РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір доручення + довіреність

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № Номер договору

місто                                                                дата Договору, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆                                                                          

Повне найменування (надалі іменується «Довіритель»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та   

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП (надалі іменується «Довіритель»), що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та   

Юридична особа Повне найменування (надалі іменується «Довіритель»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та   

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі іменується «Повірений»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами ст. ст. 1000 – 1009 Цивільного кодексу України, клали цей Договір (надалі іменується «Договір») про наступне.

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП ,  що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі іменується «Повірений»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами ст. ст. 1000 – 1009 Цивільного кодексу України, клали цей Договір (надалі іменується «Договір») про наступне.

Повне найменування , в особі   Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі іменується «Повірений»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами ст. ст. 1000 – 1009 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя вчинити наступні юридичні дії, пов’язані з укледнням угод, правочинів в такій-то сфері, на такому-то ринку :

- представляти інтереси Довірителя перед фінансовими (банківськими) установами (розрахунковим банком) з питань забезпечення розрахунків за тип/назва угод, на укладення ких діється доручення , функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) та здійснювати всі та будь-які дії, необхідні для забезпечення розрахунків в повному обсязі за тип/назва угод, на укладення ких дається доручення ;

- представляти інтереси Довірителя продавцями/покупцями товару, додайте деталі, можливо зазначити назву контрагента(ів) .

1.2. Дії, передбачені п. 1.1 цього Договору, вчиняються Повіреним безоплатно протягом строку дії цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

2.1. З метою належної реалізації Сторонами предмета цього Договору Довіритель за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

2.1.1. негайно після набуття чинності цим Договором видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, визначених у п. 1.1. цього Договору, за типовою формою згідно з Додатком № 1 до цього Договору, зокрема надати наступні повноваження:

- отримання від розрахункового банку інформації про залишки коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- отримання доступу до перегляду стану рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- надання до розрахункового банку тип документів, що мають подаватися в банк (погодження здійснення платежів);

- погодження закриття рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- визначати бенефіціара(-ів) Довірителя та ініціювати списання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- здійснювати перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення розрахунковим банком перерахування коштів з рахунку на користь бенефіціара(-ів) або повернення коштів Клієнту у випадках та порядку згідно з договором про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу);

- у порядку та спосіб, передбаченим договором про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), надавати до розрахункового банку реєстр повернення коштів згідно з вимогами договору про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) та іншу інформацію згідно з умовами такого договору;

- вчинення будь-яких інших дій, необхідних для належного та повного виконання повноважень, зазначених в п. 1.1. цього Договору. 2.1.2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання Повіреним доручення Довірителя за цим Договором.

2.1.3. у найкоротший строк прийняти від Повіреного всю одержану ним інформацію у зв’язку з виконанням цього Договору доручення (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору).

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

3.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

3.1.1. вчиняти юридичні дії, визначені у пп. 1.1., 2.1.1. цього Договору та у довіреності, що буде видана Довірителем у зв’язку з укладанням цього Договорузазначити інші нормативно-правові підстави, якщо є ;

3.1.2. повідомляти Довірителю, на його письмову вимогу, усі відомості про хід виконання Повіреним доручення Довірителя за цим Договором;

3.1.3. після виконання доручення Довірителя або в разі припинення цього Договору до моменту виконання доручення Довірителя повернути Довірителеві видану ним довіреність, строк якої не закінчився;

3.1.4. передати Довірителю все одержане у зв'язку із виконанням доручення Довірителя за цим Договором (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати свої зобов’язання за цим Договором, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

6.2. Строк дії цього Договору становить 365 діб, починаючи з дати підписання цього Договору. Автоматична пролонгація договору не допускається.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюється договором про внесення змін (додатковою угодою) до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідного договору про внесення змін (додаткової угоди) до цього Договору (якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності), якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. Договори про внесення змін (додаткові угоди) та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.1.1. Підписанням цього Договору Довіритель безумовно погоджується при виконанні зобов’язань за цим Договором керуватися зазначити інші нормативно-правові підстави, якщо є .

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

Повне найменування

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Рахунок: № рахунку  IBAN

Рахунок: № рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса банку: Адреса банку

Адреса банку: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Посада представника

ПІБ представника

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Юридична адреса

Рахунок: № рахунку  IBAN

Рахунок: № рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Введіть дані

Введіть дані

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

Повне найменування

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Рахунок: № рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Посада представника

ПІБ представника

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Введіть дані

Введіть дані

____________________

Посада представника

ПІБ представника

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Введіть дані

Введіть дані

____________________

Введіть дані

 Введіть дані

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

ФОП ПІБ ФОП

Повне найменування

Адреса: Юридична адреса

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Введіть дані

Введіть дані

____________________

Посада представника

ПІБ представника

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

Повне найменування

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Посада представника

ПІБ представника

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

Повне найменування

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Юридична адреса

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Посада представника

ПІБ представника

 

____________________

Введіть дані

 Введіть дані

  ДОВІРИТЕЛЬ

    ПОВІРЕНИЙ

Повне найменування

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Рахунок:№ рахунку  IBAN

Банк: Назва банку

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

Адреса: Адреса банку

МФО: МФО банку

МФО: МФО банку

____________________

Посада представника

ПІБ представника

____________________

Посада представника

ПІБ представника

Додаток 1 до Договору Доручення № Номер договору від дата Договору, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆  

ДОВІРЕНІСТЬ № номер довіреності

Повне найменування (надалі іменується «Довіритель»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та   

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП (надалі іменується «Довіритель»), що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та   

Юридична особа Повне найменування (надалі іменується «Довіритель»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , уповноважує працівників 

Повне найменування

Фізичної особи-підприємця ПІБ ФОП ,  

Повне найменування

ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , РНОКПП ІПН ;

представляти інтереси Скорочене найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )

представляти інтереси ФОП ПІБ ФОП (реєстраційний номер (РНОКПП) Код ЄДРПОУ/ФОП )

представляти інтереси Повне найменування (реєстраційний номер Код компанії )

перед фінансовими (банківськими) установами (розрахунковим банком), зокрема, _______   (далі – Банк), з питань забезпечення розрахунків за біржовими угодами, функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) та здійснювати всі та будь-які дії, необхідні для забезпечення розрахунків в повному обсязі затип/назва угод, на укладення ких дається доручення ; представляти інтереси Довірителя перед продавцями/покупцями товару, додайте деталі, можливо зазначити назву контрагента(ів) .

Для виконання повноважень за цією довіреністю Довіритель надає право вчиняти від свого імені наступні юридично значущі дії, зокрема:

- отримувати від Банку інформацію про залишки коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- отримати доступ до перегляду стану рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- надавати до Банку тип документів, що мають подаватися в банк , на підставі яких повинна здійснюватися оплата за тип/назва угод, на укладення ких дається доручення (погодження здійснення платежів);

- погоджувати з Банком закриття рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- визначати бенефіціара(ів) Довірителя та ініціювати перед Банком списання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- здійснювати перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення розрахунковим банком перерахування коштів з рахунку на користь бенефіціара(ів) або повернення коштів Довірителю у випадках та порядку згідно з договором про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу);

- у порядку та спосіб, передбаченим договором про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), надавати до розрахункового банку реєстр повернення коштів згідно з вимогами договору про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) та іншу інформацію згідно з умовами такого договору;

- вчиняти будь-які інші без виключення дії, необхідні для належного та повного виконання повноважень, зазначених в цій довіреності.

Зразок підпису особи, уповноваженої цією довіреністю: ___________________ПІБ повністю

Ця довіреність вчинена Дата довіреності, (напр.:першого травня дві тисячі двадцять першого року)📆 та є чинною до Дата, до якої діє Довіреність, (напр.:першого травня дві тисячі двадцять першого року)📆 (включно).

 

____________________

Посада представника  Скорочене найменування

ПІБ представника

_____________ ФОП ПІБ ФОП

__________________  Посада представника  Скорочене найменування  ПІБ представника

ДОВІРЕНІСТЬ № номер довіреності

Повне найменування (надалі іменується «Довіритель»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та   

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП (надалі іменується «Довіритель»), що діє на підставі Виписки з ЄДР, з однієї сторони, та   

Юридична особа Повне найменування (надалі іменується «Довіритель»), в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , уповноважує працівників 

Повне найменування

Фізичної особи-підприємця ПІБ ФОП ,  

Повне найменування

ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , РНОКПП ІПН ;

представляти інтереси Скорочене найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )

представляти інтереси ФОП ПІБ ФОП (реєстраційний номер (РНОКПП) Код ЄДРПОУ/ФОП )

представляти інтереси Повне найменування (реєстраційний номер Код компанії )

перед фінансовими (банківськими) установами (розрахунковим банком), зокрема, _______   (далі – Банк), з питань забезпечення розрахунків за біржовими угодами, функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) та здійснювати всі та будь-які дії, необхідні для забезпечення розрахунків в повному обсязі затип/назва угод, на укладення ких дається доручення ; представляти інтереси Довірителя перед продавцями/покупцями товару, додайте деталі, можливо зазначити назву контрагента(ів) .

Для виконання повноважень за цією довіреністю Довіритель надає право вчиняти від свого імені наступні юридично значущі дії, зокрема:

- отримувати від Банку інформацію про залишки коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- отримати доступ до перегляду стану рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- надавати до Банку тип документів, що мають подаватися в банк , на підставі яких повинна здійснюватися оплата за тип/назва угод, на укладення ких дається доручення (погодження здійснення платежів);

- погоджувати з Банком закриття рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- визначати бенефіціара(ів) Довірителя та ініціювати перед Банком списання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;

- здійснювати перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення розрахунковим банком перерахування коштів з рахунку на користь бенефіціара(ів) або повернення коштів Довірителю у випадках та порядку згідно з договором про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу);

- у порядку та спосіб, передбаченим договором про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), надавати до розрахункового банку реєстр повернення коштів згідно з вимогами договору про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) та іншу інформацію згідно з умовами такого договору;

- вчиняти будь-які інші без виключення дії, необхідні для належного та повного виконання повноважень, зазначених в цій довіреності.

Зразок підпису особи, уповноваженої цією довіреністю: ___________________ПІБ повністю

Ця довіреність вчинена Дата довіреності, (напр.:першого травня дві тисячі двадцять першого року)📆 та є чинною до Дата, до якої діє Довіреність, (напр.:першого травня дві тисячі двадцять першого року)📆 (включно).

 

____________________

Посада представника  Скорочене найменування

ПІБ представника

_____________ ФОП ПІБ ФОП

__________________  Посада представника  Скорочене найменування  ПІБ представника

Дата обновления 27.10.2023 о 13:44:54

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово