вартістю  вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) гривень.

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв’язку з передачею зазначеної у Акті частки у статутному капіталі Повне найменування .

3. Цей Акт укладено у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mal: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________  ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Докумет, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Дата обновления 25.09.2023 о 13:29:55

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово